1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG TRONG TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN VÀ PHÂN TÍCH GC-MS

4 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG TRONG TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN VÀ PHÂN TÍCH GC-MS

Tải bản đầy đủ - 0trang

24Hình 3.12 Phiếu khảo sát đánh giá mùi tinh dầu trầm hương.

Mục đích: so sánh mùi hương của 525 phân đoạn đã được tách ở trên để tìm ra

các phân đoạn có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương dựa theo mùi mẫu chuẩn.

Mùi chuẩn: Đốt gỗ trầm hương tạo ra khói để cảm nhận mùi. Gỗ trầm hương tạo

ra hương thơm đáng kể khi đốt, hầu hết các hợp chất thơm dễ bay hơi đều được phát

hiện trong khói trầm hương [19], [21].25Hình 3.13 Mẫu gỗ trầm hương.

Để đánh giá cảm quan các thành phần tạo mùi hương, trước tiên người thử sẽ

được làm quen để xác định mùi mẫu chuẩn. Hội đồng đánh giá cảm quan được lựa

chọn gồm 4 người gồm 1 sinh viên thực hiện đề tài, 1 giảng viên hướng dẫn và 2

chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong việc đánh giá mùi trầm hương. Giai đoạn

tiếp theo người thử sẽ nhận được đồng thời tất cả các mẫu cần đánh giá và bảng khảo

sát để đánh giá mẫu theo các thang điểm tương ứng. Tất cả đều được thực hiên theo

một quy trình độc lập, riêng lẻ.

Dựa trên kết quả khảo sát, ta tiến hành tổng hợp kết quả bằng phương pháp

thống kê từ đó chọn ra những phân đoạn có kết quả đánh giá tốt nhất.

Sau đó, đem chúng phân tích GC-MS ở cùng điều kiện so với mẫu gốc để tìm

hợp chất tạo mùi hương đặc trưng cho tinh dầu trầm hương.26CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

4.1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

AQUILARIA CRASSNA

Bằng phương pháp phân tích sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) đã xác định

được 31 thành phần dễ bay hơi của tinh dầu trầm hương A. crassna, chủ yếu là các

sesquiterpens và dẫn xuất chứa oxy của chúng.

Các thành phần chính bao gồm: Spathulenol (12.824), Cis-α-Santalol (4.296),

epi-γ-Eudesmol (4.197), γ-Eudesmol (3.031), α-Guaiene (7.738), β-Eudesmol (7.1),

Agarospirol(12.104),3-Isopropyl-4a,5-dimethyloctahydro-2-(1H)-naphthalenone(4.233), α-Copaen-11-ol (7.428), 4a,5-Dimethyl-3-(1-methylethylidene)-4,4a,5,6,7,8hexahydro-2(3H)-naphthalenone (4.736) và Dihydrocolumellarin (3.267). Trong đó,

một số thành phần được xem là những chất đánh dấu trong việc phân loại chất lượng

của tinh dầu trầm hương. Các hợp chất hóa học như β-agarofuran, α-guaiene và epi-γeudesmol là những hợp chất chính trong tinh dầu chất lượng cao. Kết quả được thể

hiện thông qua bảng 4.1 và hình 4.1.27Bảng 3.1.1.1.a.1 TPHH của tinh dầu trầm hương A. crassnaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG TRONG TINH DẦU TRẦM HƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN VÀ PHÂN TÍCH GC-MS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×