Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

Tải bản đầy đủ - 0trang

27Bảng 3.1.1.1.a.1 TPHH của tinh dầu trầm hương A. crassnaSTTThời

gian lưuTên chất(phút)28Khối

lượng

phân tửHàm

lượng

(%)Độ tương

hợp khối

phổ15.533Benzylacetone

(4-Phenyl-2-butanone)1481.824914211.445Spathulenol22012.824822312.626Dihydro-β-agarofuran2220.774871412.719Aromadendrene2040.907824514.814β-Costol2200.824815616.695Cis-α-Santalol2204.296832717.356Isoaromadendrene epoxide2202.112805819.552epi-γ-Eudesmol2224.197877920.431γ-Eudesmol2223.0319061020.778Cubenol2222.0738361121.069Guaia-1(10),11-diene

(α-Bulnesene)2042.5628061221.492α-Guaiene2047.7388431322.020β -Eudesmol2227.18101422.227Agarospirol22212.1048741523.6813-Isopropyl-4a,5dimethyloctahydro-2-(1H)naphthalenone2224.2338111623.983α-Copaen-11-ol2207.4288281724,273Isovalencenol2201.4337401825.013α-Bisabolol2220.7638501925.276Longiverbenone2181.9377602025,421α-Costol2201.0317902125.5701(2H)-Naphthalenone,

3,4,4a,5,6,7-hexahydro-4a,5dimethyl-3(1-methylethenyl)-,

- [3S-(3α,4aα,5α]-2181.0718082226.347Aromadendrene oxide-(2)2201.3288462326.803Ledene oxide-(I)2202.5437982427.326(E)-Isovalencenal2180.9798002527,468Caryophyllene oxide2200.8867762627.606Widdrenal2181.6258112729.1064a,5-Dimethyl-3-(1methylethylidene)-4,4a,5,6,7,8-2184.73693029Ghi chú: % hàm lượng của một chất tính theo diện tích peak sắc ký của chất đó

trên tổng diện tích peak các chất có trong tinh dầu.Hình 4.14 Sắc ký đồ mẫu tinh dầu trầm hương đem phân tích GC-MS.

4.2 THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU

TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

4.2.1 Các phân đoạn được đánh giá 3+ có mùi đặc trưng của tinh dầu

trầm hương

Khảo sát 3 phân đoạn được đánh giá có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương:

K5-15, K5-32, K6-21. Tất cả được tiến hành phân tích GC-MS để xác định thành phần

hóa học.30Đối với phân đoạn K5-15 có ít nhất 8 thành phần đã được xác định bao gồm:

γ-Eudesmol (13.720), Cubenol (14.217), Guaia-1(10),11-diene (13.927), α-Guaiene

(12.315), Agarospirol (19.623), Elemol (7.637), α-Bisabolol (5.632), α-Costol (5.006).

Trong đó, Agarospirol chiếm hàm lượng cao nhất (Bảng 4.2).

Bảng 4.2.1.1.a.1 Thành phần hóa học trong phân đoạn K5-15Thời gian lưu

STT

(phút)Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương hợp

khối phổ120.419γ-Eudesmol22213.720864220.773Cubenol22214.217810321.069Guaia-1(10),11-diene20413.927771421.469α-Guaiene20412.315812522.222Agarospirol22219.623828622.684Elemol2227.637716725.003α-Bisabolol2225.632811825.426α-Costol2205.006743Trong phân đoạn K5-32, tổng cộng có 6 thành phần chính được xác định là:

γ-Eudesmol (5.200), Cubenol (6.057), Guaia-1(10),11-diene (5.016), α-Guaiene

(11.014), -Eudesmol (1.890), Agarospirol (16.803). Kết quả được thể hiện ở bảng

4.3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×