Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

2 THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

Tải bản đầy đủ - 0trang

30Đối với phân đoạn K5-15 có ít nhất 8 thành phần đã được xác định bao gồm:

γ-Eudesmol (13.720), Cubenol (14.217), Guaia-1(10),11-diene (13.927), α-Guaiene

(12.315), Agarospirol (19.623), Elemol (7.637), α-Bisabolol (5.632), α-Costol (5.006).

Trong đó, Agarospirol chiếm hàm lượng cao nhất (Bảng 4.2).

Bảng 4.2.1.1.a.1 Thành phần hóa học trong phân đoạn K5-15Thời gian lưu

STT

(phút)Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương hợp

khối phổ120.419γ-Eudesmol22213.720864220.773Cubenol22214.217810321.069Guaia-1(10),11-diene20413.927771421.469α-Guaiene20412.315812522.222Agarospirol22219.623828622.684Elemol2227.637716725.003α-Bisabolol2225.632811825.426α-Costol2205.006743Trong phân đoạn K5-32, tổng cộng có 6 thành phần chính được xác định là:

γ-Eudesmol (5.200), Cubenol (6.057), Guaia-1(10),11-diene (5.016), α-Guaiene

(11.014), -Eudesmol (1.890), Agarospirol (16.803). Kết quả được thể hiện ở bảng

4.3.31Bảng 4.2.1.1.a.2 Thành phần hóa học trong phân đoạn K5-32Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương

hợp khối

phổ20.416γ-Eudesmol2225.200824220.774Cubenol2226.057811321.062Guaia-1(10),11-diene2045.016781421.467α-Guaiene20411.014826521.948-Eudesmol2221.890744622.209Agarospirol22216.803838STTThời gian

lưu

(phút)1Phân đoạn K6-21 sau khi phân tích GC-MS thu được các thành phần chính như:

γ-Eudesmol (2.430), Cubenol (3.667), Guaia-1(10),11-diene (2.537), α-Guaiene

(12.122), -Eudesmol (6.808), Agarospirol (12.617). Hai thành phần được xác định với

hàm lượng cao là α-Guaiene và Agarospirol. Tất cả được trình bày ở bảng 4.4.32Bảng 4.2.1.1.a.3 Thành phần hóa học trong phân đoạn K6-21Tên chấtKhối

lượng

phân

tửHàm

lượng

(%)Độ tương

hợp khối

phổ19.291α-Bulnesene2041.373719220.412γ-Eudesmol2222.430778320.764Cubenol2223.667790421.042Guaia-1(10),11-diene2042.537764521.467α-Guaiene20412.122822621.949-Eudesmol2226.808846722.204Agarospirol22212.617822822.662(E)-Longipinane2063.543689STTThời gian

lưu

(phút)133a) K5-15b) K5-32c) K6-21

Hình 4.15 Sắc ký đồ của ba phân đoạn được đánh giá có mùi đặc trưng của tinh dầu

trầm hương.34Từ kết quả thu được 3 phân đoạn trên, ta tiến hành so sánh các thành phần hóa

học của chúng và xác định được các thành phần có mặt ở hầu hết cả ba phân đoạn. Kết

quả thể hiện thông qua bảng 4.5 và hình 4.3.

Bảng 4.2.1.1.a.4 Các hợp chất tạo mùi hương quan trọng được xác định

bằng GC-MS tách ra từ các phân đoạn có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương.

ST

TTên chất1

2

3

4

5

6γ-Eudesmol

Cubenol

Guaia-1(10),11-diene

α-Guaiene

-Eudesmol

AgarospirolK5-15

13.720

14.217

13.927

12.315

19.623% Hàm lượng

K5 -31

5.200

6.057

5.016

11.014

1.890

16.803K6-21

2.430

3.667

2.537

12.122

6.808

12.617Có 6 hợp chất hóa học quan trọng trong việc tạo mùi hương đã được xác định là

γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene, α-Guaiene, -Eudesmol, Agarospirol. Ở

mẫu K5-15, Agarospirol có độ phong phú cao nhất với giá trị 19.623 %, 4 hợp chất còn

lại có giá trị tương đương nhau và khơng có sự xuất hiện của -Eudesmol. Ở mẫu

K5-31 độ phong phú cao với tỷ lệ 16.803 % đối với Agarospirol và α-Guaiene cho giá

trị 11.014 %. Trong khi đó, Ở mẫu K6-21 cả Agarospirol và α-Guaiene đều có hàm

lương cao tương đương nhau.35So sánh hàm lượng các chất tạo mùi hương ở 3 phân đoạn

25

20% Hàm lượng15

10K5-15

K5-31

K6-215

0Hình 4.16 Biểu đồ so sánh hàm lượng các chất tạo mùi hương ở các phân đoạn.

Trong biểu đồ so sánh hàm lượng các chất tạo mùi hương, 6 hợp chất hóa học

quan trọng được xác định bởi GC-MS là thành phần hoạt động chính của hương thơm

tinh dầu A. crassna. Rõ ràng ta có thể là thấy rằng hai hợp chất có mức độ phong phú

cao trong tất cả các mẫu là Agarospirol và α-Guaiene được coi là đóng góp quan trọng

nhất cho mùi thơm tổng thể của tinh dầu trầm hương dựa trên tính chất và nồng độ

hương thơm cao của nó, có khả năng chịu trách nhiệm về nốt hương gỗ mạnh, cay

nồng. Trong khi đó, ba hợp chất khác như γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene,

-Eudesmol cung cấp mức độ dồi dào trung bình cũng rất quan trọng đối với mùi thơm

tổng thể của tinh dầu trầm hương, chịu trách nhiệm cho mùi hương ngọt nhẹ, ấm áp.36Tuy nhiên, để tăng mức độ chính xác cần thực hiện so sánh phân đoạn có mùi

đặc trưng với các phân đoạn tách được có giá trị mùi khác nhau cũng như so với mẫu

để xem có sự xuất hiện của các hợp chất tạo mùi đặc trưng trên hay không.

4.2.2 So sánh phân đoạn có mùi đặc trưng với các phân đoạn được đánh

giá khác

4.2.2.1) So sánh các phân đoạn có mùi hương đặc trưng với mẫuHình 4.17 so sánh sắc ký đồ mẫu và phân đoạn K5-15.

Từ việc so sánh phân đoạn có mùi đặc trưng với mẫu, ta có thể thấy rằng phân

đoạn này tách được các chất ở đoạn giữa của mẫu. Thu được các chất so với mẫu có

cùng thời gian lưu tương ứng (Bảng 4.1).

1.1.1.1)So sánh các phân đoạn có mùi đặc trưng với phân đoạn có mùikhó chịu 3Khảo sát hai phân đoạn được đánh giá có mùi khó chịu bằng phân tích GC-MS.

Ta thu được sắc ký đồ như hình 4.5.37a)Phân đoạn cuối chạy hexane.b)Phân đoạn chạy với dung mơi 100% ethyl acetate.Hình 4.18 Sắc ký đồ của hai phân đoạn được đánh giá có mùi khó chịu.

Từ hai sắc ký đồ, ta có thể thấy ở phân đoạn cuối được tách ra từ dung môi

n-hexane và phân đoạn chạy bằng dung môi ethyl acetate 100% khơng có sự xuất hiện

của các peak nằm trong các phân đoạn có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương.384.2.2.2) So sánh các phân đoạn được đánh giá có mùi hương giảm dầnHình 4.19 Sắc ký đồ so sánh mùi hương của các phân đoạn có mùi giảm dần.

Đối với phân đoạn được xác định có mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương 3+,

sắc ký đồ chỉ xuất hiện hầu hết các peak đặc trưng cho mùi hương.

Đến phân đoạn được đánh giá có mùi nhẹ hơn 2+, ta có thể thấy hàm lượng của

các peak này thấp hơn và có sự xuất hiện của một đoạn phía sau khơng tách được.

Đến phân đoạn có mùi khó chịu 3-, ta thu được hồn tồn các peak nằm ở phía

sau trùng với phân đoạn có mùi 2+ khơng tách được. Điều này giúp ta có thể khẳng

định rằng chúng ảnh hưởng trực tiếp đến mùi của phân đoạn 2+ làm giảm mức độ mùi

hương của phân đoạn này.

4.2.3 Kết luận chung

Tóm lại, mùi hương đặc trưng của tinh dầu trầm hương bao gồm 6

sesquiterpenes chính: γ-Eudesmol, Cubenol, Guaia-1(10),11-diene, α-Guaiene, γEudesmol, Agarospirol, tất cả hầu hết đều có ghi chú nốt hương gỗ mạnh.39Trong nghiên cứu này, tồn tại nhiều loại sesquiterpen thơm với các họ hương

khác nhau có nốt hương gỗ mạnh, sáp ngọt và sắc thái cay nồng. Do đó, mùi hương của

tinh dầu trầm hương dường như là do sự hòa hợp tuyệt vời của các sesquiterpenes.

Phân tích tinh dầu trầm hương bằng GC-MS lồi Aquilaria crassna thu được

thành công các hợp chất dễ bay hơi chính trong mẫu này. Điều này cho thấy GC-MS là

một kỹ thuật đáng tin cậy cho việc phát hiện các chất tạo mùi đặc trưng cho tinh dầu

trầm hương. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả

Pripdeevech và cộng sự (2011) cho rằng Agarospirol được công nhận là một trong

những hợp chất chính góp phần tạo ra mùi thơm đặc trưng của tinh dầu trầm hương đặc

biệt là loài Aquilaria crassna trong nghiên cứu của họ [19].

4.3 MÔ TẢ MÙI HƯƠNG CỦA CÁC HỢP CHẤT TẠO MÙI ĐẶC TRƯNG

CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG

Bảng 4.3.1.1.a.1 Bảng các thành phần tạo mùi đặc trưng của tinh dầu trầm

hương

ST

TTên chấtCTPTMô tả mùiĐộ bền

mùi1γ-EudesmolC15H26OWaxy, sweet

( Sáp, Ngọt)Trung

bình2CubenolC15H26OSpicy

( thảo mộc cay)Trung

bìnhCTCT403Guaia-1(10),11diene

(α-Bulnesene)C15H24Woody, warmTrung

bìnhwoody

(Sweet, woody,

balsam, peppery)Cao4α-GuaieneC15H245β -EudesmolC15H26O6AgarospirolC15H26OWoody, GreenSpicy

(Spicy,peppery,

Woody)Trung

bìnhCaoNhư vậy, có thể mơ tả mùi đặc trưng của tinh dầu trầm hương là hương gỗ mạnh

có vị ngọt nhẹ của sáp, cay nồng và ấm áp. Các họ hương này đặc biệt cho mùi hương

rất dai tạo nên nét đặc trưng và được sử dụng làm chất định hương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THÀNH PHẦN TẠO MÙI HƯƠNG ĐẶC TRƯNG CỦA TINH DẦU TRẦM HƯƠNG AQUILARIA CRASSNA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×