Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xác định cấu trúc

2 Xác định cấu trúc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Định tính bằng HPLC - MS19Kết quả

Một peak đơn cường độ mạnh có thời gian lưu tại phút thứ 10,097 và độ tinh khiết

đạt 97,94%; đầu dò MS cho tín hiệu peak ion có m/z [M-H] - = 301,11 và m/z

[M+H]+ = 303,28Hình 4.1 PG1 sau khi phân lậpHình 4.2 TLC PG3, hệ CHCl3 - MeOH (90:10)4.2.2 Hợp chất 2 (PG2)

Dạng bột, màu vàng; tiến hành chấm sắc ký lớp mỏng (TLC) với hệ dung môi

CHCl3 - MeOH (75:25), quan sát dưới đèn UV có bước sóng 254nm. Phun đều với

dung dịch thuốc thử H2SO410%/ EtOH, sau đó nướng dưới nhiệt độ 105 0C; màu

vàng sẽ xuất hiện trên TLC và có giá trị Rf = 0,24.

NMR

HRLC-MSHình 4.3 PG2 sau khi phân lậpHình 4.4 TLC PG2; hệ dung mơi CHCl3 - MeOH (75:25)4.2.3 Hợp chất 3 (PG3)

Dạng bột hơi dầu, màu vàng; tiến hành chấm sắc ký lớp mỏng (TLC) với hệ dung

môi CHCl3 - MeOH - HCOOH (75:25:2); quan sát dưới đèn UV có bước sóng

254nm. Phun đều với dung dịch thuốc thử H 2SO410%/ EtOH, sau đó nướng dưới

nhiệt độ 1050C; màu vàng sẽ xuất hiện trên TLC và có giá trị Rf = 0,39.Hình 4.5: Kết PG3 sau khi chạy HPLC điều chếHình 4.6: PG3 sau khi phân lậpHình 4.7: TLC PG3; hệ dung mơi CHCl3 - MeOH - HCOOH (75:25:2)4.3 Hoạt tính kháng oxy hóa

4.3.1 Tính kháng oxy hóa của Vitamin C

Bảng 4.1: Phần trăm ức chế DPPH của Vitamin C tại các nồng độ

Nồng độ

MẫuSố lần lặpTB ± SD%RSD19,63020,88 ± 0,0193,35595,70496,12095,24 ± 0,00824,77195,15096,39794,73495,42 ± 0,00618,9247595,98295,01296,39795,78 ± 0,00516,91710095,98297,36797,09096,81 ± 0,00523,006IC50*8,3588,5938,4928,497 ± 0,1181,390(μg/mL)Vitamin C%Ức chế DPPH123523,92619,0762593,90350(*) IC50 là nồng độ mà tại đó 50% gốc tự do DPPH bị dập tắc.Hình 4.8: Giản đồ khả

năng ức chế DPPH của

Vitamin C; giá trị IC50 của

Vitamin C là 8,497 ± 0,118

μg/mL4.3.2 Tính kháng oxy hóa của cao Ethylacetate

Bảng 4.2: Phần trăm ức chế DPPH của cao Ethylacetate tại các nồng độ

Nồng độ%Ức chế DPPH(μg/mL)TB ± SD%RSD523,628 ± 0,0448,3882591,885 ± 0,00814,373Cao5091,933 ± 0,0058,005Ethyacetate7592,840 ± 0,0036,00010093,126 ± 0,01734,422IC509,011 ± 0,7598,548MẫuHình 4.9: Giản đồ khả năng

ức chế DPPH của Cao

Ethylacetat; giá trị IC50

là 9,011 ± 0,759 ppmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xác định cấu trúc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×