Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Hoạt tính kháng oxy hóa

3 Hoạt tính kháng oxy hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3.2 Tính kháng oxy hóa của cao Ethylacetate

Bảng 4.2: Phần trăm ức chế DPPH của cao Ethylacetate tại các nồng độ

Nồng độ%Ức chế DPPH(μg/mL)TB ± SD%RSD523,628 ± 0,0448,3882591,885 ± 0,00814,373Cao5091,933 ± 0,0058,005Ethyacetate7592,840 ± 0,0036,00010093,126 ± 0,01734,422IC509,011 ± 0,7598,548MẫuHình 4.9: Giản đồ khả năng

ức chế DPPH của Cao

Ethylacetat; giá trị IC50

là 9,011 ± 0,759 ppm4.3.3 Tính kháng oxy hóa của Quercetin

Bảng 4.3: Phần trăm ức chế DPPH của Quercetin tại các nồng độ

%Ức chế DPPH

Nồng độ

MẫuQuercetin(μg/mL)TB ± SD%RSD531,112 ± 0,06313,1992591,994 ± 0,00610,3725092,522 ± 0,0011,9237592,617 ± 0,0022,97610093,480 ± 0,0059,947IC507,850 ± 1,36717,485Hình 4.10: Giảm đồ khả năng

ức chế DPPH của Quercetin;

giá trị IC50 là 7,850 ± 1,367

ppm4.3.4 Tính kháng oxy hóa của HC2

Bảng 4.4: Phần trăm ức chế DPPH của HC2 tại các nồng độ%Ức chế DPPH

Nồng độ

MẫuHC2(μg/mL)TB ± SD%RSD521,384 ± 0,0264,7462579,570 ± 0,0074,6675085,298 ± 0,0054,3927587,589 ± 0,0032,90410088,544 ± 0,0022,165IC508,76511,840 ± 1,038Hình 4.11: Giản đồ khả

năng ức chế DPPH của

HC2; giá trị IC50 là 11,840 ±

1,038 ppm4.3.5 Tính kháng oxy hóa của HC3

Bảng 4.5: Phần trăm ức chế DPPH của HC3 tại các nồng độ

%Ức chế DPPH

Nồng độ

MẫuHC3(μg/mL)TB ± SD%RSD527,917 ± 0,029 5,3702580,700 ± 0,008 5,8095085,278 ± 0,004 3,9697587,118 ± 0,002 2,41410088,734 ± 0,008 9,050IC5010,170 ± 0,837 8,242Hình 4.12: Giảm đồ khả

năng ức chế DPPH của

HC3; giá trị IC50 là 10,170

± 0,837 ppmCHƯƠNG 5: BÀN LUẬN

5.1 Các hợp chất được phân lập

5.1.1 PG1

Sau khi phân lập PG1 chấm TLC cho một vết, tiến hành chạy phổ khối lượng, kết

quả của phổ khối lượng cho m/z [M-H] - = 301,11 và m/z [M+H]+= 303,28; từ đó có

thể thấy được khối lượng m/z của PG1 là 302. Theo Gutiérrez R.M.P (2008) [14] và

Metwally A.M. (2011) [6] về các hợp chất đã được cô lập trong lá ổi đã tìm thấy hợp

chất có khối lượng m/z = 302 là quercetin. Từ điều này, ta đặt nghi vấn PG1 có thể

là quercetin; thực hiện định tính PG1 bằng phương pháp HPLC-MS (dùng chuẩn

querctin và hệ thống thiết bị HPLC) với chu trình dung mơi sau:Tốc độ dòng

Bước thực hiệnThời gian%A%B(mL/phút)

10,00085,015,0218,50055,045,0319,0002,098,0423,5002,098,0524,00085,015,0628,00085,015,0-0,400Kênh A: Nước loại HPLC chứa 0.1% (v/v) axit formic

Kênh B: AcetonitrileSo sánh thời gian lưu của mẫu PG1 và chuẩn quercetin khi chạy cùng một phương

pháp; kết quả cả hai cùng cho thời gian lưu T R= 10,097 trên cùng một chu trình

dung mơi.5.1.2 PG2

Sau khi phân lập PG2 chấm TLC cho một vết, tiến hành chạy phổ khối lượng, kết

quả của phổ khối lượng cho m/z [M-H] - = 463,05 và m/z [M+H]+= 465,20; từ đó

suy ra được khối lượng m/z của PG2 là 464. Theo Gutiérrez R.M.P (2008) [14] và

Metwally A.M. (2011) [6] về các hợp chất đã được cô lập trong lá ổi đã tìm thấy hợp

chất có khối lượng m/z = 464. Từ điều này, ta đặt nghi vấn PG2 có thể là

Isoquercertin (Quercetin 3 - O - glucoside) hay Hyperin (Quercetin 3 - O galactoside); thực hiện định tính PG2 bằng phương pháp HPLC (dùng chuẩn

Isoquerctin và chuẩn Hyperin) ; kết quả cho thời gian lưu của PG2 là T R= trên

cùng phương pháp chạy. So sánh kết quả quả chuẩn PG2 không thuộc một trong hai

chuẩn trên.

Tiến hành chạy HRLC-MS mẫu PG2, kết quả cho các peak ion đặc trưng của

quercetin có khối lượng như sau:

m/z [M-H]-300; 301;272; 271; 179; 151m/z [M+H]+303; 304; 257; 229; 201; 183; 165; 153; 127Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Hoạt tính kháng oxy hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×