1. Trang chủ >
  2. Khoa học tự nhiên >
  3. Hóa học >

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN & TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.45 MB, 55 trang )


4.2. Tiềm năng phát triển

Lượng dư lượng nơng nghiệp có ý nghĩa kinh tế và văn hóa rất đáng chú ý trên

toàn thế giới, đặc biệt là ở các vùng Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á. Hiện nay, dư

lượng nông nghiệp đang được sử dụng với các mục đích khác nhau như là vật liệu

xây dựng, sản phẩm trang trí hay như một loại sản phẩm thơ đa năng. Điều này ý

nghĩa kinh tế không cao.

Dư lượng của ngành nơng nghiệp có tiềm năng rất lớn và có ý nghĩa kinh tế rất

lớn nếu như được khai thác một cách triệt để có hiệu quả. Nó rất được quan tâm vì nó

có chi phí thấp, độ bền cao, thân thiện với môi trường, là nguồn nguyên liệu sẵn có

và phát triển bền vững. Phát triển khoa học và sử dụng cơng nghệ tiên tiến để sử

dụng có hiệu quả dư lượng của ngành nơng nghiệp là mục đích hướng tới quan trọng

giữa nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa.

Phương hướng phát triển của sản phẩm sợi nanocellulose là ứng dụng trong xử

lý nước thải hay trong sản xuất polymer nanocomposite. Những vật liệu sinh học này

có rất nhiều tính ưu việt như diện tích bề mặt lớn, bề mặt linh hoạt, dễ biến đổi bề

mặt cấu trúc vật liệu, giảm tính kháng cháy. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi, sử

dụng vật liệu sinh học với kích thước nanomet làm cốt. Các ví dụ điển hình của vật

liệu nano gia cường có thể được hướng tới như trong bao bì, màng phân hủy sinh

học, linh kiện ơ tô, y tế, linh kiện máy bay và các ứng dụng khác. Hơn nữa, khi sử

dụng vật liệu này trong sản xuất composite có ưu thế là có hiệu suất cơ học cao.

Nhìn chung, có thể kết luận được rằng CNF phân lập từ dư lượng nơng nghiệp, điển

hình là từ bã mì là một lựa chọn phù hợp tăng cường gia cố trong composite và các

ứng dụng kỹ thuật khác.

4.3. Thách thức

Đề khai thác và ứng dụng có hiệu quả đối với sản phẩm sợi nanocelluloses cần

đòi hỏi phải tìm hiểu và hiểu rõ các thuộc tính của sợi như tính chất vật lý, cơ học và

hình thái chung, cũng như là các thành phần hóa học. Bên cạnh đó, thách thức lớn là

sản xuất trên quy mơ lớn, quy mơ cơng nghiệp.PHỤ LỤC

Đường cong phân tích nhiệt của các mẫu Mẫu thô CNFs-S CNFs-NTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]H. Abdellaoui, R. Bouhfid, and A. el Kacem Qaiss, "Preparation of

bionanocomposites and bionanomaterials from agricultural wastes," in

Cellulose-Reinforced Nanofibre Composites: Elsevier, 2017, pp. 341-371.[2]E. Abraham et al., "Extraction of nanocellulose fibrils from lignocellulosic

fibres: A novel approach," Carbohydrate Polymers, vol. 86, no. 4, pp. 14681475, 2011.[3]Z. Anwar, M. Gulfraz, and M. Irshad, "Agro-industrial lignocellulosic

biomass a key to unlock the future bio-energy: A brief review," Journal of

Radiation Research and Applied Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 163-173, 2014.[4]A. H. Bhat, Y. Dasan, I. Khan, H. Soleimani, and A. Usmani, "Application of

nanocrystalline cellulose: Processing and biomedical applications," in

Cellulose-Reinforced Nanofibre Composites: Elsevier, 2017, pp. 215-240.[5]A. Blanco, M. C. Monte, C. Campano, A. Balea, N. Merayo, and C. Negro,

"Nanocellulose for Industrial Use: Cellulose Nanofibers (CNF), Cellulose

Nanocrystals (CNC), and Bacterial Cellulose (BC)," in Handbook of

Nanomaterials for Industrial Applications: Elsevier, 2018, pp. 74-126.[6]S. Boufi, "Agricultural crop residue as a source for the production of

cellulose nanofibrils," in Cellulose-Reinforced Nanofibre Composites:

Elsevier, 2017, pp. 129-152.[7]L. Chávez-Guerrero, S. Sepúlveda-Guzmán, J. Silva-Mendoza, C. AguilarFlores, and O. Pérez-Camacho, "Eco-friendly isolation of cellulose

nanoplatelets through oxidation under mild conditions," Carbohydrate

polymers, vol. 181, pp. 642-649, 2018.[8]H. Chen et al., "A review on the pretreatment of lignocellulose for highvalue chemicals," Fuel Processing Technology, vol. 160, pp. 196-206, 2017.[9]W. Chen, H. Yu, Y. Liu, Y. Hai, M. Zhang, and P. Chen, "Isolation and

characterization of cellulose nanofibers from four plant cellulose fibers using

a chemical-ultrasonic process," Cellulose, vol. 18, no. 2, pp. 433-442, 2011.[10]B. M. Cherian, A. L. Leão, S. F. de Souza, S. Thomas, L. A. Pothan, and M.

Kottaisamy, "Isolation of nanocellulose from pineapple leaf fibres by steam

explosion," Carbohydrate Polymers, vol. 81, no. 3, pp. 720-725, 2010.[11]B. Deepa et al., "Utilization of various lignocellulosic biomass for the

production of nanocellulose: a comparative study," Cellulose, vol. 22, no. 2,

pp. 1075-1090, 2015.[12]R. Dungani et al., "Bionanomaterial from agricultural waste and its

application," in Cellulose-Reinforced Nanofibre Composites: Elsevier, 2017,

pp. 45-88.[13]J. Giri and R. Adhikari, "A brief review on extraction of nanocellulose and its

application," Bibechana, vol. 9, pp. 81-87, 2013.[14]D. A. Gopakumar, S. Manna, D. Pasquini, S. Thomas, and Y. Grohens,

"Nanocellulose: Extraction and application as a sustainable material for

wastewater purification," in New Polymer Nanocomposites for

Environmental Remediation: Elsevier, 2018, pp. 469-486.[15]A. K. HPS et al., "Nanofibrillated cellulose reinforcement in thermoset

polymer composites," in Cellulose-Reinforced Nanofibre Composites:

Elsevier, 2017, pp. 1-24.[16]M. Jonoobi, J. Harun, A. P. Mathew, and K. Oksman, "Mechanical properties

of cellulose nanofiber (CNF) reinforced polylactic acid (PLA) prepared by

twin screw extrusion," Composites Science and Technology, vol. 70, no. 12,

pp. 1742-1747, 2010.[17]D. V. Mashego, "Preparation, isolation and characterization of nanocellulose

from sugarcane bagasse," 2016.[18]R. K. Mishra, A. Sabu, and S. K. Tiwari, "Materials chemistry and the

futurist eco-friendly applications of nanocellulose: Status and prospect,"

Journal of Saudi Chemical Society, vol. 22, no. 8, pp. 949-978, 2018/12/01/

2018.[19]M. Nasir, R. Hashim, O. Sulaiman, and M. Asim, "Nanocellulose:

Preparation methods and applications," in Cellulose-Reinforced Nanofibre

Composites: Elsevier, 2017, pp. 261-276.[20]F. Niu et al., "Characterization of structure and stability of emulsions

stabilized with cellulose macro/nano particles," Carbohydrate polymers, vol.

199, pp. 314-319, 2018.[21]P. Panyasiri, N. Yingkamhaeng, N. T. Lam, and P. Sukyai, "Extraction of

cellulose nanofibrils from amylase-treated cassava bagasse using highpressure homogenization," Cellulose, vol. 25, no. 3, pp. 1757-1768, 2018.[22]K. Parmar, "Biomass—An Overview on Composition Characteristics and

Properties," IRA-JAS, vol. 7, pp. 42-51, 2017.[23]D. Pasquini, E. de Morais Teixeira, A. A. da Silva Curvelo, M. N. Belgacem,

and A. Dufresne, "Extraction of cellulose whiskers from cassava bagasse and

their applications as reinforcing agent in natural rubber," Industrial Crops

and products, vol. 32, no. 3, pp. 486-490, 2010.[24]P. Phanthong, P. Reubroycharoen, X. Hao, G. Xu, A. Abudula, and G. Guan,

"Nanocellulose: Extraction and application," Carbon Resources Conversion,

vol. 1, no. 1, pp. 32-43, 2018/04/01/ 2018.[25]A. L. Rodrigues, G. Cruz, M. E. Souza, and W. C. Gomes, "Application of

cassava harvest residues (Manihot esculenta Crantz) in biochemical andXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×