Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu để tổng hợp AgNPs/α-CD/Alginate

1 Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu để tổng hợp AgNPs/α-CD/Alginate

Tải bản đầy đủ - 0trang

51Hình 3. 1 Dung dịch nano bạc với các tỷ lệ nồng độ khác nhau

 Kết quả đo phổ UV-Vis:GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh52Hình 3. 2 Phổ UV-Vis của dung dịch nano bạc theo nồng độ khác nhau (A) và đồ thị

biểu diễn cường độ hấp thụ cực đại theo nồng độ (B) Nhận xét:

Dựa vào hình 3.1: khi tỷ lệ nồng độ của dung dịch tăng dần (từ 0,1 g/mL đến

1,5 g/mL) thì màu sắc của dung dịch đậm dần (chuyển từ màu vàng sang màu

nâu đậm).

Dựa vào kết quả phân tích phổ UV-Vis cho thấy độ hấp thụ cực đại (A max)

tăng dần khi tỷ lệ nồng độ dung dịch tăng. Các đỉnh hấp thụ cực đại nằm trong

khoảng bước sóng từ 436 - 439 nm, đây là các đỉnh ứng với cộng hưởng plasmon bề

mặt của nano bạc cho thấy dung dịch tạo ra là dung dịch nano bạc. Tại tỷ lệ 0,1

g/mL và 0,5 g/mL chưa thấy xuất hiện đỉnh hấp thụ nghĩa là lượng gel khơng đủ để

xảy ra q trình tạo nano bạc. Độ hấp thụ cực đại của dung dịch tại tỷ lệ 1,5 g/mL là

lớn nhất (tỷ lệ này hấp thụ ở bước sóng (λmax) 436 nm và cường độ hấp thụ 2,641

GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh53a.u.) chứng tỏ phản ứng tạo ra lượng nano bạc nhiều nhất. Vì vậy, tỷ lệ 1,5 g/mL

được chọn là tỷ lệ tối ưu cho quá trình tổng hợp.

3.1.2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng

đến quá trình tổng hợp nano bạc

 Các số liệu tiến hành thí nghiệm:

Mẫu1

2

3

4

5Nồng độ

(g/mL)Thể tích

dịch chiết

(mL)Nhiệt độ

phản ứng

(oC)Thời gian

phản ứng

(phút)1,5

0,1

30oC

120

o

1,5

0,1

50 C

120

1,5

0,1

70oC

120

o

1,5

0,1

90 C

120

o

1,5

0,1

120 C

120

Bảng 3. 2 Số liệu khảo sát nhiệt độ phản ứngTốc độ

khuấy

(vòng/phút

)

1200

1200

1200

1200

1200 Kết quả khảo sát:GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh54Hình 3. 3 Dung dịch nano bạc với tỷ lệ nhiệt độ khác nhau

 Kết quả đo phổ UV-Vis:Hình 3. 4 Phổ UV-Vis của dung dịch nano bạc theo nhiệt độ khác nhau (A) và đồ thị

biểu diễn cường độ hấp thụ cực đại theo nhiệt độ (B)

GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh55 Nhận xét:

Dựa vào kết quả phân tích phổ UV-Vis cho thấy độ hấp thụ cực đại tăng dần

khi tỷ lệ nhiệt độ của dung dịch tăng (từ 30 oC đến 120oC). Các đỉnh hấp thụ cực đại

nằm trong khoảng từ 440 - 446 nm, đây là các đỉnh ứng với cộng hưởng plasmon bề

mặt của nano bạc cho thấy dung dịch tạo ra là dung dịch nano bạc. Đỉnh hấp thụ tại

30oC (λmax = 446 nm, Amax = 0,069 a.u.) là thấp nhất và tại 120oC (λmax = 443 nm,

Amax = 0,177 a.u.) là cao nhất. Tại 120 oC vùng sóng mở rộng và độ hấp thụ cao hơn

nhiều chứng tỏ lượng nano bạc được tạo ra nhiều nhất. Do đó tỷ lệ nhiệt độ 120 oC

được chọn làm tỷ lệ tối ưu cho quá trình tổng hợp.3.1.3 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng

đến quá trình tổng hợp nano bạc

 Các số liệu tiến hành thí nghiệm:

Mẫu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Nồng độ

(g/mL)Thể tích

Nhiệt độ

Thời gian

Tốc độ

dịch chiết phản ứng phản ứng

khuấy

o

(mL)

( C)

(phút)

(vòng/phút)

o

1,5

0,1

120 C

0

1200

o

1,5

0,1

120 C

20

1200

o

1,5

0,1

120 C

40

1200

o

1,5

0,1

120 C

60

1200

o

1,5

0,1

120 C

80

1200

o

1,5

0,1

120 C

100

1200

1,5

0,1

120oC

120

1200

o

1,5

0,1

120 C

140

1200

o

1,5

0,1

120 C

160

1200

o

1,5

0,1

120 C

180

1200

Bảng 3. 3 Số liệu khảo sát thời gian phản ứngGVHD: TS. Nguyễn Thành Danh56 Kết quả đo phổ UV-Vis:Hình 3. 5 Phổ UV-Vis của dung dịch nano bạc theo thời gian khác nhau (A) và đồ

thị biểu diễn cường độ hấp thụ cực đại theo thời gian (B)

 Nhận xét:

Dựa vào kết quả phân tích phổ UV-Vis cho thấy độ hấp thụ cực đại tăng dần

khi tỷ lệ thời gian của dung dịch tăng (từ 0 phút đến 160 phút), tương ứng với nồng

độ nano bạc tăng lên trong dung dịch. Các đỉnh hấp thụ cực đại nằm trong khoảng

từ 430 - 435 nm, đây là các đỉnh ứng với cộng hưởng plasmon bề mặt của nano bạc

GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh57chứng tỏ dung dịch tạo ra là dung dịch nano bạc. Cường độ hấp thụ cực đại tăng

mạnh và ổn định từ 20 phút cho đến 120 phút. Sự chênh lệch độ hấp thụ cực đại

giữa 120 phút và 140 phút không nhiều (0,360 - 0,372), nghĩa là khi phản ứng xảy

ra ở 140 phút sẽ tiêu tốn năng lượng nhiều hơn, khơng có lợi về kinh tế. Vì thế chọn

tỷ lệ thời gian là 120 phút (λmax = 434 nm, Amax = 0,360 a.u.) làm tỷ lệ tối ưu để khảo

sát.GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh583.2 Kết quả khảo sát đặc tính hóa lý của nano bạc

3.2.1 Kết quả đo kích thước hạt nano, thế zetaa)Hình 3. 6 Kết quả đo kích thước của mẫu nano trống (A) và nano bạc (B)GVHD: TS. Nguyễn Thành Danh59Hình 3. 7 Kết quả đo thế zeta của nano trống (A) và nano bạc (B)

 Nhận xét:

Dựa vào kết quả đo kích thước hạt của mẫu nano trống và nano bạc (Hình

3.6) cho thấy đường kính của hạt và sự phân bố của các hạt nano. Đường kính trung

bình của mẫu AgNPs là 136 nm, nhỏ hơn so với mẫu nano trống là 140,5 nm. Điều

này có nghĩa khi có sự hiện diện của kim loại bạc thì hệ AgNPs/α-CD/Alginate

phân ly thành các hạt có kích cỡ nhỏ hơn, thế nhưng sự khác biệt giữa hai mẫu

không quá lớn chứng tỏ bạc không ảnh hưởng nhiều đến kích thước của hệ mang αCD/Alginate. Việc phân tích kích thước hạt dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng

động học (DLS), các hạt lơ lửng trong một dung dịch liên tục trải qua chuyển động

ngẫu nhiên, kích thước của các hạt trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ của chúng. Trong

DLS, ánh sáng đi qua mẫu và ánh sáng tán xạ được phát hiện và ghi nhận. Từ đó có

thể tính tốn kích thước trung bình của hạt cũng như sự phân bố kích thước.

Thế zeta đặc trưng cho khả năng bền vững và ổn định của hệ keo. Dựa vào

hình 3.7 cho thấy cường độ điện thế zeta của dung dịch keo nano trống là -42,6 mV

và cường độ điện thế zeta của dung dịch keo nano bạc là -57,2 mV. Giá trị của thế

zeta càng âm chứng tỏ lực đẩy tĩnh điện của các hạt nano càng lớn, giúp các hạt khó

GVHD: TS. Nguyễn Thành DanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu để tổng hợp AgNPs/α-CD/Alginate

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×