Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10

XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10

Tải bản đầy đủ - 0trang

CẢM TẠ

Đƣợc sự đồng ý của nhà trƣờng, khoa Ngoại ngữ - Sƣ phạm, bộ môn Sƣ phạm

kỹ thuật Nông nghiệp, sự giúp đỡ của giáo viên hƣớng dẫn, tôi đã hồn thành đề tài

này.

Tơi xin chân thành cảm ơn Ths. Phạm Quỳnh Trang đã tận tình giúp đỡ, hƣớng

dẫn, chỉ bảo tơi trong q trình thực hiện đề tài này. Những ý kiến đóng góp của cơ

thực sự rất q báu và giúp ích rất nhiều để tơi có thể hồn thành đề tài.

Tơi cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả thầy, cô giáo trong bộ môn đã tận

tình truyền đạt kinh nghiệm cho tơi trong q trình học tập tại trƣờng.

Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trịnh Lê Minh Vy, thầy Nguyễn

Vƣơng Danh và cô Nguyễn Thị Thu Hằng trƣờng THPT Nguyễn Huệ, cô Phan Thị

Kim Tuyền trƣờng THPT Tam Phú và cô Nguyễn Thị Thanh Dung trƣờng THPT

Nguyễn Văn Tăng đã giúp tơi hồn thành đề tài này.

Đồng thời, tơi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong Hội đồng giám

khảo đã không quản thời gian để đọc và đóng góp ý kiến cho đề tài đƣợc hồn thành.

Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã giúp đỡ, động viên

tôi trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng đề tài khơng tránh khỏi những sai sót; vì vậy, tơi

rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ q thầy, cơ và bạn bè.TP.Hồ Chí Minh, tháng 1, năm 2017

Sinh viên

Nguyễn Thị Lệ QuỳnhiiTÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng một số chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo

phƣơng pháp dạy học dự án” đƣợc tiến hành tại Trƣờng đại học Nông Lâm thành phố

Hồ Chí Minh, thời gian từ 16/09/2016 đến 20/1/2017.

Đề tài đã trình bày đƣợc cơ sở lý luận của phƣơng pháp dạy học dự án, ƣu

nhƣợc điểm của phƣơng pháp và những lƣu ý khi vận dụng dạy học dự án vào trong

dạy học. Đề tài đã thiết kế 6 chủ đề học tập môn Công nghệ lớp 10 theo phƣơng pháp

dạy học dự án bao gồm: “Trƣờng học xanh”, “Trồng rau thuỷ canh”, “Trồng rau sạch

tại nhà”, “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”, “Chế biến nƣớc hoa quả”, “Trở

thành nhà kinh doanh”.

Trên cơ sở kết quả thu đƣợc từ phƣơng pháp chuyên gia và nghiên cứu tài liệu,

đề tài đã nhận định đƣợc rằng vận dụng dạy học dự án vào mơn Cơng nghệ lớp 10 có

hiệu quả cao hơn so với dạy học truyền thống và hoàn tồn phù hợp với những nội

dung kiến thức mang tính ứng dụng. Bên cạnh đó, đề tài cũng trình bày đƣợc làm thế

nào để vận dụng dạy học dự án vào môn Công nghệ lớp 10 đƣợc thành công.iiiMỤC LỤC

TRANG TỰA ...................................................................................................................i

CẢM TẠ ......................................................................................................................... ii

TÓM TẮT...................................................................................................................... iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. ............................................................................vi

DANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIẾU. ............................................................... vii

Chƣơng 1 .........................................................................................................................1

GIỚI THIỆU ....................................................................................................................1

1.1 Lý do chọn đề tài. ...................................................................................................1

1.2 Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................3

1.3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu. ......................................................................3

1.4 Câu hỏi nghiên cứu. ...............................................................................................3

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu. ............................................................................................3

1.6 Giới hạn đề tài. .......................................................................................................4

1.7 Phƣơng pháp nghiên cứu........................................................................................5

Chƣơng 2 .........................................................................................................................6

CƠ SỞ LÝ LUẬN ...........................................................................................................6

2.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu. ....................................................................6

2.1.1 Trên thế giới.....................................................................................................6

2.1.2 Ở Việt Nam. .....................................................................................................7

2.2 Những lý luận về dạy học tích cực.........................................................................9

2.2.1 Phƣơng pháp dạy học tích cực .........................................................................9

2.2.2 Đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực. ..............................................10

2.3 Cơ sở lý luận của phƣơng pháp DHDA. ..............................................................11

2.3.1 Khái niệm. ......................................................................................................11

2.3.1.1 Dự án...........................................................................................................11

2.3.1.2 Phƣơng pháp DHDA. .................................................................................12

2.3.2 Đặc điểm của phƣơng pháp DHDA. ..............................................................13

2.3.3 Tiến trình dạy học theo phƣơng pháp DHDA. .............................................14

2.3.4 Bộ công cụ đánh giá. .....................................................................................21

iv2.3.5 Vai trò của giáo viên và học sinh trong DHDA. ...........................................22

2.3.6 Ƣu, nhƣợc điểm của DHDA. .........................................................................23

2.3.9 Giới thiệu môn Công Nghệ 10. ......................................................................26

Chƣơng 3 .......................................................................................................................28

NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ...............................28

3.1 Nghiên cứu tài liệu. ..............................................................................................28

3.2 Phƣơng pháp chuyên gia. .....................................................................................28

Chƣơng 4 .......................................................................................................................30

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................................................................30

4.1 Kết quả thiết kế một số bài giảng sử dụng phƣơng pháp DHDA. .......................30

4.1.1 Chủ đề 1: Trƣờng học xanh. ..........................................................................30

4.1.2 Chủ đề 2: Trồng rau thuỷ canh. .....................................................................38

4.1.3 Chủ đề 3: Trồng rau sạch tại nhà. ..................................................................46

4.1.4 Chủ đề 4 “Thiết kế và xây dựng chuồng nuôi thỏ”. ......................................55

4.1.5 Chủ đề 5 “Chế biến nƣớc hoa quả”. ..............................................................63

4.1.6 Chủ đề 6 “Trở thành nhà kinh doanh”. ..........................................................72

4.2 Kết quả khảo sát chuyên gia. ...............................................................................81

Chƣơng 5 .......................................................................................................................87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................................87

5.1 Kết luận. ...............................................................................................................87

5.2 Kiến nghị. .............................................................................................................88

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................90

PHỤ LỤC 1: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 1 “TRƢỜNG HỌC XANH” ..................................92

PHỤ LỤC 2: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 2: TRỒNG RAU THUỶ CANH ...........................94

PHỤ LỤC 3: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 3: TRỒNG RAU SẠCH TẠI NHÀ. ....................100

PHỤ LỤC 4: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 4: ..........................................................................106

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI THỎ................................................106

PHỤ LỤC 5: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 5: CHẾ BIẾN NƢỚC HOA QUẢ .......................110

PHỤ LỤC 6: GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ 6: TRỞ THÀNH NHÀ KINH DOANH. .............117

PHỤ LỤC 7: PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA..................................120vDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.

Stt Từ viết tắt

Từ đầy đủ

1PPDHPhƣơng pháp dạy học2DHDADạy học dự án3THPTTrung học phổ thông4CNH-HĐHCông nghiệp hoá – Hiện đại hoá5GVGiáo viên6tgkTác giả khác7SGK CN10Sách giáo khoa Công nghệ lớp 108THCSTrung học cơ sở9BVTVBảo vệ thực vậtviDANH SÁCH HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIẾU.

Danh sách hình vẽ.

Hình 2.1: Sơ đồ tiến trình thực hiện dự án.

Hình 4.1: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trƣờng học xanh”.

Hình 4.2: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

Hình 4.3: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trồng rau sạch tại nhà”.

Hình 4.4: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Thiết kế và xây dựng chuồng ni thỏ”.

Hình 4.5; Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Chế biến nƣớc hoa quả”.

Hình 4.6: Sơ đồ quy trình thực hiện dự án “Trở thành nhà kinh doanh”.

Hình 4.7: Biểu đồ kết quả chuyên gia về việc vận dụng phƣơng pháp DHDA vào môn

Công nghệ lớp 10 so với dạy học truyền thống.

Hình 4.8: Biểu đồ hiệu quả DHDA mang lại cho học sinh.

Danh sách các bảng biểu.

Bảng 2.1: Các bƣớc tiến hành dạy học theo DHDA.

Bảng 4.1: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.2: Bảng phân chia công việc dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.3: Sổ theo dõi dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.4: Kế hoạch thực hiện dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.5: Phiếu đánh giá bài thuyết trình dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.6: Phiếu đánh giá sản phẩm dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.7: Phiếu đánh giá đồng đẳng dự án “Trƣờng học xanh”.

Bảng 4.8: Kế hoạch làm việc dự kiến dự án “Trồng rau thuỷ canh”.

viiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×