Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục: Một số hình ảnh cây hiện trạng thu thập được trong quá trình điều tra, khảo sát:

Phụ lục: Một số hình ảnh cây hiện trạng thu thập được trong quá trình điều tra, khảo sát:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHẢnh 5: Sậy (Phragmites vallatoria (L.) Veldk.)GVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 6: Biếc tím (Clitoria mariana L..)Ảnh 7: Đậu ma (Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.)40SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 8: Phất dủ xanh

(Dracaena sanderiana forma virescens Hort.)Ảnh 9: Muôi (Melastoma affine D. Don.)Ảnh 10: Lác nước (Cyperus malaccensis Lam.)Ảnh 11: Bình bát nước (Annona glabra L.)41SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 12: Lý (Syzygium jambos (L.) Alston.)Ảnh 13: Chôm chôm (Nephelium lappaceum L.)42SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 14: Đẳng nha (Rhabdosia sp..)Ảnh 15: Bọt ếch biển (Glochidion littorale Bt.)43SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHẢnh 16: Chóc gai (Lasia spinosa (L.) Thw.)GVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 17: Môn nước (Colocasia esculenta (L.))Ảnh 18: Ổi (Psidium guajava L.)

crassipes Mort.)Ảnh 19: Lục bình (Eichhormia44SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 20: Bạc thảo (Argyreia obtusifolia Lour.)Ảnh 21: Cách (Premna serratifolia L.)45SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 22: Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.)Ảnh 24: Đủng đỉnh (Caryota mitis Lour.)Ảnh 23: Chiếc (Barringtonia sp..)Ảnh 25: Chuối hoang (Musa acuminata Colla.)46SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 26: Dong nam (Halopegia blunei (Koern.)) Ảnh 27: Dương xỉ (Cyclosorus gongylodes

(Schokur) Link.)Ảnh 28: Cỏ nga (Coix aquatica Roxb. )Ảnh 29 : Cù đề (Breynia vitisidaea (Burm.f.))47SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 30: Trinh nữ (Mimosa sp..)Ảnh 31: Củ rối (Leea thorelii Gagn..)48SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục: Một số hình ảnh cây hiện trạng thu thập được trong quá trình điều tra, khảo sát:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×