Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2008

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2008

Tải bản đầy đủ - 0trang

TĨM TẮTĐề tài nghiên cứu“Nhân giống vơ tính cây Hồng Lộc(Syzygium oleinum.Wight) bằng phương pháp giâm hom cành với chất kích thích sinh trưởng 2,4D

(Axit-2,4- dicloro phenoxiaxetic).” được tiến hành tại vườn ươm Bộ Môn Cảnh

Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên_ Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thời gian từ tháng 3

đến tháng 5/2008.

Kết quả thu được: Tỷ lệ ra rễ của hom giâm sau 8 tuần tuổi giữa các nghiệm

thức xử lý chất kích thích 2.4D.

Đối chứng 7,78%

XL1(250ppm) 17,78%

XL2(500ppm) 23,33%

XL3(750ppm) 21,11%

XL4(1000ppm) 16,67%5SUMMARY

Essay “propagation syzygyum oleinum wight by propagile with 2,4d(acid-2,4diclorophenoxiaxetic)”thesis has been carried out from in nursey of landscaping

and environmental horticuture department – Nong Lam University Ho Chi Minh

City, time from march to may, 2008.

Result :

DC 7,78%

XL1(250ppm) 17,78%

XL2(500ppm) 23,33%

XL3(750ppm) 21,11%

XL4(1000ppm) 16,67%6MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn...........................................................................................................i

Tóm tắt................................................................................................................ii

Mục lục............................................................................................................. iii

Danh mục chữ viết tắt.......................................................................................vii

Danh sách các hình......................................................................................... viii

Danh sách các bảng ...........................................................................................ix

Danh sách các biểu đồ ........................................................................................x

Chương 1.....................................................................................................................1

MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1

1.1. Đặt vấn đề ...........................................................................................................1

1.2. Mục đích đề tài....................................................................................................2

1.3. Giới hạn đề tài ......................................................................................................2

Chương 2.....................................................................................................................3

TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................................3

2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu ...............................................................3

2.2. Giới thiệu sơ nét về tình hình nghiên cứu và sản xuất cây con bằng phương

pháp giâm hom. ..........................................................................................................472.3. Giới thiệu khái quát về cây Hồng Lộc. ................................................................5

2.4. Cơ sở sinh lý của quá trình tạo rễ của hom giâm.................................................5

2.4.1. Sinh lý của sự ra rễ............................................................................................5

2.4.2. Cơ sở của việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng. ........................................6

2.4.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả giâm hom................................................7

2.5. Sơ lược về kỹ thuật giâm hom. ............................................................................7

2.5.1. Tiêu chuẩn chọn cây mẹ....................................................................................8

2.5.2. Tiêu chuẩn chọn lựa hom giâm.........................................................................8

2.5.3. Cắt và xử lý hom. ..............................................................................................8

2.5.4. Kỹ thuật cắm và chăm sóc hom. .......................................................................9

Chương 3..................................................................................................................11

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................11

3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu......................................................................11

3.2. Điều kiện nghiên cứu. ........................................................................................11

3.2.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................11

3.2.2. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu.......................................................................11

3.3. Nội dung nghiên cứu. .........................................................................................................12

3.4. Phương pháp nghiên cứu. ..................................................................................................12

3.4.1. Chọn lựa hom giâm. ........................................................................................12

3.4.2. Cắt hom giâm. .................................................................................................12

3.4.3. Chuẩn bị giá thể. .............................................................................................13

3.4.4. Hệ thống che bóng và tưới phun. ...................................................................13

3.4.5. Chuẩn bị dung dịch kích thích ra rễ. ...............................................................13

83.4.6. Quy trình giâm hom. .......................................................................................13

3.4.7. Kỹ thuật chăm soc hom sau khi giâm. ............................................................14

3.4.8. Bố trí thí nghiệm. ............................................................................................14

3.5. Phương pháp đo đếm và xử lý các chỉ tiêu ........................................................15

3.6. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu. ............................................................16

Chương 4..................................................................................................................17

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..................................................................................17

4.1. Xác định tỷ lệ hom sống sau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuần tuổi....................................17

4.2. Đánh giá ảnh hưởng của kích thích tố 2,4D ở các nồng độ 250 ppm, 500 ppm,

750 ppm, 1000 ppm đến tỷ lệ ra chồi của hom giâm sau 8 tuần tuổi. ......................24

4.3. Đánh giá ảnh hưởng của kích thích tố 2,4D ở các nồng độ 250 ppm, 500 ppm,

750 ppm, 1000 ppm đến số lượng chồi / hom sau 8 tuần tuổi. .................................25

4.4. Đánh giá ảnh hưởng của kích thích tố 2,4D ở các nồng độ 250 ppm, 500 ppm,

750 ppm, 1000 ppm đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm sau 8 tuần tuổi. ..........................26

4.5. Đánh giá ảnh hưởng của kích thích tố 2,4D ở các nồng độ 250 ppm, 500 ppm,

750 ppm, 1000 ppm đến số lượng rễ / hom sau 8 tuần tuổi......................................28

Chương 5..................................................................................................................30

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................30

5.1. Kết luận. .................................................................................................................................30

5.1.1. Kết quả các chỉ tiêu đánh giá trên hom cành cây Hồng Lộc...........................30

5.1.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm: ..........................................309Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2008

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×