Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự tái sinh rễ bất định ở cành giâm là một quá trình sinh lý phức tạp liên quan chặt chẽ với điều kiện nội tại và điêu kiện ngoại cảnh mà trong đó tác dụng kích thích của auxin là rất quan trọng. Vì hàm lượng auxin nội sinh trong cành giâm không đủ cho sự

Sự tái sinh rễ bất định ở cành giâm là một quá trình sinh lý phức tạp liên quan chặt chẽ với điều kiện nội tại và điêu kiện ngoại cảnh mà trong đó tác dụng kích thích của auxin là rất quan trọng. Vì hàm lượng auxin nội sinh trong cành giâm không đủ cho sự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự tái sinh rễ bất định ở cành giâm là một quá trình sinh lý phức tạp liên quan chặt chẽ với điều kiện nội tại và điêu kiện ngoại cảnh mà trong đó tác dụng kích thích của auxin là rất quan trọng. Vì hàm lượng auxin nội sinh trong cành giâm không đủ cho sự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×