Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 27: trình bày nội dung phân tích chất lượng sản phẩm:

Câu 27: trình bày nội dung phân tích chất lượng sản phẩm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018pc : Đơn giá của loại sản phẩm có thứ hạng cao nhất

So

TênThứSPhạng1

AKỳ gốcKỳ báo cáoHpcPcđKBC/KG

q

o

32

1sánhqopoqopocHpcoq1q1p1567810q1p1cHpc1

12132TổngNhận xét:- Dựa vào cột (7), (9), (11): Nếu tỷ trọng sản lượng sản phẩm loại 1 chiếm tỷ trọng

lớn và tăng lên giữa 2 kỳ thì đánh giá chất lượng sản phẩm tăng lên. Nếu tỷ trọng của các

sản phẩm thứ hạng thấp lớn và tăng lên thì đánh giá chất lượng sản phẩm giảm đi.

- Dựa vào cột (8), (10), ta có nhận xét như sau:

+ Nếu Hpc = 1 thì đánh giá tồn bộ sản phẩm đều là loại 1 (hoặc sản phẩm

không phân chia thứ hạng)

+ Nếu Hpc < 1 thì đánh giá khối lượng sản phẩm thứ hạng tăng lên

- Dựa vào cột (11): Nếu Hệ số phẩm cấp kỳ thực hiện lớn hơn so với kỳ kế

hoạch (có nghĩa là cột (11) mang dấu (+)), đánh giá chất lượng sản phẩm thực hiện cao

hơn so với kế hoạch, và ngược lại.

Phương pháp phân tích: Phương pháp tỷ trọng

di(%) = qi/∑qi x 100

trong đó:di(%) tỷ trọng sp thứ hạng i

qi số lượng sp thư hạng iNếu sản phẩm loại tốt chiếm tỷ trọng lớn hơn và tăng lên giữa hai kỳ, sản phẩm

38Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất38Có bán tại quán phô tô sỹ giang 2018loại xấu chiếm tỷ trọng thấp hơn và giảm đi giữa hai kỳ thì đánh giá chất lượng sản

phẩm sản xuất doanh nghiệp đã được tăng lênNhận xét:Nếu sản phẩm loại tốt chiếm tỷ trọng lớn hơn và tăng lên giữa hai kỳ, sản phẩm

loại xấu chiếm tỷ trọng thấp hơn và giảm đi giữa hai kỳ thì đánh giá chất lượng sản

phẩm sản xuất doanh nghiệp đã được tăng lên

Phương pháp phân tích: Phương pháp đơn giá bình qn

= ∑qipi/∑qi

Trong đó:

đơn giá bình quân sp i

qi, pi : số lượng và đơn giá sản phẩm thứ hạng i

∑qi : tổng số lượng sp sản xuất

Nếu đơn giá bình quân kỳ báo cáo lớn hơn kỳ gốc thì đánh giá chất lượng sản phẩm

của doanh nghiệp đã được cải thiện. Và ngược lại, nếu đơn giá bình quân kỳ báo cáo nhỏ

hơn kỳ gốc thì nhận xét chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đã bị giảm đi. Doanh

nghiệp cần tìm ra nguyên nhân để khắc phục tình trạng này.

TênThứSPhạng12

1

2APcđKỳ gốc

qo

3qopo

5Kỳ báo cáo

Ṗo

6q1

7SosánhKBC/KGq1p1 Ṗ1

9

10 11Tổng

Nhận xét:Nếu đơn giá bình quân kỳ báo cáo lớn hơn kỳ gốc thì đánh giá chất lượng sản phẩm

của doanh nghiệp đã được cải thiện. Và ngược lại, nếu đơn giá bình quân kỳ báo cáo nhỏ

hơn kỳ gốc thì nhận xét chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đã bị giảm đi. Doanh

nghiệp cần tìm ra nguyên nhân để khắc phục tình trạng này.

39Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất39Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018Trường hợp 2: Nếu sản phẩm ko phân chia thứ hạng

Sử dụng phương pháp so sánh và tính tốn các chỉ tiêu:

Tỷ lệ sai hỏng cá biệt từng loại sản phẩm-Tsh(t) = hi/ci

Tỷ lệ sai hỏng bình quân-= ∑hi/∑ci

Trong đó:Tsh(t) Tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm i

Tỷ lệ sai hỏng bình quân của sản phẩm i

h0i, h1i, Thiệt hại sản phẩm i kỳ gốc, kỳ báo cáo

c0i, c1i Chi phí sản xuất sản phẩm i kỳ gốc, kỳ báo cáoSản phẩm nào có Tsh(i) càng thấp thì đánh giá sản phẩm đó có chất lượng càng cao.

Nếu sản phẩm nào có tỷ lệ tăng giảm Tsh(i) > 0 đánh giá chất lượng của sản phẩm

đó bị giảm sút giữa 2 kỳ, và ngược lại.

Câu28: tại sao phải phân tích sự biến động của doanh thu qua các kỳ? trình

bày phương pháp phân tích

Mục đích phân tích:

Phân tích khái quát sự biến động của doanh thu qua từng thời kỳ nhằm đánh giá

khái quát sự biến động của doanh thu qua 1 thời kỳ qua đó thấy được xu thế và quy luật

phát triển của chỉ tiêu doanh thu, đồng thời qua phân tích đánh giá khả năng chiếm lĩnh

thị trường của doanh nghiệp.

Phưong pháp phân tích:

- Từ các chỉ tiêu doanh thu qua 1 thời kỳ (thường là 5 năm), ta tính các chỉ tiêu

phản ánh tốc độ phát triển bao gồm:

Tỷ lệ phát triển định gốc

Tỷ lệ phát triển liên hồn

Tỷ lệ phát triển bình qn

- Xác định thị phần doanh thu của doanh nghiệp trên thị trường và sự tăng giảm

của các chỉ tiêu này để qua đó đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trường.40Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất40Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018Câu 29: trình bày nội dung phân tích chung doanh thu bán hàng trong doanh

nghiệp

Mục đích pt:

Phân tích chung doanh thu bán hàng nhằm đánh giá tình hình thực hiện doanh thu

của từng bộ phận trong tổng thể để thấy được bộ phận nào đã hồn thành và chưa hồn

thành từ đó tìm ra những nguyên nhân và đưa ra những giải pháp thích hợp. Đồng thời,

với việc phân tích này cũng giúp doanh nghiệp đánh giá được cơ cấu doanh thu của

doanh nghiệp để thấy được mức độ đóng góp của từng bộ phận vào tổng doanh thu

chung.

Phương pháp pt:

Để phân tích nội dung này, sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu 8 cột để tính

tỷ trọng của từng bộ phận doanh thu trong tổng doanh thu của doanh nghiệp.

NX: - Bộ phận nào chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất thì ta có thể đánh giá là bộ

phận đó đã đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu và ngược lại. Ngồi ra, bộ phận nào

có mức tăng doanh thu cao thì cũng có thể đánh giá là tốt. Tuy nhiên, khi phân tích,

chúng ta phải đặt chúng trong mối quan hệ ý nghĩa của các chỉ tiêu.

- Bên cạnh đó, qua biểu phân tích cũng giúp đánh giá được doanh thu của bộ phận

nào tăng, doanh thu của bộ phận nào giảm nhưng chưa thể đưa ra kết luận việc tăng

(giảm) đó là tốt hay chưa tốt bởi cần phải xác định việc tăng (giảm) đó là do ảnh hưởng

của những nhân tố nào.

Câu 30: phân tích các nhân tố định tính ảnh hưởng tới sự biến động của doanh

thu bán hàng và ccdv

Phân tích các nhân tố định tính gồm:

Phân tích tình hình nhu cầu và cung ứng của mặt hàng kinh doanh:

-phân tích tình hình phát triển kinh tế và thu nhập của dân cư. Nếu DN hoạt động

kinh doanh trong địa phương có tình hình kinh tế phát triển tăng trưởng và mức thu

nhập của dân cư tăng thì nhu cầu và sức mua của nhu cầu tăng, do vậy sẽ ảnh hưởng

tăng doanh thu bán hàng và ngược lại.41Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 27: trình bày nội dung phân tích chất lượng sản phẩm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×