Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 31: trình bày nội dung pt các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng và ccdv

Câu 31: trình bày nội dung pt các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng và ccdv

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 20181.Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và giá bán

Phương pháp phân tích: M = q x p

Trong đó: M – Doanh thu bán hàng

q- số lượng hàng bán

p- Đơn giá bán

Để phân tích nội dung này, sử dụng phương pháp Thay thế liên hoàn hoặc phương

pháp số chênh lệch dựa trên những số liệu hạch toán chi tiết hoặc căn cứ vào chỉ số giá

(Ip) do thống kê theo dõi và tiến hành thực hiện các bước như sau:

- Xác định ảnh hưởng của nhân tố q tới sự biến động của chỉ tiêu M

ST: ∆M (do q) = q1p0 - q0p0 = M1(P0) - M0 = M1(P1) / IP - M0

TL: ∆M(q)/M0 x 100

- Xác định ảnh hưởng của nhân tố p tới sự biến động của chỉ tiêu M

ST: ∆M (do p) = q1p1 - q1p0 = M1(P1) - M1(P0) = M1(P1) - M1(P1) / IP

TL: ∆M(p)/M0 x 100

- Nhân tố Số lượng hàng bán phản ánh tình hình hồn thành kế hoạch sản xuất hoặc

thu mua, chất lượng của sản phẩm tiêu thụ hay là tình hình dự trữ hàng hố của doanh

nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng, mức thu nhập, sở

thích … của người mua. Do vậy, số lượng hàng bán tăng chứng tỏ doanh nghiệp đã hoàn

thành tốt kế hoạch sản xuất, thu mua hay dự trữ hàng hóa; hàng hóa của doanh nghiệp

đạt chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng và ngược lại.

- Nhân tố Đơn giá bán phản ánh chất lượng của sản phẩm, nhu cầu của người tiêu

dùng hay là sự khan hiếm của sản phẩm … Giá cả hàng bán hay dịch vụ cung cấp có thể

kích thích hay hạn chế cung cầu do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ

đảm bảo khả năng tiêu thụ và thu lợi hay tránh ứ đọng, hạn chế thua lỗ. Giá cả được sử

dụng như một vũ khí trong cạnh tranh. Trong cạnh tranh nếu lạm dụng vũ khí giá cả sẽ

rơi vào trường hợp "gậy ông đập lưng ông" không những không thúc đẩy được tiêu thụ

mà còn làm cho doanh thu của doanh nghiệp bị giảm đi.

2.Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động

Phương pháp phân tích:

43Sỹ Giang ln cập nhật tài liệu mới nhất43Có bán tại quán phô tô sỹ giang 2018M = T x (1)

Trong đó: MDoanh thu bán hàng và ccdvT: Tổng số lao động

: năng suất lao động bình quân 1 lđ

- Xác định ảnh hưởng của nhân tố T tới sự biến động của chỉ tiêu phân tích M

ST: ∆M (do T) = T1 w 0 - T0 w 0 = M1(P0) - M0

TL:% ΔM (doT ) =ΔM (doT )

x100

M0- Xác định ảnh hưởng của nhân tố w tới sự biến động của chỉ tiêu phân tích M

ST: ∆M (do w ) = T1 w 1 - T1 w 0 = M1(P1) - M1(P0)

TL:% ΔM (do w) =ΔM (do w)

x100

M0+ Từ cơng thức (1), ta có thể viết lại như sau:

M = T x SN x w

Trong đó:(2)M - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụT - Tổng số lao động

SN - Số ngày làm việc trong kỳ

w - Năng suất lao động bình quân một lao động 1 ngàyNhư vậy, lúc này ta cũng sẽ sử dụng phương pháp thay thế liên hồn để tính ảnh

hưởng của ba nhân tố: Số lượng lao động, Số ngày làm việc bình quân trong kỳ, Năng

suất lao động bình quân 1 lao động 1 ngày trong kỳ đến sự biến động của Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch vụ.

Ta có thể biến đổi công thức như sau:

TBH

TBH

M

TTT

TTT

W = TBH x TTT x T = W BH x TTT x TTrong đó:W : năng suất lao động bình qnTBH

TTT : Tỷ lệ phân bổ nhân viên bán hàng trong lao động trực tiếp.

44Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất44Có bán tại quán phô tô sỹ giang 2018

TTT

T : Tỷ lệ phân bổ lao động trực tiếp trong tổng số LĐ của DNW chịu ảnh hưởng của 3 nhân tố W BH,TBH TTT

TTT T . Để xác định ảnh hưởng tiến hành

,thay thế liên hoàn theo thứ tự từ trái sang phải. Từ công thức này cho ta thấy muốn tăngnăng suất lao động thỡ phải tăng W BH,TBH T

TT

TTT T

,Câu 32: các biện pháp nhằm tăng DT bán hàng và ccdv

-Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh đúng đắn và phù hợp với tình hình

thực tế của doanh nghiệp

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh đúng đắn cho phép doanh nghiệp định hình

được hướng đi mà doanh nghiệp đạt đến trong tương lai, nó sẽ chỉ ra các mục tiêu mà

doanh nghiệp cần phải thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.

Khi có chiến lược và kế hoạch kinh doanh phù hợp cho phép doanh nghiệp tận

dụng tối đa các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh , như vậy sẽ làm tăng hiệu quả hoạt

động của doanh nghiệp, góp phần làm tăng lợi nhuận.

-Xây dựng và triển khai các kế hoạch và các chính sách marketing, đẩy mạnh

nghiên cứu khai thác thị trường tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Việc triển khai và thực hiện các kế hoạch và chính sách marketing: chính sách sản

phẩm, chính sách giá cả, chính sách giao tiếp khuyếch trương, chính sách phân phối...

cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu khai thác thị trường và tìm hiểu nhu cầu của khách

hàng... cho phép đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần làm tăng hiệu quả

hoạt động của doanh nghiệp

-Tổ chức tốt quá trình kinh doanh sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

Việc tổ chức tốt q trình kinh doanh sản phẩm hàng hố và dịch vụ đòi hỏi DN

phải thực hiện tốt ở tất cả các khâu: nguồn cung ứng đầu vào, cho đến đầu vào , cho đến

dự trữ hàng hoá, đến tiêu thụ hàng hoá, tổ chức thanh toán ... thực hiện tốt các khâu của

45Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất45Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018quá trình trên cho phép doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, tăng được

doanh số bán ra, cắt giảm được các chi phí khơng hợp lý phát sinh trong q trình trên

và do đó làm gia tăng chi tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.

-Lựa chọn cơ cấu mặt hàng kinh doanh hợp lý

để có thể tăng lợi nhuận của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải lựa chọn cho

mình một cơ cấu mặt hàng kinh doanh phù hợp cả về số lượng , tỷ trọng của hàng hố

trong cơ cấu, và làm sao cơ cấu đó phải phát huy được những thế mạnh của doanh

nghiệp, thu hút được khách hàng đến doanh nghiệp. Lựa chọn cơ cấu mặt hàng kinh

doanh hợp lý phù hợp với việc phân đoạn thị trường tiêu thụ mà doanh nghiệp đã phân

tích lựa chọn cùng với việc triển khai kế hoạch xúc tiến marketing thu hút khách hàng sẽ

mang lại sự thành công cho doanh nghiệp.

-Tổ chức và lựa chọn phương thức bán phù hợp, phương thức thanh toán thuận

tiện, thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng.Câu 33: nội dung phân tích doanh thu trong các doanh nghiệp kinh doanh

xuất nhâp khẩu

Câu 34: trình bày nội dung phân tích ảnh hưởng của các nhân tố định lượng

tới doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp

TH1: Doanh thu xuất khẩu tính bằng ngoại tệ

Khi đó, ta thiết lập được cơng thức tính như sau:

MXK = q x p (ngoại tệ)

Có 2 nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp. Đó

là: Lượng hàng xuất khẩu (q); Đơn giá hàng xuất khẩu tính bằng ngoại tệ (p)

Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính tốn và lập biểu. Ở đây có 2 nhân

tố ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu nên ta sẽ lập biểu 10 cột

TH2: Doanh thu xuất khẩu tính bằng nội tệ (VNĐ)46Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 31: trình bày nội dung pt các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng và ccdv

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×