Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Ở XÃ

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Ở XÃ

Tải bản đầy đủ - 0trang

hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc

quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết

của người giải quyết khiếu nại.

- Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do pháp luật quy định báo cho cơ

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ

cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của

Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

- Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo.

- Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.

- Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải

quyết tố cáo.

- Giải quyết tố cáo là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo

và việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.

1.2. Ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo

- Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân.

Khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những quyền cơ bản của công

dân được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 ( sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một

quyền có tính chính trị pháp lý của cơng dân. Quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan

chặt chẽ đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân. Việc thực hiện

quyền khiếu nại và tố cáo sẽ là cơ sở cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ

khác của cơng dân. Nó chính là phương tiện để công dân đấu tranh chống lại các

hành vi trái pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích của tập thể, quyền

và lợi ích hợp pháp của chính mình.

- Khiếu nại, tố cáo là một hình thức biểu hiện trực tiếp của nền dân chủ xã

hội chủ nghĩa .Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là một hình thức trực tiếp và chủ yếu để

nhân dân thơng qua đó tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, phát huy dân

chủ xã hội chủ nghĩa.

- Khiếu nại, tố cáo là một trong những phương thức giám sát của nhân dân

đối với nhà nước và cán bộ, cơng chức nhà nước.

Tính chất giám sát của nhân dân đối với nhà nước trong khiếu nại và tố

cáo được biểu hiện ở chỗ khi khiếu nại, tố cáo, nhân dân đã chuyển đến cho cơ

quan nhà nước những thông tin, phát hiện về những việc làm vi phạm pháp luật,

xâm hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơng dân. Trên

cơ sở đó, nhà nước kiểm tra lại hoạt động, hành vi của các cơ quan, cán bộ,

công chức của mình thơng qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nhà

nước phát hiện được những hành vi tham nhũng, quan liêu, tiêu cực cũng như

các biểu hiện vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức để kịp thời giáo dục, xử

lý, loại trừ ra khỏi bộ máy nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước trong sạch, vững

mạnh.

2. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo ở xã

Trong thời gian qua, tình hình khiếu nại của cơng dân vẫn diễn biến phức

tạp, khiếu nại xảy ra nhiều nhất là ở các tỉnh, thành phố có tốc độ đơ thị hố cao,

đã và đang thực hiện nhiều dự án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu đô

thị, khu công nghiệp, đường giao thông và các cơng trình cơng cộng khác…Ở

xã, khiếu kiện của cơng dân trong đó số đơng là nơng dân diễn biến rất đa dạng

và phức tạp. Nội dung khiếu nại ở xã chủ yếu về đất đai ( chiếm khoảng 70%).

Về tố cáo, nội dung tập trung vào lĩnh vực hành chính, chủ yếu tố cáo cán bộ,

cơng chức có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, nhất là trong

việc quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiệnchính sách xã hội. Nhiều vụ việc công dân tập trung khiếu nại đơng người gây

ảnh hưởng trật tự, an tồn xã hội.

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm sau đạt tỷ lệ cao hơn so

với năm trước; một số địa phương đã giải quyết dứt điểm cơ bản số vụ việc

khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhiều năm, một số địa phương đã

thực hiện những biện pháp, giải pháp phù hợp trước khi ban hành quyết định do

đó tạo được sự đồng thuận khi kết luận, giải quyết vụ việc. Quá trình giải quyết

đã coi trọng đối thoại trực tiếp với người khiếu nại để bảo đảm vụ việc giải

quyết công khai, hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xử lý khiếu

kiện đông người và giải quyết khiếu nại đã có những tiến bộ.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện các biện pháp giải quyết

đối với các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài, chưa bảo đảm yêu cầu; một số địa

phương chưa tập trung cao, thiếu biện pháp quyết liệt để giải quyết. Việc phối hợp

giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các cơ quan có thẩm quyền ở nhiều vụ việc chưa

được chặt chẽ và thống nhất, còn đùn đẩy trách nhiệm. Cơng tác quản lý nhà nước

về khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt, hiệu quả giải quyết đạt

chưa cao. Một số nơi chưa thực sự quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động, giáo

dục, thuyết phục dân, thiếu nghiên cứu giải pháp phù hợp, một số vụ việc giải

quyết còn chậm và cứng nhắc trong vận dụng, áp dụng pháp luật, không xem xét

thực tế để giải quyết thấu lý, đạt tình nên khơng dứt điểm. Việc tổ chức thực hiện

quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật ở một số địa phương chưa

nghiêm túc, kịp thời. Công tác thanh tra, xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện

pháp luật về khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế khi chưa xử lý nghiêm đối với các

trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm với công dân, làm ảnh hưởng đến kỷ cương,

kỷ luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã

3.1. Giải quyết khiếu nại3.1.1. Các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chính

- Nguyên tắc 1: Giải quyết khiếu nại hành chính phải tuân theo pháp luật

+ Thứ nhất: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại hành chính phải tuân theo thủ

tục, trình tự, thẩm quyền mà pháp luật đã quy định.

+ Thứ hai: Giải quyết khiếu nại hành chính phải căn cứ vào chính sách, pháp

luật, các quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Thứ ba: Khơng một cơ quan, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào

việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công dân. Nghiêm cấm mọi hành vi cản

trở, trả thù, trù dập, kích động người khiếu nại.

+ Thứ tư: Công dân, cơ quan, tổ chức phải chấp hành đầy đủ quyết định

khiếu nại đã có hiệu lực.

- Nguyên tắc 2: Giải quyết khiếu nại phải đảm bảo tính cơng bằng, dân chủ.

- Nguyên tắc 3: Giải quyết khiếu nại hành chính thể hiện bằng văn bản

3.1.2. Phương châm chủ yếu trong giải quyết khiếu nại hành chính

- Phương châm 1: Kịp thời, khách quan, toàn diện.

- Phương châm 2: Quán triệt quan điểm lịch sử - cụ thể.

- Phương châm 3: Thận trọng, trách nhiệm, cầu thị.

3.1.3. Thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban

nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối

với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm

do mình quản lý trực tiếp.

3.1.4. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại

* Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại:

- Quyền của người khiếu nại:+ Tự mình khiếu nại: Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên,

người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực

hiện việc khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất

hoặc vì lý do khách quan khác mà khơng thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền

cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có

năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

+ Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của

pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho

trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

+ Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia

đối thoại;

+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết

khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thơng tin, tài liệu thuộc bí mật nhà

nước;

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý

thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó

cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải

quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Được yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp

để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu

nại;

+ Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về chứng

cứ đó;

+ Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định

giải quyết khiếu nại;+ Được khơi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm; được bồi thường

thiệt hại theo quy định của pháp luật;

+ Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tồ án theo quy định

của Luật tố tụng hành chính;

+ Rút khiếu nại.

- Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

+ Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của

việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu

nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thơng

tin, tài liệu đó;

+ Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại

trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi

hành theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực

pháp luật.

Người khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của

pháp luật

* Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại:

- Quyền của người bị khiếu nại:

+ Đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi

hành chính bị khiếu nại;

+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép các tài liệu, chứng cứ do người giải

quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thơng tin, tài liệu thuộc bí mật

nhà nước;

+ u cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý

thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đócho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao cho người giải

quyết khiếu nại, trừ thơng tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

+ Nhận quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

- Nghĩa vụ của người bị khiếu nại:

+ Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia

đối thoại;

+ Chấp hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại của cơ quan, đơn vị có

thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

+ Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, giải trình về

tính hợp pháp, đúng đắn của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu

nại khi người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh yêu cầu

trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có yêu cầu;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực

pháp luật;

+ Sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính

bị khiếu nại;

+ Bồi thường, bồi hồn thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành

chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm

bồi thường của Nhà nước.

Người bị khiếu nại thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của

pháp luật.

3.1.5. Qui trình các bước giải quyết khiếu nại hành chính

- Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền

mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật

Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết;

thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường

hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

- Xác minh nội dung khiếu nại

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của

người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết

định giải quyết khiếu nại ngay;

+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến

hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước

cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm (sau đây gọi chung là

người có trách nhiệm xác minh) xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết

khiếu nại.

- Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu

nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết

khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền

và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung

khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối

thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Người giải quyết khiếu nại lần đầu

phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

- Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy

định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết

hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu

nại khơng đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu

nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài

hơn nhưng khơng q 45 ngày.+ Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật này mà

khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với

quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại

Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3.2. Giải quyết tố cáo

3.2.1. Nguyên tắc giải quyết tố cáo:

- Nguyên tắc 1: Giải quyết kịp thời đúng pháp luật.

- Nguyên tắc 2: Bảo đảm tính khách quan và chính xác.

- Nguyên tắc 3: Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

3.2.2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

* Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức,

viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Nguyên tắc xác định thẩm quyền:

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền quản lý cán bộ, cơng chức, viên chức đó giải quyết.

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng

đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của

cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do

người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố

cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, cơng vụ

của cán bộ, cơng chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố

tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

- Thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp

xã) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện

nhiệm vụ, cơng vụ của cán bộ, cơng chức do mình quản lý trực tiếp.

* Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước

trong các lĩnh vực .

Thẩm quyền giải quyết tố cáo:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội

dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có

trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm

pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định

khác.

- Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ

quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết

hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan

chủ trì giải quyết; tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ

quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến

hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

3.2.3. Quy trình giải quyết tố cáo

Việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây:

- Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

- Xác minh nội dung tố cáo;

- Kết luận nội dung tố cáo;

- Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;

- Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.II. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Đảng lãnh đạo chính quyền xã trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để đảm bảo cho việc giải quyết khiếu nại tố cáo, tố cáo ở xã có hiệu quả cần

phải tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương đối với

chính quyền xã về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể, Đảng thực hiện

việc lãnh đạo thông qua tiến hành các cơng việc sau:

- Nắm vững tình hình, diễn biến của khiếu nại, tố cáo ở địa phương, những

điểm nóng về khiếu nại tố cáo cần tập trung giải quyết (thông qua công tác tiếp

dân, thông qua báo cáo của chính quyền xã, thơng qua thơng tin trong họp liên tịch

với Uỷ ban nhân dân…).

- Trên cơ sở nắm bắt diễn biến khiếu nại tố cáo ở xã, đề ra các chủ trương,

đường lối về giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với đặc điểm ở xã. Nếu thấy cần

thiết có thể ra các nghị quyết chuyên đề về khiếu nại, tố cáo.

- Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đường lối về giải quyết khiếu nại,

tố cáo mà cấp ủy Đảng ở địa phương đã đề ra.

2. Đảng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội ở xã tham gia giải quyết

khiếu nại, tố cáo

Bên cạnh việc lãnh đạo đối với chính quyền xã về công tác giải quyết khiếu

nại, tố cáo, tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương còn thực hiện việc lãnh đạo các tổ

chức chính trị - xã hội ở xã trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể:

- Đảng lãnh đạo về chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ các tổ

chức chính trị - xã hội ở xã về ý nghĩa và trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã

hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ

thống chính trị - xã hội ở xã để giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ở xã.

- Đối với những vụ khiếu nại đông người, Đảng lãnh đạo chính quyền và các

tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia giải quyết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN Ở XÃ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×