Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại nước ta, nước thải chế biến cao su tự nhiên là một trong những loại nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm vượt rất cao so với quy chuẩn xả thải. Theo Nguyễn Trung Việt (1999) [7] “Sustainable Treatment of Rubber Latex Processing Wastewater, The UASB...

Tại nước ta, nước thải chế biến cao su tự nhiên là một trong những loại nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm vượt rất cao so với quy chuẩn xả thải. Theo Nguyễn Trung Việt (1999) [7] “Sustainable Treatment of Rubber Latex Processing Wastewater, The UASB...

Tải bản đầy đủ - 0trang

9Bảng 1.1. Thành phần chất ô nhiễm trong nƣớc thải chế biến cao su

QCVN 01ThànhĐơnphầnvịCông đoạn

Cống chung

Sản xuất mủ cốmpHMT:2015/Giá trịSản xuất ly tâmĐánh đôngCán cắt cốm4,7 – 5,495,27 – 5,594,5 – 4,81BTNMTAB5,9 – 7,56-96-9CODmg/l4.358 – 13.1271.986 – 5.7933.560 – 28.4503.790 – 13.000100250BOD5mg/l3.859 – 9.7801.529 – 4.8801.890 – 17.5003.200 – 8.9603050SSmg/l360 – 5.700249 – 1.070130 – 1.200286 – 1.26050100N-NH3mg/l649 - 890152 - 214123 - 158138 - 320--(Nguồn: Nguyễn Văn Phƣớc 2010) [9]Nhìn chung, nước thải chế biến cao su tự nhiên của nước ta có hàm lượng các

chất ơ nhiễm rất lớn, tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu pH, BOD, COD, SS, TN,

TP, các chỉ tiêu này đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, có những thời điểm

đến hàng chục lần (QCVN 01-MT:2015/BTNMT), đây chính là các đối tượng cần

xử lý chính để đảm bảo các quy chuẩn đầu ra nước thải theo quy định. Như vậy, các

đối tượng cần xử lý chủ yếu và đáng quan tâm nhất trong nước thải chế biến cao su

tự nhiên của Việt Nam là pH, BOD, COD, TSS, TN, TP.2.2. HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ ĐANG ĐƢỢC ÁP DỤNG VÀ

NHỮNG VẤN ĐỀ CỊN TỒN TẠI

2.2.1. Trong khu vực Đơng Nam Á

Bảng 1.1: Hệ thống xử lý nƣớc thải cao su ở một vài nƣớc Đông Nam Á năm

2015

TTTên nhà máyI MalayxiaChủng loại sơ chếCông suất

(tấn/ ngày)Hệ thống xử lý10TTTên nhà máyChủng loại sơ chế1 Mardec Mendakale Mủ ly tâmCông suất

(tấn/ ngày)12.000Hệ thống xử lý

Kỵ khí, sục khí bằng

biotin

Sục khí bằng máy thổi2 Tropical prodceMủ ly tâm12.000khí ngầm qua các vòi

thổi khí3 Lee RubberMủ ly tâm13.000Hồ kỵ khí, hồ sục khí4 Chip Lam sengMủ ly tâm36.000Kỵ khí, UASB5 KotatradingMủ ly tâm24.000Mương6 TitilexMủ ly tâm12.000Hồ kỵ khí, hồ tùy chọn1 Membang MudaMủ ly tâm12.000Hồ sục khí, hồ tùy chọn2 Gunung ParaMủ tờ và mủ khối25.000Hồ kỵ khí- hồ sục khí3 RambimanMủ khối và ly tâm12.000Hồ sục khí-hồ tùy chọnII Indonexia2.2.2. Tại Việt Nam

Bảng 1.2:Công nghệ xử lý nƣớc thải tại các nhà máy doanh nghiệp chế biến

cao su lớn thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam năm 2015

Tên nhà

Công suất

Sản lƣợng máy trực

Loại hệ thống xử Ghi

STT Tên doanh nghiệp


thuộc công

lý đang sử dụng chú

đêm>

ty

HT UASB-ao kỵ

Long Thành 15.000

khí

Dầu Giây

6.000

Cty TNHH MTV

Ao kỵ khí-ao tùy

1

TCT Cao su Đồng

35.000

Hàng Gòn

9.000

chọn

Nai

Bể điều hòaCẩm Mỹ

14.500

aeroten-bể lắng

An Lộc

8.000

2

Cty TNHH MTV

38.884

Dầu Tiếng

12.000

ao sục khí11Cao su Dầu Tiếng345

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16Cty TNHH MTV

Cao su Phú Riềng20.000Cty TNHH MTV

Cao su Bình Long21.400Cty TNHH MTV

Cao su Kontum

CTCP Cao su Đồng

Phú – DPR

Cty TNHH MTV

Cao su Lộc Ninh

Cty TNHH MTV

Cao su Chu Păh

Cty TNHH MTV

Cao su Bà RịaCty TNHH MTV

Cao su Chu Sê

Cty TNHH MTV

Cao su Mang Yang

CTCP Cao su Tây

Ninh – TR

Cty TNHH MTV

Cao su Tân Biên

CTCP Cao su Hòa

Bình – HRC

CTCP Cao su Thống

Nhất – TNC12.000Bến Súc6.000Phú Bình6.000Phước Bình16.000Suối Rạt9.000Bờ Lá9.000Cua Pari15.000Quảng Lợi13.00030/47.500Ao kỵ khí-ao tùy

chọnAo kỵ khí-ao tùy

chọn26.100CTCP Cao su Phước

HòaHT ao kỵ khí-ao tùy

chọn

HT DAF-ao sục

khí

Ao kỵ khí-ao tùy

chọn

Ao kỵ khí-ao tùy

chọn

Ao kỵ khí-ao tùy

chọn

Tuyển nổi-bể vi

sinh bám dính

Hồ kỵ khí-hồ sục

khíLong Hòa12.400Kom Tum15.739Thuận Phú7.50012.400Trung Tâm7.5008.300Chư Pah5.000Hòa Bình6.000Xà Bang19.5009.300ChuSe3.0008.000Mang Yang1.00011.541Vên Vên6.500Xử lý hóa lý12.200Trung Tâm6.000HT DAF-ao sục

khí2.807

1.700HT DAI bùn hoạt

tính

Bể điều hòaaeroten-bể lắng

HT UASB- ao tùy

chọn122.2.3. Những vấn đề còn tồn tại

Với dây chuyền cơng nghệ và hệ thống thiết bị đang được áp dụng tại một số

nước Đông Nam A như Thái Lan, Malaysia, Indonexia cho thấy hiệu quả xử lý

tương đối tốt, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xử lý nước thải của nước sở tại. Tuy

nhiên khi áp dụng các công nghệ này tại Việt Nam cho thấy phần lớn các hệ thống

xử lý này khơng đạt u cầu.

Hiện tại nước ta có khoảng 500 doanh nghiệp chế biến mủ cao su trên tổng số

hơn 1000 doanh nghiệp sản xuất các vật liệu từ cao su trong cả nước nhưng hiện chỉ

có khoảng 10% số doanh nghiệp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường, số

doanh nghiệp còn lại chưa có hệ thống xử lý hoặc hệ thống xử lý nước thải sản

xuất không đạt chuẩn cho phép (Theo Báo cáo môi trường Việt Nam, Bộ Tài

nguyên & Môi trường; số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2017). Sơ đồ

dưới đây cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quan về quy trình của một hệ thống

xử lý nước thải đặc thù ngành sản xuất cao su thiên nhiên theo phương pháp sinh

học phổ biến hiện nay được áp dụng13Hình 1.2. Sơ đồ chung c n n hệ c a hệ thốn xử lý nước thải sản xuất cao

su thiên nhiên

Thuyết minh quy trình sơ đồ cơng nghệ:

- Song chắn rác: Từ các cơng đoạn trong q trình sản xuất, nước thải chế

biến cao su được thu gom qua các đường ống để dẫn vào hệ thống xử lý tập trung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại nước ta, nước thải chế biến cao su tự nhiên là một trong những loại nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm vượt rất cao so với quy chuẩn xả thải. Theo Nguyễn Trung Việt (1999) [7] “Sustainable Treatment of Rubber Latex Processing Wastewater, The UASB...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×