Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Điều tra, khảo sát bằng phiếu điều tra: sử dụng phiếu tham vấn cộng đồng

đ khảo sát nhận thức, đánh giá về chất lượng môi trường tại địa phương của các hộ

gia đình (hộ sản xuất và hộ kinh doanh vàng mã); của chính quyền và các cán bộ

quản lý tại khu vực nghiên cứu.

2.2.3. Phương pháp phỏng vấn bằng phiếu điều tra

Phương pháp được thực hiện chủ yếu tại hiện trường nghiên cứu qua hình

thức phỏng vấn trực tiếp và phát phiếu điều tra với 2 đối tượng gồm: hộ tham gia

sản xuất/ kinh doanh vàng mã và cán bộ quản lý.

Với đối tượng là hộ sản xuất/ kinh doanh vàng mã, thông qua phiếu điều tra,

luận văn sẽ tìm hi u thêm các thơng tin liên quan đến quy mơ, quy trình sản xuất;

các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất; phương thức xử lý chất thải, các

biện pháp bảo vệ môi trường đang được tri n khai tại địa phương; tình hình sức

khoẻ của người dân... đ phục vụ cho việc đánh giá áp lực đối với môi trường và

sức khoẻ người dân.

Với đối tượng là cán bộ quản lý, sử dụng phương pháp phỏng vấn đ có thêm

thơng tin về lượng chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của làng nghề, hiện

trạng môi trường, các biện pháp quản lý môi trường đã được áp dụng tại địa

phương.

2.2.4. Phương pháp thực nghiệm

 P ƣơng p áp lấy mẫu

Phương pháp quan trắc ngoài hiện trường được áp dụng theo quy định hiện

hành cụ th như sau:

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài ngun và Mơi trường về

việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006). Chất lượng nước. Lấy mẫu - Phần

I: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005). Chất lượng nước. Lấy mẫu - Phần

6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối.

- TCVN 5994:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước

ao hồ.

- TCVN 6663-11:2011. Chất lượng nước. Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu

nước dưới đất.31- TCVN 5999:1995 (ISO 5667/10:1992). Chất lượng nước. Lấy mẫu - Hướng

dẫn lấy mẫu nước thải.

Vị trí lấy mẫu được lựa chọn dựa theo địa hình và đặc đi m phân bố của các

nguồn gây ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu. Bên cạnh đó, vị trí lấy mẫu cũng cần

được sự cho phép của chủ sở hữu.

Thời đi m lấy mẫu: tất cả các mẫu được lấy vào những ngày khơ ráo, khơng

có mưa.

Thời gian lấy mẫu: Trung tuần tháng 6 âm lịch (đây là thời đi m hoạt động

sản xuất vàng mã lớn nhất)

Vị trị lấy mẫu được th hiện ở bảng 2.1 và các hình 2.1, 2.2, 2.3 như sau:

Bảng 2.1. Tọa độ vị trí lấy mẫu nƣớc tại xã Song Hồ

STTKí iệu

mẫuTọa độĐặc điểm mẫu1. Mẫu nƣớc mặt

E 106° 5'0.90Hồ sau UBND xã Song Hồ cách trụ sở

UBND xã Song Hồ 100m, thôn Tú

ThápN 21° 3'33.60"Lấy tại mương C10, thôn Tú Tháp,E 106° 4'44.00"cách khoảng 200mN 21° 3'33.75"Kênh Bắc, thôn Tú ThápN 21° 3'50.20"

1NM12NM23NM34NM45NM56NM67NM7E 106° 4'37.94"

Ao tại thôn Tú Tháp, xã Song HồN 21° 3'30.75"

E 106° 4'59.70"E 106° 4'55.30"Ao đối diện nhà bác Nguyễn Văn

Thanh thôn Tú Tháp, xã Song HồN 21° 3'51.09"Ao Đình làng Đơng Tú, thơn Đạo TúN 21° 3'32.20"E 106° 4'44.51"

Ao sau trường ti u học Song Hồ, ThônN 21° 3'50.80328NM89NM910NM1011NM1112NM1213NM1314NM1415NM15E 106° 4'47.50"Đạo TúN 21° 3'55.10"Ao trước mặt cửa hàng mã Diện Hiên,E 106° 4'49.60"thôn Đạo TúN 21° 3'51.80"

E 106° 4'56.43"Ao trước mặt nhà chị Lê Kim Dung,

thôn Đạo TúN 21° 4'12.36"Ao đình làng Đơng Hồ, thơn Đơng KhêE 106° 4'28.16"

N 21° 4'12.17"Ao sau nhà anh Trần Thanh Mẫn, thônE 106° 4'32.16"Đông KhêN 21° 4'5.09"Ao gần doanh nghiệp tư nhân tranh dânE 106° 4'38.78"gian Đồng Hồ, thôn Đông KhêN 21° 4'3.07"Ao Sau nhà anh Lê Quốc Đồng, thôn

Đông KhêE 106° 4'28.30"E 106° 5'1.31Gần nhà anh Nguyễn Văn Túc, thôn

Lạc HồiN 21° 2'59.40"Ao nhà chị Nguyễn Thanh Tâm, thơnE 106° 4'57.19"Lạc HoàiN 21° 3'2.58"2. Mẫu nƣớc dƣới đất

123NN1NN2NN34NN45NN5N 21o03’38,1”Nước dưới đất nhà bác Nguyễn Văn

Xuyên, thôn Tú Tháp, xã Song HồE 106o04’49,5”

N 21o03’36,4”Nước dưới đất nhà chị Nguyễn Thị

Thúy thôn Tú Tháp, xã Song HồE 106o04’43,2”

N 21o03’51,1”Nước dưới đất nhà anh Vũ Đăng Cao,

thôn Đạo Tú, xã Song HồE 106o04’52,8”

N 21o03’53,6”

E 106o04’58,3”Nước dưới đất nhà anh Nguyễn Hữu

Hà, thôn Đạo Tú, xã Song HồN 21o03’50,7”Nước dưới đất anh Nguyễn Tiến Hùng,3367NN6NN78NN89NN910NN10E 106o04’34,2”thôn Đạo Tú, xã Song HồN 21o04’03,9”Nước dưới đất bác Nguyễn Huy ChiếnE 106o04’35,1”xóm chợ, thơn Đơng Khê, xã Song HồN 21o04’11,2”Nước dưới đất chị Nguyễn Hà My,

thôn Đông Khê, xã Song HồE 106o04’40,5”

N 21o04’13,9”

E 106o04’44,8”Nước dưới đất chị Nguyễn Thị Mai,

thôn Đông Khê, xã Song HồN 21° 3'3.54"Nước dưới đất chị Nguyễn ThanhE 106° 5'4.68"Hiền, thơn Lạc Hồi, xã Song HồN 21° 2'58.09"Nước dưới đất nhà anh Trần ThanhE 106° 4'58.05"Tâm, thơn Lạc Hồi, xã Song Hồ3. Nƣớc t ải

N 21o03’38”

123NT1NT2NT34NT45NT56NT67NT7E 106o04’49,7”Hố thu nước thải sản xuất nhà bác

Nguyễn Thanh Tâm, thôn Tú Tháp, xã

Song HồN 21o03’33”Hố thu nước thải sản xuất nhà anhE 106o04’49,1”Nguyễn Hữu Giáp, thôn Tú Tháp, xã

Song HồN 21o03’51”Hố thu nước thải sản xuất nhà bác

Nguyễn Như Quỳnh, thôn Đạo Tú, xãE 106o04’47,9”Song HồN 21o03’50,1”Hố thu nước thải khu vực dân cư gần

đình làng, thôn Đạo Tú, xã Song HồE 106o04’35,7”Hố thu nước thải cách đường lớn của

thôn Đạo Tú khoảng 200mN 21° 4'4.04"

E 106° 4'50.41"

N 21o04’01”

E 106o04’34,7”Cống thải nhà bác Nguyễn Đức Diện

đội 4, thôn Đông Khê, xã Song HồN 21° 4'7.29"Hố thu nước thải sản xuất nhà anh348NT89NT910NT10E 106° 4'37.50"Dương Văn Nhất thôn Đông Khê, xã

Song HồN 21° 4'13.49"Hố thu nước thải cách đường lớn của

thôn Đông Khê khoảng 200mE 106° 4'39.33"Hố thu nước thải sản xuất nhà anh Lã

Thanh Chiến, thôn Lạc Hoài, xã Song

HồN 21° 2'59.79"

E 106° 5'1.59"

N 21° 2'54.72"Nước thải đổ ra kênh của thơn LạcE 106° 4'57.29"Hồi, xã Song HồHình 2.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước mặt35Hình 2.2. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước dưới đấtHình 2.3. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước thải

 P ƣơng p áp bảo quản mẫu

Theo hướng dẫn của TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-6:2005). Chất lượng

nước. Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước.

Bảng 2.2. P ƣơng p áp bảo quản mẫu36T ông số bảo quảnSTTP ƣơng p áp bảo quản1TSS, BOD5, NO2-, PO43-, Cl-Bảo quản lạnh2COD, NH4+, NO3-Sử dụng dung dịch H2SO4 đ axit hóa

mẫu, pH < 23Tổng Fe, Pb, MnSử dụng dung dịch HNO3 đ axit hóa

mẫu, pH < 24ColiformBảo quản lạnh, Na2S2O3 5%Tất cả các mẫu sau khi bảo quản tại hiện trường, được làm mát trong thùng

đá (nhiệt độ khoảng 0 - 50C) trong suốt thời gian vận chuy n về ph ng thí nghiệm

tại Trung tâm Khoa học cơng nghệ và Mơi trường.

 P ƣơng p áp p ân tíc trong p òng t í ng iệm

Các thơng số trong mơi trường nước được phân tích theo hướng dẫn của các

TCVN, được trình bày ở bảng 2.3.

Bảng 2.3. P ƣơng p áp p ân tíc các t ơng số trong phòng thí nghiệm

Tên số liệu, nguồn gốc văn

bản làm p ƣơng p ápSTTThông

số1pHTCVN 6491:2001Máy đo pH2TSSTCVN 6625-2000Sử dụng giấy lọc và tủ sấy3CODTCVN 6491:1999Phương pháp đicromat4BOD5TCVN 6001-1:2008Sử dụng bộ sensor nút chai và

tủ ủ 20°C5DOTCVN 5499 -1995Máy đo DOTCVN 7324:2004Phương pháp Winkler cải tiến6NH4+SMEWW 4500 NH4+, 2012Phương pháp phenate7NO2-SMEWW 4500 NO2-, 2012Phương pháp Gris – Satlman

cải tiến8NO3-TCVN 6180:1996Phương pháp trắc quang9PO43-TCVN 6202:2008Phương pháp amoni molipdat10Cl-TCVN 6194-1:1996;Phương pháp Mohr37P ƣơng p áp p ân tícAPHA 4500.Cl-.B

11Sắt (Fe)TCVN 6496:2000

EPA - 3050bPhổ hấp thụ nguyên tử có

ngọn lửa (F-AAS)12PbTCVN 6496:2000

EPA - 3050bPhổ hấp thụ nguyên tử có

ngọn lửa (F-AAS)13MnTCVN 6496:2000

EPA - 3050bPhổ hấp thụ nguyên tử có

ngọn lửa (F-AAS)14Phương pháp MPNColiform TCVN 6187-2:19962.2.5. Phương pháp đánh giá chất lượng nước thông qua chỉ số WQI

Đánh giá chất lượng thơng qua việc tính tốn ch số chất lượng nước WQI

theo hướng dẫn của Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 1 tháng 7 năm 2011 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Chi tiết xem Phụ lục 3) [10].

Tính tốn WQI được áp dụng theo cơng thức sau:

1/ 3WQI pH  1 51 2

WQI 

WQI

WQI

WQI

a

b

c

100  5 a1

2 b1Trong đó:WQIa: Giá trị WQI đã tính tốn đối với 05 thông số: DO, BOD 5, COD,

N-NH4, P-PO4

WQIb: Giá trị WQI đã tính tốn đối với 02 thơng số: TSS, độ đục

WQIc: Giá trị WQI đã tính tốn đối với thơng số Tổng Coliform

WQIpH: Giá trị WQI đã tính tốn đối với thơng số pH.

Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính tốn sẽ được làm tr n thành số ngun.

Sau khi tính tốn được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng

với mức đánh giá chất lượng nước đ so sánh, đánh giá, cụ th như sau:

Giá trị WQIMức đán giá c ất lƣợng nƣớc91 - 100Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt76 - 90Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt38Màu

Xanh nước bi n

Xanh lá câyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×