1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.86 MB, 17 trang )


Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họclà một vấn đề khó. Học sinh phải bộc lộ rõ tư duy khoa học trong việc lựa chọn, sắp

xếp các luận điểm, luận cứ, khai thác, sử dụng phân tích các dữ liệu và rút ra được

các kết luận mang tính khái quát khoa học.

Căn cứ Hướng dẫn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ Giáo dục

và Đào tạovề việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ

chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm 20182019.

Căn cứ Công văn 1227/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào

tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh

dành cho học sinh trung học năm 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn

các trường trung học cơ sở và phổ thông dân tộc nội trú triển khai hoạt động NCKH và

triển khai Cuộc thi KHKT.

Căn cứ vào hướng dẫn só 26 Số: 26/HD-PGDĐT ngày 24/09/2018 về việc

hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học

sinh trung học năm học 2018- 2019.

Báo cáo dự án là toàn bộ nội dung nghiên cứu của đề tài nó bao gồm từ cách

đặt tên đề tài, tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, mục tiêu/ nhiệm vụ hoặc câu

hỏi nghiên cứu đặt ra, tổng quan vấn đề nghiên cứu(ai, ở đâu, đã và đang làm gì và

làm như thế nào để giải quyết vấn đề mà tác giả đang đề cập đến). Các phương

pháp triển khai để thực hiện các mục tiêu đề ra, các phân tích, bình luận, nhận xét

và đưa ra các kết luận đối với từng kết quả thu được, các kết luận chính, tài liệu

tham khảo.

II. Thực trạng vấn đề

Sau khi bộ giáo dục đưa ra cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh

trung học thì bản thân là một giáo viên mơn Vật lý, được nhà trường giao nhiệm vụ

hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học tôi thấy lo ngại, nghiên cứu khoa

học là gì? Nó là những điều lớn lao là những việc làm khó, học sinh Trung học đặc

biệt là học sinh trung học cơ sở như trường chúng tơi thì sao có thể nghiên cứu

khoa học được, tuy nhiên sau khi phát động cuộc thi chúng tôi nhận được rất nhềuNgười thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp4Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcsự ủng hộ của các em học sinh những ý tưởng mới hay xuất hiện từ trong chính

cuộc sống hằng ngày của các em.

Hướng dẫn học sinh viết báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học, về mặt thực tế là

khơng có một quy tắc tuyệt đối trong phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả

nghiên cứu khoa học. các quy tắc này có thể thay đổi tùy theo từng lĩnh vực nghiên

cứu, tùy theo cấp độ nghiên cứu, tuy nhiên đối với học sinh trung học cơ sở thì việc

viết được một bài báo cáo khoa học thật sự rất khó và đòi hỏi người giáo viên

hướng dẫn rất nhiều ở sự quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ mới có thề hồn thành

được.

Lần đầu tiên cơ trò trường tơi đi thi cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học

sinh trung học là năm học 2014- 2015 thật sự các em không hề biết viết báo cáo

khoa học, khơng hề có một mẫu nào quy định sẵn tất cả chỉ là sự mò mẫm dựa vào

cách viết đề tài của giáo viên hướng dẫn, và giáo viên hướng dẫn đã hướng dẫn các

em cách viết báo cáo. Hơn nữa khả năng thực địa của các em học sinh trung học

chưa nhiều, nguồn thông tin tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc nghiên cứu rất

hạn chế vì một thực tế là các em đều con của các gia đình làm nơng điều kiện về

nhận thức và kinh tế chưa cao để đáp ứng cho một quá trình tìm tài liệu phục vụ

cho nghiên cứu khoa học và làm báo cáo.

Điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn đội ngũ giáo viên chưa có ai từng

tham gia nghiên cứu và bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học nên việc lựa chọn giáo

viên hướng dẫn giúp đỡ các em nghiên cứu khoa học và làm báo cáo gặp rất nhiều

khó khăn, thật sự là khơng hề có đội ngũ chun gia và các nhà chuyên môn

Saukhi hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi như nghiên cứu Khoa học kỹ

thuật dành cho học sinh và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tôi rút ra

được kinh nghiệm hướng dẫn học sinh trung học viết báo cáo như sau: Báo cáo

phải được trình bày theo một logic chặt chẽ, người hướng dẫn cần hướng dẫn học

sinh báo cáo đủ các thông tin sau:

- Tên đề tài

- Mở đầu (hoặc Tóm tắt)

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp5Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa học- Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu (hoặc Vấn đề nghiên cứu)

- Tổng quan vấn đề nghiên cứu

- Nội dung chính của nghiên cứu

- Kết luận chung

- Tài liệu tham khảo

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

1. Chuẩn bị

a. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

Để thực hiện một dự án nghiên cứu khoa học việc đầu tiên học sinh cần có một

ý tưởng sáng tạo dự trên nền tảng kiến thức kết hợp với thực tiễn gắn với 22 lĩnh vực

được quy định của cuộc thi.

Dựa trên các ý tưởng của học sinh giáo viên hướng dẫn cho học sinh xây dựng

một đề cương sơ lược cho quá trình nghiên cứu gọi là kế hoạch nghiên cứu. Kế hoạch

nghiên cứu khoa học cũng được coi là một cái khung, cái sườn của báo cáo, có định

hình, định hướng cho học sinh xây dựng những luận điểm khoa học. Từ đó học sinh sẽ

khai thác, tìm hiểu để làm nổi bật những luận điểm khoa học đó, việc khai thác các

luận cứ, luận điểm khoa học phải chặt chẽ, logic giàu sức thuyết phục.

Kế hoạch nghiên cứu: Khi bắt tay vào triển khai nghiên cứu cần phác thảo một

bộ khung các nội dung triển khai. Trong bản kế hoạch nghiên cứu sẽ có đầy đủ các

mục lục nội dung chính như ở bài báo cáo dự án. Các nội dung này là bộ khung để biết

tác giả cần làm gì để đạt các mục tiêu/nhiệm vụ mà tác giả đã đề ra, hoặc các phương

cách mà tác giả định triển khai để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu.

b. Nghiên cứu tài liệu

Tài liệu là nguồn thông tin để học sinh thu thập phục vụ cho cơng tác nghiên

cứu, có thể là các nguồn khác nhau như sách báo, mạng Internet, thực tiễn cuộc sống.

Tùy thuộc vào từng đề tài, các lĩnh vực khác nhau để học sinh có thể chọn tài liệu khác

nhau, hình thức thu thập khác nhau ví dụ như tra cứu, ghi chép, chụp hình, phỏng

vấn…

Nhưng cốt yếu nhất là dữ liệu phải chính xác, có nguồn gốc rõ ràng.

2. Viết báo cáo.

Để viết một bài báo cáo khoa học có rất nhiều cách khác nhau tuy nhiên cần

phải nêu đủ các nội dung sau:

a. Tên đề tàiNgười thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp6Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcTên đề tài cần viết ngắn gọn trong khoảng 10-25 chữ. Tên đề tài cần chú ý trau

chuốt để người đọc khi đọc qua tên đề tài có thể hình dung nội hàm mà đề tài đang

muốn nói đến.

Tên đề tài cần truyền tải được vấn đề cũng như cách tiếp cận giải quyết vấn đề

đang đặt ra.

Tên đề tài thường thể hiện rõ mục tiêu mà tác giả muốn đạt đến. Nếu đặt tên

một cách mơ hồ sẽ khiến ban giám khảo hiểu sai về đề tài của mình.

Cách đặt tên đúng đắn cũng là bước đầu tiên để tránh đề tài bị loại ở vòng sơ

khảo.

Ví dụ: tên đề tài “Ngôi nhà tương lai: Xanh, thông minh và an toàn” với tên đề

tài này đã thể hiện rõ vấn đề mà tác giả muốn thể hiện. Khi đọc tên đề tài giám khảo sẽ

phải tò mò tìm hiểu là xanh ở chỗ nào, thông minh chỗ nào và an tồn chỗ nào.

b. Mở đầu( tóm tắt)

Tóm tắt chung lại bối cảnh, vấn đề và cách mà tác giả tiếp cận để giải quyết vấn

đề (câu hỏi nghiên cứu đặt ra).

Trong phần này cũng nói vắn tắt về kết quả mà dự án đã giải quyết được.

c. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

i.Trong phần này cần thể hiện được 3 nội dung cơ bản:

Bối cảnh của vấn đề: cần chú ý đến các số liệu, các phân tích về thựctrạng,… nhằm thể hiện được tầm quan trọng của vấn đề mà tác giả đang đề cập đến.

Chú ý việc trích dẫn nguồn số liệu, thực trạng,… Việc thể hiện tầm vóc của bối cảnh

sẽ cho người đọc thấy được những tác động xã hội (nếu có) của vấn đề đang đề cập.

Nó cũng sẽ gián tiếp chứng minh rằng nếu vấn đề này được nghiên cứu giải quyết thì

nó sẽ tác động đến một bộ phận rộng lớn xã hội.

Ví dụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện

nhận định, trên nhiều tuyến quốc lộ vẫn tồn tại rất nhiều “điểm đen” tiềm ẩn nguy

cơ cao gây TNGT. Nhiều điểm nằm ở các đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất

tầm nhìn hoặc đường đèo dốc. Chỉ riêng quốc lộ 4B qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã

có đến 8 “điểm đen”; quốc lộ 1B có 9 “điểm đen” và 20 vị trí tiềm ẩn nguy cơ

TNGT... Tại các vị trí này, nếu phương tiện không chủ động giảm tốc độ, chú ý

quan sát, khi vào cua lấn sang phần đường bên cạnh, gặp xe đi ngược chiều thì tai

nạn rất dễ xảy ra.Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp7Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcGần đây nhất, ngày 16/6 một vụ tại nạn xảy ra tại khu vực này đã khiến 3

người chết, 19 người bị thương. Trước đó, ngày 1/3/2018, tại "điểm đen" này cũng

đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khi xe khách BKS 90B – 500.32 lao xuống vực

sâu 100 m. Qua điều tra nguyên nhân, ngoài việc chủ xe vi phạm luật giao thơng,

thì việc khuất tầm nhìn, đường dốc đã khiến nhiều lái xe và phương tiện qua điểm

đen này chủ quan, gây tai nạn. Hay vụ lật xe trên đèo Khánh Lê (QL27C), hướng từ

Nha Trang lên Đà Lạt ngày 12/5 vừa qua khiến 3 người chết, 17 người bị thương.

Khúc cua tại Km 44+720 với một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu cũng

là "điểm đen" cần xóa gấp. Vị trí này năm 2013 đã xảy ra 1 vụ TNGT làm 7 người

chết, 22 người bị thương. Gần 30 km qua đèo Khánh Lê có tới 12 điểm mất ATGT.

Mặc dù có hàng loạt biển cảnh báo đường đèo, khúc cua gấp nguy hiểm được lắp

đặt, nhưng những khúc cua tay áo trên đèo ln tiềm ẩn nguy cơ mất an tồn với lái

xe...[1]

ii.Khoảng trống của vấn đề: đây chính là cơ sở để giải thích cho người đọchiểu vì sao vấn đề đang đề cập là vấn đề khoa học quan trọng, và vì sao cần phải

nghiên cứu để giải quyết vấn đề đang đặt ra.

Ví dụ: Sự thương tâm của tai nạn giao thông để lại hệ lụy rất lớn cho gia đình

và cho xã hội. Biết bao gia đình, biết bao cuộc đời của những đứa trẻ chịu ảnh

hưởng rất lớn sau những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, biết bao con người phải

chịu tật nguyền cả đời sống trong đời sống thực vật nhà tan cửa nát bởi tai nạn giao

thông.

iii.Giải pháp của tác giả: khẳng định lại một lần nữa tầm quan trọng của việctìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề đang đặt ra. Nói một chút về mục tiêu mà tác

giả định nghiên cứu để giải quyết vấn đề đang đặt ra.

Ví dụ: Vậy có cách nào để người lái xe có thể biết được phía trước mình

đang có xe đi tới ở các khúc cua nguy hiểm để có thể điều chỉnh tốc độ và chú ý

quan sát hạn chế tối đa tai nạn giao thông

Chúng em đã nghiên cứu một giải pháp đó là: Chế tạo một hệ thống biển báo

giao thơng gồm tối thiểu hai biển báo liên tiếp nhau, hệ thống biển báo này có thể

Người thực hiện: Ngơ Thị Mỹ Hiệp8Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcchủ động báo hiệu cho người điều khiển giao thơng từ hai phía biết phía trước có xe

đang tới khúc cua hoặc cảnh báo nguy hiểm một cách chủ động.Vì lý do trên,

chúng em đã thực hiện dự án “ Nghiên cứu và chế tạo hệ thống biển báo giao

thơng liên hồn ứng dụng công nghệ cao dành cho các khúc cua nguy hiểm” để

góp phần đề xuất một giải pháp khả thi nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

d. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Trong báo cáo tóm tắt có thể viết ngắn gọn. Nếu trong báo cáo tồn văn thì

phần này chiếm khoảng 20% số lượng trang thì trong báo cáo tóm tắt có thể rút gọn

nội dung viết còn khoảng 10% số trang.

Chú ý quy tắc trích dẫn.

Phần này chủ yếu là trích dẫn lại các nghiên cứu có nói đến trong phần Tài liệu

tham khảo. Nếu được có thể nêu ra một số nhận xét, bình luận của tác giả đề tài.

Chú ý rằng phần này là phần chứng minh rằng tác giả đã có sự hiểu biết nhất

định về vấn đề đang nói đến.

Ví dụ: Như các trường hợp tai nạn giao thơng điển hình đã trình bày ở trên,

ngồi ngun nhân chủ quan từ phía con người, một ngun nhân chính là các khúc

cua này có tầm nhìn hạn chế, chưa được trang bị gương cầu lồi hoặc có gương cầu

lồi nhưng bị sương mù phủ mờ. Vì thiếu tầm nhìn quan sát nên các lái xe thường bị

bất ngờ khi đột ngột xuất hiện một xe đi ngược chiều trong lúc xe mình vừa vào

khúc cua, sự bất ngờ này có thể dẫn tới nguy cơ tai nạn giao thông. Để giải quyết

vấn đề giao thông hiện nay tại các đoạn đường khuất tầm nhìn, Bộ giao thông vận

tải cũng đã tiến hành rất nhiều giải pháp như:Sơn lại vạch phân cách đường, lắp

đinh tiêu phản quang, bổ sung biển phân luồng, gờ giảm tốc, lắp bổ sung tơn sóng

khu vực sâu, cua dốc, biển cảnh báo hạn chế tốc độ 50 km/giờ và đào đắp đường

lánh nạn...Tại những vị trí cua tay áo, đặt các gương cầu lồi nhưng hạn chế của

gương cầu lồi là chỉ khi lại gần mới nhìn thấy và những nơi có sương mù dày đặc

thì khơng nhìn được.

Mục tiêu và Nhiệm vụ của nghiên cứu (hoặc Mục tiêu và Nhiệm vụ của đề tài):

Trong phần này cần liệt kê các mục tiêu mà tác giả mong muốn đạt được. Hoặc

đặt ra các câu hỏi mà tác giả mong muốn tìm kiếm câu trả lời.

Ví dụ: Dự án có các mục tiêu cụ thể như sau:

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp9Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcThứ nhất: Nghiên cứu các trường hợp tai nạn giao thông tại khúc cua tay

áo, cua gấp hoặc khuất tầm nhìn. Từ đó tìm hiểu được nguyên nhân khách quan của

các tai nạn này và đưa ra biện pháp sử dụng hệ thống biển báo liên hoàn để khắc

phục nguyên nhân này.

Thứ hai: Thiết kế một hệ thống gồm hai biển báo nguy hiểm, hai biển

báo này có chức năng nhận biết có xe đang tới khúc cua, cảnh báo cho người điều

khiển xe ở chiều ngược lại biết có xe đang tới để người điều khiển chủ động giảm

tốc độ và chú ý quan sát hơn. Hệ thống biển báo phải hoạt động tốt trong nhiều điều

kiện thời tiết, có kích thước phù hợp, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi

trường.

Thứ ba: Thử nghiệm, đánh giá sản phẩm ở các địa điểm và điều kiện

khác nhau, cải tiến hoàn thiện sản phẩm.

………

e. Nội dung chính của vấn đề nghiên cứu

Trong phần này cần liệt kê các nội dung mà tác giả triển khai nhằm giải quyết

các mục tiêu (nhiệm vụ) mà tác giả đã đặt ra bên trên.(Làm gì?Làm như thế nào?)

Mơ tả các thiết kế, phương pháp, cơng cụ, các thí nghiệm, ….mà tác giả đã

làm để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra.

Ví dụ: trong báo cáo “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống biển báo giao thơng liên

hồn ứng dụng công nghệ cao dành cho các khúc cua nguy hiểm” cần:

- Thiết kế hệ thống biển báo giao thông liên hoàn

- Thiết kế cột biển báo và đèn Led

- Thiết kế mạch điện

- Chế tạo hệ thống năng lượng mặt trời và nguồn điện

STên dụng cụThông số kỹ thuật1

2

3

4

5Ác quy

Đèn báo

Bảng đèn led

Pin mặt trời

Sắt12V- 6Ah

12V

12VDC

6V

Đường kính 30mmTTNgười thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp10Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa học6

Mạch điện tử

Nếu được, cần mơ tả và giải thích về lí do và cách mà tác giả đã làm như vậy.

Các đánh giá về mức độ rủi ro và an tồn (nếu có).

Trong mỗi nội dung triển khai cần có các bảng kết quả thu được là số liệu,

dữ liệu, các biểu đồ phân tích sự thay đổi/phụ thuộc giữa các thông số, các bước

lặp lại nghiên cứu, các thử nghiệm, kiểm thử, đánh giá hiệu quả, các sản

phẩm/mơ hình thu được, … Sau đó sẽ là các phân tích, bình luận về các kết

quả/sản phẩm thu được. Các kết quả này sẽ là câu trả lời cho các mục tiêu hoặc

các câu hỏi nghiên cứu mà tác giả đã đặt ra từ đầu.[2]

Thử nghiệm và đánh giá

Tiến hành kiểm nghiệm sản phẩm tại hai vị trí thường xuyên gặp tai nạn giao

thống nhất ở địa phương nơi em sinh sống.

Kiểm nghiệm tại khu vực ngã tư nơi có hai tuyến đường giao thông đồng cấp

thuộc khu vực thị trấn và 1 địa điểm đèo dốc có nhiều khúc cua liên tiếp là đèo

bn Krơng.Sử dụng chính những phương tiện giao thông trên đường để làm kiểm

nghiệm.

Đặt 2 cột biển báo giao thơng tại hai vị trí khúc cua bị khuất tầm quan sát và

tiến hành thực nghiệm khi phương tiện giao thông đi qua.

Kiểm tra thời gian báo của đèn, còi sau khi có phương tiện đi qua.

Bảng tỉ lệ đèn báo khi xe đi qua

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp11Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcKết quảCòiCòi khơngNhiệt độ

báo

báo

Buổi sáng/160C đến 300C

100%

0%

0

0

Buổi chiều/24 C đến 33 C

100%

0%

Buổi tối/140C đến 200C

100%

0%

Thiết bị nhận và báo thông tin rất tốt. Chúng em đã tiến hành thực nghiệm

trong một thời gian dài nhưng khơng hề có lỗi, mọi điều kiện thời tiết chưa thấy

ảnh hưởng đến mạch.

Cần có một kết luận, nhận xét ngắn gọn về các kết quả thu được sau mỗi

nội dung nghiên cứu.

Ví dụ:

Đã thực nghiệm tại hai vị trí:

- Ngã tư nơi có nhiều phương tiện qua lại thuộc làn đường đồng cấp: ngã tư

Nguyễn Trãi- Y Jút. Thị trấn Bn Trấp, huyện Krơng Ana,tỉnh ĐăkLăkKhi có xe đi qua khu vực ngã tư sẽ đi ngang qua biển báo, biển báo nhận tín

hiệu phát cho biển báo bên này lập tức đèn báo có phương tiện đang đi tới để xử lý

giao thông hiệu quả.

Thực nghiệm tại đèo buôn Krông, xã Dur Kmăn, huyện Krông Ana, tỉnh Đak

Lak là nơi có 1 bên là đồi 1 bên là vách núi, tại khúc cua tầm nhìn của người tài xế

bị khuất rất nguy hiểm cho người điều khiển.Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp12Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcKết quả thu được

Đã thiết kế hệ thống biển báo giao thơng.

Đã vận dụng được tồn bộ hệ thống điều khiển vào mục đích báo hiệu cho

tài xe giao thơng biết được có phương tiện giao thơng đang đi tới để người tài xế có

thể né tránh hoặc đi chậm để việc xử lý tình huống giao thơng được hiệu quả nhất.

Khoảng cáchCòi báoTỷ lệ( %)xe- xe

25m

30 lượt

30%

35m

40 lượt

40%

40m

30 lượt

30%

Các trường hợp khoảng cách 2 xe quá gần thì thiết bị đang báo sẽ không báo

lại mà vẫn tiếp tục báo cho đến khi báo xong.

Tùy vào tốc độ cuả 2 xe mà khoảng cách này thay đổi liên tục.

Vì nơi thực nghiệm là nơi đoạn đường đèo dốc và khu vực ngã tư đông dân

cư nên tốc độ các xe nhỏ nên khoảng cách các xe tương đối gần.

Khoảng cách Còi báo (%)

xe với cảm biến

40cm

60cm

1m

1,5m

2mCòi khơng báo Chú ý

(%)100%

100%

100%

100%

72%0%

0%

0%

0%

28%Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp13Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcĐã tiến hành khảo sát sản phẩm tại hai địa điểm đó là địa điểm ngã tư và

đoạn đường đèo buôn Krông thuộc địa phận xã Dur Kmăn và cho được kết quả như

sau

LầnNgã tư Nguyễn Trãi- Y ĐoạnkiểmJútđèobnKết quảKrơngtra

1100 phương tiện

đi2100

tiện đi2phươngtiệnphươngĐèncòibáo tốt.

2 phương tiện

Đèncòicòigặp nhau có xe ơ tơ, xe gặp nhau có xe ơ tơ, báo tốt.

tải

3xe tải

3phươngtiện3 phương tiệnĐèngặp nhau

gặp đều là xe máy

báo tốt.

Rút kinh nghiệm: Tại những khu vực ngã ba, ngã tư đa số có đơng người

dân qua lại nên ta có thể bỏ còi báo mà chỉ để đèn và bảng báo hiệu bằng chữ là

được rồi để tránh gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

f. Kết luận chung

Phần này cần liệt kê ngắn gọn các kết quả quan trọng nhất mà tác giả đã đạt

được trong quá trình nghiên cứu.

Chỉ lựa chọn các kết luận quan trọng nhất

Các kết luận cần bám sát mục tiêu/nhiệm vụ hoặc câu hỏi nghiên cứu mà tác giả

đặt ra từ đầu.

Trong phần kết luận cần sử dụng các cụm từ như: Các kết quả nghiên cứu đã

chứng minh rằng, Chứng tỏ rằng, Chỉ ra rằng, Cho thấy rằng, Khẳng định rằng,…

Nếu được cần nói một chút về ý nghĩa của các kết luận có được. Có nghĩa là các

kết quả nghiên cứu đạt được sẽ giúp ích cho những việc gì.

Ví dụ: Kết luận

Đã nghiên cứu thành công việc ứng dụng mạch cảm biến vào cột biển báo

giao thông nhằm báo hiệu cho phương tiện đang lưu thơng trên đoạn đường có tầm

nhìn bị che khuất hoặc những khu vực đèo núi sương mù biết có phương tiện đi đối

diện.Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×