1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

V. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.86 MB, 17 trang )


“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”Việc áp dụng hình thức tổ chức như trên sẽ thực sự mang lại hiệu quả trong

công tác giảng dạy đặc biệt là nội dung chương trình địa lí 6. Tuy nhiên muốn tổ

chức tốt, giáo viên cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về địa điểm tiến hành, dụng cụ, các

hình thức tổ chức và định hướng cho học sinh tham gia.

II. Kiến nghị:

- Đối với giáo viên bộ mơn: Cần có định hướng xây dựng kế hoạch thực hiện

ngay từ đầu năm học, kết thúc mỗi chương, bài có thể cho học sinh tiếp cận dần

phương thức hoạt động thực nghiệm với các dụng cụ có sẵn trong thiết bị của nhà

trường.

- Đối với nhà trường: Cần trang bị đầy đủ các loại đồ dùng, dụng cụ thực

hành, thí nghiêm đối với bộ mơn, có thể xây dựng vườn thực nghiệm nếu có điều

kiện, giúp học sinh và giáo viên hoàn thành tốt hơn nội dung học tập bộ môn.

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi về việc tổ chức hoạt động thực hành

vận dụng kiến thức địa lí 6 qua thực nghiệm tại địa phương . Kính mong được sự

đóng góp ý kiến của các đồng chí, đồng nghiệp để đề tài được hồn thiện hơn và

mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động giáo dục.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viếtPhạm Thị Kim YếnNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Phạm Thị Kim YếnTrang 15“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾNTÀI LIỆU THAM KHẢOPhạm Thị Kim YếnTrang 16“Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương”- Công văn Số: 4612/BGDĐT-GDTrH - V/v hướng dẫn thực hiện chương

trình giáo dục phổ thơng hiện hành theo định hướng phát triển năng lực

và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

- Nghị quyết Số: 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và

đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- http://wass.edu.vn/vi/hoat-dong-ngoai-khoa-them-niem-vui-hung-thucho-cac-em-khi-den-truong.html

- http://tamlyhocnhanthuchocduong.blogspot.com/2015/10/giao-duc-trainghiem-phuong-phap-luan-4t.html

- http://www.giaoduc.edu.vn/trai-nghiem-thuc-te-de-giang-day-tot-hon.htmPhạm Thị Kim YếnTrang 17Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

×