Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ minh họa: soạn bài “Sự nổi – Vật lý lớp 8”

Ví dụ minh họa: soạn bài “Sự nổi – Vật lý lớp 8”

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

Hoạt động của GV và HS

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới

(3 phút)

- Giới thiệu bài mới:

+ Cho HS làm thí nghiệm ảo và quan sát hiện

tượng khi thả hòn bi gỗ và hòn bi sắt vào nước.Nội dung- HS tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng và

đưa ra câu trả lời: hòn bi sắt chìm, hòn bi gỗ nổi.

+ Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi

thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm?-GV nêu vấn đề: Khi nào vật nổi? vật chìm?

Họat động 2: Tìm hiểu điều kiện vật nổi, vật

chìm. (10 phút )

- Khi một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng

của những lực nào? Nhận xét về phương và chiều

của hai lực đó?

- HS trả lời:

- GV làm thí nghiệm biểu diễn trong 3 trường hợp

khi thả vật vào chất lỏng .I. Điều kiện để vật nổi, vật

chìm

- C1: Một vật nhúng chìm trong

chất lỏng chịu tác dụng của hai

lực: Trọng lực P, Lực đẩy

Acsimet FA. Hai lực này cùng

phương nhưng ngược chiều.

- C2:GV: Nguyễn Xuân Diệu22TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”FFAAAP- HS quan sát và thảo luận theo nhóm ban trả lời

C2.

- Vậy điều kiện để vật nổi, vật chìm là gì?

- GV chốt lại: dùng hình ảnh độnga) P >

FA

Vật CĐ

xuống

dướiFP

b)P = FA

Vật lơ

lửng

trong

chất

lỏngP

c) P <

FA

Vật CĐ

lên trên* kết luận:

- Vật chìm xuống khi lực đẩy

Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng

lượng P: (FA< P)

- Vật nổi lên khi: FA> P

- Vật lơ lửng trong chất lỏng

khi FA=P- Chuyển ý: một vật nổi hay chìm nó phụ thuộc

chủ yếu vào độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét. Vậy

khi một vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì

độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét sẽ như thế nào->mục

II.

Họat động 3: Tìm hiểu độ lớn của lực đẩy Ác II. Độ lớn của lực đẩy Ác si

si mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất mét khi vật nổi trên mặt

lỏng (10 phút )

thoáng của chât lỏng.

* Thí nghiệm hình 12.2:

- Cho HS nêu:

+ Mục đích TN

HS: nghiên cứu độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét.

+ Dụng cụ TNGV: Nguyễn Xuân Diệu23TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

HS: Chậu, nước, miếng gỗ.

+ Cách tiến hành TN

HS: nhúng miếng gỗ vào chậu nước, thả tay và

quan sát.

- GV phát dụng cụ TN và yêu cầu Hs tiến hành

TN theo nhóm, thảo luận hồn thành C3.

C3:

Miếng gỗ nổi vì FA > P- u cầu các nhóm nhận xét, bổ sung

- Cho HS thảo luận theo nhóm bàn trả lời C4.

- khi miếng gỗ nổi trên mặt nước trọng lượng P

của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không.

Tại sao?

- Gv chốt lại: vật nổi lên khi F A > P, khi lên trên

mặt thoáng thể tích phần vật chìm trong chất lỏng

giảm -> FA giảm và FA = P thì vật nổi lên trên mặt

thống.

- GV giới thiệu: độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét

được tính bằng biểu thức:

FA = d.V . Trong đó

d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì?

u cầu HS trả lời C5

- GV nhấn mạnh lại.

Hoạt động 4: Vận dụng

(15 phút)

- HS nghiên cứu và tóm tắt yêu cầu C6.

C6 : biết P=dv.V và FA= dl. V chứng minh

- Vật chìm xuống khi dl < dv

- Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi dl = dv

- Vật sẽ nổi lên trong chất lỏng khi dl > dv

C7- Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài,

GV: Nguyễn Xuân Diệu24C4: khi miếng gỗ nổi trên mặt

nước trọng lượng P của nó và

lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau vì

khi đó 2lực là hai lực cân bằng.C5Câu B saiIII. Vận dụng

C6:

* Vật nhúng trong nước nên V

bằng nhau.

Khi vật chìm xuống thì FA <

P

 dl.V < dv.V

dl < dv

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

biết rằng con tàu không phải là khối thép đặc mà - Khi vật lơ lửng trong chất

có nhiều khoảng rỗng ?

lỏng dl = dv

C8 :- Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi - Khi vật nổi lên mặt chất

thép nổi hay chìm? tại sao?

lỏng dl > dv

Liên hệ thực tế:

C7.

- GV giải thích nguyên lí hoạt động của tàu ngầm Hòn bi làm bằng thép có trọng

và các lồi cá

lượng riêng lớn hơn trọng

lượng riêng của nước nên bị

chìm. Tàu làm bằng thép nhưng

người ta thiết kế có các khoảng

trống để trọng lượng riêng của

các con tàu nhỏ hơn trọng

lượng riêng của nước biển nên

con tàu có thể nổi được trên

- Treo hình ảnh minh họa hiện tượng tràn dầu trên

mặt nước.

biển làm cá chết.

C8: Thả một hòn bi thép vào

thủy ngân thì bi thép nổi vì

trọng lượng riêng của thép nhỏ

hơn trọng lượng riêng của thủy

ngân

Tại Các hoạt động khai thác và vận

chuyển dầu có thể làm rò rỉ dầu

lửa. Vì dầu nhẹ hơn nước nên

dầu nổi trên mặt nước. Lớp dầu

này ngăn cản việc hòa tan oxy

trong nước vì vậy sinh vật

khơng lấy được oxy sẽ chếtsao dầu nổi trên biển? vì sao cá chết?

- Chốt lại câu trả lời đúng.- Theo các em chúng ta cần làm gì để bảo vệ mơi

trường?

-HS nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường.

- Người nổi được trên biển chết

- GV giới thiệu về Biển Chết:dng < dnb .

Nước biển chết mặn gấp 9,6 lần

GV: Nguyễn Xuân Diệu25TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐƠNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

so với nước biển thường, do độ

mặn quá cao nên không môt

sinh vật nào sống được ở đây,

đó là lí do hồ có tên gọi là Biển

Chết. Và một điều thú vị là

nước biển có khả năng trị các

- Tại sao mọi người có thể nổi trên mặt biển Chết bệnh về da như vẩy nến, mụn

nhọt

dù không biết bơi?

- GV giáo dục học sinh mặc áo phao chống đuối

nước4.4. Củng cố (3 phút)

- Cho HS trả lời các câu hỏi: Khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng?

4.5. Hướng dẫn về nhà (1 phút)

- Học thuộc nội dung phần ghi nhớ

- Trả lời C9 và làm lại các bài tập trong SBT.

4.6. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………GV: Nguyễn Xuân Diệu26TRƯỜNG THCS LÊ Q ĐƠNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

IV. Tính mới của giải pháp

- Sử dụng phong phú các hình ảnh, clip đã thu thập phù hợp với nội dung bài

học, lồng ghép các hình ảnh trong giáo dục ý thức học sinh

- Thơng qua các thí nghiệm tự làm giúp học sinh có những sự trải nghiệm,

sáng tạo, kích thích tư duy tìm tòi các hiện tượng thực tế

- Việc khái thác sử dụng hiệu quả kênh hình khơng chỉ áp dụng cho chủ đề

này mà còn có thể áp dụng cho nhiều chủ đề trong dạy học vật lí.

V. Hiệu quả của SKKN

Qua q trình giảng dạy, tơi đã áp dụng đề tài này tại trường THCS Lê Q

Đơn cho tồn khối 8, tôi thất HS rất hứng thú khi GV sử dụng video clip trong giờ

dạy học, các em thấy rằng video clip sinh động, hấp dẫn giúp các em có hứng thú

quan sát, học tập chăm chú hơn, khả năng nắm bắt kiến thức cũng nhanh hơn và

nhớ lâu hơn, cụ thể như sau:

Bảng 3: Khảo sát độ hứng thú của học sinh khi học về chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lý 8”.(sau khi áp dụng đề tài)

Lớp

Mức độ

Hứng thú

Không

hứng thú8A8B8C8D8ETổngsl%sl%sl%sl%sl%sl%1965,51758,621701965,520699665,81034,51241,49301034,59315034,2Bảng 4: Kết quả kiểm tra 15 phút chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - Vật

lý 8”, tháng 12 năm học 2018-2019

Lớp

Mức độ

Trên trung

bình

Dưới trung

bình8A8B8C8D8ETổngsl%sl%sl%sl%sl%sl%1862,11965,51864,31965,51862,19263,91137,91034,51035,71034,51137,95236,1Qua các số liệu điều tra cho thấy, mức độ hứng thú của HS với bài dạy được

tăng lên rõ rệt so với trước khi áp dụng đề tài, từ đó sự tiếp thu kiến thức và kết quả

học tập của các em cũng được tăng lên đáng kể. Hầu hết các em rất có hứng thú với

việc GV sử dụng kênh hình trong dạy học vật lý. Các em đều cho rằng hệ thống

kênh hình giúp các em nắm kiến thức, hiểu sâu vấn đề và dễ nhớ kiến thức hơn.GV: Nguyễn Xuân Diệu27TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

Phần 3

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận

Sau q trình làm việc tích cực, nghiêm túc với sự nỗ lực của bản thân, tơi đã

hồn thành đề tài nghiên cứu: Khai thác, sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy

học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - vật lý 8”.

Việc khai thác, sử dụng kênh hình trong dạy học vật lý có những vai trò quan

trọng:

- Kênh hình là phương tiện trực quan của GV, là nguồn tri thức quan trọng

của HS. Nó có khả năng cung cấp thơng tin một cách đầy đủ hơn, bổ sung và mở

rộng vấn đề khi SGK chưa trình bày đến nó.

- Việc sử dụng kênh hình trong dạy học giúp các em dễ tiếp thu trong quá

trình nhận thức, phát triển tư duy và hỗ trợ HS trong các khái niệm trừu tượng hoá,

định hướng đúng vấn đề.

- Đề tài giúp cải tiến phương pháp dạy học của GV và thay đổi hình thức học

của HS theo hướng tích cực. Lấy HS làm trung tâm, GV có tác dụng hướng dẫn HS

trong quá trình chủ động tiếp cận kiến thức.

- Cung cấp hệ thống kênh hình phục vụ dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự nổi - vật lý 8” khá phong phú, phân loại theo chủ đề để giáo viên có thể sử dụng

vào dạy học tốt hơn.

- Đề tài có tính khả thi rất cao và có thể mở rộng cho các chủ đề khác trong

chương trình vật lí

II. Đề nghị

- Cần khuyến khích giáo viên khai thác, sử dụng kênh hình trong dạy học vật

lý.

- Giáo viên cần biết cách sử dụng kết hợp giữa kênh hình với các tài liệu

khác để tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Khuyến khích giáo viên xây dựng hệ thống kênh hình cho các chủ đề khác

của chương trình vật lý trung học cơ sở.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin và

việc sử dụng các phần mềm mô phỏng trong dạy học vật lý.

Draysap, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người thực hiệnNguyễn Xuân DiệuDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

GV: Nguyễn Xuân Diệu28TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

GV

HS

SGK

THCSGV: Nguyễn Xuân Diệu: Giáo viên

: Học sinh

: Sách giáo khoa

: Trung học cơ sở29TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ minh họa: soạn bài “Sự nổi – Vật lý lớp 8”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×