Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để nghiên cứu đề tài tác giả đã sử dụng các phương pháp khác nhau như phương pháp điều tra, quan sát, thu thập tài liệu và phân tích, xử lý dữ liệu để từ đó lựa chọn các thông tin phù hợp với đề tài đang nghiên cứu.

Để nghiên cứu đề tài tác giả đã sử dụng các phương pháp khác nhau như phương pháp điều tra, quan sát, thu thập tài liệu và phân tích, xử lý dữ liệu để từ đó lựa chọn các thông tin phù hợp với đề tài đang nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3Luận văn thạc sĩ “Kế tốn chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty

TNHH xây dựng Bảo Sơn” của tác giả Phạm Thị Minh Nguyệt năm 2014 tại

trường Đại học Thương Mại. Luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận chung và

thực trạng về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh

nghiệp xây lắp như khái niệm phân loại, phương pháp kế tốn chi phí ngun vật

liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung….kế tốn chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty xây dựng. Tuy nhiên, tác giả mới

chỉ tiếp cận đề tài trên góc độ kế tốn tài chính mà chưa đề cập những vấn đề liên

quan về chi phí và giá thành sản phẩm trên góc độ kế tốn quản trị, do đó chưa nêu

ra được giải pháp tốt nhất cho nhà quản trị công ty trong việc quản lý hiệu quả chi

phí và giảm giá thành sản phẩm.

Luận văn thạc sĩ “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây

lắp tại Cơng ty cổ phần xây dựng Hồng Lộc” của tác giả Phạm Thị Hà Thanh

năm 2016 tại trường Đại học Lao động – Xã hội. Luận văn đã đánh giá được các

điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành nói

riêng và kế tốn doanh nghiệp nói chung. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra được

các giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm xây lắp.

Luận văn thạc sĩ “Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

các Doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn Thành phố Hà Nội” của tác giả

Phùng Thị Hằng năm 2017 tại trường Đại học Thương Mại. Tác giả đã đưa ra được

một số giải pháp hoàn thiện cách phân bổ chi phí và tiết kiệm chi phí của doanh

nghiệp tuy nhiên chưa có giải pháp cụ thể đối với đặc trưng ngành sản xuất chè mà

chỉ nêu chung chung đối với các doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt tác giả đã nêu ra

được kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về kế toán chi phí và tính giá

thành sản phẩm và từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.4Luận văn thạc sĩ “Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

tại công ty cổ phần VT Vạn Xuân” của tác giả Trần Thị Hoa năm 2016 trường Đại

học Lao động – Xã hội. Luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận chung và thực trạng

về kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra được các giải pháp nhằm hồn thiện phương pháp

hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

Luận văn thạc sĩ “Kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

cơng ty cổ phần Đại Kim” của tác giả Bùi Thị Lan Phương năm 2016 trường Đại

học Lao động – Xã hội. Luận văn đi vào trình bày cụ thể thực tế cơng tác kế tốn

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhựa Canon tại công ty, rút ra được

những ưu nhược điểm trong cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại cơng ty đối với việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị. Tác giả đã nêu rõ

chiến lược phát triển, sự cần thiết và u cầu của việc hồn thiện kế tốn chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty Đại Kim, đưa ra được các kiến nghị phù

hợp để hoàn thiện, phục vụ cho nhà quản trị chi phí. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu

được mối quan hệ giữa góc độ kế tốn tài chính và kế tốn quản trị. Cách tiếp cận

hai góc độ này còn rời rạc, chưa chặt chẽ.

Luận văn thạc sĩ “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây

lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty TNHH Đầu tư và xây dựng

Vĩnh Phúc” của tác giả Trần Thị Bích Phương năm 2016 trường Đại học Lao động

– Xã hội. Luận văn đã phân tích cơ sở lý thuyết của kế tốn chi phí sản xuất và tính

giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp bao gồm phân loại chi phí, dự tốn chi

phí, phương pháp tính giá thành, xây dựng định mức. Tác giả tập trung phân tích

những hạn chế của kế tốn quản trị tại cơng ty. Tuy nhiên luận văn có điểm hạn chế

là các giải pháp đưa ra chưa thực sự thực tế và khả năng áp dụng chưa cao.

Luận văn thạc sĩ “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí trong các doanh

nghiệp xây lắp tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai” của tác giả Đậu Thị Mai Đức

năm 2015 trường Đại học Lạc Hồng. Luận văn đã nghiên cứu và đánh giá thực

trạng kế tốn quản trị chi phí tại các đơn vị xây lắp, đưa ra được giải pháp quản lý

hiệu quả các khoản chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp tại thành phố Biên Hòa.5Tuy nhiên luận văn chưa đề cập đến các phương pháp xây dựng định mức chi phí

phù hợp với đặc thù của lĩnh vực xây lắp.

6. Kết cấu của luận văn

Nội dung của đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 4 chương:

Chương I: Tổng quan nghiên cứu của đề tài

Chương II: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm xây lắp

Chương III: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

xây lắp tại cơng ty Cổ phần Thi công cơ giới Xây lắp

Chương IV: Các kết luận và đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ Phần Thi công Cơ giới Xây lắp.6CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

2.1. Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp

2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp

Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ các hao

phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến

hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Nói

cách khác, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của tồn bộ q trình sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm.

Phân loại chi phí sản xuất:

Việc phân loại chi phí được Doanh nghiệp áp dụng tuỳ theo đặc điểm sản xuất

kinh doanh, quản lý và trình độ nghiệp vụ của mình sao cho hợp lý. Do đó phân loại

chi phí sản xuất chính là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm

khác nhau theo những đặc tính nhất định. Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản

xuất được phân loạị theo các tiêu chí sau:

 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí

Theo cách phân loại này, có thể chia chi phí sản xuất xây lắp thành 5 loại như sau:

Chi phí nguyên vật liệu: Gồm các NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu… mà

doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động xây lắp trong kỳ.

Chi phí nhân cơng: Gồm tồn bộ số tiền cơng, phụ cấp và các khoản trích

BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN theo quy định của lao động trực tiếp sản xuất, chế

tạo sản phẩm thực hiện trong kỳ.

Chi phí khấu hao TSCĐ: Gồm tồn bộ số tiền trích trong kỳ của TSCĐ phục

vụ cho hoạt động sản xuất xây lắp trong kỳ.

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm các khoản chi trả do mua ngoài, thuê ngoài

phục vụ hoạt động sản xuất xây lắp.

Chi phí bằng tiền khác: Gồm các chi phí bằng tiền khác ngoài các loại kể trên

mà doanh nghiệp chi cho hoạt động sản xuất trong kỳ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để nghiên cứu đề tài tác giả đã sử dụng các phương pháp khác nhau như phương pháp điều tra, quan sát, thu thập tài liệu và phân tích, xử lý dữ liệu để từ đó lựa chọn các thông tin phù hợp với đề tài đang nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×