Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

110Trên cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

trong các doanh nghiệp đã hệ thống ở Chương 1. Kết quả phân tích những hạn chế

trong kế tốn doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn

xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng đã tổng hợp ở Chương 2. Luận văn đã đề

xuất những giải pháp cơ bản cần để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong kế tốn

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Từ đó hồn thiện hơn cơng tác kế tốn

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của cơng ty.

Đối với cơng tác quản lý, hồn thiện q trình nghiệp vụ kế tốn doanh thu,

chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp cho các đơn vị quản lý chặt chẽ hơn

hoạt động tiêu thụ hàng hóa và việc sử dụng các khoản chi phí. Từ đó doanh nghiệp

sẽ có biện pháp thúc đẩy q trình tiêu thụ hàng hóa, điều tiết chi phí, hồn thiện

q trình này cho phép hạ giá thành hàng hóa, tăng doanh thu cho doanh nghiệp,

xác định đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối thu nhập chính xác,

kích thích người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.

Đối với công tác kế tốn, hồn thiện q trình nghiệp vụ kế tốn doanh thu,

chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ cung cấp tài liệu có độ tin cậy cao. Thơng

qua các số liệu kế tốn phản ánh được những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp,

từ đó nhà quản lý đề ra những biện pháp giải quyết kịp thời khó khăn hoặc phát huy

những thuận lợi nhằm mục đích giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.KẾT LUẬN111Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề của doanh nghiệp là thu

nhận và xử lý thông tin. Trong đó hệ thống thơng tin kế tốn là một bộ phận thông

tin quan trọng giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có được những thơng tin hữu

ích về tình hình kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Kế tốn doanh thu, chi phí và

kế quả kinh doanh là nội dung quan trọng bao trùm hầu hết công tác kế tốn trong

các doanh nghiệp nói chung và cơng tác kế tốn của Cơng ty cổ phần tư vấn xây

dựng cơng trình vật liệu xây dựng nói riêng. Mơ hình tổ chức là bộ máy kế toán kết

hợp giữa kế tốn tài chính và kế tốn quản trị có những ưu điểm nhất định đối với

cơng ty. Với mơ hình này thơng tin kế tốn cung cấp về doanh thu, chi phí và kết

quả kinh doanh sẽ đầy đủ, kịp thời, hữu ích cho các nhà quản trị hơn. Trên cơ sở

nghiên cứu có tính hệ thống cả về lý luận và thực tiễn cơng tác kế tốn doanh thu,

chi phí và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp, luận văn đã hoàn thành các vấn đề

cơ bản sau:

1. Nghiên cứu, hệ thống hố những vấn đề mang tính lý luận chung về kế

tốn doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên cả hai phương diện kế toán tài

chính và kế tốn quản trị.

2. Trình bày thực trạng, phân tích đánh giá chỉ rõ những ưu điểm và những

hạn chế, bất cập trong kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Cơng ty

cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng trên cả hai phương diện kế

tốn tài chính và kế toán quản trị. Đồng thời cũng chỉ rõ những nguyên nhân khách

quan, chủ quan của những hạn chế bất cập đó. Đây là luận cứ quan trọng để đề xuất

các giải pháp hoàn thiện.

3. Đề xuất nội dung và giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí và kết

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng

trên cả hai phương diện kế tốn tài chính và kế tốn quản trị.

Với những nội dung được trình bày, luận văn đã đáp ứng về cơ bản những

mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên do khả năng của bản thân và thời gian có hạn nên nội

dung của luận văn khơng tránh khỏi những vấn đề cần phải hoàn thiện hơn nữa. Bản

thân tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn thêm của các nhà khoa học, các thầy cô112giáo, các chuyên gia về tài chính, kế tốn để luận văn được hồn thiện tốt hơn. Tơi

xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của PGS.TS Nguyễn Phú

Giang đã giúp tơi hồn thành luận văn này.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính (2014), TT 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 về Chế độ kế

toán trong doanh nghiệp.

2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, 02, 14, 16, 29, …

3. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 08, 18, 23, …

4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2010), Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà

xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

5. Phan Đức Dũng (2006), Nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản thống kê, TP Hồ

Chí Minh

6. Đại học Thương mại (2005), Giáo trình kế tốn doanh nghiệp thương mại,

dịch vụ, Hà Nội

7. Nguyễn Thị Đơng (2003), Giáo trình lý thuyết hạch tốn kế tốn, Nhà

xuất bản Tài chính, Hà Nội

8. Đặng Thị Loan (2006), Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất bản Đại học

Kinh tế quốc dân, Hà Nội

9. Nguyễn Minh Phương (2003), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất bản

Giáo dục, Hà Nội

10. Nguyễn Năng Phúc (2008), Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản

Tài chính, Hà Nội

11. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

12. Nguyễn Kim Anh (2015), Luận văn thạc sỹ "Hoàn thiện kế tốn doanh

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty kinh doanh bất động sản

Viglacera", Đại học Kinh doanh – Công nghệ, Hà Nội

13. Cao Thị Thường (2013), Luận văn thạc sỹ "Hoàn thiện kế tốn doanh

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty Cổ phần Bao bì Thanh

Hố", Học viện Tài chính, Hà Nội

14. Website: www.webketoan.vn, www.tapchiketoan.com,

www.kiemtoan.com.vn

15. Tài liệu Kế tốn của Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu

xây dựngDANH MỤC PHỤ LỤC

- Phụ lục 01: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Phụ lục 02: Sơ đồ hạch tốn doanh thu hoạt động tài chính

- Phụ lục 03: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác

- Phụ lục 04: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Phụ lục 05: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai

thường xuyên

- Phụ lục 06: Sơ đồ kế tốn chi phí bán hàng

- Phụ lục 07: Sơ đồ kế tốn tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp

- Phụ lục 08: Sơ đồ hạch tốn chi phí tài chính

- Phụ lục 09: Sơ đồ hạch tốn chi phí khác

- Phụ lục 10: Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Phụ lục 11: Sơ đồ hạch toán kết quả kinh doanh

- Phụ lục 12: Sổ chi tiết tài khoản: 5112 - Doanh thu (Bán sản phẩm) - Tháng

11

- Phụ lục 13: Sổ cái tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Quý 4

- Phụ lục 14: Sổ cái tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính - Quý 4

- Phụ lục 15: Sổ cái tài khoản: 711 - Thu nhập khác - Quý 4

- Phụ lục 16: Sổ cái tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán - Quý 4

- Phụ lục 17: Sổ cái tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng - Quý 4

- Phụ lục 18: Sổ cái tài khoản: 642 - Chi phí QLDN - Quý 4

- Phụ lục 19: Sổ cái tài khoản: 635 - Chi phí tài chính - Quý 4

- Phụ lục 20: Sổ cái tài khoản: 811 - Chi phí khác - Quý 4

- Phụ lục 21: Sổ cái tài khoản: 911- Xác định kết quả KD - Quý 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×