1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC PHỤ LỤC

- Phụ lục 01: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Phụ lục 02: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính

- Phụ lục 03: Sơ đồ hạch tốn thu nhập khác

- Phụ lục 04: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

- Phụ lục 05: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai

thường xuyên

- Phụ lục 06: Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng

- Phụ lục 07: Sơ đồ kế tốn tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp

- Phụ lục 08: Sơ đồ hạch tốn chi phí tài chính

- Phụ lục 09: Sơ đồ hạch tốn chi phí khác

- Phụ lục 10: Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Phụ lục 11: Sơ đồ hạch toán kết quả kinh doanh

- Phụ lục 12: Sổ chi tiết tài khoản: 5112 - Doanh thu (Bán sản phẩm) - Tháng

11

- Phụ lục 13: Sổ cái tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Quý 4

- Phụ lục 14: Sổ cái tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính - Quý 4

- Phụ lục 15: Sổ cái tài khoản: 711 - Thu nhập khác - Quý 4

- Phụ lục 16: Sổ cái tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán - Quý 4

- Phụ lục 17: Sổ cái tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng - Quý 4

- Phụ lục 18: Sổ cái tài khoản: 642 - Chi phí QLDN - Quý 4

- Phụ lục 19: Sổ cái tài khoản: 635 - Chi phí tài chính - Quý 4

- Phụ lục 20: Sổ cái tài khoản: 811 - Chi phí khác - Quý 4

- Phụ lục 21: Sổ cái tài khoản: 911- Xác định kết quả KD - Quý 4PHỤ LỤC 12

Đơn vị: Cơng ty CP Tư vấn XD Cơng trình vật liệu XD

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

SỔ CHI TIÊT TÀI KHOẢN

Tài khoản: Tài khoản: 5111 - Doanh thu (Bán hàng hoá)

Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 30/11/2017

Số dư đầu kỳ:

Chứng từ

Diễn giải

Ngày

B

03/11

05/11

09/11

10/11

15/11

16/11

18/11Số

C

D

0000691 Cung cấp vật liệu xây dựng

0000692 Cung cấp vật liệu xây dựng

Xuất bán Sàn gỗ Sàn gỗ

0000693

Thaigold2936

0000694 Cung cấp vật liệu xây dựng

Cung cấp các vật liệu năng lượng tái

0000701

chế

Cung cấp các vật liệu năng lượng tái

0000706

chế

Xuất bán Sàn gỗ Sàn gỗ

0000708

Thaigold2936..................... ............30/11

30/110000721 Xuất bán Sàn gỗ Thaigold NPV8901

PKT

Kết chuyển doanh thuSố

hiệu

TK

đối

ứng

H

1121

13110Số tiền

Nợ12

252.450.000

124.340.0001121210.435.0001311324.000.000131166.000.000112164.000.000112154.432.000........

...........

.

1311

911 13.053.554.217....

1.891.963.637Tổng phát sinh nợ: 13.053.554.217

Tổng phát sinh có: 13.053.554.217

Số dư cuối kỳ:

0

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)PHỤ LỤC 13

Đơn vị: Cơng ty CP Tư vấn XD Cơng trình vật liệu XD

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Số dư đầu kỳ:Ngày

tháng

ghi sổA

.......Chứng từ

Diễn giải

NgàySốB

.......C

.......13/10 13/10 0000685

15/10 15/10 0000686

.....................03/11 03/11 0000691

05/11 05/11 0000692

18/11 18/11 0000708

…........30/11 30/11

07/12 07/12

12/12 12/12

15/12 15/12D

.......

Xuất bán Sàn gỗ Sàn

gỗ Thaigold 2936

Cung cấp các v.liệu

năng lượng tái chế

.......

Cung cấp vật liệu xây

dựng

Cung cấp vật liệu xây

dựng

Xuất bán Sàn gỗ Sàngỗ Thaigold 2936

..............

............

Xuất bán Sàn gỗ

0000721

Thaigold NPV8901

Xuất bán Sàn gỗ Sàn

0000723

gỗ Thaigold 2936

Cung cấp vật liệu xây

0000724

dựng

Cung cấp các v.liệu

0000731

năng lượng tái chếNhật ký

chung

Trang STT

sổ

dòng

E

GSố

hiệu

TK

đối

ứngH

.......0Số tiềnNợ1

.......2

.......131152.049.561131192.472.000.....................1121252.450.0001311124.340.000112154.432.000........……............………......13111.891.963.637112121.435.0001311124.750.000131173.000.000…........29/1229/1231/1231/1231/1231/1231/1231/12.............. ............

Xuất bán Sàn gỗ

0000740

Thaigold NPV8901

Cung cấp các v.liệu

0000742

năng lượng tái chế

Kết chuyển giảm giá

PKT

hàng bán

Kết chuyển doanh thu

PKT

Quý 4……....................

112148.486.000131176.932.00052156.758.909911 38.611.456.276Tổng phát sinh nợ:38.668.215.185Tổng phát sinh có:38.668.215.185Số dư cuối kỳ:0Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)………......Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)PHỤ LỤC 14

Đơn vị: Cơng ty CP Tư vấn XD Cơng trình vật liệu XD

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Số dư đầu kỳ:0Số

NgàyNhật kýChứng từthángDiễn giảichungghi sổAhiệu

TKSố tiềnđối

ứngNgàySốBC29/10 29/10 BC 22

29/10 29/10 BC 24

31/10 31/10 BC 26

31/10 31/10 BC 29

30/11 30/11

30/11 30/11

30/11 30/11

30/11 30/11

27/12 27/12

31/12 31/12

31/12 31/12

31/12 31/12Trang STT

D

Lãi tiền gửi ngân hàng đầu

tư T10

Lãi tiền gửi ngân hàng ngoại

thương T10

Lãi tiền gửi ngân hàng công

thương T10

Lãi tiền gửi ngân hàng nôngnghiệp T10

Lãi tiền gửi ngân hàng đầu

BC 24

tư T11

Lãi tiền gửi ngân hàng

BC 26

ngoại thương T11

Lãi tiền gửi ngân hàng

BC 27

nông nghiệp T11

BC Lãi tiền gửi ngân hàng

TN23 công thương T11

Lãi tiền gửi ngân hàng đầu

BC 26

tư T12

Lãi tiền gửi ngân hàng nông

BC 31

nghiệp T12

Lãi tiền gửi ngân hàng ngoại

BC 32

thương T12

Lãi tiền gửi ngân hàng cơng

BC 33

thương T12sổ

Edòng

GHNợ121121700.08011212.908.80011211.767.13011212.589.00011211.193.10011214.285.2001121236.00011212.228.4101121437.6701121244.00011213.591.08011214.142.36031/12 31/12BCLãi tiền gửi ngoại tệ năm1122TN34 2017

K/c doanh thu hoạt động tài

31/12 31/12 PKT

chính Quý 491156.520

24.379.350Tổng phát sinh nợ:24.379.350Tổng phát sinh có:24.379.350Số dư cuối kỳ:0Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Kế tốn trưởng

(Ký, họ tên)Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)PHỤ LỤC 15

Đơn vị: Công ty CP Tư vấn XD Cơng trình vật liệu XD

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xn Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 711 - Thu nhập khác

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Số dư đầu kỳ:0Số

NgàyNhật kýChứng từthángchungDiễn giảighi sổA

16/10

07/11

16/11

06/12hiệu

TKSố tiềnđối

ứngTrang STTNgàySốB

16/10

07/11

16/11

06/12C

PT10/10

PT7/11

PT14/11

PT2/1220/12 20/12 HD000738

25/12 25/12 PT 13/12

29/12 29/12 PT 23/12

31/12 31/12

PKTD

Thu tiền bồi thường

Thu tiền KP đào tạo nghề

Thu tiền bồi thường

Thu tiền KP đào tạo nghề

Nhượng bán TSCĐ - Ơtơ Toyota 4sổdòngEGchỗ

Thu tiền bồi thường

Thu tiền KP đào tạo nghề

K/chuyển thu nhập khác Quý 4H

1111

1111

1111

1111(Ký, họ tên)12

3.131.000

2.000.000

869.000

2.000.0001121381.818.1821111

1111

9115.000.000

2.000.000

396.818.182Tổng phát sinh nợ:

Tổng phát sinh có:

Số dư cuối kỳ:

0Người ghi sổNợKế toán trưởng396.818.182

396.818.182Giám đốc(Ký, họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

PHỤ LỤC 16Đơn vị: Cơng ty CP Tư vấn XD Cơng trình vật liệu XD

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Số dư đầu kỳ:0Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

Diễn giải

NgàyNhật ký

chungSố

hiệu

TK

đối

ứngTrang STT

sổ dòngSốA

.......B

.......C

D

............. ............

Xuất bán Sàn13/1013/10 0000685 gỗ Sàn gỗEGSố tiềnNợ

H

........1

...........131144.242.157131178.601.200

2

....Thaigold 2936

Cung cấp các

15/10

.......15/10 0000686 v.liệu năng

..............03/11 03/11000069105/11 05/11000069218/11 18/11

..............30/11 30/11lượng tái chế

.......

Cung cấp vật..............155214.582.500155105.689.0000000708 gỗ Sàn gỗ156536.808.000Thaigold2936

.............. ............

Xuất bán Sàn.................0000721 gỗ Thaigold1561.6098.169.09115618.219.750155106.037.50015562.050.000….

156……………..

41.213.100liệu xây dựng

Cung cấp vật

liệu xây dựng

Xuất bán SànNPV8901

Xuất bán Sàn

07/12 07/120000723 gỗ Sàn gỗ

Thaigold2936

Cung cấp vật12/12 12/12000072415/12 15/120000731 v.liệu năng….

29/12liệu xây dựng

Cung cấp cáclượng tái chế

....... .............. ............

29/12 0000740 Xuất bán Sàn

gỗ Thaigold.......NPV8901

Cung cấp các

31/12

31/1231/12 0000742 v.liệu năng

31/12PKTNgười ghi sổ155lượng tái chế

Kết chuyển giá

vốn Quý 465.392.20091133.989.871.439Tổng phát sinh nợ: 33.989.871.439

Tổng phát sinh có: 33.989.871.439

Số dư cuối kỳ:

0

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Kế toán trưởng

Giám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký tên, đóng dấu)PHỤ LỤC 17

Đơn vị: Cơng ty CP Tư vấn XD Cơng trình vật liệu XD

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017

Số dư đầu kỳ:

Ngày

tháng

ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký

chungSố

hiệu

TK

đối

ứng0

Số tiềnNgàySốA

.......B

C

D

....... .............. ............

Thanh tốn tiền cơng

14/10 14/10 PC09/10

bốc hàng hoá

Thanh toán tiền tiếp

20/10 20/10 PC11/10

khách

10/11 10/11PKT

CN1824/11 24/11 PC15/11

30/11 30/11 PC22/11

13/12 13/12 PC15/1221/12 21/12PKT422/12 22/12 PC34/12

22/12 22/12PKT524/12 24/12 PC36/1224/12 24/12PKT726/12 26/12 PC38/12

28/12 28/12 PC40/12

01/12 01/12 PC01/12

29/12 29/12 PKT 13Cước vận chuyển sản

phẩm tháng 10/2017

Thanh tốn tiền cơng

bốc hàng hố

……………………

Thanh tốn tiền tiếp

khách Cơng ty TNHH

Hợp Thành

Thanh tốn tiền cơng

bốc xếp thành phẩm

Thah tốn tiền đi cơng

tác và tiếp khách Cơng

ty TNHH MTV Cơ khí

Hà Nội

Thanh tốn tiền tiếp

khách

Thah tốn tiền tiếp

khách Showroom Sàn gỗ

Thanh tốn tiền tiếp

Cơng ty Cổ phần đầu tư

du lịch Hà Nội

Thah toán tiền tiếp

khách Cơng ty vật tư

tổng hợp Thanh Hóa

Thanh tốn tiền giao

v.liệu năng lượng tái chế

tại Nghệ An

Thah toán tiền tiếp

khách

Thanh tốn tiền tiếp

khách

Thanh tốn tiền chi phí

giao nhận sản phẩm tại

Ninh BìnhTrang STT

sổ

dòng

E

GNợ

H

........1

...........11113.514.48011111.100.0003311 161.957.675

1111

….6.314.480

……………11117.250.00011119.265.7601412.720.4541111510.0001414.250.00011114.500.0001415.438.18211111.560.00011114.300.00011113.581.818141480.000

2

....31/12 31/12PKT

CN2231/12 31/12PKTThanh tốn tiền cưới vận

chuyển sản phẩm T11

Kết chuyển chi phí bán

hàng Quý 43311 135.847.273

911560.716.624Tổng phát sinh nợ:

560.716.624

Tổng phát sinh có:

560.716.624

Số dư cuối kỳ:

0

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×