Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"húa, hin i húa t nc; c cu tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh

vực cơng tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ

bản đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Bên cạnh những mặt mạnh thì một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức,

viên chức vẫn còn những mặt hạn chế và thiếu sót nhất định.  Về chính trị tư

tưởng, còn một số cán bộ, cơng chức, viên chức có lập trưởng tư tưởng chưa

vững vàng; về phẩm chất đạo đức lối sống, còn có một số cán bộ, cơng chức,

viên chức thối hóa biến chất gây ảnh hưởng tới phẩm chất tốt đẹp của người

cán bộ công chức, viên chức đặc biệt là lãnh đạo quản lý. Từ đó làm suy giảm

niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

1. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

Do chế độ chính sách đãi ngộ của Nhà nước còn q thấp, nhất là đối với

viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, mức thu nhập từ lương của viên

chức chưa đảm bảo đời sống cho bản thân và gia đình;

Do mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động, giá cả thị trường ngày

càng tăng, nguồn thu nhập của người vợ không ổn định làm đời sống ngày càng

khó khăn. Tạo nên áp lực về mặt vật chất đối với ơng Nguyễn Văn A và gia

đình.

b) Ngun nhân chủ quan

Thứ nhất, từ phía ơng Nguyễn Văn A:

Là cán bộ quản lý phòng có nhiều thành tích trong cơng tác và hoạt động

của đơn vị trong nhiều năm, song nhiều lúc ông Nguyễn Văn A lại thiếu bản

lĩnh, lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu ý thức tự rèn luyện, thiếu ý

thức tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, sa sút về đạo đức, dẫn đến hành vi

vi phạm kỷ luật trong tổ chức và Luật viên chức;

Bản thân không thành khẩn khi quay lại làm việc, không chủ động trực

tiếp gặp Ban Giám đốc để bỏo cỏo s vic;

Đinh Thị Lệ7Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Cỏ nhân ông Nguyễn Văn A không lường trước được hậu quả mà bản thân

vi phạm không những sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng tới tổ

chức, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, từ phía lãnh đạo cơ quan Thư viện tỉnh:

Vì ơng Nguyễn Văn A là cán bộ quản lý phòng nên lãnh đạo đơn vị chủ

quan không thường xuyên nhắc nhở, chưa thật sự quan tâm thường xuyên đến

công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và ý

thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, các văn bản của Đảng, Nhà nước về

Luật viên chức;

Công tác nhắc nhở, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cấp trên còn thiếu chặt

chẽ, vẫn còn tình trạng bng lỏng quản lý của lãnh đạo cấp dưới, chưa thật sự

quan tâm, sát sao động viên lãnh đạo cấp dưới;

Chưa quan tâm, tìm hiểu về hoàn cảnh, đời tư của cán bộ, viên chức trong

cơ quan để có sự hỗ trợ, động viên kịp thời, đặc biệt khi cá nhân họ mới có biểu

hiện vi phạm.

Thứ ba, từ phía đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị:

Chưa nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp của mình khi có

biểu hiện và hành vi nghỉ việc khơng có lý do; chưa có tinh thần phê bình và tự

phê bình nhằm giúp đỡ lãnh đạo phát hiện và ngăn ngừa, điều chỉnh kịp thời

những hành vi vi phạm khi ơng Nguyễn Văn A có những biểu hiện bất thường

về tư tưởng, về chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan và những hành động

lệch lạc.

2. Hậu quả

Hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn A tự ý nghỉ việc kéo dài khơng có

lý do, khơng hồn thành nhiệm vụ của người quản lý phòng đã gây ra những hậu

quả như sau:

a) Hậu quả i vi Nh nc

Đinh Thị Lệ8Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Gõy ảnh hưởng lớn đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối

với công tác quản lý đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức hiện nay;

Làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

b) Hậu quả đối với xã hội

Tạo dư luận xấu, làm mất lòng tin của nhân dân đối với người cán bộ lãnh

đạo, quản lý trong việc thực thi các nhiệm vụ phục vụ Nhà nước, phục vụ nhân

dân.

c) Hậu quả đối với đơn vị Thư viện tỉnh

Đảm nhiệm chức vụ quản lý phòng, Ơng Nguyễn Văn A nghỉ việc kéo dài

gây xáo trộn về công tác tổ chức hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển

khai thực hiện các cơng việc chun mơn nghiệp vụ của Phòng Bổ sung biên

mục, xử lý tài liệu và thông tin. Công việc của phòng hoạt động theo dây

chuyền, nên phần việc của ông Nguyễn Văn A sẽ bị dồn lại, gây ảnh hưởng đến

các khâu hoạt động khác của công việc. Từ đó, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung

của tồn cơ quan, ảnh hưởng đến thành tích của tập thể, cơ quan, đơn vị;

Hậu quả về thời gian và kinh tế khi phải thơng báo hỗn lớp tập huấn

nghiệp vụ cho 12 Thư viện huyện do ông Nguyễn Văn A phụ trách lên lớp;

Gây mất lòng tin của nhân dân và đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là

cán bộ lãnh đạo cơ quan, vì tinh thần thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của một

quản lý phòng trong cơng tác quản lý điều hành;

Làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng công tác, tác động xấu về tâm lý đối

với phong trào rèn luyện phấm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, viên

chức, xây dựng cơ quan văn hóa;

Uy tín và sức mạnh quản lý cán bộ của lãnh đạo, tổ chức và đoàn thể

trong cơ quan, đơn vị bị giảm sút;

Nếu giải quyết không triệt để sự việc, dễ gây bất bình trong các cán bộ,

viên chức khỏc trong c quan.

Đinh Thị Lệ9Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"d) Hậu quả đối với gia đình và cá nhân ơng Nguyễn Văn A:

Uy tín của ơng Nguyễn Văn A đối với lãnh đạo cấp trên và đồng nghiệp

cấp dưới bị giảm sút, khơng còn được tin tưởng và q trọng;

Ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp và sự phấn đấu bấy lâu nay đối với công

việc. Những cố gắng trong những năm qua là một người lãnh dạo, quản lý tài

năng, mẫu mực giờ đây bị mất niềm tin từ nhiều phía;

Ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng vốn đã thường xun xảy ra mâu

thuẫn. Gia đình, người vợ khơng chấp nhận lối sống bng xi, khơng có trách

nhiệm như vậy của ông Nguyễn Văn A.

IV. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG1. Cơ sở pháp lý

Để xây dựng phương án giải quyết đối với vụ việc của ông Nguyễn Văn

A, lãnh đạo đơn vị Thư viện tỉnh phải căn cứ vào các văn bản pháp luật sau:

* Căn cứ Luật Viên chức năm 2010

Theo Khoản 3 Điều 16 Mục 2 Chương II quy định về Nghĩa vụ của viên

chức: “Thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự

nghiệp công lập”.

Theo Khoản 1 Điều 17 Mục 2 Chương II quy định “Thực hiện công việc

hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng”. Ơng

Nguyễn Văn A đã khơng hồn thành nhiệm vụ lên lớp tập huấn nghiệp vụ cho 12

Thư viện huyện theo kế hoạch của đơn vị, gây hậu quả là mất thời gian và kinh

tế khi đơn vị phải gửi giấy thơng báo đồng thời gọi điện báo hỗn tập huấn cho

12 Thư viện huyện.

Theo Khoản 1 Điều 19 Mục 2 Chương II quy định Những điều viên chức

không được làm liên quan đến đạo đức cơng vụ đó là: “Trốn tránh trách nhiệm,

thối thác cơng việc hoặc nhiệm vụ được giao…tự ý bỏ việc”

Các hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý được quy định trong Luật

viên chức 2010 nh sau:

Đinh Thị Lệ10Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Ti Khon 1 Điều 52 Chương V quy định: “Viên chức vi phạm các quy

định của pháp luật trong quá trình thực hiện cơng việc hoặc nhiệm vụ thì tùy

theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;

+ Cách chức;

+ Buộc thôi việc.”

Tại Khoản 1 Điều 56 Chương V về các quy định khác liên quan đến kỷ

luật viên chức: “Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03

tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp

viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời

đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp”

* Căn cứ Quy chế làm việc của Thư viện tỉnh Cao Bằng năm 2018

Theo Điều 12 quy định: “…viên chức nghỉ không quá 60 phút trong 01

ngày…” , “Cơ quan không giải quyết các trường hợp xin nghỉ qua điện thoại

(trừ trường hợp đặc biệt). Mọi trường hợp xin nghỉ qua điện thoại đều được coi

là khơng có lý do…”

Do vậy, ông Nguyễn Văn A đã vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ

quan: tự ý rời vị trí làm việc, bỏ việc nhiều ngày liên tục trong một tháng, khơng

báo cáo cơ quan, khơng có lý do chính đáng.

* Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định

về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hồn trả của viên chức

Ơng Nguyễn Văn A đã vi phạm vào 02 điều khoản thuộc hình thức kỷ luật

cảnh cáo, đó là:

Khoản 2 Điều 11 Mục 3 Chương II quy định: “Không chấp hành sự phân

công cơng tác của người có thẩm quyền hoặc khơng thực hin cụng vic, nhimĐinh Thị Lệ11Lớp

Chuyên viên khóa 84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×