Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng phương án

Xây dựng phương án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"L bi hc kinh nghim quý bỏu v ý thức tổ chức kỷ luật của bản thân

ông A và các cán bộ công chức, viên chức khác trong cơ quan, đơn vị;

Giữ nghiêm kỷ cương phép nước, kỷ luật trong cơ quan, đảm bảo Luật

viên chức, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan được thực hiện một cách công

bằng, khách quan, đúng quy định, đúng pháp luật;

Uy tín của lãnh đạo cơ quan được củng cố.

* Nhược điểm:

Là vết đen q lớn trong q trình cơng tác, sẽ được lưu lại trong hồ sơ

cán bộ, công chức, viên chức, sẽ khơng được giữ chức vụ Trưởng phòng đã đạt

được bằng chính năng lực của bản thân, khơng còn sự tin tưởng và quý trọng

của lãnh đạo và đồng nghiệp;

Kéo dài thời gian nâng bậc lương ảnh hưởng đến thời gian nâng bậc lương

lần sau và một phần ảnh hưởng đến kinh tế gia đình của ơng Nguyễn Văn A;

Ảnh hưởng lớn đến thành tích của tập thể cơ quan, đơn vị cuối năm;

Làm xáo trộn tổ chức nhân sự trong cơ quan.

b) Phương án 2

Tiến hành xử lý kỷ luật ơng Nguyễn Văn A với hình thức cảnh cáo, đồng

thời kéo dài thời gian nâng bậc lương 06 tháng

* Ưu điểm:

Là bài học kinh nghiệm quý báu về ý thức tổ chức kỷ luật của bản thân

ông A và các cán bộ công chức, viên chức khác trong cơ quan, đơn vị;

Giữ vững kỷ cương phép nước, bảo đảm pháp chế Xã hội chủ nghĩa, đảm

bảo Luật viên chức, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan được thực hiện một

cách công bằng, khách quan, đúng quy định, đúng pháp luật;

Tạo cơ hội để ông Nguyễn Văn A tiếp tục phấn đấu trên cương vị Trưởng

phòng, để sửa chữa khuyết điểm và những hành vi xấu mắc phải để lấy lại niềm

tin mà lãnh đạo và ng nghip trong c quan ó tớn nhim;

Đinh Thị Lệ13Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Gi vng uy tớn ngi ng u cơ quan, đồng thời thể hiện được sự độ

lượng của người lãnh đạo và tập thể trong cơ quan, xử lý hợp tình hợp lý có tính

đến hồn cảnh, đến sự cống hiến của ông Nguyễn Văn A.

* Nhược điểm:

Là vết đen lớn trong q trình cơng tác sẽ được lưu lại trong hồ sơ cán bộ,

viên chức, trong một năm sẽ không được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, ảnh hưởng

đến uy tín mà trước đây ơng Nơng Văn A đã đạt được bằng năng lực của bản

thân và tương lai sau này;

Kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên ảnh hưởng đến thời gian

nâng bậc lương lần sau và một phần ảnh hưởng đến kinh tế gia đình ơng A;

Ảnh hưởng đến thành tích của tổ chức, tập thể cơ quan, đơn vị cuối năm.c) Phương án 3

Tiến hành xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn A với hình thức cảnh cáo, nhưng

khơng kéo dài thời gian nâng bậc lương

* Ưu điểm:

Là bài học kinh nghiệm quý báu về ý thức tổ chức kỷ luật của bản thân

ông A và các cán bộ công chức, viên chức khác trong cơ quan, đơn vị;

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm pháp chế Xã hội chủ nghĩa, đảm

bảo tính cơng bằng, khách quan, hợp tình, hợp lý trong xử lý cán bộ, viên chức;

Cá nhân ông A không bị ảnh hưởng đến kinh tế, không bị kéo dài thời

gian nâng bậc lương;

Thể hiện tính độ lượng, vị tha của lãnh đạo cấp trên và tập thể cơ quan.

* Nhược điểm:

Là vết đen lớn trong q trình cơng tác sẽ được lưu lại trong hồ sơ cán bộ,

viên chức;§inh Thị Lệ14Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"K lut cũn nh, cha đúng với các quy định xử phạt, không đủ sức răn đe

cho người khác;

Ơng Nguyễn Văn A thấy hình phạt không ảnh hưởng đến quyền lợi về

kinh tế mà chủ quan, chểnh mảng trong công việc, tiếp tục tái diễn;

Ảnh hưởng đến thành tích của tổ chức, tập thể cơ quan, đơn vị cuối năm.

3. Lựa chọn phương án

Qua nghiên cứu, xem xét và phân tích 03 phương án trên tôi chọn phương

án 2: “Tiến hành xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn A với hình thức cảnh cáo,

đồng thời kéo dài thời gian nâng bậc lương 06 tháng” để giải quyết tình huống

vì phương án này theo tơi là hợp lý nhất, đáp ứng được nhiều mục tiêu đã đề ra:

Giữ được kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo

tính cơng bằng, khách quan, đúng quy trình, quy định của pháp luật về xử lý cán

bộ viên chức theo Luật viên chức, theo Quy chế làm việc;

Là cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm, trước hết phải làm gương cho cán bộ,

công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

Ưu, nhược điểm của phương án chấp nhận được nhất so với các phương

án khác;

Là phương án hợp tình, hợp lý nhất, tạo cơ hội cho ông Nguyễn Văn A

phấn đấu sửa chữa những thiếu sót, trở thành người cán bộ lãnh đạo quản lý có

trách nhiệm trong cơng việc hơn;

Đảm bảo vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo cơ

quan, đơn vị đối với cán bộ, viên chức.

V. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌNCăn cứ Mục 4 Chương II Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012

của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,

hoàn trả của viên chức: thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xột x lý k lut;Đinh Thị Lệ15Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25/7/2018 của Thư viện tỉnh kiến nghị

mức kỷ luật đối với viên chức nghỉ việc khơng lý do, khơng hồn thành nhiệm

vụ quản lý là: cảnh cáo, đồng thời kéo dài thời gian nâng bậc lương 06 tháng;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các bước kỷ luật ông Nguyễn

Văn An như sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng kỷ luật

Quyết định số 45/2018/QĐ-SVHTTDL ngày 03/8/2018 của Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng kỷ luật.

Đối với viên chức quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, Hội đồng kỷ luật

có 05 thành viên, bao gồm:

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

Đồng chí Phó Giám đốc Thư viện tỉnh - Ủy viên ;

Đồng chí Bí thư Chi bộ Thư viện tỉnh - Ủy viên;

Đồng chí Chủ tịch Cơng đồn Thư viện tỉnh - Ủy viên;

Đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch - Ủy viên kiêm Thư ký.

Bước 2: Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật

* Chuẩn bị cuộc họp

Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy

triệu tập họp phải được gửi tới viên chức có hành vi vi phạm pháp luật;

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ

sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

* Trình tự họp

Hội đồng kỷ luật tiến hành cuộc họp vào ngày 08/8/2018 tại Phòng Đọc

Tổng hợp Thư viện tỉnh Cao Bằng. Trình tự cuộc họp như sau:

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, giới thiu cỏc thnh

viờn tham d;

Đinh Thị Lệ16Lớp

Chuyên viên khóa 84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng phương án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×