Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

V. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Cn c biờn bn cuc hp ngy 25/7/2018 ca Thư viện tỉnh kiến nghị

mức kỷ luật đối với viên chức nghỉ việc khơng lý do, khơng hồn thành nhiệm

vụ quản lý là: cảnh cáo, đồng thời kéo dài thời gian nâng bậc lương 06 tháng;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các bước kỷ luật ông Nguyễn

Văn An như sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng kỷ luật

Quyết định số 45/2018/QĐ-SVHTTDL ngày 03/8/2018 của Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng kỷ luật.

Đối với viên chức quản lý có hành vi vi phạm pháp luật, Hội đồng kỷ luật

có 05 thành viên, bao gồm:

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

Đồng chí Phó Giám đốc Thư viện tỉnh - Ủy viên ;

Đồng chí Bí thư Chi bộ Thư viện tỉnh - Ủy viên;

Đồng chí Chủ tịch Cơng đồn Thư viện tỉnh - Ủy viên;

Đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch - Ủy viên kiêm Thư ký.

Bước 2: Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật

* Chuẩn bị cuộc họp

Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy

triệu tập họp phải được gửi tới viên chức có hành vi vi phạm pháp luật;

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ

sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

* Trình tự họp

Hội đồng kỷ luật tiến hành cuộc họp vào ngày 08/8/2018 tại Phòng Đọc

Tổng hợp Thư viện tỉnh Cao Bằng. Trình tự cuộc họp như sau:

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tuyên bố lý do, gii thiu cỏc thnh

viờn tham d;

Đinh Thị Lệ16Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"- ng chớ y viờn kiờm Th ký Hi đồng kỷ luật đọc trích ngang sơ yếu

lý lịch của ơng Nguyễn Văn A;

- Ơng Nguyễn Văn A trình bày bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật

trước Hội đồng kỷ luật của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch;

- Đồng chí Ủy viên kiêm Thư ký đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm ngày

25/7/2018 của Thư viện tỉnh kiến nghị mức kỷ luật đối với viên chức nghỉ việc

khơng lý do, khơng hồn thành nhiệm vụ quản lý là: cảnh cáo, đồng thời kéo dài

thời gian nâng bậc lương 06 tháng;

- Các thành viên Hội đồng kỷ luật thảo luận, phát biểu, tiến hành phân

tích cụ thể, rõ ràng những hành vi vi phạm của ông A, đồng thời tôn trọng ý kiến

của tập thể cán bộ viên chức Thư viện tỉnh nơi ông A công tác, phân tích có lý,

có tình những khuyết điểm mà ơng A mắc phải;

- Ông A phát biểu ý kiến cuối cùng, xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm;

- Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối

với ơng Nguyễn Văn A;

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cơng bố kết quả bỏ phiếu kín kiến

nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn A là Cảnh cáo, đồng

thời kéo dài thời gian nâng bậc lương 06 tháng và thông qua biên bản cuộc họp;

- Chủ tịch Hội đổng kỷ luật và Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật ký

vào biên bản cuộc họp.

Bước 3: Tổ chức thực hiện ra Quyết định kỷ luật

* Trình tự ra Quyết định kỷ luật

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng

kỷ luật gửi văn bản biên bản cuộc họp và hồ sơ xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn A

cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Trong thời gian 05 ngày, kể từ khi nhận được văn bản kiến nghị của Hội

đồng kỷ luật, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định kỷ lut

Đinh Thị Lệ17Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"viờn chc i vi ông Nguyễn Văn A bằng hình thức: cảnh cáo đồng thời kéo

dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng.

* Ban hành Quyết định kỷ luật

Quyết định số 47/2018/QĐ-SVHTTDL ngày 15/8/2018 của Sở Văn hóa

Thể thao và Du lịch về việc kỷ luật viên chức đối với ông Nguyễn Văn A. Quyết

định có hiệu lực thi hành 12 tháng, bắt đầu từ ngày ký quyết định.

Bước 4: Lưu hồ sơ

Các tài liệu liên quan đến việc xử lý và quyết định kỷ luật phải được lưu

giữ trong hồ sơ viên chức. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của viên chức;

Quyết định được gửi đến Sở Nội vụ, gửi đến Thư viện tỉnh và cá nhân ông

Nguyễn Văn A.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN1. Kiến nghị

Qua sự việc của ông Nguyễn Văn A, tôi xin đưa ra một vài kiến nghị sau:

- Đối với cơ quan, đơn vị

Một là, tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức,

viên chức, đặc biệt là tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ln có ý thức tuân

thủ nội quy, quy chế của cơ quan và thực hiện tốt những điều cán bộ, công chức,

viên chức không được làm trong Luật viên chức;

Hai là, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá đội ngũ lãnh đạo,

quản lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, kỹ năng chun mơn

nghiệp vụ cho các lãnh đạo, quản lý trẻ;

Ba là, lãnh đạo quản lý tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới

thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan và có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý các phòng, ban họp đánh giá ưu, khuyết điểm

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và ý thức của mỗi cá nhân để

kịp thời nhắc nhở, đưa ra những biện pháp khắc phục và các hạn chế của từng cá

nhân, tránh những việc làm đảng tic xy ra;

Đinh Thị Lệ18Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Bn l, giải quyết các vụ việc vi phạm cần theo hướng tích cực của từng

đối tượng, có tính thuyết phục, tạo niềm tin cho tồn thể cán bộ, cơng chức, viên

chức trong cơ quan, đơn vị;

Năm là, bảo đảm chế độ chính sách và quyền lợi của mỗi cán bộ, viên

chức;

Sáu là, khuyến khích, động viên khen thưởng các tập thể và các cá nhân

có thành tích trong cơng tác tham mưu và chỉ đạo điều hành giải quyết tốt công

việc chun mơn và ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm

những trường hợp vi phạm để làm gương cho tập thể cán bộ, viên chức tại cơng

sở và nơi cư trú.

- Đối với các đồn thể và các tổ chức chính trị - xã hội

Một là, đẩy mạnh kết hợp cơng tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên

truyền triển khai sâu rộng các văn bản pháp luật và Luật viên chức trong các

cuộc họp;

Hai là, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, viên chức để

kịp thời quan tâm, động viên, đôn đốc, nhắc nhở để khơng xảy ra tình trạng vi

phạm pháp luật, gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

- Đối với cán bộ, viên chức

Một là, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, nội

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và của các cấp, các ngành đề ra;

Hai là, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần gương mẫu trong tất cả các hoạt

động, ý thức trách nhiệm phải lên hàng đầu, để cho cán bộ, viên chức cấp dưới

noi theo;

Ba là, nếu đã vi phạm thì nên thành khẩn và có trách nhiệm với hành vi

của bản thân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và sửa chữa khuyết điểm.

2. Kết luận

Trước tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện

nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yờu cu nhim v qun lý

Đinh Thị Lệ19Lớp

Chuyên viên khóa 84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×