Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trước tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước đòi hỏi ngày càng cao. Dù đã có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả cao, nhưng vẫn còn một số ít cán

Trước tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước đòi hỏi ngày càng cao. Dù đã có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả cao, nhưng vẫn còn một số ít cán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"Nh nc ũi hi ngy cng cao. Dự ó có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả

cao, nhưng vẫn còn một số ít cán bộ lãnh đạo vi phạm kỷ luật, tha hóa, biến

chất, tham nhũng gây mất lòng tin ở nhân dân.

Cơng tác xử lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo,

quản lý vi phạm là một việc hết sức nhạy cảm, đòi hỏi người làm nhiệm vụ này

phải cơng tâm, quyết đốn và khi giải quyết cơng việc phải hết sức thận trọng.

Nếu quyết định sai thì có những phản ứng tiêu cực, làm giảm uy tín của người

lãnh đạo và suy giảm uy tín của cơ quan, đơn vị. Muốn công tác quản lý cán bộ,

công chức, viên chức đạt hiệu quả thì người đứng đầu cần nắm vững các quy

định của Nhà nước về công tác cán bộ, từ đó cụ thể hóa và có biện pháp để áp

dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp, khi giải quyết các công việc cần

vận dụng linh hoạt và thực hiện quy trình chặt chẽ.

Là viên chức Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý mà vi phạm nội quy,

quy chế của cơ quan, đơn vị, vi phạm Luật viên chức dẫn đến sự việc nghiêm

trọng như vậy, bản thân người vi phạm cũng phải rút ra bài học kinh nghiệm, đó

cũng là một bài học quý báu khơng những cho lãnh đạo, quản lý mà còn cho tất

cả các cán bộ, công chức, viên chức trong tồn ngành văn hóa. Thường xun

kiểm tra, giám sát cán bộ viên chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong

quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi phát hiện có những biểu hiện bất thường, tiêu

cực phải tiếp cận tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời báo cáo cấp quản lý, nhằm

uốn nắn kịp thời, không phát triển thành hành vi vi phạm. Khi phát hiện cán bộ,

viên chức có hành vi vi phạm phải chủ động có biện pháp giáo dục và xử lý

nghiêm minh để răn đe, làm gương. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ

luật nhằm nêu gương người tốt, việc tốt, động viên khuyến khích cán bộ, viên

chức thi đua lẫn nhau trong việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi cơng sở. Tổ

chức, sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơng chức, viên chức giữ vị trí cơng

tác theo ỳng trỡnh chuyờn mụn c o to.

Đinh Thị Lệ20Lớp

Chuyên viên khóa 84Đề tài: " Xử lý ông Nguyễn Văn A - Trởng phòng Bổ sung biên mục, xử lý tài liệu vàthông tin tự ý nghỉ việc kéo dài, không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại Th viện tỉnh

Cao Bằng năm 2018"lm tt c nhng vic trờn thì mọi cơ quan, đơn vị cần phải có sự

đồng lòng, thống nhất cao từ người cán bộ quản lý đến đội ngũ nhân viên cùng

với những đổi mới chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, chính

sách tiền lương. Như mục tiêu mà Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần

thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã khẳng định “Xây dựng đội ngũ

cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm

nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững

vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp

theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước

công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu,

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” ./.Đinh Thị Lệ21Lớp

Chuyên viên khóa 84TI LIU THAM KHO

1. Lut viên chức 2010;

2. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ

Quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hồn trả

của viên chức;

3. Thơng tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

4. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần

thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII Về tập trung xây dựng đội ngũ cán

bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm

nhiệm vụ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trước tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước đòi hỏi ngày càng cao. Dù đã có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả cao, nhưng vẫn còn một số ít cán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×