Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT

TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. PHÂN LOẠI

Phân loại theo hình thái biểu hiện

 TSCĐhữu hình

 Là tài sản mang hình thái vật chất, có kết

cấu độc lập, hoặc

 Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản

riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện

một hay một số chức năng nhất định

 Thoả mãn đồng thời 2 tiêu chuẩn nhận biết

TSCĐ

 Gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc; phương tiện

vận tải, truyền dẫn; phương tiện, thiết bị

quản lý; sách khoa học, kỹ thuật trong thư

viện...; vườn cây lâu năm, súc vật làm việc3. PHÂN LOẠI

Phân loại theo hình thái biểu hiện

 TSCĐvơ hình

 Tài sản cố định vơ hình là tài sản khơng

mang hình thái vật chất cụ thể mà cơ quan

đơn vị phải đầu tư chi phí cho việc tạo lập

 Gồm: giá trị quyền sử dụng đất, bằng phát

minh sáng chế, phần mềm máy vi tính, kiểu

dáng cơng nghiệp, giải pháp hữu ích, bản

quyền tác giả...,

 Thoả mãn đồng thời 2 tiêu chuẩn nhận biết

TSCĐ3. PHÂN LOẠI

Phân loại theo mục đích và tình hình sử

dụng

 TSCĐsử dụng cho hoạt động thường xuyên

 TSCĐ sử dụng cho thực hiện dự án

 TSCĐ sử dụng cho thực hiện đơn đặt hàng

của NN

 TSCĐ sử dụng cho hoạt động SXKD trong

đơn vị

 TSCĐ sử dụng vào mục đích phúc lợi

 TSCĐ phục vụ quốc phòng, an ninh

 TSCĐ chờ xử lý (khơng còn sử dụng được

hoặc không cần dùng)XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG GHI SỔ

Tài sản sử dụng độc lập được xác định là

một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố

định

Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản

riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực

hiện một hay một số chức năng nhất

định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận

nào trong đó thì cả hệ thống khơng thể

hoạt động được thì được xác định là một

đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố địnhXÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG GHI SỔ

Một hệ thống gồm có nhiều bộ phận tài sản

riêng lẻ, liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ

phận cấu thành có thời gian sử dụng khác

nhau và có chức năng hoạt động độc lập,

đồng thời có sự đòi hỏi phải quản lý riêng

từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài

sản đó được xác định là một đối tượng ghi

sổ kế tốn tài sản cố định

Vườn cây (hoặc lơ cây) thuộc khn viên

độc lập, có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên

(khơng tính giá trị quyền sử dụng đất) được

xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài

sản cố địnhĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Là việc biểu hiện giá trị TSCĐ bằng tiền

theo những nguyên tắc nhất định

TSCĐ được đánh giá theo các chỉ tiêu

 Nguyêngiá

 Giá trị hao mòn

 Giá trị còn lại4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể

cả mua mới và cũ):

 Giámua thực tế phải trả

 (+) các khoản thuế (khơng bao gồm các

khoản thuế được hồn lại)

 (+) các chi phí liên quan trực tiếp phải chi

ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định

vào trạng thái sẵn sàng sử dụng:

 chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng

cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử

 lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan

trực tiếp khác

 (-) Chiết khấu thương mại, giảm giá được

hưởng4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ hình thành từ đầu tư

xây dựng cơ bản:

 Giátrị quyết tốn đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt theo quy định Quy chế quản lý đầu

tư và xây dựng hiện hànhNguyên giá tài sản cố định được điều

chuyển đến:

 Làgiá trị của tài sản ghi trong Biên bản bàn

giao tài sản điều chuyển cộng (+) với các chi

phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa,

cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×