Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Nguyên giá TSCĐ hình thành từ đầu tư

xây dựng cơ bản:

 Giátrị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt theo quy định Quy chế quản lý đầu

tư và xây dựng hiện hànhNguyên giá tài sản cố định được điều

chuyển đến:

 Làgiá trị của tài sản ghi trong Biên bản bàn

giao tài sản điều chuyển cộng (+) với các chi

phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa,

cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Nguyên giá tài sản cố định được tài trợ,

viện trợ, cho tặng:

 Làgiá trị của tài sản được cơ quan tài chính

sử dụng để ghi thu, ghi chi NSNN, hoặc

 được định giá bởi các cơ quan có chức năng

 (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các

chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí

lắp đặt, chạy thử4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Giá trị quyền sử dụng đất:

 Đốivới đất được giao có thu tiền sử dụng

đất; đất nhận chuyển nhượng; đất được

thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời

gian thuê

 Đất được giao không thu tiền sử dụng đất

thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định

theo quy định của Chính phủ về xác định

giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị

tài sản của các tổ chức4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Giá trị bằng phát minh sáng chế:

 Chiphí cơ quan, đơn vị phải trả cho các cơng

trình nghiên cứu, sản xuất thử được Nhà nước

cấp bằng phát minh sáng chế hoặc đơn vị

mua lại bản quyền bằng sáng chế của các nhà

nghiên cứu trong nước và nước ngoài.Giá trị bản quyền tác giả, kiểu dáng

cơng nghiệp, giải pháp hữu ích:

 Tổngsố tiền chi thù lao cho tác giả và được

Nhà nước công nhận cho tác giả độc quyền

phát hành và bán tác phẩm của mình.4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Giá trị phần mềm máy vi tính:

 Sốtiền chi trả cho việc th lập trình hoặc

mua phần mềm máy vi tính theo các

chương trình của đơn vị (khi thực hiện ghi

chép, quản lý bằng máy vi tính).Đối với giá trị tài sản cố định vơ hình

được tài trợ, viện trợ, cho tặng

 Xácđịnh nguyên giá theo quy định đối với

TSCĐ hữu hình được tài trợ, viện trợ, cho

tặng4. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ

TSCĐ

Nguyên giá tài sản cố định được thay đổi

trong các trường hợp sau

 Đánhgiá lại giá trị tài sản cố định theo quyết

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản cố

định.

 Tháo dỡ một hay một số bộ phận tài sản cố

định.

 Khi thay đổi nguyên giá tài sản cố định, đơn vị

phải lập Biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi

và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị

còn lại, số hao mòn luỹ kế của tài sản cố định

trên sổ kế tốn5. GIÁ TRỊ HAO MỊN VÀ GTCL

Giá trị hao mòn của TSCĐ xác định theo

nguyên tắc cộng dồn (lũy kế) sau mỗi

năm đối với TSCĐ hình thành từ các

nguồn kinh phí hoặc số khấu hao đã

trích ở mỗi kỳ hạch toán đối với TSCĐ

dùng cho hoạt động SXKD

Giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế tốn:

là hiệu số giữa nguyên giá và giá trị hao

mòn lũy kế6. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

- Đối với tổng số tiền đã chi (rút ra) liên quan trực

tiếp để hình thành TSCĐ (nguyên giá của TSCĐ):

Hạch tốn các tài khoản ngồi bảng (TK 008, TK 012,

014, 018);(Chỉ phản ánh vào chi phí (TK 611, 612,

614) số trích khấu hao, số hao mòn tính trong năm).

Đối với nguồn hình thành TSCĐ được hạch tốn vào

các TK 36611, 36621, 36631.

TSCĐ hình thành từ nguồn thu nào thì khi tính khấu

hao/hao mòn sẽ được kết chuyển từ TK 366- Các

khoản nhận trước chưa ghi thu sang các TK doanh

thu (thu) của hoạt động tương ứng (TK 511, 512,

514). TSCĐ sử dụng cho hoạt động gì thì tính khấu

hao/hao mòn được phản ánh vào TK chi phí của hoạt

động đó (TK 611, 612, 614, 154, 642).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×