Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

TK 214 “Khấu hao và hao mòn lũy kế

TSCĐ”

 Bên Nợ

 Ghigiảm GTHM TSCĐ do các nguyên nhân

làm giảm TSCĐ

 Ghi giảm GTHM TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ

Bên Có

 Ghităng GTHM TSCĐ trong q trình sử dụng

 Ghi tăng GTHM TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ

Số dư bên Có

 Giátrị đã HM của TSCĐ hiện cóTài khoản 366: Các khoản nhận trước chưa ghi

thu-Nội dung: Các khoản thu từ nguồn NSNN

cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngồi;

nguồn phí được khấu trừ, để lại đơn vị nhưng

chưa được ghi thu vào các TK thu tương ứng

ngay do các khoản thu này được phân bổ

cho nhiều năm tiếp theo mặc dù đơn vị đã

quyết toán với NSNN tồn bộ số đã sử dụng.

-Ngun tắc kế tốn: Chỉ sử dụng ở các đơn

vị HCSN được NSNN cấp kinh phí hoạt động;

được tiếp nhận viện trợ, vay nợ nước ngồi

hoặc có nguồn phí được khấu trừ để lại dùng

để đầu tư, mua sắm TSCĐ; NVL, CCDC nhập

kho.TK 366

K/c số kinh phí đã nhận trước chưa

ghi thu sang các TK thu tương ứng

với số đã tính khấu hao, hao mòn

TSCĐ vào chi phí hoặc khi xuất

NVL, CCDC ra sử dụng trong năm.

- K/c kinh phí đầu tư XDCB khi cơng

trình XDCB hoàn thành bàn giaoSDĐK: GTCL của TSCĐ; giá trị

NVL,CCDC, XDCB chưa hoàn

thành

--̀. Các khoản thu đã nhận trước để

đầu tư, mua sắm TSCĐ, mua sắm

NVL, CCDC nhập khoSDCK: xxxTK 337

Số tạm thu đã chuyển sang TK

các khoản nhận trước chưa ghi

thu hoặc TK doanh thu tương

ứng hoặc nộp NSNN, nộp cấp

trên.SDĐK: Phản ánh số tạm thu

hiện còn.

Phản ánh các khoản tạm thu

phát sinh tại đơn vịSDCK: xxx1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

Tài khoản 337: Tạm thu

 Nguyên tắc kế toán

 +Phải theo dõi chi tiết việc sử dụng số tiền mặt đã

tạm ứng hoặc sử dụng tiền từ TK tiền gửi dự tốn

để phản ánh vào TK chi phí liên quan.

+Phải làm đầy đủ thủ tục thanh toán số tạm ứng đã

nhận hoặc số tiền gửi dự toán đã sử dụng để phản

ánh vào TK doanh thu (hoặc các khoản nhận trước

chưa ghi thu) tương ứng.

+Theo dõi chi tiết từng khoản tạm thu, khoản nào đủ

điều kiện ghi nhận DT được chuyển sang TK doanh

thu tương ứng; Khoản nào dùng để đầu tư mua sắm

TSCĐ; mua NVL, CCDC nhập kho được kết chuyển

sang TK các khoản nhận trước chưa ghi thu

1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”

 Bên Nợ

 Chiphí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ

 Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ

Bên Có

 Cáckhoản chi phí bị loại bỏ khi quyết tốn được duyệt

 Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư XDCB, chi phí SCL

 Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm;

k/c chi phí sửa chữa lớn khi hồn thành

Số dư bên Nợ

 Chiphí XDCB, SCL dở dang; giá trị cơng trình, cơng

việc hồn thành chưa bàn giao chờ quyết toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×