Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài khoản sử dụng

Tài khoản sử dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”

 Bên Nợ

 Chiphí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ

 Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ

Bên Có

 Cáckhoản chi phí bị loại bỏ khi quyết tốn được duyệt

 Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư XDCB, chi phí SCL

 Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm;

k/c chi phí sửa chữa lớn khi hồn thành

Số dư bên Nợ

 Chiphí XDCB, SCL dở dang; giá trị cơng trình, cơng

việc hồn thành chưa bàn giao chờ quyết toán1. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG

Các tài khoản ngồi bảng

+ Tài khoản 004: Kinh phí viện trợ khơng

hồn lại

+ Tài khoản 008: Dự toán chi hoạt động

+ tài khoản 009: Dự toán đầu tư XDCB

+ tài khoản 012: lệnh chi tiền thực chi

+ tài khoản 013: lệnh chi tiền tạm ứng

+ tài khoản 014: phí được khấu trừ, để lại

+ tài khoản 018: thu hoạt động khác

được để lại.

2. KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ

1) Mua bằng nguồn thu hoạt động do NSNN cấp

1.1) Mua đưa ngay vào sử dụng:

1.1.1) Rút dự toán mua tài sản cố định

BT1) Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 366

BT2) Ghi có TK 008

1.1.2) Mua tài sản cố định phát sinh tiền, công nợ

BT1) Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112, 331,.. (chi phí mua, vận chuyển, bốc

dỡ...).

BT2) Đồng thời, ghi:

Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu sử dụng kinh phí

được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc

Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu sử dụng

nguồn thu hoạt động khác được để lại).

BT3) Đồng thời ghi

Nợ TK 3371; Tạm thu

Có TK 366: Các khoản nhận trước chưa ghi thu1.2) Mua qua lắp đặt

1.2.1) Rút dự tốn

BT1) Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411)

Có TK 3661 (chi phí mua, lắp đặt, chạy thử...).

BT2) Đồng thời ghi

Có TK 008- Dự tốn chi hoạt động (nếu rút dự toán), hoặc

BT3) Khi lắp đặt, chạy thử xong, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411).

1.2.2. Chi tiền hoặc từ nguồn để lại, lệnh chi tiền

BT1) Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411)

Có các TK 112, 331, …(chi phí mua, lắp đặt, chạy thử...).

BT 2) Đồng thời, ghi:

Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu sử dụng kinh phí được cấp bằng

Lệnh chi tiền thực chi), hoặc

Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu mua bằng nguồn thu

hoạt động khác được để lại).

BT3) Khi lắp đặt, chạy thử xong, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411).

BT4) Đồng thời ghi

Nợ TK 3371: Tạm thu

Có TK 366: Các khoản nhận trước chưa ghi thuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài khoản sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×