Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP CHÚNG TỪ

PHƯƠNG PHÁP CHÚNG TỪ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo trình LÝ THUí HẠCH TỐN K Ể TỐNdung có hiệu quá. Từ 'ló vân dề (Ịiiai! sát. theo dõi rhỏng tin của

■hạch tốn kê tốn plìái qu a n tâm. CÍI 2 inậlMột mặt phíìi quan sát và íhónạ lir lỉươc mọi loại vốn khơng

phân biệt và khơng có quyền lựa chọn vốn phải hạch tốn va vonkhơng hạch tốn. Mặt khác hach tốn n«ay lừ khi nghiệp vụ kinh tế

phá' sinh, phái có phương pháp phù hợp với sự vận động và dặcđicn của từng loại vốn. Đicu do, dặl ra cho hạch tốn kế io;ín

nhióm vụ phải xác (lịnh phương thức ’ sao chụp" các nghiệp vụ

thiKC các loại vốn phù hợp với lừiìiĩ loại vốr. trong nhiệm vụ hạch

toár chung.

V iệc lựa chọn phương thức "sao chụp" gán liền với việc lựa

ch ọ i phương thức thơn? tin về lình trạng và sự biến động của vốn

cho từng bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm vồ nghiệp vụ đó.Vốr và cac nghiệp vụ về vốn rất nhiều nhưng không phải mọi bộ

phậr mọi cá nhân đều cần những thông tin về tất cả các loại vốn,

các nghiệp vụ đó. Vì vậy, đồng thời với việc "sao chụp" phải thiết

lập những "đường dây thông tin" hợp lý để quản lý và giải quyết kịpthời nhữne nẹhiêp VII về sự biến dộng của vốn cũng như kết cấu

và tuy mô của từng loại vốn trong tùng điếm thời gian.

Tất cả những điều nêu trên đặt la yêu cẩu xây dưng một

phưyng pháp thu thập, xử lý (hông tin han đầu thuộc đối tương

hạci íốn kế (ốn một cách kho;: học.

Phương pháp (iuy vật biện elnÍDg đã tạo khả nãng cho hạch

•ối ke íọán xãỵ dííiìg phương nháịi iíìỉi ■‘ì ậ tr. Ãủ iy uiơng tin ban■:iầii Từ phép biến itứne vồ 'ỊUỊi trình nliív' Uv.rc áổn ;ìhtrcvĩ,-ỉìápluậr hiện chứng vê lính đ;i (lanu, vầ iinSi liên hệ giữa c;V: sự vạt, hiên

íirựiig, về vận độ liu, và bicn đổi của vật chát... tao ch o hạch toán kếtốr có cơ sở để giải quyết nhiệm vụ trẽn.

Những yêu cầu và khả Iiăng noi Irén dã tạo ra tính tất yếu

khá;h quan cho việc hình thành phương pháp qụản !ý thông tin,

kiên tra về vốn và các môi quan hệ kinh íố pháp lý tliụộc đối tượng

-KìC‘ì tốn kó •l’Ị ' • * < rỉi;'ĩỊ- *ỊMri >'TI•TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH 7K ọc DÂM-41.Giáo trình LÝ THUYỂT HẠCH TỐN KẾ TỐNVậy chứng từ lả phương pháp thơng rin và kiểm tra vê trợn ạ

thúi và sự biến (íộn\> của dơi tượniị hạch tốn k ế tốn cụ thể nhảm

phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ vù lủm cản ( ứ phân loại,

ghi sổ và tông hợp k ể toán. ■

r

Chứng từ kế toán là phương pháp đẩu tiên quan trọng của hệ

thống phương pháp hạch toán kế toán.

Phương pháp chứng từ được cáu thành từ 2 yếu tô' cơ bản:

Một là: Hệ thống bản chứng từ được dùng để chứng minh

tíhh hợp pháp của việc hình thành các nghiệp vụ kinh tế thc đối

tí Ị r r n r r h a r h t o ? nÍ O ^ n '/ à Ịà r ã p r ú ơ h ịlr p Xc\ár>Hai là: K ế hoạch luân chuyển chứng từ nhằm thông tin kịp

thời về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trạng thái và sự

biên động của các đối tượng hạch toán kế toán.

Phương pháp chứng từ với 2 yếu tố cấu thành cơ bản nêu

trên nhằm có thể:

- Sao chụp được vốn và các quan hệ phát sinh thuộc đối

tượng hạch toán kế toán phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng

và sự vận động của nó.

- lliơng (in và kiểm tra kịp thời tình trạng cùa từng đỏ'i

lượng và sự vận động của nó theo yêu CÀU quán lý nghiệp vụ củamỗi cấp chù thể quản lý.

3.1.2. VỊ trí, tác dụng của phương pháp chứng từ

Bản chất, chức năng của phương pháp chứng từ kế toốn chi

rõ V nglììa của phương pháp này lrom> quan lý kinh tế. Có thế khái

quát ý nghĩa của phương pháp chứng lừ trên các mặt chủ yếu sju :Trước hết: Chứng từ là phương pháp thích hợp nhất với sự

da dạng và biến động khơng ngừng của đối tượng hạch tốn kế tốn

nhằm sao chụp nguyên hình tình trạng và sự vận độne của các đối

tường này. Chính vì vậy, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đểu phải

được "sao chụp" trên chứng từ.

Thử hai: Hệ thống bản chứng từ (yếu tố cư bàn Gấu thành

phư


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂNGiáo trinh LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁNvé tài s;’in và xác minh inh hợp pháp trong việc giải quyết các mốiquan hê kinh tế pháp lý thuộc đối tượng hạch toán kế toán, kiểm tra

và thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh.Thứ ha: Phương pháp chứng lừ là phương tiện thơng tin

"hố tốc" cho cơng lác lãnh dao nghiệp vụ ở đơn vị hạch roán và

phân tích kinh tố.

Thứ tư: Chứng tìr gắn licn với quy mo, thời.đic.rn phát sinh

các nghiệp vụ kinh tế, với trách nhiệm vật chất của các cá nhân, các

đưn vị về nghiệp vụ đó. Ọua dó, chứng từ góp phần thực hiện triệt

/4Ẩ Ị~pf'h rốp kỉnh Hnaph nnị bỏ

!iềp

kír b tbí^h. Ỉ^I ích vâf

chất và trách nhiệm vật chất.

.

Thứ năm: Với hệ ihống hạch toán kế.toán, chứng từ là cơ sở

đế-phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế cho việc ghi vào các

sổ kế toán theo dõi từng đối tượng hạch toán cụ thể.

Với những ý nghĩa nêu trên, phương pháp chứng từ kế toán

phải được sử dụng trong tất cả các đơn vị hạch tốn, khơng phân

biệt các ngành sản xuất và các thành phần kinh tế khác nhau. Tất

nhiên, là một yếu tố trong hộ thông phương pháp hạch tốn kế tốn,chứng từ kế tốn khơng thể thay thế cho các phương pháp còn lại

mà phải thích ứng và tạo ra mối liên hộ về nội dung và hình thức

hạch tốn.

■ 3.2 - HÊ THỐNG BẢN CHỨNG TỪ^.2.1. í ì «iũ wỈIỈÌỈÌỊĨỊ; u

Bán chưng từ vừa la phương tiện ohứng minlì tính hựp pháp

của nghiệp vụ kinh lố phát sinh, vừa.là phương tiện thông lin về kếtquả nghiệp vụ kinh tê đó.

Mỗi bản chứng từ cần chứa đựng tất cả các chỉ tiêu đặc

trưng cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh vổ nội dung, quy mô, thời

gian, địa điểm xảy ra nghiệp vụ kinh lé cung như người .chịu tráchnhiệm, vé nghiệp vu v;i người lập bản ehtniG, từ v. v...

Các tiêu thức plúm ánh ciạc H'Uiig riêng cho moi loại nghiệp

/IV Ktnỉì cỉíĩííí iióií i'“

rnố! h;;i* ''hứng iừ ÍÍỌĨ các V'"|‘ 'ủi'

TRƯỜNG ĐAI HỌC KỈNH TÍ' QUỐC DÃN43Giáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐNbản chứng từ.

“Do tính đa dạng của các nghiệp vụ kinh tế, nên các tiêu thức

dặc trưng cho bản chứng từ rất phong phú. Có thể chia các yếu to'

của bản chứng từ thành 2 nhóm: Các yếu tỏ' cơ bản và các yếu tố bổ

sung.

Các yếu tố cư bản: Là những yếu tố bắt buộc phải có trong

mỗi bản chứng lừ và tạo nên nội dung C0 bản của mỗi bản chứngtừ. Qua các yếu tố cơ bản có thể thấy đặc trưng nghiệp vụ kinh tế

về số lượng, chất lượng, không gian, thời gian phát sinh v.v... Sự

vắnn măt cùa bất kv một yếu lố co bản nào sẽ iàm cho các bản

chứng từ trở nôn không đầy đủ và do dó khơng đáng tin cậy. Vì

vậy, các yếu tố này trở thành nội dung bắt buộc của mỗi bản chứngtừ kế tốn, khơng phụ thuộc vào loại nghiệp vụ, tính chất của

nghiệp vụ và tình trạng của vốn liên quan đến nghiệp vụ đó.Cúc yếu tố cơ bổn trong chứng từ thường gồm:

a) Tên chứng từ: Là sự khái quát hoá nội đung của nghiệp

vụ. Chẳng hạn: phiếu thu, phiếu chi, hoá dơn bán hàng v.v... b) Tên và địa chỉ của dơn vị, cá nhân có liên quan đến

nghiệp vụ. Đơn vị ở dây có thể là doanh nghiệp, cơ quan... hay một

bộ phận của doanh nghiệp, cơ quan đó. Đây là yếu tố quan trọng để

xác định trách nhiệm vậ! chất đối với nghiệp vụ kinh tế, để chi tiếthoá hay phân loại nghiệp vụ theo dõi đối lượng có liên quan đến

nghiệp vụ. Đ ổng thời là cơ sở xác định đối chiếu và thanh tra về

các nghiệp vụ kinh lố.

c) Ngày tháng và số thứ tự của chứng từ. Đây là yếu lố vừa

là cơ sờ chi tiết hoá nghiệp vụ ihco thời gian, vừa là cơ sở thanh tra

kinh tế tài chính. Có những loại chứng từ sô thứ tự đã được ghi sẵn.d) Nội dung của nơhiệp vụ kinh lố. Đây là một trong các yếu

tố cơ bản làm rõ ý nghĩa kinh tế eủa nghiêp vụ và của chứng từ.

Nội dung nghiệp vụ ghi trẽn chứng từ cần diên đạt gọn và rõ ràng.

Đồng ihời cần sử dụng các tên, các khái niệm và các danh mục

song phải dàm bảo tính (hơng dụng và dỗ hiểu.

I44TRƯỜNG ĐAI HỌC KÍNH TẾ QUỔC DÂNGiáo trình LỶ THUYẾT H A U ! TOÁN KẼ TO Á Ne) Quy mò của nghiệp vụ vé so lươne., giá trị... Đ ây là yếu tốphàn định canh giói giua chứng ;ìr kế tốn với các chứng lừ khác sử

(iụng trong thanh

trong hành chính. T'ong nhiổu trường hợp

quy mỏ này duợc ghi cà hằng sỏ va chữ. Trong các chứng từ thanh

tốn, qụy định này có tính chất bã! buộc.0 Chữ ký cùa những ngirới chịu Irách nhiệm vc .thực hiện

các nụhiệp VỊÍ. Thòng Ihưừtig, mói nuhiơỊi vụ kinh tê thường gắn

liền với việc thay đổi trách nhiệm vật chát từ người này sang người

khác. Vì thế về nguyên tắc, chứng từ kế tốn phải có ít nhất hai chữ

ký của hai người tham gia vào việc thực'hiện nghiệp vụ kinh tế,kèm theo chữ kv của Pgi.rỜ! xét iUịyệt chirns từ nhất thiết phải có

dấu của đom vị.

Nạói các vêu tô l ơ bán của chứng từ dã nên Ở nêu trên cácyến tỏ hơ XUM’ (Íiíi chứiHỊ lừ thường ỊỊồììì:

a) Quan hệ của nghiệp vụ phản ánh trcn chứng từ đến các

loại tài sản (loại sổ, loại tài khoản) phải phản ánh. Trường hợp kế

lốn kcp thì có thế định khoản (khái niệm này sẽ được làm rõ ờ

chương nám) ờ phần cuối hay phần dầu cùa chứng từ.b) Các yếu tố bổ sung khác như: Quy mô kế. hoạch (định

mức) của nghiệp vụ, phương thức mua, bán hàng, phương thức

thanh toán...

Như đã nêu ở trên, các nghiệp VỊ! kinh tế rất đa dạng. Đ ể đặc

trưng dầy đủ vồ số lưựng, chất hrợiig, (hời gian, địa điểm... của

nghiệp vụ xay ra thường đòi hỏi lượng Ihóng tin khá lớn về các

khái niệm, (ừ ngữ và con so. Tuy nhiên không phả ỉ moi dăc trưng ấy

đều phàn ánh chi qua một con đường của hạch toán k ế tốn. Vì

vậy việc sử dụng các u tố, dặc biệi là các yếu tố bổ sung cần chú

ý tránh hiện tượng thừa và trùng lặp các thông lin làm tăng khối

lượng c ơ n g tác kế tốn. Tiêu chuẩn (lể xác định tính đúng đắn trong

nội dun<> nàv là yêu cầu quản lý và quai! hộ giữa hạch toán kế tốnvới các hoại động khác có liên quan.

V ề hình thức của bản chửng iừ có thổ xem xct trơn nhiều mặt

như vậí liệu tạo ia: bí’m chứng í ứ, caeit iìố hí những CỘI, (tòng írcn

bản chứng lừ. cách biểu hiện các yếu tố của chứnẹ từ

TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ QTJỐC DÂN45Giáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐNVé vật liệu, tuỳ trình độ văn minh, trình dộ kỹ thuật nong sán

xuâ! vậi liệu..., bán chứng từ có thể làm bằng da, lá cây, đá, kim

Ipại, giấy -- Tuy nhiên trong cơng tác kế tốn hiện nay, vật liệu để

làm các ban chứng từ có những đòi hỏi nhất định có tính ngun

tắc Ví dụ: Các hán chứng từ cấn đươc làm bàng các vậi liêu dể ghi

chép bâng nhữnẹ phơơne tiện hiện có, tiện cho việc ;;ứ dung, Iiêt

diện khơng lớn, có thc báo qn lâu dài.

Vế kết cấu chủ yếu phải quan tâm đến cách bố trí các cột và

dòng sao cho dễ ghi, dễ dọc. Đồng thời cần chú ý cá trình tự sắp

xếp các vểu tò trong mỏi 'bàn chứnạ từ.

Để minh hoa các yếu tơ cua chứng từ có thể xem báng (3 .1 )

"Hóa đơn giá trị gia tăng".

M;\u s ơ 01 G T K M U .

HỎA DON

<; i;ia t r ma t a n<;N gày

DonithángK ý h i ệ ù . A AƠ02Số h icu (XKJXXK)»L ici * 1 t L ư u )

irôin 2 0 0VI hán hàu\2

S ỏ tni k hốnD u chiMS.L>K*n tho;»

Mo lòn Uịỉưòi m u a h à n p. .1i*n ciưn1O i :i c h iiS ò lÀt k h o ánL'iỏ»J iho:n1Ị- s-ri.! i’11 hànj! h oa . ( líc h vu

Kĩ

A

Ị- — —■... -DonVỊMS

linhSơ lưựncD o n £ 1.1Th;h Iicn171 = 7 x 7(... - ................. ......... 1......................... ...... _ ...._Cộng u cu lũ n pThuêsuỏĨÕ t GTT hỉu ihuc (1TO T--------------.......T ổ n g CỘI1)Ỉ ( i('tiì [ h a n h l o n n

Số ỉicn VICI bang c h ữ*Nttưòi mu.i h.;iU£

(K y|T

Th ù trư ớng đ m ì VỊN g ư ờ i b.í n hàngl õ ho. tôn)( K ý . g h i rô h ọ. ỉè n )(K ý. dóngdấu.phi rỏ h o . t£i>)O n k i ế m (ra. đ ỏi c h i ô u kh» lộp, gi;u». n h ộ n hó a d ơ nvể cách biểu hiện các yếu tố của chứng từ có thể dùng ký

hiện, lời vãn hay những mã số... Dùng cách biểu hiên nào ià Uiỳ

thuộc vào trình đơ vãn minh, trình đổ kỹ thuật và yêu cẩu cũng như

khá nàng quán lý. Yêu cầu có tính ngun tắc trong viêc biểu hiện

là phải giải quyết hài hoà giữa 2 mặt: gọn (tiết diên chứng từ nhỏ.

46TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Q u ố c DÂNGiáo írioh LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐNdễ liru trữ, luân chuyển và rõ (dién đạt rõ ràng, chuẩn xác nội dung

nghiệp vụ kinh tế vá

' hên chịu 1rách nhiệm liên đới).Đc đáp ứng yêu cầu về nói dung vá hình thức của bản chứng

lừ thường phải tiến hành 2 q írìrih đỏng (hời ỉ à tiêu chuẩn hố và

quy cá ch hoá các bản chứng từ và cuối cùng phải được thể chế hoa

thành c h ế độ ghi chép han đầu.

riêu chuẩn hố chứng từ chính là tạo ra những chứng từ tiêuchuẩn (dành chung cho nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế)

hoặc những mẫu chứng từ chuyên dùng (cho một hoặc một nhóm

ngành hay một thành phần kinh tế riêng). Gán chặt với tiêu chuẩnịioá ià quy cách hố bản chứng từ, nhờ đó có thể xác định những

quy cách thống nhất, chứng từ đã được tiêu chuẩn hố.

Các đơn vị sản xuất và lưu thơns hànc hố có rấl nhiều đặc

điểm, u cấu khác nhau song đều nằm trong hệ thống thống nhất

của sản xuất và Irao đổi hàng hố. Do đó để bảo đảm yêu cầu quản

lý nhất là trong quan hệ về ngoại thương, quan hệ thanh toán với

ngàn hàng, ngân sách, các nghiệp vụ về sản xuất, trao đổi hàng

hoá... vẫn rất cần có những bản mẫu chúng từ được tiêu chuẩn hoẩ

và quy cách hoá trong phạm vi cà nước. Bên cạnh đó cần xây dựng

liêu chuẩn làm căn cứ cho việc ban hành các bản mẫu chứng từ

chuyên dùng cho từng ngành, tùng loại hình đơn vị quản lý (cấp

quản lý) và kinh doanh, từng thành phần kinh tế...

Vừa qua, Bộ Tài chính dã chính thức ban hành Hệ thống chế

độ kế toán doanh nghiệp theo Quyèt định số Ị5/2006/ỌĐ - BTC

ngày 20/3/2006 á f dụng cho tất Ci’; các doanh nghiệp iliuộc mọi lĩnh

vực, mọi Ihành phẩn Rinh tô Irong Lá nước; lioiig dỏ có Chế dộ vế

chứng từ kế toán doanh nghiệp. Theo Quyết định này, Chế độ

chứng từ kê toán gồm 2 hộ thống:

1. Hệ thống chứng từ kế tốn Ihổng nhất bắt buộc.2 Hệ thơng chứng từ kế toán hướng dẫn.

Hệ thống chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc là hệ thống

chứng từ phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các nháp nhân hoặc có

ỷeu cầu quản íý chặt chẽ mang tính chất phó biếu rộng rãi. Đ ối vớiloại chung từ này. phương pháp lập và án đung thống nhất cho íấ!

TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ QÚỐC DÂN47Giáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KỂ TỐNcà các lĩnh vực, các thành phíìn kinh tế (xem phần phu lục kèm

theo).

J

Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn chủ yếu là những

chứng từ sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước hướng dẫn các chỉ

tiêu đặc trimg để các ngành, các thành phần kinh tế trên cơ sờ đó

vàn dụng vào lừng trường hợp cụ (hể thích hợp. Các ngành, các

lĩnh vực có thể thêm, bớt một số chí liêu đặc thù, hoặc thay đổi

thiết kế mẫu biểu cho thích hợp với việc ghi chép và yêu cầu nội

dung phản ánh nhưng phải bảo đảm tính pháp lý cần thiết của

chứns từ.

3.2.2. Phân loại chứng từ

Các bản chứng từ riêng biệt cần được liên kết lại theo một

trật tự xác định trong một hệ thống xác định. Để tiện cho việc phân

biệt và sử dụng các loại chứng từ khác nhau trong quản Ịý kinh tế

nói chung và trong cơng tác kế tốn nói riêng cần nghiên cứu các

cách phân loại chứng từ. Mỗi cách phân loại này căn cứ vào những

tiêu thức khác nhau như: còng dụng, trình độ tổng hợp, số lần sử

dụng, địa điểm lập và nội dung kinh tế cửa bản chứng từ.a)

Theo cơng dụng: Có thể phân hệ thống bản chứng từ

thành các loại chứng từ mệnh lệnh, chứng từ chấp hành, chứng từ

thù tục kế toán và chứng từ liên hợp.

Chứng từ mệnh lệnh là chứng từ mang quyết định của chủ

thể quản lý. Các chỉ tiêu, các lệnh xuất vật tư, lệnh điều động lao

động, tài sản v.v... thuộc loại chứng từ này. Một chứng từ thuẩn tuý

mộnh lệnh biểu thị nghiệp vụ kinh tố cần thực hiện, chưa chứng

minh kết quả sự hình thành nghiệp vụ, do đó loại chứng từ này

chưa đủ làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Chứng từ chấp hành (thực hiện) là chứng tìr phản ánh nghiộp

vụ kinh tế đã hồn thành. Các ỉoại phiếu xuất, biên lai, hoá đ(m

thuộc loại chứng từ này. Thơng qua loại chứng từ có thể thấy mức

độ thực hiện các quyết định đồng thời biểu thị cả trách nhiệm vật

chất trong việc xảy ra nghiệp vụ. Nói chung, chứng từ thực hiện có

thể làm căn cứ ghi sổ. Tất nhiên, trong một số trường hợp cần có

những bản chứng tìr hổ sung như thanh tốn cho nghiệp vụ tạm ứng

I

48TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNGiáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN K Ế TOÁNxử lý thiệt hại vật tư...

Chứng từ thủ lục kế toán là những chứng từ tổng hợp, quy

loai các nghiệp vụ kinh tê cổ lièn quan theo những đối tượng hạch

toán kế toán cụ thể nhất định để tiện lợi cho việc ghi sổ và đối

chiếu các loại tài liệu. Loại chứng từ thuần tuý vể thủ tục kế toán

này là những chứng tCr trung gian nên phải kèm theo chứng từ ban

(láu mới dầy (lú cơ sờ pháp lý chứne minh tính hợp pháp của'

nghiệp vụ.

Chứng từ liên hợp ỉà loại chứng từ mang đặc điểm của 2

hoặc 3 loại chứng từ nêu trên như những lệnh kiêm phiếu xuất,

phiếu chi hoặc noá uưn kiêm phiêu xuâi v.v...b) Theo địa điểm lập chứng từ: hệ thống bản chứng từ gồm

chứng từ bên trong (nội bỏ) và chứng từ bên ngoài.

Chứng từ bcn trong (nội bộ) là chứng từ đưực lập trong

phạm vi đũTi vị hạch iốn kiiơng phụ tỉiuộc vào đặc tính cùa nghiệpvụ kinh tế. Chứng từ bên trọng có loại chỉ liên quan đến nghiệp vụ

kinh tế giải quyết quan hệ trong nội bộ đơn vị chẳng hạn: phiếu

xuất vât tư cho sản xuất, bảng kê thanh toán lương, thanh toán bảo

hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên, biên bản kiểm kê nội bí

biên bản sản phẩm hỏng... Mơt bó phân khác của chứng từ b I

trong liên quan dến nghiệp vụ xảy ra trong đơn vị nhims để 1 i

(Ịiiyết các mối quan hệ kinh tố với bcn ngồi như: Hố đơn bán

hàng, biên bản bàn giao tài sàn cố định cho đưn vị khác, phiếu

(bủng kè) thực hiên hợp ciồng cúa 'tơn vị /ói đơn vị khác.Chirní>ngối iit ‘Tỉun;; (!:■ạy Mginér; vu ';cquan đến dơn vị hạch (ốn nhưng lặp tờ các dơn vịìịér.khác như:hốdơn mua hàrg, phiếu (hợp đổng) vận cimycn íh ngồi...

Phân chia chứng từ bcn trong và chứng từ bêiì ngồi tạo điều

kiện thuận lợi cho việc dối chiếu, kiểm tra và xử lý các nghiệp vụ

irong kế toán. Tuy nhiên, việc phán chia này, trong một số trường

hợp chí có ý nghĩa iương đỗi. Có thể cùng ỉoại chứng từ nhưng có

iiiể lập íìr bơn ỉ rong h.ry bên 'ìgồi -:lơn vị •/> vậy trong dối chiếuUI ciuvíL' ũiUi .• r . /Cu í' ’ íigily ...

;::V: ảinh V-'1 ohíill

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINHTẾQUỐCthú iii -;í ỈỨI1ỈỊ, iĩÉ úcdân49Giáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐNc)Theo trình độ khái qt của tài liệirtrong, (bản) chứng lừcó thể chia chứng từ thành chứng từ ban đàu và chứrig từ tổng hợp.Chứng từ ban đầu còn gọi-là chứng từ trực tiếp, phản ánh trực

tiếp đối tượng hạch tốn, là "tấm hình" gốc chụp lại nghiệp vụ

kinh tế. Chứng từ ban đầu có đầy đủ giá trị và hiệu lực cho hạch

toán và cho quản lý. Chứng từ ban dầu gồm tất cả các loại hoá đơn,

phiếu xuất, nhập vật tư, lệnh thu, chi tiền mặt...

Chứng từ ban đầu có ý nghĩa lớn cả trong cơng tác kế toán

thanh tra, lãnh đạo nghiệp vụ kinh tế, xác định trách nhiệm vật chất

v.ví 'Chứng từ tống hợp hay chứng từ khái quát là phương tiện

tổng hợp tài liệu về các nghiệp vụ kinh tế cùng loại, là công cụ kỹ

thuật giảm nhẹ cơng tác kế tốn và đơn giản trong ghi sổ. Tuy

nhiên chứng từ tổng hợp không có ý nghĩa độc lập, chủng chí trờ

thành phưcmg tiện thơng tin và chứng minh khi có chứng từ ban

đầu kèm theo.

Phân loại chứng từ theo trình độ khái quát giúp

lựa chọn từng loại chứng từ trong công tác hạch tốn,

quản lý kinh tế.

đ) Theo'sơ lần ghi các nghiệp vụ kinh tế trên

thể phân hê thống chứng từ thành chửng từ một lần

nhiều lần.ích cho việc

thanh tra và

chứng từ có

và chứng từChứng từ một lần Ịà chứng từ trong đó việc ghi chép chỉ tiến

hành một lần và chuyển vào ghi sổ kế toán. Cần chú ý chứng từ

một lần vần được dùng để ghi nhiều nghiệp vụ kinh tế khi các

nghiệp vụ này phát sinh cùng một lúc ờ cùng một địa điểm. Chứng

từ một lần là loại chứng từ được sử dụng phổ biến: hoá đơn, lệnh

thu chi tiền mặt, biên bsn kiểm kê, bảng kê thanh toán V. V... Chứng

từ một lần thường được lập và thực hiện trong phạm vi 1 ngày.

Chứng từ nhiều lầ;i là chứng từ ghi một loại nghiệp vụ kinh

tế tiếp diễn nhiều lần. Sau mỗi lần ghi các con số thường được cộng

dồn. Tới một giới hạn xác định trước, chứng từ khơng còn sử (lựng

tiếp nữa được chuyển vào ghi sổ kế toán và lưu trữ.50TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNGiáo trình LÝ THUYỂT HẠCH TỐN K Ể TỐNChứng lừ nhiều lần thường bao ;gồm phiếu (thẻ) theo dõithực hiện các hợp đồng (kể cà hợp đổng, khoán), phiếu lĩnh vật tư

theo hạn mức v.v...Cách phân loại này giúp ích nhiểu cho việc lựa chọn loại

chứng từ thích hợp cho từng loại nghiệp vụ kinh tế để giảm bớt việc

ghi chép trên chứng từ.

d)Theo nội dung của ngliiệp VUÍ kinh t ế phản ánh trong Ichứng từ: Hệ thống chứng từ bao gồm nhiều loại: Chứng từ về tiền

mặt, về vật tư, về tiêu thụ hàng hoá, về thanh tốn với ngân hàng,

ngân sách và thanh tốn với cơng nhân viên... Cách phân loại này

giúp ích trong phân lũcìi chưng tu uê uirs vào ỉưu trư và xác uinỉi

thời hạn lưu trữ cho từng loại chứng từ.h) Theo tính cấp bách cùa thông tin trong chứng từ: Hệ

thống chứng từ có thể chia thành 2 loại ià chứng từ bình thường và

chứng từ báo động.

Chứng từ bình thường chứa đựng những thơng tin thể hiện

tính hợp quy lt của các nghiệp vu xả7 ra. Những chứng từ này

tiếp tục làm thủ tục Iheo các yếu tơ và trình tự quy định để ghi sổ.

tổng hợp và thông tin theo định kỳ.

Chứng từ báo động là những chứng từ chứa đựng nhữ:

thông tin thể hiện mức độ diễn bi/n không bình thường của c...

nghiệp vụ kinh lê: vậi tư sử dung vượt định mức, thực hiện hợp

đồng kinh tố không bình thường, thanh tốn lién vay khơng kịp thời


Khi dưa vào ghi ;;d kê' toán hoắc ,;ử ịỷ licp líiCu trình iụ quy định.

3.3. LN CHUYỂN CHÚNG TỪ

3.3.1.

chứníĩ từLuân chuyển chứng tù và ỷ nghĩa luân chuyểnChứng từ kế toán thường xuyên vận động. Sự vận động liên

íục kế tiếp nhau từ giai đoạn này, sang ỈỊÌỈŨ (loan khác của chứng từ

gọi lạ luân chuyển chứng tờ. ị .uốn diuvểíi chứng iu mường đượcxác định lừ khâu lập (hoặc liếp nhận chứng í ừ bcn ngồi) đến khâu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP CHÚNG TỪ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×