Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Phụ lục 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo trình LÝ THUYỂT HẠCH TíỐN KẾ TỐN

12B T Ì ! SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 24(1) +

250 +260)2.00I. Các khoỉin phải thu dài hạn2101. Phai thu dài hạn của khách hàng21!2. Vỏn kinh doanh ờ đơn vị trực thuộc2123. Phái íhu dài hạn nội bộ213V.064. Phái thu đài hạn khác2IXV.075. Du phòng phái ihu đài hạn khó dòi (*)219II. Tài sản cò định220ỉ . Tài sản cố định hữu hình221* Ni»uvẽn giá222- Giá trị hao mòn lũy kế (*)2232. Tài sàn cố đinh thuê tài chính224- Ngi.n giá225- ( ìiá trị hao inòn lũy kế (*)2263. Tà sàn cố định vó hình227- N giyẻn giá22K- Giá trị hao mòn lũy kế (*)2294. Ch phí xây dựng cơ bản đò dang230v .llIU . r ấ t dộng sản d ầu tư240V.12- N giyên giá241- G iá trị hao m òn lũy kế (*)242IV . Các kh o ản đầu ỉ ư t à i c h ín h dùi han2501. ĐáJ tư vào công ty con25!2. Đ ái tư vào công ty iicn kết, liên doanh25?3. ĐôJ lơ dài hạn khấc25K4. ịji phong giảm giá dầu lư lài chính oai iìaiì r:59V. T ii sán d ài han k hác260i . Ch phí trà trước dài hạn261V. 142. Tà sán lliuế lliu nhạp hoãn lại262V.213. Tà sản dài hạn khác268rổNCì CỘNG T À I S Ả N (270 =" !00

NtíUON VON+ 2 00 )4351(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)V.08V .09V .IOi

(...)(.V .I3

í...'/ 1ị \...í i\270A . N 3 P H Á I T R A (300 = 3 1 0 + 330)3005. Mọ p h ả i tr ả310ỉ. Vay và n ự n g ắn hạn3111

V .Ĩ5TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC ĐÀN1215-Giáo írầah LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐN

(........................................ »■™

--------- - ----- ---- ----- -——22. Phái trả người bán312X Người313m ua ĩrả hển trước34. T huế và các khoản phải nộp Nhà nước3145. Phải trả người lao động3156. Chi phí phải trả3167. Phải trả nội bộ3178- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đổng xây dựng3189. Các khoản phài trả, phải nộp ngắn hạn khác31910. D ự phòng phải trạ ngắn hạn320II. N ọ d à i h ạ n

ỉ. Phải irà dài han người bán330

3"ụ2. Phải irả dài hạn nội bộ3323. Phải trả dài hạn khác3334. Vay nợ và nợ dài hạn334V .205. Thuế thu nhập hoăn lại phải trả335V .2I6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm3367, Dự phòng phải trả dài hạn337B. V Ố NCHỦ S Ở HỮU (400= 410 + 430)1. Vốn đáu tư của chủsở hữu4123.Vô'n khác cùa chủ sở hữu4B4. Cổ phiếu quỹ (*)4145. Chônh lệch đánh giá lại tài sản4156. Chẽnh lệch tỷ giá hối đoái4167. Quỹ đẩu tư phái triển4178. Quỹ dự phòng tài chính4189. Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu41910. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối42011. N guổn vốn dđu lư XDCB42111. N guồn k in h p h í v à qtíỹ k h á c4301. Quỹ khen thường, phúc iợi4312. N guồn kinh phí4323. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ433216V .16

V. 17V .Í8v .l 9

;7........

ív . 2'24112. Thảng dư vốn cổ phầnT O N G C Ộ N G N G U Ồ N V ố N (400 = 300 + 400)5400

410I. V ốn c h ủ SỞ h ữ u4(...)ti?V.23440TRƯỜNGĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC dân(...)Giáo Irầnh LÝ THUYỂT H ẠCH TOÁ.N KẾ TOÁNCÁC CHỈ TIẺU NGOẢI BẢNG CẦNỈ DỔI K Ế TOẢ N

C H Ỉ T IÊ U

ĩ. Tài sản thuê ngoàiThuyếtS ố cu ò ỉS ố đầum in hn ả m (3)n ă m (3)i

2. Vạt tư, hàng hóa nhân giữ hơ, nhẠn gia còng :ỉ243. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cươc

}4. N ợ khó đòh đã xử lý

5. Ngoại tệ các loại

6. Đự toán chi sự nghiệp, dự ánLập, ngày.... thúng .... năm.

Người lập biểuK é to á n tr ư ở n gG iá m đ ố c(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(K ý, họ tên, đ ó n s dấu)Ghi chú:

( ỉ ) NlìỉTììg chỉ tiêu khơng có số liệu có thể khơng phái ỉrìitli bày nhi/khống cíỉỉỢi đủĩììì iại so ihứĩự c h ỉ iiêti \'ủ "Mã số".

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu ró iĩàu í *) được ghi bằng sơ' âm dưới Ỉiìnỉt

ĩỉỉử c"/:/tr c ỉĩỊỉ n v o ỉ ĩr à ơ i ỉi:/;ỳ éoaìùĩ 'ỉịỊMệp ' v' ỉ:fu.iJt' li'. ỈUì Ui iiàin dươĩĩy ì ị ch Í:Ọ iiti,fy>â Cỉĩấi iùhìĩ" có thể y;h- K; u 'ỉ.ì2 .X f: f ọ0 -*(ị'Á ĩiãiể-,êró th í'g h i ỉủ ttGI.ỠJ.X'f•■jwm^r.ỉwi'ro<:*mtmaệnTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ QUỐC DÂN.217Giáo (rình LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẾ TỐN

•r n- —!—1! - ggsgs ggg gsssssgg ■i-.........■■■■IPhụ lục 4: BÁỌ CÁO KẾl' QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

M ảu sỏ lỉ 02 - f>N

Đưn vị háo cáo: ..........(Ban hành theo QĐ sỏ' 15/2006/QĐ-BTCĐịa chí:............. ngày 20/03/2006 cùa Bộ (rường BTC)

BÁĨ CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nấn...........

Đơn vi tính....

Mả T huyết Năm

số

nay

m in hC H Ỉ T IÊ U

1

!. Đcanhthu bán hàng2cung cấpHich vu013 ’V1.252. Các khoản giảm trờ doanh thu023. Doanh thu thuẩn về bán hàng và cung côp dich vu

(10 = 0 1 - 0 2 )104. Giá vốn hàng bán115. Lơi nhuân gôp về bán hàng và cung cấp dich vu

(20=10-11)206. Doanh thu hoạt động tài chính21V I.267. Chi phí tài chính22V I.28- Trong đó: Chi phí lãi vay238. Chi phí bán hàng249. Chi phí quản lý doanh nghiệp2510. Lợi nhuận thuẩn từ hoạtđộng kinh doanhNâmtrước4

VI.2730( 3 0 = 2 0 + ( 2 1 - 2 2 ) - ( 2 4 + 25)111. Thu nhập khác3112. Chi phí khác3213. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

14. Tổng lợi nhuận kế toán \ruớc thuế (50 = 30 + 40)

15. Chi phí thuế T N D N hiệr hành

16. Chi phí thuếTNDN hỗr lại4017. Lơi nhn sau thuế thj nhâp doanh nghiêp

(60 = 5 0 - 5 1 - 5 2 )6018.Lãi cơ bàn trên c ổ phiếu (k)50

51V I.3052VI.3 070

Lập, ngày.... tháng .... nam218N gười lập biếu'tế toán trưởngG iá m đ ố c(Ký* họ tên)(Ký, họ tên)(K ý, họ tên, đóng dấuTRƯỜNG ĐẠ! HỌC KINH TẾ Quốc DÂN5Giáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TO/ÁN K Ế TỐNMỤC LỤC

Chương 1

Bản chất của hạch tốn kê tốn........... ....................... .................;....... 5

1.1. rinh lất yếu khách quan của hạch toán kê toán.-........................ 5

1.2. Hạch toán kẻ toán trong hệ thống các loạihạch to án ....................8

1.2.1. Các thước đo sử đụng trong hạch tốn....................................................8

1.2.2. Các loại hạch tốn................................................................................... 10

\í \U

n Ạ ềAnn

lĩ £ ín

ti 4i*Ạíin

ftiai.il

ÌUiiĩI Ki;

iv ó

d iì

iiỊìp tiĩỉUĩỉ^

h ố n ọ nit^Ịrì

ĩív.

'-ịuMÍi ĩv

sJ...............1

c

lv/1.3.1. Vai trò, vị trí của thơng tin kế toán trong hoạt động quản lý...... ] 5

1.3.2. Yêu cầu của thơng tin kế tốn và nhiệm vụcủacỏng tác kế toán, 17

1.4, Các nguyên tắc kẻ toán chung được thừa nhận.,......................18

"“ Chương 2

Dối tượng và phương pháp của hạch tốnkê tốn.............................. 25

2.1. Dơi tượng nghicn cứu của hạch tốnkẽ toán................................25

2.1.1. Khái quát chung về đối tượng cùa hạch toán kế toán.................... T2.1.2. Tài sàn và nguồn vốn................................................................... .7

2.1.3. Tuần hoàn cùa vốn kinh doanh......................................................... 3

2.1.4. Quan hộ kinh tế pháp lý thuộc đối tượng hạch toán kế toán.......... 35

2.1.5. Kết luận chung về đối tượng của hạch toán kế tốn....................... 37

2.2. Hệ thơng phưưng pháp của hạch tốn kế tOĩín....^.... *.......... .

?8

Chương 3

phương pháp chứng từ .................................................... ..................... 40

3.1. Khái quát chung về phương pháp chứng í ừ ....................... ......40

3. i .i. Khái niẹrn và các yếu tố cấu thành phuong pháp chứng tù............ 40

3.1.2. Vị trí, tác dụng của phương pháp chứng từ....................................42

5.2 ■Hệ ỉhống bản chứng từ.......... .................. ...........433.2. ]. Bản chứng từ................................................................................ 43

TRƯỜNG ĐẠĨ HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN219'Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×