Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2: Kết quả

Phần 2: Kết quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phân tích cấu trúc của -Al2O3 bằng

phương pháp XRDBoehmite nung ở 450ºCBoehmite nung ở 550ºC3. Phân tích hình thái cấu trúc của Boehmite

và γ-Al2O3 bằng ảnh hiển vi điện tử quét (SEM)Hình thái của hạt BoehmiteHình thái của hạt γ-Al 2O34. Xác định diện tích bề mặt riêng và đặc trưng

mao quản của γ-Al2O3 bằng phương pháp BET.

Tính chất của mẫu

Diện tích bề mặt riêngKết quả

174,9 m²/gKích thước mao quản (q trình hấp phụ)5,9 nmKích thước mao quản (q trình nhả hấp phụ) 6,0 nm

Thể tích mao quản (q trình hấp phụ)0,259 cm3/gThể tích mao quản (q trình nhả hấp phụ)0,263 cm3/g5: Phân tích cấu trúc NiO/-Al2O3 bằng phương

pháp nhiễu xạ tia X

Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Ni/gammaAl2O3500Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Ni/gammaAl2O3 650500400300300Lin (Cps)Lin (Cps)4000d=1.401d=1.401d=1.998100

d=1.974100d=2.410200d=2.4162000

102030405060701020304050602-Theta - Scale2-Theta - ScaleFile: HieuDHCN Ni-gammaAl2O3.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi

00-004-0858 (D) - Aluminum Oxide - gamma-Al2O3 - Y: 25.91 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 00-004-0835 (D) - Bunsenite, syn - NiO - Y: 30.71 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 4.17690 - b 4.17690 - c 4.17690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 72.8723 - I/Ic PDFFile: HieuDHCN Ni-gammaAl2O3-650.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° - Chi: 0.00 °

00-004-0858 (D) - Aluminum Oxide - gamma-Al2O3 - Y: 29.34 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 00-004-0835 (D) - Bunsenite, syn - NiO - Y: 34.77 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 4.17690 - b 4.17690 - c 4.17690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 72.8723 - I/Ic PDFNiO/-Al2O3 nung ở 550ºCNiO/-Al2O3 nung ở 650ºC70Faculty of Chemistry, HUS, VNU, D8 ADVANCE-Bruker - Ni/gammaAl2O3 750500300200d= 1.399100d= 1.9 88d= 2.41 6L in (C p s )4000

1020304050602-Theta - Scale

File: HieuDHCN Ni-gammaAl2O3-750.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 70.000 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 13 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° - Chi: 0.00 °

00-004-0858 (D) - Aluminum Oxide - gamma-Al2O3 - Y: 27.51 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 00-004-0835 (D) - Bunsenite, syn - NiO - Y: 32.61 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a 4.17690 - b 4.17690 - c 4.17690 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (225) - 4 - 72.8723 - I/Ic PDFNiO/-Al2O3 nung ở 750ºC706. Phân tích hình thái cấu trúc của NiO/γ-Al2O3

bằng ảnh hiển vi điện tử quét (SEM)7. Xác định diện tích bề mặt riêng và đặc trưng

mao quản của NiO/γ-Al2O3 bằng phương pháp

BET.

Tính chất của mẫuKết quảDiện tích bề mặt riêng105,4m2/gKích thước mao quản (q trình hấp phụ)8,2 nmKích thước mao quản (q trình nhả hấp phụ) 8,3 nm

Thể tích mao quản (q trình hấp phụ)0,215 cm3/gThể tích mao quản (q trình nhả hấp phụ)0,219 cm3/g8: Kết quả phân tích nhiệt mẫu NiO/γ-Al2O3.Phần 3: Kết Luận

1. Nghiên cứu quá trình tổng hợp γ-Al 2O3 và đưa ra các điều kiện thích hợp :

- pH = 8 – 9

- Nhiệt độ phản ứng axit hóa : 80ºC

- Thời gian già hóa : 2h

- Nhiệt độ sấy: 100ºC

- Thời gian sấy: 24h

- Nhiệt độ nung: 550ºC trở lên

- Thời gian nung: 5h

2. Nghiên cứu quá trình tổng hợp NiO/γ-Al 2O3 với kết quả:

- Pha tẩm γ-Al2O3 bằng Ni(NO3)2 với nồng độ 25% khối lượng

- Nhiệt độ sấy: 100ºC

- Thời gian sấy: 24h

- Nhiệt độ nung: 550ºC trở lên

- Thời gian nung: 5hXin cảm ơn sự theo dõi của

thầy cô và các bạn !!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2: Kết quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×