Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luyenthitracnghiem.vnA. z  2  3i .

Câu 98: Cho z B. z  3  2i .C. z  2  3i .D. z  3  2i .C. 1  i 3 .D.C. 0 .D. 2 .2

. Số phức liên hợp của z là:

1 i 31

3

.

i

2

2B. 1  i 3 .Luyenthitracnghiem.vnA.368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-20191

3

.

i

2

2Câu 99: Cho số phức z  a  bi . Số z  z luôn là:

A. Số thựcB. Số ảo.Câu 100: Cho số phức z  a  bi với b  0 . Số z  z luôn là:

A. Số thực.B. Số thuần ảo.C. 0.D. i .Câu 101: Cho số phức z  a  bi . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. z  z  2bi .B. z  z  2a .C. z.z  a 2  b2 .D. z 2  z .

2Câu 102: Cho số phức z  a  bi . Số phức z 2 có phần thực là:

A. a 2  b2 .B. a 2  b2 .C. a  b .D. a  b .Câu 103: Cho số phức z  a  bi . Số phức z 2 có phần ảo là:

A. ab .B. 2a 2b2 .C. a 2b2 .D. 2ab .Câu 104: Cho hai số phức z  a  bi và z '  a ' b ' i . Số phức zz ' có phần thực là:

A. a  a ' .C. aa ' bb ' .B. aa ' .D. 2bb ' .Câu 105: Cho hai số phức z  a  bi và z '  a ' b ' i . Số phức zz ' có phần ảo là:

A. aa ' bb ' .B. ab ' a ' b .2A. z .B.z*2D. 2  aa ' bb ' .Luyenthitracnghiem.vnCâu 106: Cho số phức z  m  ni ; m, n C. ab  a ' b ' .. Tích z.z khác với..C. z 2 .D. z 2 .Câu 107: Cho hai số phức z  a  bi, z  a  bi . Tổng z  z bằng:

A. 2b .B. 2b .C. 2a .D. 2a .Câu 108: Cho hai số phức z  a  bi, z  a  bi . Tích z z bằng:

A. a 2  b2 .B. a 2  b2 .C. a  b .D. a  b .Câu 109: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Điều kiện giữa a, b, a, b để z  z là một số

thực

là: a, a 

A. 

.

b  b  0 a  a  0

B. 

.

b, b  a  a  0

C. 

.

b  b a  a  0

D. 

.

b  b  0Câu 110: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Điều kiện giữa a, b, a, b để z  z là một số

thuần

ảo là:Trang 10https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019 a  a  0

C. 

.

b  b a  a  0

B. 

.

b, b  a  a  0

A. 

.

b  b  0 a  a  0

D. 

.

b  b  0là:

A. aa  bb  0 .C. ab  ab  0 .B. aa  bb  0 .D. ab  ab  0 .Câu 112: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Điều kiện giữa a, b, a, b để z.z là một số thần

ảo.

là:

B. aa  bb .A. aa  bb .Câu 113: Cho số phức z  a  bi . Số phức

A.b

.

a  b2C. a  a  b  b .1

có phần ảo là:

zB. a  b .2Câu 114: Cho số phức z  a  bi . Khi đó số

A. Một số thực.D. a  a  0 .B. 2 .C.a

.

a  b2

2Luyenthitracnghiem.vnCâu 111: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Điều kiện giữa a, b, a, b để z.z là một số thựcD. a  b .1

z  z là:

2

C. Một số thuần ảo. D. i .Câu 115: Cho số phức z1  1  3i, z2  2  i , giá trị của A   2 z1  z2  z1  3z2  là.

B. 30  35i .A. 30  35i .D.1 5

i .

2 2D.9 13

 i.

5 52i.

9 13

B.   i .

5 5 1  2i 

A 3i .

Câu 118: Tìm

1 i

A.  .

2 2B.C.2, giá trị củaA  z1  z2B. 5  10i .A. 5  10i .z1   3  2i  , z2   2  i 

3A. 6  42i .2, giá trị của9 13

 i.

5 51 i

C.   .

2 21 i

 .

2 2z1   3  2i  , z2  1  i 

2Câu 120: Cho1 5

 i.

2 2 3i  1 i  2Câu 117: Tìm z biết

9 13

A.   i .

5 5Câu 119: Cho1 5

C.  i  .

2 23i  2

i 1 .B.zD. 35  30i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 116: Tìm z biết

1 5

A.  i .

2 2zC. 35  30i .là.C. 5  10i .A  z1  z2B. 8  24i .1 i

D.   .

2 2D. 5  10i .là.C. 8  42i .D. 6  42i .C. i .D. i .2

2

Câu 121: Cho z  1  2i, giá trị của A  z .z  z  z là.A. 1.B. 1 .Trang 11https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019Câu 122: Cho số phức: z  2  i. 3 . Khi đó giá trị z.z là:

A. 1.B. 2.C. 3.D. 5.A. 3 .B. 2 .C. 2 .D. 3 .Câu 124: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1  i)  z  i   2 z  2i . Môđun của số phứcwz  2z 1

.

z2là:

A. 10 .B.  10 .C.8.D.  8 .2

Câu 125: Cho z  2  3i, z '  1  i . Kết quả của z.z ' là:A. 6  4i .

Câu 126: Tìm số phức z biết

21 7

A.

 i.

5 5B. 6  4i .

1 i

2i .

21 7

B.

 i.

5 5C. 6  4i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 123: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   2  i  z  3  5i . Phần thực của số phức z là:D. 6  4i .z  4  2i C. 21 7

 i.

5 5D. 21 7

 i.

5 5Câu 127: Cho số phức z  a  bi . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. z  z  2bi .B. z  z  2a .C. z.z  a 2  b2 .D. z 2  z .

2Câu 128: Cho số phức z  a  bi . Môđun của số phức z là:a 2  b2 .B.a 2  b2 .C. a 2  b2 .D. a 2  b2 .Câu 129: Cho hai số phức z  a  bi, z '  c  di . Hai số phức z  z ' khi:a  c

A. 

.

bi  dia  d

B. 

.

b  ca  c

C. 

.

b  da  b

D. 

.

c  dCâu 130: Cho hai số phức z  a  bi, z '  c  di . Tổng z  z ' bằng:

A. (a  b)   c  d  i .B. (c  d )   a  b  i .C. (a  d )   b  c  i .D. (a  c)   b  d  i .Câu 131: Cho hai số phức z  a  bi, z '  c  di . Hiệu z  z ' bằng:

A. (a  b)  (c  d )i .B. (a  b)  (c  d )i .C. (a  c)  (b  d )i .D. (a  c)  (b  d )i .Câu 132: Cho hai số phức z  a  bi, z '  c  di . Tích zz ' bằng:

A. (ac  bd )  (ad  bc)i .B. (ac  bd )  (ad  bc)i .C. (ac  bd )  (ad  bc)i .D. (ac  bd )  (ad  bc)i .z

Câu 133: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Số phức

có phần thực là:

z'

aa ' bb '

aa ' bb '

a  a'

2bb '

A. 2

.

B. 2

.

C. 2

.

D. 2

.

2

2

2

a b

a' b'

a b

a '  b '2

z

Câu 134: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Số phức

có phần ảo là:

z'

Trang 12https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnA.Luyenthitracnghiem.vnA.aa ' bb '

.

a 2  b2368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019B.ba ' ab '

.

a '2  b '2Câu 136: Số phức

A.5

.

74B.D.2bb '

.

a '2  b '23 2

 i.

13 13C. 1

có phần thực là:

5  7i

5

B.

.

743 2

 i.

13 13D. 3 2

 i.

13 13C.7

.

74D.7

.

74C.2

.

7D.2

.

71

Câu 137: Số phức 2  3i có phần ảo là:

A. 3

.

7B.3

.

7z

bằng.

z'

7 11

C.

 i.

34 34Luyenthitracnghiem.vn3 2

 i.

13 13aa ' bb '

.

a 2  b21

là:

zCâu 135: Cho số phức z  3  2i . Số phức

A.C.Câu 138: Cho hai số phức z  2  i, z '  5  3i. Thương số

A. 7 11

 i.

34 34B.7 11

 i.

34 34Câu 139: Cho hai số phức z  2  i, z '  2  3i. Thương số

A.3 2 2

.

13B.3 2 2

.

13C.3 2 2

.

13B.3 2 2

.

13C.D.23 2

.

13Luyenthitracnghiem.vnA.7 11

 i.

34 34z

có phần thực bằng:

z'2  3 2

.

13Câu 140: Cho hai số phức z  2  i, z '  2  3i. Thương sốD. z

có phần ảo bằng:

z'2  3 2

.

13D.23 2

.

13Câu 141: Cho hai số phức z  1  2i, z '  3  4i. Tích số zz ' bằng:

A. 11  2i .B. 11  2i .C. 11  2i .D. 11  2i .Câu 142: Cho hai số phức z  2  5i, z '  3  4i. Tích số zz ' có phần thực bằng:

A. 7 .B. 7 .C. 26 .D. 26 .Câu 143: Cho hai số phức z  2  3i, z '  1  5i. Tích số zz ' có phần ảo bằng:

A. 5 3  2 .B. 2  5 3 .Câu 144: Cho số phức z  1  2i . Số phức z

A. 1  2 2i .22Câu 145: Phần ảo của số phức

561

561

A.

.

B.

.

13

13D. 10  3 .C. 1  2 2i .D. 1  2 2i .bằng:B. 1  2 2i .

z   7  3i  C. 10  3 .6i

3  2i là:C.13

.

561D.13

.

561

Trang 13https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019Câu 146: Phần thực và phần ảo số phức: z  1  2i  i là:

A. 2 và 1 .B. 1 và 2 .C. 1 và 2 .D. 2 và 1 .B. z  3  4i .A. z  3  4i .C. z  4  3i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 147: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 z  iz  2  5i . Số phức z cần tìm là:

D. z  4  3i .Câu 148: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 z  3 1  i  z  1  9i . Môđun của z bằng:

A. 13 .B.82 .C.5.D. 13 .Câu 149: Cho số phức z  a  bi . Tìm mệnh đề đúng:

A. z  z  2bi .B. z  z  2a .C. z.z  a 2  b2 .D. z 2  z .

2Câu 150: Cho số phức u  a  bi và v  a ' b ' i . Số phức u.v có phần thực là:

A. a  a 'Câu 151: Cho số phức z  a  bi . Số phức

A.C. a.a ' b.b 'B. a.a 'b

.

a  b21

có phần ảo là:

zB. a  b .2D. 2b.b 'C.a

.

a  b2

2D. a  b .Câu 152: Cho số phức z  3  4i có modun là:

A. 3 .B. 4 .C. 5 .D. 1 .C. 54  27i .D. 27  24i .C. 6.D. 7i .C. 2.D. 2i.C. 7.D. 0.C. 10 .D. – 10 .3

Câu 153: Số phức z  2  3i thì z bằng:A. 46  9i .B. 46  9i .B. 1  7i .A. 2  5i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 154: Thu gọn số phức i  2  i  3  i  , ta được:Câu 155: Số phức z  1  2i có phần ảo là:

A. – 2.B. – 2i.Câu 156: Số phức z  4  3i có mơđun là:

A. 1.B. 5.Câu 157: Số phức z  (1  3i) có mơđun là:

A. 10.B. – 10.Câu 158: Cho số phức z thõa mãn: z  5  0 . Khi đó z có môđun là:

A. 0.B.26 .C.5.D. 5.2

Câu 159: Số phức z  (1  i) có mơđun là:A. 0.B. 1.C. 2.D. 4.C. 1.D. – 2.Câu 160: Số phức z  4  i  (2  3i)(1  i) có mơđun là:

A. 2.

Câu 161: Số phứcB. 0.

z  1  i 3có môdun bằng:

Trang 14https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019A. z  2 2 .B. z  2 .1

3

B.  

i.

2 22bằng:C. 1  3i .3 i .D.Câu 163: Cho hai số phức z  2  3i và z '  1  2i . Tính mơđun của số phức z  z ' .

B. z  z '  2 2 .A. z  z '  10 .C. z  z '  2 .D. z  z '  2 10 .Câu 164: Cho hai số phức z  3  4i và z '  4  2i . Tính mơđun của số phức z  z ' .

B. z  z '  5 .A. z  z '  3 .C. z  z '  1 .Câu 165: Cho x số thực. Số phức: z  x(2  i) có mơ đun bằngD. Kết quả kháC.Luyenthitracnghiem.vn1

3

Câu 162: Cho số phức z   

i . Khi đó số phức z

2 21

3

A.  

i.

2 2D. z  2 2 .C. z  0 .5 khi:1

B. x  2 . `C. x  1 . D. x   .

2A. x  0 .Câu 166: Cho số phức: z  2  i. 3 . Khi đó giá trị z.z là:

A. 1.B. 2.C. 3.D. 5.Câu 167: Cho hai số phức: z1  1  2i , z2  2  i Khi đó giá trị z1.z2 là

A. 5.

Câu 168: Cho hai số phức:B. 2 5 .D. 0.z1  6  8i , z2  4  3i Khi đó giá trị z  z là

1

2

B.29 .C. 10.D. 2.z1  1  2i z2  2  i

,

Khi đó giá trị z1.z2 làA. 5.B. 2 5 . `C. 25.D. 0.z  4  3i

Câu 170: Cho hai số phức: z1  6  8i , 2

Khi đó giá trị z1  z2 làA. 5.B.29 . `C. 10.D. 2.Câu 171: Cho số phức z có phần ảo gấp hai phần thực và z  1 

A. 4.B. 6.C. 2 5 .Câu 172: Cho số phức z có phần ảo gấp hai phần thực và z  1 

A. 4.B. 6.2 5

. Khi đó mơ đun của z là

5D.5

.

52 5

. Khi đó mơ đun của z là

5C. 2 5 .D.5

.

51

là số phức nào dưới đây?

3  2i

3 2

3 2

3 2

3 2

A.

B.

C.   i .

D.   i .

 i.

 i.

13 13

13 13

13 13

13 13

Câu 174: Mệnh đề nào sau đây là sai, khi nói về số phức?Câu 173: Dạng z  a  bi  a, b A. z  z là số thực.của số phứcB. z  z '  z  z ' .

Trang 15https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnA. 5.

Câu 169: Cho hai số phức:C. 25.Luyenthitracnghiem.vnC.368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-20191

1

là số thực.1 i 1 iD. (1  i)10  210 i .D.1

.

3Câu 176: Số phức nghịch đảo của số phức z  1  3i là

A. z 1 1

3i.

2 21

3i.

4 4B. z 1 Câu 177: Cho hai số phức z  a  bi  a, b C. z 1  1  3i .D. z 1  1  3i .và z  a  bi  a, b  , ab  0  điều kiện giữaz

là một số thuần ảo là

z'

A. a  a  b  b .

B. aa  bb  0 .a, b, a, b đểCâu 178: Cho số phức z  a  bi  a, b  . ĐểC. aa  bb  0 .z 3 là một số thuần ảo, điều kiện của a và b là a  0; b  0

C. 

.

2

2

 a  0; a  3b

z 1

Câu 179: Cho số phức z  x  yi  1 ( x, y  ) . Phần ảo của sốz 1

2 y

2 x

xy

A.

.

B.

.

C.

.

2

2

2

2

2

 x  1  y

 x  1  y

 x  1  y 2

A. ab  0 .D. a  b  a  b .B. ab2  3a3 . a  0; b  0

D. 

.

2

2

b  0; a  bD.x y x  12 y2.A. 8 2 .(1  3i)3

. Tìm mơđun của z  iz .

1 iB. 4 2 .C. 8.i 2008  i 2009  i 2010  i 2011  i 2012i 2013  i 2014  i 2015  i 2016  i 2017

B. 1; 0 .

C. 1; 0 .D. 4.Câu 182: Phần thực và phần ảo của z 

A. 0;  1 .Câu 183: Cho số phức z  5  2i . Số phức z 1 có phần ảo là

5

A. 29.

B. 21.

C.

.

29D. 0; 1 .D.2

.

29Câu 184: Cho số phức z  1  3i . Số phức z 2 có phần ảo là

A. 8.Câu 185: Cho số phức z  a  bi  a, b 

A. Số thực.

Câu 186: Thu gọn . SốB. Số ảo.z   2  3i  2  3i A. z  4 .

Câu 187: Thu gọnC. 8  6i .B. 10.A. z  2  5i .z  z luôn là

C. 0.D. 2b .C. z  9i .D. z  4  9i .C. z  6 .D. z  5i .ta được:B. z  13 .z  i  2  i  3  i D. 8  6i .ta được:B. z  1  7i .Trang 16https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnCâu 180: Số phức nào sau đây là số thực:

1  2i 1  2i

1  2i 1  2i

1  2i 1  2i

1  2i 1  2i

A. z 

. B. z 

. C. z 

. D. z 

.

3  4i 3  4i

3  4i 3  4i

3  4i 3  4i

3  4i 3  4i

Câu 181: Cho số phức z thỏa mãn: z Luyenthitracnghiem.vnCâu 175: Cho số phức z  3  4i . Khi đó mơđun của z 1 là

1

1

1

A.

.

B. .

C. .

5

4

5Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019z  1  i Câu 188: Số phức4bằng:A. 2i .C. 4 .D. 4 .C. 3  2i .D. 4  3i .C. 54  27i .D. 46  9i .B. 3  8i .C. 3  8i .D. 3  8i .B. 8  14i .C. 8  13i .D. 14i .B. 4i .

z  1  i Luyenthitracnghiem.vn3Câu 189: Số phứcbằng:A. 2  2i .B. 4  4i .3

Câu 190: Nếu z  2  3i thì z bằng:A. 27  24i .B. 46  9i .z  1  2i    3  i 

3Câu 191: TínhA. 3  8i .z2 3  2i  6  2i 

1 iCâu 192: Tính

A. 8  14i .1

3

Câu 193: Cho số phức z   

i . Tìm số phức w  1  z  z 2 .

2 2

1

3

A.  

i.

2 2B. 2  3i .Câu 194: Cho số phức z  a  bi . Khi đó số

A. a .A. z  1  2i .C. 2bi .D. i .C. z  5  3i .D. z  1– i .C. z  4  3i .D. z  1– i .1

( z  z ) là:

2B. b .z  i   2 – 4i  –  3 – 2i D. 0 .Luyenthitracnghiem.vnCâu 195: Thu gọnC. 1 .ta đượcB. z  1  2i .2

Câu 196: Thu gọn z  ( 2  3i) ta được:A. z  7  6 2i .B. z  11  6i .Câu 197: Cho số phức z  m  ni  0 . Số phức z 1 có phần thực là:

m

A. m  n .

B. m  n .

C. 2

.

m  n2D.n

.

m  n2

2Câu 198: Cho số phức z  x  yi. Số phức z 2 có phần thực là :

A. x 2  y 2 .B. x 2  y 2 .C. x  y .D. x – y .Câu 199: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Số phức zz có phần thực là:

A. a  a .B. aa .C. aa  bb .D. 2bb .Câu 200: Cho hai số phức z  a  bi và z  a  bi . Số phức zz có phần ảo là:

A. aa  bb .B. ab  ab .C. ab  ab .Câu 201: Cho số phức z  x  yi  1, ( x, y  ). Phần ảo của số phứcD. 2  aa  bb  .

z 1

là:

z 1Trang 17https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnA.2 x

.

( x  1)2  y 2368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019B.2 y

.

( x  1)2  y 2C.xy

.

( x  1)2  y 2D.x y

.

( x  1)2  y 2Câu 202: Cho số phức z  a  bi . Khi đó số phức z 2   a  bi  là số thuần ảo trong điều kiện nào

2A. a  0 hoặc b  0 .

Câu 203: TìmzbiếtB. a  0 và b  0 .z  1  2i 1  i A. 2 5 .C. a  0, b  0 và a  b .D. a  2b .2?B. 2 3 .C. 5 2 .D. 20 .Câu 204: Phần thực số phức z thỏa (1  i)2 (2  i) z  8  i  (1  2i) z là:

B. 3 .A. 6 .D. 1 .C. 2 .Luyenthitracnghiem.vnsau đây:CHỦ ĐỀ 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC

Câu 205: Trong, phương trình iz  2  i  0 có nghiệm là:A. z  1  2i .

Câu 206: Trong

A. z 

Câu 207: TrongCâu 209: Trong

A. z 

Câu 210: Trong7 9

 i.

10 10B. z  1 3

 i.

10 10C. z 2 3

 i.

5 5D. z 6 2

 i.

5 5, phương trình z  5  7i  2  i có nghiệm là:

B. z  8  7i .C. z  7  8i .D. z  8  7i ., phương trình z 1  2i   1  3i có nghiệm là:

1 1

 i.

2 2B. z  1  i .C. z  i .z

 3  2i có nghiệm là:

1  3i

3 11

B. z  9  7i .

C. z   i .

13 13D. z  2  i ., phương trình

3 11

 i.

10 10D. z  3  6i ., phương trình  2  i  z  4  0 có nghiệm là:8 4

A. z   i

5 5Câu 211: TrongD. z  4  3i .B. z 4 8

 i

5 5C. z 2 3

 i

5 54

 1  i có nghiệm là:

z 1

B. 3  2i .

C. 5  3i .D. z 7 3

 i

5 5, phương trìnhA. z  2  i .D. 1  2i .Câu 212: Trong , phương trình 1  i  z  4  0 có nghiệm là:

A. z  2  2i .

Câu 213: TrongB. z  2  2i .C. z  2  2i .D. z  2  2i ., phương trình  iz  z  2  3i   0 có nghiệm là:z  0

A. 

.

 z  2  3iz  0

B. 

.

 z  5  3iz  0

C. 

.

 z  2  3iz  0

D. 

.

 z  2  5i

Trang 18https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnA. z C. z  1  2i ., phương trình (2  3i) z  z  1 có nghiệm là:A. z  7  8i .

Câu 208: TrongB. z  2  i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 214: Tìm số phức z , biết

7

A. z    4i .

6368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019z  z  3  4i

7

B. z    4i .

6C. z 7

 4i .

6D. z  7  4i .z làA. 1.B. 0.C. 4.D. 6.Câu 216: Cho số phức z thỏa mãn: z (1  2i)  7  4i . Tìm mơ đun số phức   z  2i .

A. 4.B. 17 .C.24 .D. 5.Câu 217: Tập hợp nghiệm của phương trình i.z  2017  i  0 là:

A. 1  2017i .B. 1  2017i .C. 2017  i .D. 1  2017i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 215: Cho số phức z thỏa mãn: (3  2i) z  (2  i)2  4  i. Hiệu phần thực và phần ảo của số phứcCâu 218: Tập nghiệm của phương trình (3  i).z  5  0 là

3 1 

A.   i  .

2 2 3 1 

B.   i  .

2 2  3 1 

C.   i  .

 2 2  3 1 

D.   i  .

 2 2 Câu 219: Nghiệm của phương trình  4  7i  z   5  2i   6iz là

A.18 13

 i.

7 7B.18 13

 i.

17 17C.18 13

 i.

7 17D.18 13

 i.

17 171

1

1

Câu 220: Tìm số phức z biết rằng z 1  2i (1  2i) 2

A. z B. z 8 14

 i.

25 25C. z 8 14

 i.

25 25D. z 10 14

 i.

13 25Câu 221: Cho số phức z thỏa mãn (1  i)2 (2  i) z  8  i  (1  2i) z . Phần thực và phần ảo của z là

B. 2; 3 .A. 2;3 .C. 2;3 .D. 2; 3 .Câu 222: Số phức z thỏa mãn z  2  z  z   2  6i có phần thực là

A. 6 .B.2

.

5C. 1 .D.3

.

4Câu 223: Gọi x, y là hai số thực thỏa x  3  5i   y  2  i   4  2i . Khi đó 2x  y bằng

A. 2 .B. 0.D. 2 .C. 1.Câu 224: Cho số phức thỏa mãn z  1  2i  z  2  4i . Tìm mơđun của w  z 2  z

A. 10 .C. 2.D.2., Phương trình (2  3i) z  z  1 có nghiệm làCâu 225: Trong

A. z B. 10.7 9

 i.

10 10B. z  1 3

 i.

10 10C. z 2 3

 i.

5 5D. z 6 2

 i.

5 5Câu 226: Cho hai số phức z1  1  i  2i  3 , z2   i  1 3  2i  , lựa chọn phương án đúng

A.z1z2.B. z1.z2  .C. z1.z2  .D. z1  z2 .Trang 19https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn10 35

 i.

13 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×