Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

chuyển đến ông Bùi Văn Tỉnh hay chuyên viên thực hiện. Vẫn còn tình trạng

tẩy xóa trong sổ đăng ký văn bản và viết tắt tên cơ quan ban hành và nội dung

văn bản cũng gây khó khăn cho công tác tra tìm và kiểm tra. Việc đánh số

chung cho các loại văn bản gây khó khăn khiến việc tra tìm chậm và kém hiệu

quả trong công việc.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển giao và theo dõi đôn đốc việc giải quyết

văn bản đến do đó còn gây khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra, giải quyết

văn bản. Do đó còn tình trạng văn bản chưa đến hoặc đến chậm tay người

nhận văn bản hoặc có trách nhiệm giải quyết. Các bước trong quy trình tổ

chức quản lý văn bản đến ở UBND huyện Lương Sơn còn chưa tuân thủ

nghiêm ngặt các bước vì thế thực trạng vẫn tồn tại sai sót, quên một số chi tiết

gây khó khăn cho việc theo dõi kiểm tra và tra tìm văn bản. Nói chung, việc

không tuân thủ theo quy định trong, việc tổ chức quản lý giải quyết văn bản

đến còn tồn tại trường hợp quên, bỏ sót, nhầm lẫn như quên ghi số ngày

tháng, quên ghi cá nhân hoặc đơn vị nhận văn bản đến gây khó khăn trong

việc tra tìm và theo dõi.

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và

giải quyết văn bản đến tại UBND huyện Lương SơnTrong quá trình hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện Lương Sơn

đã đạt được những kết quả rất tốt. Song bên cạnh đó để hoàn thiện hơn về mặt

chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thiện hơn về tổ chức và hoạt động, công việc

nhằm đạt hiệu quả cao trong thời kỳ đổi mới, phát huy những điểm mạnh, dần

khắc phục khó khăn còn tồn đọng trong công tác soạn thảo và quản lý văn bản

đến.

Cụ thể: Nghiên cứu, đề ra những quy định cụ thể bằng cách soạn thảo văn bản

về công tác quản lý văn bản đến dựa trên các quy định cụ thể của Nhà nước.

Đối với văn bản đến, việc vào sổ công văn và chuyển đến người nhận để giải

quyết là chuyện rất hiển nhiên, nhưng trong những giai đoạn mà số lượng văn

28 |bản đến lớn, nhiều nội dung cần phải được xử lý, thực hiện và có báo cáo

phản hồi để tránh cho việc xử lý chậm, hoặc không được thực hiện triển khai,

báo cáo phản hồi lại nội dung mà trong văn bản đến yêu cầu. Bà Bùi Thị Đào

cần phân luồng văn bản đến về nội dung, yêu cầu về người thực hiện, thời

gian thực hiện, những văn bản nào có báo cáo, phản hồi nhiều lần,… Từ đó có

thể quản lý được chặt chẽ các khâu quy trình và quy về trách nhiệm rõ ràng

khi có xảy ra sai sót. Nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư, mua sắm các trang thiết

bị phục vụ tốt cho công tác quản lý và giải quyết văn bản đến cho phòng văn

thư. Cơ quan cần thường xuyên cử cán bộ văn thư đi học, tham gia các lớp

bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ về công tác văn thư để nắm vững kiến

thức chuyên môn và có thể cập nhật những thay đổi mới nhất trong quá trình

quản lý và giải quyết văn bản ở cơ quan. Tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi,

giao lưu tại cơ quan để phổ biến về các quy định của Nhà nước cho từng cán

bộ, công chức để nắm rõ được quy định, quy chế trong công tác quản lý và

giải quyết văn bản đến để có thể thực hiện tốt hơn, góp phần giúp hoạt động

quản lý cơ quan cũng ngày một phát triển hơn.

* Tiểu kết

Từ những nội dung mà tôi đã thể hiện ở chương 1 và chương 2, chúng ta có

thể thấy rõ được những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý và giải quyết

văn bản đến tại UBND huyện Lương Sơn. Từ đó, đề ra được những giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả góp phần giúp công tác quản lý nói chung và quản lý

văn bản đến nói riêng ở UBND huyện Lương Sơn ngày một phát triển và

hoàn thiện tốt hơn.29 |KẾT LUẬN

Trong chương 1, tôi đã trình bày một số vấn đề lý luận về công tác quản lý và

giải quyết văn bản đến nhự: khái niệm, nội dung, vai trò, tầm quan trọng của

công tác về quản lý và giải quyết văn bản đến. Bên cạnh đó, tôi đã trình bày

khái quát về UBND huyện Lương Sơn để làm rõ hơn về cơ quan mà tôi thực

hiện nghiên cứu. Từ đó đã giúp tôi có được cơ sở lý luận, thực tiễn để triển

khai những nội dung ở chương 2 về thực trạng công tác quản lý và giải quyết

văn bản đến tại UBND huyện Lương Sơn.

Đến chương 2, những nội dung mà tôi đã trình bày như: sự chỉ đạo của

UBND đối với công tác quản lý văn bản đến, các loại văn bản đến, tình hình

quản lý văn bản đến và nội dung quản lý văn bản đến chính là cơ sở giúp tôi

đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giải quyết văn

bản đến tại UBND huyện Lương Sơn tốt hơn mà tôi sẽ trình bày ở chương 3.

Như vậy, để thực hiện đề tài, tôi đã thể hiện xuyên suốt quá trình nghiên cứu

và tìm hiểu về công tác quản lý và giải quyết văn bản đến qua ba chương.

Những cơ sở lý luận mà tôi đã đưa ra cùng với sự chỉ đạo của UBND đã cho

chúng ta thấy rõ những ưu, nhược điểm trong công tác quản lý của UBND

huyện Lương Sơn. Qua đó, đề ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao

công tác quản lý và giải quyết văn bản đến tại cơ quan ngày một phát triển và

hoàn thiện hơn.30 |TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Thị Phương (2010). Tìm hiểu công tác tổ chức, quản lý và giải

quyết văn bản đến ở HĐND-UBND huyện Lương Sơn thực trạng và2.giải pháp (Báo cáo thực tập), Đại học Nội vụ Hà Nội, Hà Nội.

Văn bản học và Lưu trữ học đại cương (1996), Nhà xuất bản Giáo dục3.ấn hành.

PGS. Vương Đình Quyền (2011). Lý luận và phương pháp công tác

văn thư, Đại học Quốc gia xuất bản, Hà Nội.31 |PHỤ LỤCPhụ lục 01UBND huyện Lương Sơn

[Nguồn internet]32 |Phụ lục 05

Phần bìa sởSỞ ĐĂNG KÝ CƠNG VĂN

CƠNG VĂN ĐẾN

Quyển số:………..

Sở, Ban, Ngành, Các huyện

Năm 2010

Phần nội dung bên trong

Ngày

tháng VB

đếnSố

đếnNơi gửi Số ký hiệu

văn

văn bản

bảnNgày

1029 Sở kế

12/04/2010

hoạch

và đầu

445/KHĐT

- XTĐTNgày

tháng

văn

bảnNgười

ký nhận

văn bản09/04/ Ơ. Tề

2010Tên loại,

trích ́u nội

dungKý

Ghi

nhận chu

văn

bảnV/v thơng báo

lịch kiểm tra

các dự án và

tình hình thực

hiện nhiệm vụ

phát triển

KTXH quý 1Mẫu sổ đăng ký văn bản đến UBND huyện Lương Sơn33 |Phụ lục 07

Tiếp nhận văn bản đếnLàm thủ tục tiếp nhận: Kiểm tra

bì, phân loại, bóc bì, kiểm tra

thể thức ghi số ngày tháng,

đăng ký văn bản đếnTrình Chánh văn phòng phân

phối giải quyếtGhi đơn vị nhận, chuyển các

đơn vị giải quyếtCác đơn vị phân phối giải quyết

văn bảnCán bộ được giao giải quyết,

lập hồ sơ côngTheo dõi tiến độ giải quyết văn

bản

Sơ đồ quy trình xử lý công văn đến của UBND huyện Lương Sơn

34 |Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×