Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP THỞ TĨNH CÔNG DƯỠNG SINH

LIỆU PHÁP THỞ TĨNH CÔNG DƯỠNG SINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Kiem soàt hoi ihà: Thd ém nhe, thoài mai chù yèn bang cd

b o à n h , thd dèu tu nbien nhu dòng nitóe ém tròi. Có thè chon

mot trong ba cach thd: thò 2 thi gom hit vào và tho ra: thò 3 thi

gòm h ù vào, nén lidi (ngìuig thò) và thò ra: thd 4 thi gĨm hit

vào. n é n hdi, thò ra và iigUng thd. Bàt dàu luyén thò thuòng tàp

thd 2 thi và 3 thi, khi dà t h u à n thue mói luyén thd 4 thi.

- Top trung quàn tm'mg: Là diéu khiéii hdi thd de tu khi vào

mot buvét. mot ed quan hoàc mot vùng cùa cd thè nhàm tàp

t r u n g kiém soàt càm giac tai vùng dò (càm giàc té. àm. nàng,

càng tue, lan tồ...).

Ba u càu trén có quan he màt thiét vói nhau theo kiéu

n h à n qua: có tàp trung tit tng nidi kiém soat ditde hdi thd. có

t h u giàn yèn làng mói thd dttdc ém nhe. có yèn làng mói tàp

t r u n g dxtóQ tu ixióng, cò thd èni nhe mói thu giàn thàt sU. Tàc

d u n g cùa phitdng phap luyèn thd cùng nhàm kiém .soat sù càn

b a n g boat dòng cùa bé thàn kinh thitc vàt.

Luyc}n thd 2 t h i

Phép luyèn thd này gàn vói phép thd tu nhién chi góm 2 thi

hit vào và thd ra, nliUiig diém khàc cd bàn vdi càch thd thòng

thu'òng là t/id bang bung, tàp trung quàn ti/dng kiém soàt hdi

thd. Muc dich là chù tàm vào qua trình thd. thanh loc càm xùc

và y nghì. Dòng thdi lun thò sàu. déu. chàm de thanh loc

n h i é t dòc trong bé phé, vi và dita khi thitòng. chàn nhiét xng

ditdc tòi Dan dièn (vùng bung - di ròn).

- Càch tàp: Chon mot tu thè thich hdp thồi mai (dùng. nàm.

ngói dèu dùdc) thà long tat cà càc ed. bé ngù quan, diéu hoà bò

hàp. Oli dinh nhip tim. tàp trung theo duòng thd, tù tù hit sàu vào

b u n g duói (Dan dién) sau dò t ù tù thò ra bang mièng.

133Khi hit vào nén hdi co'mot mot ehùt so vói mùc binh thùdng

(khòng nèn co gang qua) con khi thd ra thi thd tù tù. chàm lai

mot ehùt. Tbòi gian dàu khi hit vào thi phuih ed bung de tàng

lUdng khi và thd ra thi xep xìig. Sau dò nén de binh thitOng

và cuòi cùng là hdi ép t h à n h bung de tu khi, nhiét vào Dan dién.

Luyen phép thd này the két hdp vói càc dóng tàc tay; khi dUa

tay lén thi thd ra, khi ha tay xuong thi hit vào, hoàc khi dUa tay

ra thi thd ra, khi thu tay ve thi hit vào.

•—

Khi thò dà tùdng dòì thành thuc thi lue hit vào qn tùdng

khi theo mach Nhàm (duòng chinh giùa dmh dàu di qua song

mùi, qua ngUe. bung và róìi) cùng chiéu tù trén xìig. khi thd

ra thi quan tùdng theo mach Dòc (dng chinh giùa tù bau mòn

di doc còt song. có. tói dinh dàu) và cùng chiéu tù ditói lèn.

NgUdi tàp có the luyén thd bàt ky thdi gian nào. bàt ky d

dàu néu thay tièn Idi mòi làn Ù nhàt 10 lUdt thd. néìi cò chùng

bènh d tàm. phè thi chù trong thi hit vao nhiéu hdn. cac chùng

bènh ò ty. can. thàn tbì chù trong vào thi thd ra nhiéu hdn.

LunthòfSthì

Thd 3 thi là phép thò lun nói htc góm tbì hit vào. tbì nén

khi và tbì thd ra. Muc dich cùa phép thd 3 tbì là nàng cao hièu

xuàt cùa su thò. nén nhièt tai Dan dién de dot tmh thành khi.

giùp van hành chàn khi d mach Nhàm - Dòc. Càch thd này giùp

làp lai Sù càn bang trong boat dòng cùa bè thàn kmh giao cam

và dòì giao càm. vi vày làm giàm stress cùa Cd thè.

- Càch tàp: Chon mot tù t h è thich hdp thồi mài. tòt nhàt là

tù t h è ngói kièt già hoàc ban kié't già. bè ngù quan. diéu hồ bó

hàp òn dmh nhip tim (càm giac tim dàp chàm déu) tàp trung

vào boi thd, tù tù hit vào. khi di tù mùi xuóng theo true trung

134tàm (mach Nhàm) xuong bung di sau dò ngitng thò. nén khi

lai d Dan dién. Cì cùng tù tù thd ra bang mùi hoàc miéng.

KJii hit vào dèn bung nèn nén thành bung lai de nén khi tai

Dan dién. Dòì vói ngitòi mói tàp tbì ty le thdi gian cùa càc pha

là 1-1-1 sau tàng lén 1:2:1 hoàc 1:4:1, tue là pha nén sé kéo dai

hdn tuy theo thè trang cùa ngUÒi tàp. Ty le này cùng thè thay

dói tuy thc vào trang thài bénh ly, chàng bau eó bènh d tàm,

phè thi kéo dai pha hit vào, có bénh d ty. vi tbì nén lai làu hdn

sé co Idi cho vièc thanh dòc, bénh d can thàn thi kéo dai pha

thò ra.

Khi hit vào tàp trung tàm tri quàn titdiig hdi thd di x'iig

theo mach Nhàm (dùòng trung tàm tritóe bung). khi nén lai tàp

trung chù y tai Dan dién, khi thd ra quàn tùdng khi di lén theo

mach Dóc (ditòiig còt song) có thè lun tàp phép thd này vào

bat ky thdi gian nào trong ngày (nhitng trành tàp ngay sau bua

àn), mòi làn tàp it nhat thd 10-15 làn.

Lun thò? 4 thi

Thd 4 tbì là phép thò lun noi lue gòni tbì hit vào. thi nén

khi, tbì thd ra và tbì ngìùig thd. Mite dich cùa phép thò bòn tbì

là nàng cao hièu siiàt cùa qua trình bò hàp, trao dòi chat và dào

thài chat dòc. kich thich Dan dién khi. phóì hdp dòng ho khi thd

vói chàn khi giùp vàn hành chàn khi trong mach Nhàm - Dòc.

Càch tàp: Chon mot tù thè thich hdp thồi mài (tòt nhàt là

tu t h è ngói kièt già hồc bàn kièt già. ngói thàng lUng khòng

tua) giàn mèm tat cà càc cd, tàm bng xà, bé ngù quan dièu

hồ ho hap, ón dinh nhip tim. Tàp trung kiém sồt hdi thd, tù

tù hit vào theo dùdng trung tàm (mach Nliàm), ngUng thd nén

khi d bung dUói (Dan dièn) sau dò tù tù thd ra bang mùi. Cì

135cùng khi thd ra hét. tbì ngUng thd mot lue rói diéu hồ bó hàp

trò lai. Theo sàeh tình khi còng cùa Hồng Vù Thàng (1997),

thi cì cùng - ngitng thd rat quan trong vi nò vùa có y nghìa

kich thich nàng cao boat dòng cùa phé, vi, vùa cò y nghìa de

chàn khi bòi ve dòng bò vói su bó hàp tiép theo.

Klii ngitng thd nén khi nén bng long tồn thàn. tàp trung

quàn y vào Dan dién, khòng nén cò nén qua. de kich thich hoat

dòng cùa phù tang d mùc vùa phài de khòng gay bièn loan bàt

Idi (ho sàc sua). Ty le thòi gian cùa thi ngUiig nén làu hdn. con

lai 3 tbì kia nhu nhau. tuy nhièn con phu thuòc vào thè trang.

trang thài bénh ly nhit sau;

- Có bénh d tàm. phè: Tàng hit vào giàm nén. giàm ngitng

- Có bénh ò ty vi: Tàng nén. giàm thd ra

- Có bénh ò can. thàn: Tàng thd ra. tang thdi gian ngUng.

giàm hit vào. giàm nén.

Hiéu qua cùa phép thd iiav phu thc dang ké v.ìo qua

trhib kiém soat tam y. tue là tap trung quan tuòng. khi hit vào.

quàn tuòng khi dxUx khi xuòiig bung ditoi tht-o mach Nhàin. khi

nén lai quan tuòng tàm y vào Dan dién; "Dan dién smh kln"

"vùng bung ditói àm lén. càng ra". Kln thd ra quan tuòng "xà

khi" theo mach Doc Kln thò ra hét. ngUng lai quàn tuòng "thu

tu" d Dan dién.

Lun t h ó 4 thi kép

Phép thò 4 tbì kép giòng nhu thd bon tbì nhUng d pha thù

nhàt - tbì thò vào. dUOc ngàt làm 2 làn. Làn dàu hù vao ngitc

ngUng thd hit tiép làn nùa thàng xìig bung di. Muc dich

cùa phép thd này cùng giòng nhit thd 4 tbì dà nói d trén. ngoai

trù kich thich chàn hồ (ò tàm). giàng hồ xng Dan dién de

136"dot tinh t h à n h k h f . can bang am ditdng. can bang thuy boa

trong Cd thè. Noi càch khac. phep thd này tòt dio viec diéu tièt

boat dòng cùa tini và than, tao ra sU giao boa trong boat dong

cùa 2 bò t à m và than. Tuy nbien. iiguòi chUa t h u à n thuc càc

phép thd trén chUa nen tap phép thd này vi no doi bòi ò mùc cao

hdn sù s a n sàng cua có the. thuàn thuc hdn cùa qua trhih tap

t r u n g t à m y de diéu khièn kiém sồt lidi thò và mùc dò nhay kln

diéu chinh ty le thdi gian giùa càc tbì, sao dio phù hdp vói thè

s^ng.

Càch tàp: Chon mot tu the thich hdp thoài mai, thu giàn.

toàn t h à n bè ngù quan. buòng xà mot tap mem diéu hồ hdi

thò, òli dnili nhip tini. Chu tàm vào ditòng thd. tù tù hù vao

ngitc, chàm déu. khi vita dù. ngUng thò. co hit tiép làn nùa

t h à n g xng bung di (khong (.ò'gàng (pia). Sau do nen chat lai

d bung duói, rói t ù tù thò ra bang mùi. khi thò ra hèt tbi ngUng

lai mot lue ròi diéu hồ bò bàp trd lai.

Cai khó cùa phép thd này là kèt hdp hai làn hit trong fin

thd vào. b a n dau hit (khoàng 50%) vào ngUe và tàm y dUdc tap

t r u n g q u a n tuòng vào vùng tini, lién theo do hù tiep hot thù hai

(khoàng 509o) thàng xuong bung dudi quàn tuòng dang thd vào

vùng Dan dién. Kliòng nèn hit nhiéu d làn dàu. it ò làn tiep theo

dò t r a n h bién loan bat Idi (ho. tue thd). Kln nén hdi. quan tuòn.g:

"Dan dièn sinh khi". kln thd ra (]uàn tuòng "xà kbf" theo mach

Dòc (tù dùdi lén theo còt sòìig) khi ngitng thd thi quàn tUÒng tap

t r u n g vào vùng huyét àn duòng (giùa hai long mày),

L u y é n thòf khi ó D a n dièn

Lun khi d Dan dién (con goi là Dan dién còng) là phUdng

p h à p luyén thd 4 thi p h à t sinh chàn khi d Dan dién. Day là

13phép thd duòng sinh rat tot elio qua trình kiém sồt loai bò

stress.

Quan niém cùa khi còng. y hoc cò truyén cho ràng chàn khi

phat sinh d Dan dién (bé tbàn-bung ditói) là thành phàn cd bàn

c qua trinh sòìig tinh - khi - than. Chàn khi sinh ra d Dan

dién vàn hành theo kmh mach di tói tàt cà ềe ed quan noi tang

de bién vi hoat dung làm nàng lUdng cho tồn bò qua trinh song

cùa Cd thè.

Nói khi trong cd thè có thè do bàm sinh khòng hồn thièn.

có the bao tón trong qua trình song, có thè do tbòi khi bièn

dong. do hồn cành chi phóì nén hU n. ròì loan ina sinh bénh.

Vi vay rat ền phài dUa ngoai khi vào de bò trd. sù khai thòng.

càn bang giùa nói khi và ngoai khi là dàm bào mòi quan he giùa

con ngUdi vói thién - dia (thién-dia- nhan hdp nhàt).

Nguyen tàc cd bàn cùa phép luyén khi d Dan dièn là; "ha

tàm hồ. góp tóìi phong". "lun tmh thành khi. luyén khi hoà

thàn", Hdi thd di qua vùng tini. dUa duge nlt tam hồ xng

Dan dién. tai day noi khi và ngoai khi dude nbiet tàm boa

chung càt. tù nguyen khi thành chàn khi nbd phàn àm ditdng ò

mach Nhàm-Dòc theo nguyen tàc "Nhàm giang. Dòc thàng" di

tói phù tang và theo kmh mach lan ra toàn ed thè.

Qua trinh lun khi chinh là qua trình

HànhXàNhàp-Khai-Thu-Tu-/phat, vói cac bc tàp lun cu thè nhU sau:Chon tù thè thồi mai. tot nhàt là ngĨi tu thè kiè't già hồc

ban kièt già. thu giàn tồn thàn, tàm tri bng xà, bè ngù quan,

òn dmh nhip tim, diéu hồ hdi thò. Tàp trung vào hut Bach

boi hồc an dng (giai doan nhàp ngoai khi và khai tliòng cac

vi tri buvét tièp nhan giao luii). HÙ thò tù tù. quan titòng khi

theo mach Nhàm di xuòng Dan dién (giai doan thu ngoai khi

138Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP THỞ TĨNH CÔNG DƯỠNG SINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×