Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP TRÒ CHƠI

LIỆU PHÁP TRÒ CHƠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

i e. ^Chùc nàng dièu tri cùa trò ehdi the hièn d ehó tao cho ngitòi

bénh khà nàng tu biéu thi càm xùc. giài tồ nhùng don nén vò

thùc. Trò elidi tu phàt dùdc xem nhU là mot thành phàn clnìih

thùe cùa nhiéu ehUdng t r m h "tri liéu tron gói". Chinh trò elidi

giùp xồ bò sit càng thàng xt hièn trong qua trình trò chun.

nò là mot lièu phàp làm thU giàn. thanh loc tàm tri. nàng cao

hùng thù cùa ngitòi bènh vói qua trình diéu tri. Erikson (1964).

mot trong nhùng dai dièn nói tiéng cùa phàn tàm hoc bièn dai,

ngi có nhiéu dòng góp trong viéc phàt trièn và ùng dung hèu

phap trò ehoi. elio ràng trò ehdi tu phat là phUdng thùe giai

quyèt nhùng kho khan trong cc só'ng thòng qua viéc tao ra mò

hình hồn cành và tié'p thu kinh nghiem tù hièn thitc qua thù

nghiém cac "kè hoach". càc giài phap. Thòng qua trò elidi chù

djnh - trò ehdi bng dàn hay trò elidi phàn vai. cac xung dot

tàm ly ben trong dUde giài toà. cac qua trhih tàm ly dUde luyèn

tap và cùng cò'. nàng cao tinh dung iiap stress. Liéu phaj) trò

ehdi tao ra tàm trang vui ve. nàng cao bàn hnh tàm ly cùa tré.

Vi vày nò ditOe eoi là phitdng tién tu chùa tri tu nhièn. phu hdp

VÓI lùa tuoi tre em.

De trò ehdi ditde sù dung nhU mot phitOng tièn chan doan.

diéu tri và day hoc, bae si tàm ly càn thitc hièn mot .so cac

nguyen tàc sau day:

1- Lùa chon cac chù de trò ehdi phù hdp vói muc dich tri

lièu cùa bae sì và hùng thù cùa ngitòi bénh.

2- Vièc hitóng dàn trò ehdi ền phài to chùc sao elio nò

thè thùe day tinh chù dòng. dòc làp và sang tao cùa tré. sàp xèp

trò ehdi phù hdp vói tùng cà nhàn. huóng vào viéc hoc cac ky

n à n g giài quyèt vàn de. khòi phue lai càc mòì quan bè dà mà't.1643- N h ù n g tro cbdi tu phat va co hng dàn (cùa bae sì tam

ly) là hai giai doan bó sung cho nhau cùa cùng mot qua trình

chdi thòìig nhat.

4- Ty le titdng quan giùa thành phàn tit phàt và co hitóiur

(lan phu thc khòng ehi vào lùa tuoi ma cà nhùng dàc diém

làm s à n g và tnih càdì cùa tré.

5- Trò ehdi phài cìi hùt dUde xùc càm. phài có tinh ngàu

hùng, do dò dòi hòi tùih linh ho:;/, và khà nàng làm phong phù

trò ehdi (bao gòm cà viéc cùng chdi hèt mình) cùa bàc sì diéu tri

t à m ly.

6- Bàc .sì tàm ly khòng bhih luan trò ehdi (giùp tré tù tin và

n a n g cao khà nang tù quyèt dinh)

7- Tac dòng hitóng dàn ngUdi bénh thitc hièn chù vèu thóng

qua tinh c a d i cùa cac nhàn vat do ngUdi bénh và bae sì tai tao

dòi vdi timg hồn cành elidi dà ditdc mò hình boa trén cO so y do.

muc (leu tri liéu.

C à c h tò chiVc t r ò chcyi n h à i n m u c d i c h tri liéu

Trò ehdi ditoc xeni nhit là dang lioat dòng mong muò'n ma

khòng bàt buòc. Thoat dàu tré dUde tao diéu kién de txi ehdi

hồc ehdi cùng bae sì. Trong phòng ehdi chun biét. tré có thè

cùng elidi vói bò' hoac me (dàc biét vói tré lùa tuoi nhò. nhùt

nhat). Sau mot tbòi gian tré có thè ehdi mot mình hồc có màt

bàc sì n h ù n g "dang bàn viéc riéng". Trong mot so tritòng hdp tré

có khó k h a n kln bàt dàu ehdi thi bae sì có thè sù dung tranh ve.

ké chun hồc giói thiéu elio tré càc dò ehdi và dàn dàn lòi

cuòn tré vào trò elidi.

Kliòng n h à t thiét phài elidi hén tue. trò elidi thè iigùng

theo u càu cùa ngitòi bénh. song ho phài giài thich tai sao.

165ThUdng thuòng ngùng ehdi gàn lién vói mà't hÙng thù hồc sd

mot diéu gì dò.

Klii dùa tré bàt dàu ehdi mot mình thi càm giàc thàn trong

và lùng tùng se qua di. khi dà bi cuon hùt tbì dÙa tré bàt dau

manh dan thè hién càm xiic cùa mình. biéu thi và nói nàng

manh bao hdn... Mot so tré. dàc bièt tré d tuoi mau giao trong

nhùng trò elidi tu phàt thitdng cò nhùng nhàn xét cac nhan vat.

Do vav. su quan sat kin dao hanh vi cùa tré và cac lòi nhan xét

trong khi ehdi eò thè cung càp mot lUdng thòng tm dang ké ve

dàc diém khi chat và tinh cadi cac mòì quan he cùa tré (kè ea

quan bè già dình). Chàng bau. trong trò elidi "me - con" hay "co

giao - hoc sinh". nhùng tré gai dong làm me hoac cò giao co the

cuòng ép bup he àn. ngu hoac quat màng. trùng phat và len màt

dav dao due. Trong trUdng hdp này. nhà tri heu de dang bict

ditdc nhùng mau thuàn. nhùng dòn nén trong cuòc song cua

tré. ké cà nhùng mong muón cùa chùng.

Trong tro ehdi co nguven tàc: thitc tè. bmh dan
thuc hien cac vai chmh. vai phu cua bae sì cùng nlu^ cua benh

nhàn. Bae sì cung tham già dong vai do tiv quv dmh neu dong

vai phu. bae sì hồn tồn phue tung vai chnùi de vai dunh the

bien nhùng bành vi hav net tmh cach khong tot nhU hung dU.

de tù ai. so bài. làn tranh... san do dòi vai. Thòng qua cac vai

tre có dùde mot cai gUdng soi giup no nhan thùc dUdc nlntng net

t.'nh cach chùa tòt cùa mình và nhùng phan ùng khong thich

dang và nhò dò giup chung tù diéu clmib hồc loai trù nói sd hai.

DỊI VĨI chùng am sd, thUdiig là sd dóng vat thùc (sd cliu,t.

Sd sàu. Sd nhèii).. . ho.c so nhùng con vat trong truyeii ce. tidi

(Clio SOI. bò. bao...). Plntong phap dùng tro cidi loai bo .d^ha

llntdng gòm 3 bc: làm song h i uòi sd bài. phan itng lai noi sd

dò và cùng co kèt qua dat dUdc.

166- Bi/de 1 : Xae dinh tinh chat sd bài và càc phàn ùng cùa

ngi bènh. Tinte chat dò là sù tài tao tình huòng gay sd bài.

- Bi/dc 2 : Tai tao qua trình giài càm ùng noi sd bài bang

càch dóng vai. Thòng qua bành vi cùa vai mình dóng (vai thò).

bae sì bièu thi nói sd bài cùa ngi bénh. con bénh nhàn thè

hién h h i h titdng gay sd bài (vai ehó .sòi). Trong trUdng hdp này

tre thè hién tnih bung dù. thitòng d mite do chùng càm thày .sd

bài. Hièu qua tri liéu phu thuòc vào mùc dò nhàp vai .sd bài.

p h à n ù n g xùc càm và giài càm ùng trong y thùc ngUÒi bénh.

- Bi/dc 3 : Odi y cach giài quyèt thòng qua hành vi tUdng

ùng cùa vai do bàc sì dòng. Sù dung càc màu hitóng dàn hành vi

bang cach dòi vai. Chàng han hình ành gay .sd bài (ehó sòi) do

bae .sì dóng dà khòng con làm tré .sd nùa. Trong nhièu trUdng

hdp tre sd ma. sd bóng dém. .sd ^'óng ngao òp". sd dèn trng

hoc... là do hi hù doa hồc sd ddn ma tré vó'n tritóc dò dà là

ngitcìi n h ù t nhat. De giài tồ nói sd bài bóng tòì thè cho tré

elidi trò "ù tim" hồc "bit màt bàt de" ò trong phòng tòì cùa bae

sì. dàu tién có cà bó me, cà bae sì, sau chi con có bàc sì và tré.

N h à n g tré nhùt nhat sd bong tói có thè dUdc chéu tri giài tồ

bang trò elidi "mèo di cht". Bàc sì và ngitòi bénh làn lUdt

di n h a u tròn vào phòng tòi. Trong kln bi cuòn hùt càm xùc

vào trò elidi tré trò nén bao dan. dùng cam khòng con sd bài.

Mot so tré có n h ù n g cdn àe mòng vào bau dém do sd bài mot tac

dòng tàìi còng bàt ngò cùng có thè diéu tri hièu qua bang trò

elidi "tròn tini". Dàu tién cho tré tròn vào phòng bàc sì khóng có

dèli, s a u dò bó. me hồc ngitòi lón khac làn htdt deo màt iia vào

tini tré rói càc vai ditdc dòi ngùòi lón làn htdt tròn vào trong

phòng bàc sì khòng dèn. con tré mang màt na "dang .sd" di

tini ho trong tritòng hdp này nhiéu khi tré tò ra thich thù hdn là

lùng t ù n g sd bài.

167Liéu phàp hình ve - tranh;^^x' '•Hình ve - tranh là mot pbUdng tbùr the bièn quen thuòc

cùa tré. Nò phàn anh nhu càu nhan thùc. giao tiép ngồi ngón

ngù là sù khùc xa thuc tai xung quanh trong y thùc cùa tré Dòi

vói tré lùa tuoi màu giao. tranh ve phàn anh thitc tièn mang

tinh hình tUdng nbiéu hdn là bièn thitc vi tré mò tà do vat. cr)ii

ngUÒi theo cach hiéu cùa chùng.

,

Càc chuyén già tàm thàn hoc và tàm ly hoc làm sàng cho

ràng nhùng tré bi ròì nhiéu tàm ly thudiig càm nhan và hieu

nbiéu bdn diéu chùng co thè biéu thi bang Idi. Nhiéu khi nhùng

tré này càm nhan difdc mòi quan he mau thuàn trong già dmh.

su thièu an càn chàm soc cùa bo me. nhung chung khóng the

noi ra dUOc nhùng tình càm và y nghi nàv. Do vay hmh ve tranh cùa tre dirdc xem la .ong cu rhàn doan va tri lieu.

C h ù c n à n g c h à n d o à n và tri lieu:

Hình ve - tranh ve til do hay co chò de « tre . ho ta uhùng

hiéu biét bang ca< h nao tre tri giac bau than. < .un nh,n> . ,c ino.

quan he cùa mmh vói nhùng ngifdi xung quanh -nong già dmh.

tntdncr hoc. ngoai xà boi. ) và cadi ( hung nhan thùc ve the gidi

Hmh ve dUdc xem la càu nói giùa cac "v nghi" hùu thùc và cac

"xung dot noi tàm". Nhiéu nhà phan tam cho rang hmh ve cua

tré phàn anh nhùng thieu hut cua tre trong cac quan he (ne

tranh cac quan he. tranh ne phài noi. phai nhm màt mot ngitdi

la ) iihùncr innh ve cua tré trong buoi tiép xùc tham kham ban

dàu có già tri dac biet trong vièc chàn doan hồc danh già roi

nhiéu ThUdng qua hình ve tre "tìm cach thong bao sù kho d

cùa bàn than. . hoac qua hmh ve tré sé chi cho ta bict nhung168Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP TRÒ CHƠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×