Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP HÌNH VẼ TRANH

LIỆU PHÁP HÌNH VẼ TRANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Liéu phàp hình ve - tranh;^^x' '•Hình ve - tranh là mot pbUdng tbùr the bièn quen thuòc

cùa tré. Nò phàn anh nhu càu nhan thùc. giao tiép ngồi ngón

ngù là sù khùc xa thuc tai xung quanh trong y thùc cùa tré Dòi

vói tré lùa tuoi màu giao. tranh ve phàn anh thitc tièn mang

tinh hình tUdng nbiéu hdn là bièn thitc vi tré mò tà do vat. cr)ii

ngi theo cach hiéu cùa chùng.

,

Càc chuyén già tàm thàn hoc và tàm ly hoc làm sàng cho

ràng nhùng tré bi ròì nhiéu tàm ly thudiig càm nhan và hieu

nbiéu bdn diéu chùng co thè biéu thi bang Idi. Nhiéu khi nhùng

tré này càm nhan difdc mòi quan he mau thuàn trong già dmh.

su thièu an càn chàm soc cùa bo me. nhung chung khóng the

noi ra dUOc nhùng tình càm và y nghi nàv. Do vay hmh ve tranh cùa tre dirdc xem la .ong cu rhàn doan va tri lieu.

C h ù c n à n g c h à n d o à n và tri lieu:

Hình ve - tranh ve til do hay co chò de « tre . ho ta uhùng

hiéu biét bang ca< h nao tre tri giac bau than. < .un nh,n> . ,c ino.

quan he cùa mmh vói nhùng ngifdi xung quanh -nong già dmh.

tntdncr hoc. ngoai xà boi. ) và cadi ( hung nhan thùc ve the gidi

Hmh ve dUdc xem la càu nói giùa cac "v nghi" hùu thùc và cac

"xung dot noi tàm". Nhiéu nhà phan tam cho rang hmh ve cua

tré phàn anh nhùng thieu hut cua tre trong cac quan he (ne

tranh cac quan he. tranh ne phài noi. phai nhm màt mot ngitdi

la ) iihùncr innh ve cua tré trong buoi tiép xùc tham kham ban

dàu có già tri dac biet trong vièc chàn doan hoàc danh già roi

nhiéu ThUdng qua hình ve tre "tìm cach thong bao sù kho d

cùa bàn than. . hoac qua hmh ve tré sé chi cho ta bict nhung168suy nghì. xuc

dùt. N h u vay

trò n é n "thay

vò thùc" du(jccam l)i dòn nén và cach chiuig thoat bò nhùng day

binh \ è là ngon ngù khóng Idi lam cho cai vò hình

dUoc". noi leu duoc dieu khong noi ra. làm cho "cai

hoc lo.Theo nglnen cuu cua Zakharov (1982). klu phan tich tren

1000 bue t r a n h dfj tre bi cac chùng ròi nbiéu tam tri tu ve và ve

theo u cau cùa bae sì. òng phat hien thav cac chau trai thuòng

ve ò tò. tàu thuy. càc phifdiuj tièn giao thóng và sau do la cac

c à n h chien tran, con cac chau gai tlurong ve thieii nhién. nlià.

ngitdi. dong vat (nhùng de tài quen thuòc). Nhitng nhùng hình

ve theo cac chù de "dudng phó". "san elidi". " l()p hoc cùa em".

"vitdn tré'"... trong dai da so'( ar trUdng inìp la nhùng bue ve thè

hien mot mình (tue là tre chi bieu thi bau than) hoac ve tach

mình ra. Dièu nàv tiet lo nhùng thièu hut trong quan he giao

tiep bao gòni cà viec khóng boi nhap vdi nhom ban.be.

C h a n g hall trong eàe bue ve ve de tài "san didi". tré thuòng

v'è b à n thàn cùng vói mot vài bau. nliUng bau than lai dùng ò vi

tri ngồi ria nhóm do. Con trong cac bue tranh ve de tài "trUdng

hoc ciìa em" phan hui tre bi IDI nìueu- the hien mmh don doc it

khi c'ó thày cò giào ben cauli Bau cùng Idp chi xuàt hién trong

1/3 tòng so bue tranh. Tat ca nhùng phan ticli hmh ve nay

\ l i à n g dinh ràng tré hi ròi nhièu tàm tri có nliùng vàn de ve

^iao tié]) can phài giài quyet.

Vlòt s o gdì y khi giài ina c à c hinh ve :

Càc bàc .sy tri liéu tàm ly dio ràng. d lùa tuoi ubò (màu

^iào. nhi dòng) trong nhieu tritong hdp. tranli ve cho phé]j lam

a n g tò cac két qua lam sàng. Mot .so cac bae .sy elio ràng nhùng169bue ve thè hièn .sU vàn dòng hon loan. thièu sit bài boa thUdng

biéu thi tinh kich thich cao d nhùng tré .suy nhitoe than kmh.

Tré eó tàm trang lo au. tram càm bay àm ành sd bài thitòng

thè hien sù nghèo nàn màu sàc trong bue ve hồc tlnen dùng

màu xam. giàm kich thc hmh ngUdi. biéu thi klióng day dù

hồc khòng hình ngi. Nhùng tré bj chùng ròì loan i)han Iv

(hysteria) tbUdiig có xu hitóng phói bop cac mau manh. dùng

màu n.te rd thè hien hoa. còng chùa hồc vua.

Phàn tich nhùng bue tranh ve ve de tài già dnih cho thàv

tré thuòng ve mot so ngitòi d ben canh mình. mot so tach ra.

mot so ngi co kich tbUde Idn hdn hồc bé hdn nhùng ngitdi

khar hoac "quen" mot ai do. Thitdng tbì nhùng diéu nay tiét lo

uhùn-' tmh (àm nao do lien quan den vi t n tùng thành vien

lrou
aan PIÙ v<)i tre ve càm xuc tron.- kln uhùng ai tré lanh nhat thi

hmh ve dùng cadi xa. Thuòng tliUdng tré bj chùng h v . t e n a ve

h d truiu^ tàm bue tranh. giùa bò va me, và chung ve ininb

m

t„ hdu bo me .diéu nay thè biéu thi tnih tu ky. tmh kieu

cao

kv - lùiùiu^ kiéu cach dàc trung cua chùng benh nav,. MiUng

tritona hdp tre "quen" ve mot ngaòi nào do trong già dmh.

thudiig do la ngudi It co y nghìa nhat dòi vói tré hoac em trai

(oa), dà uav cho tré càm giae ghen ty.

Cac bae SI tam ly thUdng phat hien trong cac bài tàp ve cho

ve u h i nhùng nhan . a t hoac sù kien ben tùdng. titòng titòng

, a v tac dong manh va dieu nav dUdiig nhit ben quan den nbmig

Uiav doi lK:ac sO "khong phai là mình" do tac dong cua nliUng

bièn dòi tam 1. cua chu thè. Vi vav viec "ra cac bài t a p v e t i . .

chù de" hoàc veu càu tré "bièu thi nói sd bài qua hnùi ve co tac

a , m , .hU mot véu tó giài cam ùng. loai bò nhùng càng thang

ITOdòn nén. Vi qua trình tinte liien nhùng veu cau này, tre piiài

tinte hièn mot so hanh dòng. Tré phài tit mmb nghì cadi bò cuc

bue t r a n h . khac phue nói so bài. kiém che cang thang noi tam.

huy dòng sue titòng tUcjiig... chinh sit kbòng làng t r a n h ma chap

n h à n de xxiót qua sif sd bài. dà pha vò "tinh bàt khà xàm pham"

cùa nò bang sit bieu thi tren bue ve. Nhit vay sit giài tồ nhùng

x u n g dot bay nói sd bài am ành dièn ra dùói tac dòng cùa nhieu

yéu tò. trong do bao gòm cà vai trò khich le cò vù (kich thich cùng cò) và a in thi gian tièp cùa bae .->y. nhò vày sé cài tlnen

d a n g kè trang thai bènh.Liéu phàp tàm kichLiéu phap tàm kich hay kkli tàm ly (Psycbodrama) xuat

hién vào nhùng nàm 40 cùa thè ky XX do Moreno (1889 - 1974)

de xitóng. ThUc ra ngitòi ta dà biet den ed che tac dc)ng cùa bi

kich cò dai tit thdi Aristot. Cd so tac dong dièu tri cùa hèu phap

này là giài tồ cac xung dot dòn nén. làm sàng klioai tmh thàn.

tao tàm trang thif thai vi JKJ thao gd nhùng vU(mg màc ve xùc

càm. tình càm. tu titòng. nhan tinte và cà cd thè (do thói quen

t a p nhieni...). Ngn góc cùa giai tồ. thc^o Moreno là 'tinh tu

I)hat" difdc hiéu là khà nang than chù phàn ùng pliu hdp vói

nliùng tình bng. hồn canh xuat hien dot ngot. Thudiig

t h u ò n g n h ù n g ngUoi hi cac chùng ròi nhiéu tàm \\ hay ròi loan

t a m t h a n nhùng thiéu hut nào dò ve ky nàng giao tiep \\ co

khà n à n g ùng phó kip thdi phù hdp vói hồn cành. Hdn nùa. ho

còli hi ròì loan càn bang giùa thè giói tinte và thè giói titdng

titdng.

Trdiig kich tàm \y. kèt hdp giùa hién tinte và tuòng tuc^ng.

t h à n chù phai dién xuat (dóng kicli). do vay ho có the bièu lo hèt

171tình ( àm (nluìng tam tif thàm kin) ra vdi bàt ky ai. ho pbài biet

kèt hdp. i a Idi noi va dieu bo vói nhùng van don^ ( ùa ed the. ho

phai xuat bien U-Uòc ngitoi khac. Nbd vay ho giài toà ditOi

nhùng màc càm. niiitiig am ùc don uén và cò the "buòc ra khoi"

cai tòi "khép kùi" cua bc) de hồ nhàp vói ngi khac.

Theo cac chun già tri liéu bang tàm kich bao gòm nlntng

yèn tò chù yèn sau day : Idi noi. diéu bo, ut chi ra ngi/di cung

dien. Ldi noi khòng chi là IKJI dung ma con la cach phat am (nói

nhò hav la hét. gian dù hav thòn thùe...): Cung vói lòi nói là

diéu b(j. cu chi. .U van dong cùa than the. ké cà nhùng bièu

dong trong noi tang (nhip tini, nhip thè. trUdng htc ed.. ). NliUng

(luan trong bdn ea là vdi cac chu thè - bau cung dién. sao cho tat

cà ( ung nhap cuoc. ca iigitcH dién và ngifcìi xem iihu cung .song

trong mot bau khong klu dÒng càm. rung boc lo hot tam tU cùa

mmh Chmh nhùng buoi tàm kich co the tao ra nhùng bién dòi

tam ly tac dong den nhan thùc va e adi ùng xit ( uà tùng ea nhan

trong ca nhom. Nbd do co the xoa ho hay giam nhe mot trieu

,h\in\i \ à dan dàn co thè cai tao tam tu.

Cach thiét k è và tei c h ù c mot buoi t à m kich n h à m nnic dich

tri liéu

De mot bv.òi ta,„ kich co hieu c,uà dieu (ri mot .h.tug bénh

, „ n tri nào do bae ,y - "bà tr, hèt. tàm ly ctong va, tro chu

.Uóng, (tao dièn, gd, y (,ihtn,g kltòng ap diti nhnm httó,tg den

,„„t muc tieu tr, Uéu cu thè nào do (vi du làn, g,ain thJt nhut

nhat, ,6 g,ao liep vói dan, dóng,. Thòng thuòng tàn. kjch dUdc

tieu hành theo 3 giai d o a n :

, . KInri don, mm ly : Co., go. là già, doan nhàp cupe

,\Var,.n.,g up), Bae sy hay nhà tr, hèu dong va, ngUd, humig

172Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP HÌNH VẼ TRANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×