Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP TÂM LÝ GIA ĐÌNH

LIỆU PHÁP TÂM LÝ GIA ĐÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tri heu già dình hay héu phap già dình (family therapy)

thitc chat là mot kiéu dàc biét cùa ben phap nhóm. Tri héu già

dhih doi bòi khòng chi bàn than tré (bi rcìì nhiéu) ditdc tri hèu.

ma cac t h à n h vièn khac cùa già dnib. dàc biét là bo me cùng

pbai dude tri ben. Nhà tri liéu càn phài tàp trung vào nhùng

mòi quan he giao tiép giùa cac cà nhan bj ròì nhiéu de tìm cach

dièu chinh. cài thién de thay doi tnili trang cùa toàn bò già

dình.

Diéu chinh cac mòì quan bé khóng t h u a n Idi trong già ctình

tliUcìng bao gòni nhùng phàn viéc sau day :

Giuj) bó me y thùe di/dc nhùng nguyen nhàn, trgng thai roi

nhièu tàm tri cua con tre, cài thièn cuc trgng thai tàm Iv tièu ci/e

cua hg va .xày di/ng Igi càc mói quan he dóng càm, u thi/dng

trong già dmh. Dièu này cò y nghìa dac biét quan trong. giùp

loai trìt ngn gcìe thitdng xun gay ebàn thitdng tàm ly cho tré

(du n h ù n g xung dot tàm ly trong già dnih và phitdng phap giào

due sai lac).

Càc giai doan cd bàn cùa liéu phàp tàin ly già dình :

Lièu phap t à m ly già dình bao góm càc giai doan sau day :

/- I im hieu già dình : N h à m phat hien cac n tó duy trì

t r a n g thai rói nhiéu tàm ly cùa dùa tré do cac quan he giao tièp

khòng t h u à n loi trong già dình gay ra. Càc bàc sì tri héu tàm 1>^

nghién éu cac mòi quan he trong già dình tré bi ròì nhièu

t à m tri có chung nhàn xét ràng d nhùng già dình này thng có

n h ù n g dac dièm sau :

- Bò me khòng hièn n h ù n g ciac diém phàt trièn nhàn càdì

cùa tré. thitòng kim hàm càc nhu càu cùa chùng nhu nhu càu181dùdc an toàn. dUde thùa nhàn, dUde yéu thUdng, nhu càu difdc

tù bièu thi cùng nhU nhu càu ditcJc trd thành chinh mình...

- Màc càm d tré : tré càm thày bi dòì xù khòng còng bang

hồc càm nhàn hi moi ngi trong già dình. dàc bièt bò me

mong bò. bàt bùi.

- Bo me khóng tièp nhàn tinh cà nhàn cùa tré. khòng tin

vào kmh nghièm cùa tré. xùc pham long tù trcjng a con.

- Nhùng u càu và mong mn cùa bỊ me khòng titdng

xùng vói nhu càu và khà nàng cùa con.

- Thai dò qua nghiem khàc bay qua nuòng ebiéu con (sù

bào bò qua dang). sù dòi xù khóng nhàt cpian vói tré hay sit

khòng thòng nhat trong còng tàc giao due tré.

- Tmh .xùc càm cao. thai do lo lang thai qua hoàc "qiivèn

luyèn" thai qua (tao ra s.t phu thuc)c tmh cam cua tré dòi vói bò

me),

Cac vèu tó bèni. tal. xung dot g.a dình. Iv d,... -.n,g

nhùng chan thUdng tàn, ly cho t.xv Do vay ti,n h.en, phan

rac .1, k,en nhùng qua,, he man ll.ua.. tro... g.a dì.,1. h.o,.

cuan'd.èm cùa tung thanh v,en v . mau thuan .to la d.eu ratgay

t.el.

b.et

eanth.et Nlnèu khi bó >„e d.ra tré den tham khan, tàn, ly, nhUng

chini, ho cùng dang có nhùng va,, de ve tàn, ly.

Th,,.' thng cha me hồc qua lo làng ve trang tha, tàm

tri cua
ều cùa ehnvèn ,nó,i y tè. Ho thue si< khòng hiéu nhùng nguven

nhan thUe chat dan den tình trang rò, nlnèu tà,n tri cna con. Vi

vav bae sì tàn. ly eàn làm cho ho h.èu dUde .noi b,èu Ine,, b?nh

ly a dùa tré déu trite t,èp bay g,a,i tièp bàt nguòn tù .ihung t,nh

,rang nhat dmh cna già dmh. Hieu qua cua t,-, hèu phu thupe182d a n g k è vào su bcJp tae c h a t che cùa bo me vói bae sì tri héu.

Viéc ho ti/ nguyen thay dóì mot .so'thài dò, cach ùng .xù, nèp .«mh

hogt la nhùng nhàn tó'quan trgng giup qua trinh tri liéu dgt

hièu qua.

2- Thào luan vói home hồc càc thành vién khàc trong già dinh ve

két qua thàm khàm

- T h à o luàn ve ké't qua t h à m k h a m n è n dxióc tièn h à n h

t r u ó c hồc dong tbòi vói hèu p h a p ca n h à n eho tré. Bae .sì t à m ly

n é n kién n h a n làng n g h e bo me cùa tré trinh bay quan diém

cùa ho ve n g u y e n n h à n xuà't hién rcVi nhiéu. T h u ò n g t h u ò n g bó'

m e t r é eó rói nhiéu, eó xu hitdng iihni n h a n con minh mot eaeh

t i é u citc. Hp hay tim t h à y nbitcJc dièm cùa con. h a y p h à n n à n ve

t r é . g a n t h è m eho con n h ù n g v à n de cùa chinh ho. Nhiém vu

cùa bae sì t à m ly là làng nghe de hieu cac nguyen

diéukièn dangcnvào càc màukhóngphè phanduy tri ròì nhieu

thntàm ly d tré ma khónggià dinh,khóngphé phàntinh trgng ròì nhieubi lóitré,cùa tre vóihièn eó trong già dinh, bao gom cà nhùnggay chàn thi/dngnhùngbo me. Sau dò bàc sì tàm ly can chi ramói lién he cu thè giùa

màu thuànnhàn,tàm ly và tfnh cach cùa bó'me.hồncùng

nhùng

nhùng

cànhSan cc thàol u a n . bae sì t a m ly n è n gdi y. h u ó n g d à n bo me phai làm gì de

xoa bò n h ù n g m a u t h u à n dà kéo dai giùa ho vói con cai. và bang

c a d i n à o de xày dUng lai càc mòì q u a n he.

.?- lién hành dóng thoi càc lieu phàp tàm ly vói tré và ho me :

Bae .sì t à m ly n é n dita ra mot pliàc dò dièu tri elio tré gòm

mc)t n h ó m càc lièu p h à p t à m ly thich hdp. Dong tbòi giùp bó me

t i m k i é m c à d ì giài q u y è t hdp ly n h ù n g m à u t h u à n trong già

d ì n h . Tòt n h a t là giùp titng t h à n h vién trong già dình h ì n h

183dung mình d vi tri ngi khàc. de thay dòì nhàn thùc. thai dò.

thay doi càch ùng xù (sù dung tàm kich trò ehdi phàn vai...),

chàp h à n h tràch nhièm "hồ hồn khòng xung dcjt" và tham già

binh dàng tich ette vào qua trình diéu tri cho tre. Bae sì tam ly

cò thè gap riéng tùng thành vién trong già dnili de guìp ho hièu

nhùng vàn de cùa ho trong nhan thùc hành vi ùng xù dong vai

trò nguyen nhàn hay cài cùng co dang duv trì trang thai nii

nhiéu tàm ly d dùa tré. Vièc thao gd. dò bò nhùng van de này

chinh là loai bò nhùng diéu kien dang duv trì hành vi ròi nhiéuò tré.184PrfAN VflÙNG DUNG TRONG LÀM SÀNG CÀC CA

TÀM BÉNH TRE EM VÀ NGI/ÒI LĨN

Xà hòi cóng ngliiei) hoa IhUong tao ra iihiòii càng t h à n g tàm

ly. (to VA n h ù n g stress a n h hifdng den dòi song (stress neh ciré

(entr(\->s) có lói cho con ngifòi. con stress tièu circ (distress) thi co

hai) \'à site khoè t m h t h a n cùa mói ra nhan. Tv le tu' ló-2U^o

dàn so thè giói hien niàe l^enh t a m fri ò nhiàng dang muc khac

niiau. và nguy hiem hcìn. xà hoi (iing phat trièn thi ìy le nà>'

càng t à n g len. Theo n h ù n g còng crình nghiien citu ve sue kh

t à m tliàn ~ t à m henh ly thi nlng stress tiòu citc có ngn góc

fii cac ngiivèn n h à n xà hói, sinh Iv và tàm Iv là n h ù n g tac n h a n

chù vèu làm nay sinh và duy trì cac d a n g mùc khac nhau cùa

benh t à m tri.

T u y n h i é n néu hièu s t r e s s nhit là t r a n g thai cùìig t h à n g r u a

:d t h è . p h à n ùng lai vói n h ù n g kieli thich ben trong hoac ben

ngồi ed thè tbì cc song cùa mói cà n h a n khóng thè khóng dói

nàt vói s t r e s s . Klii khòng thè loai bò duoc s t r e s s khòi ddi song

hi mòi ngùdi càn phài hoc c a d i kiem sồt ùng phó vói stress.

NliUng l à m thè nào de dói pho t h à n h cóng vói stress ^

Càch tot nhcit età l'ùìg phó tliành cóng rài stj^ess là hày chajj

ìlìàn stress nlut là si/ thàch t/ìi/c\ r/ua dò thu' fighiéìn rcnÌUXCÌÌ18 Dban Unh cua ca nhàn. Viéc chàp nhan ,-trcs.- mot cadi dav dù sé

giùp ta co kha nàng diéu hoà càm xuc. Vi bUc bcÙ hav khièp ,sd

niòi kln Ughi den stress chi làm tàng kha nàng rói loan than

k m h chùc nàng. con tu nói vói ininh Tói sé chap nhan và duoiig

dau" là ta bàt dau qua trmh nhan thùe lai hàu chat tmh hng

h.iy ,^,u kien «lay stress. x\hin nhan sù trai ughièin stress chi là

sif plìàn ùng cùa cd thè. tliifc .sU khóng co liai. thitr .su khóng

nguv lắm. -è giup ta dù bmh tình tun cadi ùng pho luJp ly.

Tuv uhien ve lau dai càn i)hài tini cadi loai bo cac tac nhàn

^ax stressCac t m h huuug, aie sU kien trong cuoc ^ong co xuhuóng tich tu . t r e . . . ò inni ra nhàn và co .\u hvróug tiu.K the hoa

llKinh iii()thung henh. Diéiu khòi dau ( aa mot . li àng henht h u o n - \av ra klu than dui dà d u a difu-UIIUHMhau (jua tieuMfc eoa rac tar uh.in -:iv -.trc^s trU.iug diéu \ à kln co mot tac

nhau .Mv .Ire... khac ho >uhg hav (oug hng gioii^.^ idut -luot

mot unVi. Lnn tran d.iv rỊr nWUCn the i)hat hcuh -«oiig u h a,a.ci noi nude sol con ca( ta. uliau ^av . t r o . s hi uhùng thanh

COI don d dav nói muon uuOc kliom^ tic]) tue sol jjliai biJt cui

t l a y d'U.Trc]i 1I1UC tè. nhiéu ngudi hi ^tre^-^ haiih !ia d u vi ho kh.Hig

co cac ky nang dèi pho vói strc.^ Su thai bai cua uhieu ugUdi

tion^ viec kiém ^oat s t r e s . con co mot nguven nhan chinh khac

h. ho khong ^ù dung cach tiép can tòng hdp. utc la khòng biot

cadì phòi hop uhieu heu phap de dÒi ph.) vdi mot chùng benh

nao do. ho khong co du mem tm vào cac heu phap nay, chàng

h a n cho ràng chung "qua don giàif hay "qua ràc rcM ' Cùng co

the VI ho khong du kicn r n thuc liaiih bang ngày nhùng heu

phap nav trong mot thdi gian du dai hoàc chi ehu y dèi, dòng tac

luà ù de v dén nguvèn Iv.

18(0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP TÂM LÝ GIA ĐÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×