Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
RỐI NHIỄU DẠNG ĐAU CƠ THỂ ...

RỐI NHIỄU DẠNG ĐAU CƠ THỂ ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Buoi dau tièn tiép xùc. tre là nK)t cò he thòng minh nhanh

nlien. ho.it bat. eòi md. de tièp xue và co phan manh clan. Me

dua con den bènh vien vói tam trang lo lang. me cho biet: tré

thng xun cau gàt vói me; và lue nao cùng dua tay len mieng

càn mon licù mong tav. trong thdi gian den lc)p hcjc tre thitòng

kéu dau bung. thnih thồng buoi toi ngòi hoc bài tré cùng dau.

kem theo buon non. co khi con dau dau. Theo me. tré co trieu

chùng nàv tù kln 5 tuoi. Già dmh rat lo lang. dà dita tré di

k h a m nhieu làn d cac benh \ieii Xhi Thuy Dieu. Xanh-pòn ...

nhung ca( hac .-i khong tìm thav nguven nhan tliifc the cua

bènh. Mot uam nav tmh trang <.ua tré tram tiony hdn. Tré dau

thuòng \uveu lidii tritóc, nhùng cdn dau bung kéo dai và dù doi

lidn tru>i( . tuih 'uih tre thay dui. hay cau gat voi me. Me ké eó

l.oi Ire '.piat ca me chi vi me ngu quen khòng gol tré day ^óm

lap ihe due buoi sang. co lan me (juat tre. tré quat lai. me tat

; ho mot c n . tré noi khuug dinh dauh tra lai me Sau do. tré co

ve bue tue noi: "Chet .pi.id, di
me thi( h lam"...

DL la itùa tre duoc sinh ra thcM) mong mn cùa bò mt^.

niuuiff klu mang (hai tre. me rat véu. thai difdc 4 thang me bi

óm phai uóng thuoc ca.u. Ivlu -anh tré. cac bae sy phai cau thiep

hancr toocxep. Lue sd smh tre nàng 3.1 kg. phat trien tam van

d o n - bmh thu'dng. 4 thang biét lay. tròn bo. 8.5 thang bièt di

chap ehùng. San do, tré bi òm. 11 thang tuoi tre bi tini bani ,smh

va phài n i tini. Tù do tre khòng di dUdc nùa. 14 thang tuoi mói

bièt di trò lai và dòng thdi biét nói. Tré di nha tré lue dUde 3

tuoi di màu giao lue 4 tuoi, va 6 tuoi tbì vao lóp 1. Tré hồ nha^)

VĨI trUdiig Idp tòt. Tuv nbien, tù khi vào lóp 1 tre "hay bdn doi

va làm uung me bdn tritóe". Me rat diiéu cbuong tre. ln dap188ùng day dù nhùng nhii can cùa tre, quan tàm chàm sóc tre chu

dào. Nhùng cach day hón 1 nàm me sinh them em bè thi sit

quan t a m chàm soc tre giàm so vói tritóc.

Klii tre 5 tuoi, bó me cho tre ngii rieng. Tù dò thinh tluung

ve dèm tre hav mó và khóc. May thang sau xuat hièn hièn

tùdng càn móng tay và dau bung. Vào thòi gian nay, ire co mot

ngitòi bae ré d ngay canh nhà bi clièt. Kln con song, bae rat qui

tre, tre thùdng goi bae là bó. Sù kién này tre rat nhó và tù ke

vói nhà tri liéu.

Mot nàm tntóc dàv. me smh em gai. Tre rat vèu em nhùng

cùng bay ganh ty vói em. Tré "khòng miióii" co dùa em này tón

tai trong già dình tré. nlntng tré lai bièt "dàu"" tình càm ghen ty

dò. Klii thày me chàm sóc. quan tàm dèn em hon tré tbifOng

hàm bitc VÓI em và cà vói me. Nlutng kln me giài tlneh. tre tò ra

nhit mình khóng bè ghen tv vói em. Mòi khi me quat em. tré eó

ve "rat sung sitóng", nhitng lai tò ra quan tàm den em (theo lòi

me ké).

Cùng tbòi gian này. co già dình mot ngUdi bau cùa bó me

dèli ò cùng nhà (vi nhà ho dang xày mói). Già dình này 2 vó

chóng và mot bé trai 6 tuoi cùng àn cùng d. sinh boat ehung vói

già dùili tré. DL rat qui hai bàc. goi hai bae là bò và me. nbung

vói càu con trai cùa ho. DL rat ghét. DL thng ghen ty vói dùa

ắ này moi ndi. moi lue. khòng mn nò có gì hdn nnnh. thng

:it dành néu ctùa tré này vò tình dung vào dò elidi cua mình.

Màc dù vày, càu bé kia lai rat qui DL. thich ditele elidi vói chi.

dièn nay già dinh dò dà ehuyén di

Ve hoc tàp. tré là mot dùa tré thóng minh. tù lóp 1 dèn lóp

l dèu là hoc sinh gi. Hién nay, hàu hét tbòi gian cùa tre d

rùòiig hoc. Tre có lidi lic)c kin tuàn. mot ngày 2 buoi, mot buoi

189hoc chinh khoa, mot buoi hoc thém. Tré chi ditele nghì hoc thù 7

và chù nhat. NhUng sau mòi buoi hoc tré co rat nhièu bài tap ve

nha. Biicji tcVi. tre phai làm xong bài ta}) mòi ditde di ngu, vi tré

.sd "néu klióng .làm xong bai tàp dén lóp sé hi cò giao phat"'. Thù

b;iy. clìù idiat tre thng phài lam nhièu bài tap hdn ngày

thng. Tré noi • "Chau rat ,->d "lon Tieiig Anh. ò lop chau khóng

biéu gì cà. nen ve nhà chau rat ngai làm bai tap".

Ị lóp tré clioi thau vói mot ban trai, iilufng hav hi bau này

danh. nhiéu boni lam tré dau phài khoc va ve nha mach me.

Cac l>au gai tlufdng treu choc, lam tré rat buon.

Ve nhà me thuòng kem cap thòi thuc tré hoc. vi theo me

noi: tré khòng tu giac, rat hròi hoc và thich di elidi. Me là ngUÒi

l)hu nù xiuh dep hien lành. biét giao due con bang Idi noi. khi

(ou ^ai thunng guìi thich dio con lueu. nhitng cùng liay tàm sit

N ói con iuoi chuven trcìug già dmh Tù tnf.u khi chifa có em. me

rat d u e u cbuong tré. khong dam quat. màng tré. .sd tré khoc vi

thitdng "tu bé t,-é rat véu. thitdii'^ oin dau...". Xlutng tù kln co

em. me; khóug rhieu cbuong tré nlut trU(K nùa. nhieu klu cùng

quat màng tré ( theo Idi me ke).

Me là con tln't 7 trong già (hnh co 8 ngUdi con d Ha Xoi. òng

ngoai là ngi già tritòng. dòc doan gic.ng nlut bó'. Con bà ngoai

hién thuc. chiù thitdng. chiù khó Tbec^ me. moi quan bè cùa vó

chóng chi bay giò nhu la bàn sao cùa òng bà ngoai ngày xUa.

Sau. kln hoc hèt phó thòng t r u n g hoc, me thi vào trUdng Su

piìam M à u giao va trong thdi gian này co yéu mot ngitòi. XhUng

khi hoc dUdc mot ky. già dinh .xm cho me di lao dòng nitóc

ngồi. Do khùng hồng t m h t h à n kbi mòì tình dàu tan vd. ^me

dà quvét dmh ra di de rù bò tat cà n h ù n g buon dau. Sang Nga.

me làm cóng n h a n . sau hai t h a n g yéu mot ngitòi cùng cd quan.

r, M )Nhitng cùng san 2 thang. nhàn thay khóng he yèn ngùòi do, ma

chi do buon qua. nèn yèn de "khoa làp ehó tróng". thùc tè van

khòng sao quen ditdc ngùòi yéu cù. me quyèt dinh d n a tay. Mav

thàng sau. me gap bó. bó là bau cùa mot iigiwi em ho me. Làn

dàn tièn gap bó. me dà bi ciiòn hut bòi "tài noi chuyén va sit

thòng minh nàng dòng khac iigifòi'^ cùa bò. Theo me; ^'Bó hcjn

bau nhùng ngitòi con trai dà dèn vói me tritóc dò" Nhùng nam

xa nhà. d ne bau. bó me co mot tnili yéu rat dep. dù xa nhau

dèli 1000 km. nhUng bò thuòng dèn thàm me và hén tue \iet

thu vói tình càm rat nóng nàn.

Nàm 1990, me ve nitóe. sau dò mot nàm bó hoc xong ve

nitóc. Bó ine cuòi nhau và d riéng mot càn ho tai trung tàm

t h à n h phó Ha Noi. Sau khi ci, bó n càn me d nhà làm nói

trd. vói ly do: "bó khóng muón me phai di làm vàt va, mot mình

bò kiém tién là diV\ Theo me, bò là than tifdiig cùa me Me veu

bó phan nhièu do kinh phue. nen dòng y d nhà làm noi trd.

diàm sóc già dình eho bò n tàm di làm. NhUng sau này. me

aliàn thày chóng mình là mot ngitòi dòn óng rat dòc doan. già

ritòng. luón muon nguòi khac phai nghe theo y mình, me rat

)IIĨ11.Bó là ngitòi Hung Yen. sinh ra trong mot già dình nghèo.

tóng con nei] bay giò bò vàn cò màc càm 'góc dàn q". Bó là

igitòi t h à n h dat nhàt trong già dmh. nén ln tit bao ve mình.

n tit eho mình là gi nhàt. bò thitòng cho ràng: "cai gì mình

tà làm déu dùng. diéu gì mình nói déu có ly. moi ngitòi phài

ihuc tùng". Bò tù elio nnnh là "tòijg thòng" trong nhà. bo nói

diit thè nào. moi ngitòi phài nghe ryìiU thè. phài làm nhù thè.

Me là mot pini nù vùa hàp dàn. vùa thóng minh. khóii

beo. tritóc kia và bay giò. mói khi eh ra ngồi có rat nhiéu

191ngUdi dàn òng de y nen bỊ rat bay ghen va ln "'sd vó minh hdn

mình ò mot diém nào do", ln "sd màt vó\Bò chi mn me dnhà. khòng muón me di lam. Me eh dau cùng phai xm phep.

phài nói rò di dàu. trong bao lau. Theo me. vi còng viéc bò di

s't ngày. thUdng dén khuva nidi trd ve nha, me khóng biet bò

eh n h ù n g dau. làm n h ù n g gì nhùng me ln tm tiig vào tmh

u cùa bó dành cho me

Ị nhà. me ln thav tu tung. rat mn dnóc di làm. và dà

hdn mot lan me veu càu bò dio me di làm. bò khòng dong y. me

kuài tri thuvét phue va cuc)i cung bò pbài dòng y mot cach mien

cuòng. Tuv nhien. trong thdi gian ngàn me di lam. bau nhù

n g a v ^ i a o vd chòng cung cài nhau. nhieu lan bò dà danh me.

quan he vd chòng rat càng th^ng. Xhùng cime cài nhau cua bo

me. DL thitdng dxióc chùng kien. uhùng lue do tré thuòng khoc.

C a d i dav mot nam me co y dinh ly di uhùng bỊ khòng dòng y.

Cuoc song già dmh luon trong trang tbai càng thàng. Bó là

ncntdi h.òn qtiau tam clèn moi viec xav ra trong nhà. nhùng là

de kiem tra. xet net. canh chùng vó. cim ve mat tình cani lai to

ra thd d VÓI con cai. Thdi gian d nha rat ù va hau nhù khong

quan tam den con. Co lan DL dau bung. non ra mau. ngùdi me

rat lo làno- goi bó dùa con di benh vien nhùng ngùdibo vantiian nhien n h ù khóng có chuven gì xày ra. van khòng rdi khc^i

phono lam viec. Ngùdi me buc^c phai nbd bang xoin dùa con di

benh^vien. Bò DL thùdng noi: "De cho no phat trien binh thùdng

nhù no von co. khong nén ean thiep" và "bàv gid con tre. klv^e.

phai làm giàu de ve già co cai ma hùdng thu. khòng can nbd dùa

nào" Tuv vav, bò lai là ngUdi cau tồn, ln mn con niiiih

phai giòi n h ù mùih.192Tom lai. bang vièc tièp xùc. quan sàt. hòi chuyén tré và già

dình. chùng tòi dà nhàn thày càc bièu hièn ròi nhiéu cùa tré bàt

nguòn tit ròi nhièu càc mòi quan he xung quanh tré.

D à n h già bang trac nghiém

De phue vu elio vièc chàn doàn và tri liéu, chùng tòi sù

dung mot so trac nghièm sau:

- Trac nghièm khn hình tièp dièn Raven: chùng tòi dà sù

dung trac nghièm này de do tri lite cho tré và kèt qua dat ditdc

nhu sau:

Percentile = 95 =^ IQ := 125

- Ve t r a n h ti.t do và ve tranh theo chù de:

Ve t r a n h tit do. tré dà ve mot bue tranh có mot ngói nhà. có

cày. mày. màt tròi ... bue tranh có bò'cuc rò ràng, tré ùa dùng

màu xàm.

Ve tranh theo chù de, tré ve ve giàc md cùa inuih và ve già

dhili. Tré ve rat can thàn, ti mi và ve rat làu. Kich thùdc cùa

nhàn vàt trong tranh và xu hitóng dùng màu cùa tré dng nhù

dà hòc lo mot so' vàn de vUdng màc trong tré. Bue tranh ve

agitdi. thee khoà chàm dièm cùa Goodenough, tré dat so dièm là

22. txtóng dxióng vói chi so thóng minh vào loai khà gioì.

- Bàc thang dành già lo àu (SAS) - Zung :

Nhàn thay cò van de gì dò gay lo àu, sd bài chd tré, chùng

ói quyèt dinh sù dung bàc thang dành già lo àu cùa Zung de do

Ulte dò rò'i nhiéu lo àu d tré. Qua bang càu bòi này, chùng tòi

iliàn thay d tré cò mot so' bièu hien nhù hồng sd, khó chiù,

càm giàc té cóng và cò càm giàc nhù cò kièn bò d càc dàu ngón

ay và chàn" ... vói tèng so'dièm là 42 - mùc do lo àu nàng. Diéu

193dò cho phép ta có cd sd ctè tìm hiéu ve nguyen nhàn cùa trièu

chùng tré càn mòng tay.

- Bang bòi Vera (dành cho hoc smh 8 - 1 7 tuoi):

De tìm hiéu nhùng vàn de dang ton tai nlut là nguyen nhàn

cùa rèi nhiéu. ehùng tòi dà sù dung bang bòi này. Trong 81 ( au

bòi tré tra Idi. chùng tòi nhàn thay dang lUu y là van de truòng

boc. vàn de già dình và van de ca nhàn. Tré danh dan mù( do

"thng xun" d nhùng càu nhù:

+ Tói sd ban hoc che giéu tòi.

+ TỊI so thày giao to tièng.

f Tòi so khòng bièt thày cò nhàn xét ve mình nhù the nào.

+ Tòi sd kbòng bièt cai gì co the dén vói cha me tòi.

+ Tòi sd bo.

+ TỊI so me.

+ Tòi có nhiéu noi buonTong so diém là : 49 dièm

- Trac nghiém EPI và trac nghièm "Cac eàu chuven bia dat':

De danh già nhàn cach và tìm hièu nhùng vàn de ròi nhieu

cùa tré ngồi nhùng trac nghièm trén. ehùng tòi dà sU dung

trae nghièm EPI cùa Evsenck và trac nghièm "Cac càu chuyén

bla dàt" cùa Louisa Duss.

Trac ughièm EPI cùa Eysenck gom 57 càu hòu de dauh già

loai khi chat, kiéu thàn kmh cùa dùa tré. Trac nghiém này cho

biet tre thuòc loai nhàn cach nào. Dòi v6, DL trac nghiem nay

cho kèt qua nhU sau :

194+ Kiéu thàn kmh : 16 dièm => kbòng on dinb.

+ Loai khi chat : 14 dièm => huóng ngoai.

+ Mùc kiém tra : 5 diém.

Nlut vay. qua trae nghiem này eho ta thay tré xu hng

n h à n càdì hng ngoai nóng này.

Trae nghièm "Cac càu chun bia dat" cùa Duss gòm 10 cau

chuyén dang con dang dò. Dùa tré phài bang tri tng titcjng

cua inình de kè't thùe nhùng càu ehuyén do. Trae nghiém này.

n h à m tìm hièu sit dòc làp cùa tré dói vói cha me. sù ghen ty cùa

tré. noi dung sit lo àu cùa tré. càm giàc bj ùc che. nhùng nguyen

vong và .se;} bài cùa tré ... Qua trac nglii(?m này, d DL nói bat lèn

me)t so vàn de nliU:

* Càu ehuyén sO bài: "Có m(;)t dùa tré noi àm tham mot

mình "Oli TĨI SO qual". Vày nò so cai gì?

Tré tra Idi: "Nò so hòng tói".

* Càu ehun dam ma: "Có mot dam ma dang di trén dng

làng và nhièu ngitòi hòi "Ai chét day?" Nguòi ta tra Idi "Day là

mot ngitòi trong già dnili kia". Vay ai do?

Tré tra lòi: "Là òng ii.goai cùa già dình ày".

* Càu ehun tin mói: "Mot dùa tré di hoc ve (hồc eti ehdi

ve) nie nò bào: "Con ngoan hoc. me mot tin mói mn noi vói

con", me nò sé nói vói nò cai gì'.'".

Tré tra Idi: " Me nò nói vói nò là me nò sé di làm".

* Càu ehun ehiém bao, mong mi: "Mot dùa tré sàng som

thùc day mét mòi. nò nói : "O. dém qua tói cliiéin bao thày dièu

rat xàài". Vàv nò thàv cài gì*?".

Tré tra lòi: "Nò thày ma".

195Tù mot so thòng tin thu dxtóc qua mot so trac nghièm trén

cho phép phac boa sd bò nhùng vàn de cd bàn cùa tré. nlut vàn

de già dình (sd bo, hàng hut thih càm vói me, ghen ty vói em...).

vàn de trUdng hoc (sd mòn hoc. tré mét mòi vói lUeJng kièn thùc

phài tiép thu mòi ngày, so bau bè danh. sdì bau che giéu...") vàn

de ca nhàn (so bóng tòi. sd ma...).

Chàn dồn - phàn tich

Truòng hdp cùa bé gài DL là mot ca phùc tap vói sU xt

hièn và tòn tai cùa nhiéu trièu ehùng bénh nhU ền móng tay.

cau gàt. dau dau. dau bung. buon non. Qua quan sat. hòi

chuyén và làm mot so trae nghiém. chùng tòi dà phat hi^n ra

duoc nhùng vèu to' qua khù dóng vai tro phat smh rò'i nlnèu và

nhùng yèn to bièn tai dang duy trì trang thai rèi nhièu.

Nhùng vèu tò qua khù là mot so sù kièn quan trong xàv ra

trong tucji thd cùa tré. Do la lue tré 5 tuoi bo me cho tré ngù

rièng. Cùng thòi gian này. ngitòi bae ho ma tré rat qui và

thùdng gol là bó. d ngay cauli nhà tré dà bi chét. Sù kien nàv co

thè dà gàv cho tré mot chan thitdng tàm ly dang kè. Co le chmh

vi hai su kién do nèn tré dà xuàt hién mot sù lo àu. so bài bang

chùng là tré thuòng md thày ma và sd bong tòi). Co thè noi. do

la nhùng nhàn tè qua khù làm phat smh d tré mot so hanh vi

ròi nhièu.

Tiep sau dò. khi tre 7 tuoi, me smh thèm em bé và sit có

,nat cùa mot già dinh la vdi mot dùa tré La trong nhà tre, Dieu

nàv kich thich mot su "canh tranh" thih yéu thUOng sit cham

soc cùa me dói vói tré. Tré có càm giac ,nat an tồn. nay s.nhsU

,ken A. dà, và, cn, bé và s,/ thù ghét .'ói vói tré trai ó cung nha,

Trong mot thói gian dai 7 nàm, tré là dùa con doc nhàt. no dUdc

196bò me chiéu clniòng. là trong tàm cùa sit chù y, chàm .sóc cùa

già dình. nén tré có xu hùong phu tlnme. idi ky. thng khóng

mn ehia sé và heJp tàc vói tré khac. Kln có em. tré bi day vào

mot vi tri bi "thàch thùc ". tré càm thay àm ùc, "bàt còng". càm

thày n h u bi "tuòc màt" vi tri Uu ai trong già dùih. nlut bj day

sang mot ben. Do dò. nò thè hièn si.f ghen ty vói em. Trong vó

thùc. tré "khóng mn dùa em dò tòn tai"\ vi em là dó'i tUOng

canh t r a n h tinh yeu thUdng. sit qu-ni tam, chàm sóc cùa bome.

Theo nghién cùu cùa cac nhà tàm ly hoc già ctình, sU ra dòi

cùa dùa em có thè xt hièn ò dùa con dàu mot sit khùng hồng

ve tàm ly. Trong tbòi kì khồng 3 và 7 tuoi, nlntng phàn ùng

thè hièn sit ghen ty dói vói em xày ra cpiyót lièt nhàt và có thè

này sinh màc càm "gièt em" Nhitiig nhiéu khi là sit ghen ty ò

dang àn tàng. dùa tré phàn ùng mot càch tUeJng tritiig bang

n h ù n g sit thoai lui ve màt xùc càm iiliU mùt tay. dai dam tai

chèli, khoc iihè. bieiig àn ... Nò ditele nguy trang bang nhùng

tình càm thitc vi thòng thitòng ngitòi lón bay nói tré "ghen vói

em là xàu". Lue này tré phài trai nghiém trong sit giàng xé bòi

n h ù n g tulli càm màu thn vói nhau. giùa tình n thitdng,

thu ghét và tòi lòi. thè làm này sinh mot nói sd bài. Vi trùóc

dò nò VUI miUig ditcJe có em, iihUiig kln nò nhàn thày "trung tàm

chù y*" cùa già dinh dà di chun sang em bé và nò khóng con

"qui tu dUcJc tàt cà sù chàm sóc cùa me" thi này smh sU "thù

ghét". Nhùng dói hòi thòng thùòng cùa dia me "con là ehi. phài

nliUdng em" ehi càng làm eho tré co lai và càm chó't mot thài dò

thù dich vói dita em. Thai dò này the "lan ra" phàn ùng tiéu

citc vói tat cà nhùng ngi xung quanh. nhàt là khi bó me lai

' I r ù t n h ù n g lòi phè phan khòng dùng lue" lén dàu tré trong khi

tré dà hi ngd ngàng vi tuih cani "hai chiéu" ma nò khóng sao197thich Uno diwr. TriWiifr hdp cùa DL ciìug khóng ngoai le. Tre

cune dà trai qua nhùng lue co t m h càm liai chieu, phài chu,

duu'c nluìng Idi ran dav. phe phan cùa bò me •ghen ty vdi e,n la

xàif uen .10 dà nguy t r a n g bang hành vi ro, nhiéu, do là can

inóng tav, càu ềt, 0 6 , vó, DL, t n e u (hung nàv dà lon tal trUdc

do su x,.at hien dùn em cang thiic d.àv hanh v, ,o, nluen t,ep

tue ta, d,én thuong xuyen hdn, Tat ca nhùng d,e„ do g.a, th,cl,

vi sao t ù kh, có em, DL thitdng tra. t.nh. tra, net, h,,y cau gat,

cà, n,e, khong ehm nghe Id, me, lil.i ,ne bao phà, là,n ca, nay ,h,

DL la, la,,, cai no, phà, gon gang, DL lai làm bé bon,

ò trUdng hdp này ta cùng .hàv tré dà biéu In t„,h càm "thu

d,,h" dò, Vdi em bang v,éc phong chieu vào ,n», di,:, tre khac

. à n où, Vd, „.„ do là dùa ,.-e tra, c n cua g.a d.nh ..«Ud. ba.. de..

,i ru.,.' VĨ. "la dii.h t.-é tro..g -.noi .i.gt na.u,

N . o a , ..hin.g su k.en ...v khung hồng cho tre tro,,g .p.a

Kl„-, nhu „•..„, khóng .1.0 k l , ó „ . M'-.an -a,,, d . „ ...ó, .p,n„ he c„.a

1,0 va ,ne .roug .hd, g,a„ do Qua ,,n, lue,, . h o n g ,o, duoc lue

ba nà,n t,Udc n . u d , „.., h, dau da dàv ,„a .beo „g„o, „,e khan,,nu n . u v e n nhan la do vo chóng .nau thuan va nguve.. ..luu.

nanhii.i;.ba.hoag,ùavdchó,.glà,.g,
ng„d,cl.ò:.gkhong.iiuo„Kh.dodua,re5,uo,.h.,dngxuv™

p a, c u n g k,en canh bo .ne cà. .ihau Chnih su ,na, .bang ha

cùa g,a d,nh uh., .be „av dà tac dong vao dùa tre va tao ra d .io

, u klio.ig 01, diuh ve m i h than,

Klnn,>' dùa tré <„a„ uba., . « a nhfmg ,„o, bà. hồ sau sac

. n ì a ' b ó vii me, thuóng co .d.ùng "ang ten" cho phep no ca.,i

I b a n do, kh, rat .dm, nhùng xung dot t.nh ca.i. ^ ^ ^ ^ ^ ^

d.é.. nàv ,hUd,.g gav cho no su lo bà. hen ..nen V . - ' '

ve, ran' nù. g,ùa ho' ,„e deu bao h,éu sU . a n vd. ,.io, ke ni.t co

198Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

RỐI NHIỄU DẠNG ĐAU CƠ THỂ ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×