Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỪ MỘT GIA ĐÌNH XUNG ĐỘT ...

TỪ MỘT GIA ĐÌNH XUNG ĐỘT ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

kham). Chau H là dùa tré kbòng mong muon ngồi ke hoach. hi

de doa pbai pha thai. Tuy nhien thai dù thang de binh thudng.

Su phat t n e u éa tré trò ngai: la mot bé hav nhiù

nhat. hay lo so. kém àn uóng. khó ngù, kho tinh. bi ; hàm d ;uat

và ò clian (dà chùa nliièu ndi vàn cbita khoi). tù nhò dà khó

thich nghl khi dèn nhà tré man giao. so ngitòi la. Nhitng li là

dùa tré hién lành. thóng mmh. nhay ềm. thich am nhac. Già

dình cùa tré khóng hồ thuan. tré hav lo au hot hồng mòi khi

bò me cài co, tré rat sd bò nie;^ li di.

- Nàm 12 tuoi, tré di thi clan ORGAN quòc te^' ditdc criài 3

hién dang tich citc chuan bi de di thi nùa (mong dcat giài nhàt).

nbUiig lo sé khóng dat kèt qua.

- Thang 4 - 1998. nghe tm anh trai ho (trc dò co (luan he

t h à n VĨI dói dui) bi ban dàm chet. tuy khóng chùng kièn nhung

tù do smh lo bài. ln nghì già dmh. bò me, anh ehi và bàn than

cùng se bi nbu vay.

- Tù thang 6 - 1998. tré bay dau dau (vùng thai dUdng). mói

khi ngói vào bàn de tàp dàn. ln bòi bop lo .sc:^ khóng sao danh

dàn chióc. phài làm mcù dòng tac gì dàv nhu khua tav mav vónode tràài an rói nidi dành dàn ditcjc. hồc tay .so vào bau éa vài

lan. Thuòng co càm giac day ù hdi tù trong bung. phai bành

thò b à t ra. Klii thò ra ngồi. .sd didi dòc" làm nhièu bau kliòng

khi nèn pbài thò vào ti vi, vào thành tù Làm viéc gì cùng pbài

bàt dàu tù trai sang phài theo mot trmh tu nhcàt dmb. Tran^^

thài lo bài kéo dai.

-Thang 8/1998 bcV me dita eh khàm phat hièn buV.ucò lA chèli tri Lerothyroein (2 thàng). tré khóng dò, them bieu Inèn dò

dàn, run chàn tay. nen già ehnli dùng thuòc.237- Thang 9/1998. vào nàm hoc mói. tré hoc kém bdn. chù vièt

xàu (chù viet de len nhau). vàn viet lùng cung. Bènh nang hdn.

co giao dio Ughi lop truòng. them mac càm bàt tài (van lo bài

khòng dat thi dan. lo bài bó me li di. vàn bi am ành ve lidi thd

dòc). Cac van dcnig nghi thùc tiep tue tang lèn (tré ln co ềm

giac co ai do bat bc phai làm nhit vay. tré muón chóng lai

cùng khong ditpc ). Già dmh cho tré di k h a m lai. bae .sy chan

doan HC (àiUes de la Tour^ùte. hoac hc)i ehùng ngoai thap : kho

iho. hdi cùng ham. nuÒt kho.... Tré phài nghì hoc. tièp tue dièu

t n thc (tu thang KJ - 12/1998) nhUng benh tang len (dau dau.

run chan tay. thUdng gĨng co cùng tồn thau. dau tue vung

ngUc rat kho thò...).

San do tré dudc dna vao V.è., Xh.- kl.oa Tan. be.d. co, ch.in

doan nhiòu ta.n am anh • ngh. thiic trgi. tram nhUoc.

Tìm n g u v è n nhàn:

- Là dùa tré khóng „,o„g m., bò nàm nay 59 tuoi, da cò

„,„, ciò. Vd. 1. d. V, vo ,igoai tini,,
Uà, len 4 n.Ò,. San
con »a, (eh, cua trèl. nen khòng .nuòn sinh co., nùa, Cd quan la.

Cd / k . ò n ve smh con ngồi kè hoach. Truóc sùc èp cua bo va co

qua,,. n,e vàn C d n g quyèt g,ù tha,, nliUng tam trang buon rau.

Bò thuoc t h a n h phàn già dình tri thùc lóp tren (bò là ngh,

v,è„ thd, Phap. anh em déu là tri thuc), ban t h à n la ky sU,

thòng mmh. nhung g,a tntòng, hói cùng nhàc t,, trong cao (x,ii

ve h,n, non do va cham vói thù trUdng). Me mó cò, cha lue ,i -na chnh song ó nòng thòn. lan, ky t h u à t vién. cò kha nang.

,.,èn,°cd y chi vuon len. it cài md, ,t ban bè. thich saeh se. thich

t r a n g dièm...

238Xung dot già dình xày ra ù làu .san khi sinh con gai dàu.

chung quanh viéc dùa con trai rièng bit. nghich ngdm. hay àn

càp vàt... Tình trang con rièng. con chung. vci cù lai bay den

elidi thàm con.

Quan bè giùa hai già dình khòng ém dep. Bó' coi thitòng già

dình vd là nóng dàn q nùia. khong món dàng bò deVi (sit coi

thitòng này ngày càng hòc lo còng khai dàn den coi thng ln

cà vcJ).

Nàm 49 tuoi, bo xin nghì bifu. tàm trang "thàt the", xung

khàc giùa vci chóng càng tàng lèn. tù dò kmh te vcj chóng "riéng

bièt" {vcs khóng tàn thành vièc chóng là mot con ngi dang có

nàng lite, sùc kh. lai xin ve hitu chi vi tit ài).

- Cach day 4 nàm. me bj mó rt thùa. bò chàm sóc chu

dao. Sau khi ra vièn. site khoé me yen. lai san mòì bàt hồ

nèn ly thàn, khòng có quan he ve? chóng. vàn .song ehung nhitng

càng thàng. hiém khi trao dói vói nhau. Càng thàng nhàt là bua

edm chiéu khi giàp màt vói nhau.

Bó nghién thuóe là. nghién ritdu. hay ttt bièn minh cho

mình. vàn coi Wnióng vó. Viéc cài co xày ra thitdng xuyén tritóc

màt con cài, gay tàm trang lo àu, suy nghì cho càc con tritóc sit

de doa già dình bi tan vd.

Tình trang già dình xung dot kéo dai. iiguòi me trong tàm

:rang bue bòi. chiù dxtng. ngitòi bo trong tàm trang thàt the.

ihiii libile.Tien h à n h tri liéu :

Top dieu tri dà den nhà tìm hieu, tiép xùc vói càc thành

lén. tién hành viéc tri héu già dmh de giàm bót dàn càng239t h ò n - va (piv trach nlnem dio cac t h à n h vièn. giùp dd tre tr.ui.

viec tri ben. Viec t n heu già chnh khòng ditdc tien hành th.tong

xuyen vi thdi irian bi bau che. Tien h à n h tri heu tam ly cho tré

bang tri heu h a n h vi (nhóm tri heu dà dùng cac nhom heu

phap: thu giàn. giai man càm. dieu chinb nhan tinte, thd duoiig

smh va cac bài tap thièn).

Sau mot thdi gian (mot thang) chéu tri d bènh vien. càc

t n e u chùng benh eiòni dang ke (het kho thò. khcnig con cani

giae lidi thò dc)c. giàm dau dau. giòm tram nhU(?e. tinh trang am

à n h nudu thùc giani nhiéu). Già dình xm tien hành dieu tri

ngoai tru. mòi t u à n tre den vièn mot làn. Tré ra vièn vói tình

t m n g sùc kboe khà quan. cac t n e u chùng giàm tù GO-70%. già

flmh elio tré di hoc trò lai.

Tuv nhien sau 2 thang. tré lai co bieu hièn t r a m ềm. b a u .

tình trang am anh nghi thùc nidi xuàt hien và sau do co ehieu

hudng khong tot: tré co v tddng tu sat (beni, nhan gin nhat ky).

Ivip tri lieu phan van giùa .U doa dam va y titòng tu sat thitc .it.

Bae sy tam t h n i dio them thuoc uong chong tram eain de ho tre?

(ho t n heu l a m ly...

Két qua ,.a.. 10 thang. tré he, y d,..l, tu sat. a.n ành nghi

,hi,c g,à.., nhién (hau nhU hét). vàn t.ep tue d, hoc, b,eu hien lo

.. „-am nhc vàn
ai

,iirctl.a..chòcotl,é-cl,!Ucti,ngd.tOc-.

liLòi b à n :

T,é .-a. 13 tnòi dang bude vao t..òi d.av thi. phat s m h nliù.U

„ n b ềin mó,. Tré vita phà, hoc lòp 8 phò thòng vùa hoc nan

!;;;1 3 Nhac v,én Ha Kò.. vùa chuà,. b, tin già. „. Tù trong tha

dà bi de dea pha thai, ra dd, nhù..g nàm dau co cac hieu hiei240iiliif klio u^u. khó an ng. klu") tnih. tram. Lai sinh song trong

mot niòi tnfcjng già dìnli co nhien xung dot ga bò me (con

rieng, con chung, tinh cach xung khac:, chóng trong tain trang

that the...) nen tré gai này hión trong tình trang bi stress, hiòn

lo sd: lo hoc, lo thi kliòng diWc giàn lo sO cho sii yen am a già

dình. sci bó me li di.... Thèm vào dò xày ra mot vài sit viéc nliir

nginji anh lio bi chét do bau dàm, bò me ly thàn. tré lo hai tàng

lèn, sau cìo chun thcành càc rói nhiéu có tliè nlut citng cò, khó

nt, dan ngi/c, khó thd... Vào vièn diióc lién hành diéu tri vói

chn ctồn "nhiéu tam ành anli nghi thitc". Vào vién tré difdc

dièu tri tich cUc pbòi hdp thuòc và cac lièu phàp tàm ly nén càc

trieu ehùng cùa ròùuliièu giani, nlutng cae ugun nhàn gòc vàn

ebua dxióc loai bò (tién hành tri lièu già dình kbòng tbng

xun). ve nlià gap lai mòi tritòng é de tài phat.

Tré di tdc kbuii kliieli tièp tue den lòp hoc. iiliifng kbòng dat

muc tièu lèn lóp ma ehu trong epiaii bè dòng càm bau bè. cà nlià

chtc;Jc giao tradì idiièm tao bau klicmg klii 'boa hồn kliòng xmig dot",

chi gai duc:k: giao tradì nlùém dàc biét doug vai iilià tri hèu tai già

giùp em ra kbòi ròi uliièu.Bénh cony tri lién meTrong làm sàng tàm ly. khòng hièm tritòng b(;5p bò'me dita

con dèli kham vi nliùng triéu cliùiig tàm ly bàt tbuòng nào dò.

iibitng tinte chat ngitòi me bay bò dang cò nliùng vàn de ve tàm

ly ean pbài diéu tri bdn là cliiub dita tré. Ditói day chùng tòi xin

trình bay mot ca làm sàng dièn hìiili: Xin tri liéu tàm ly cho con,

nhu'ng chmh me mói càn phài tri liéu.

Chau N.T.L. 20 thàng tuoi ditdc me dita dèn bénh vièn gap

mot bàc .sy nhi klioa vi cliàu bé cò nlng tièng hét "bat tbng"

241và nhùng bànb vi "hung tinh" nhU "càn". "cau". "dành me"...

mòi khi khóng dxicic thồ man. Bàc sì Nhi khoa sau khi khàm

làm sàng nhi khoa khòng phàt hièn ra diéu gì dàng ngai. dà de

nghi bà me tao ra mot tình hng kich thich tre la hét (giàt mot

do ehdi tré dang càm). Sau khi nghe thày tiéng la hét cò ve bàt

tbuòng dò. bàc sy yéu càu làm dièn nào dò. Kè't qua dién nào do

cho thày cò nhùng song nhon bàt thuòng, bàc sy ket luan;

"Chàu bé cò dàu bièu dong kinh". Và chi dinh dùng thuòc

(depakine liéu nhe), nhUng ng vào triéu chùng lai có ve tàng

lén. vi vày già dmb tu dong dùng thc.

Tìm hièu nguyen nhàn :

Chi N.T.L - 24 tuoi là giao vién ò mot trUÒng dai hoc. sinh

chau L là con dàu, chUa có kinh nghièm ni con nhò. Tré smh

bmh thng, àn kh, mau lón. hieu dòng, biet di som. Trc 15

thàng tuoi, càm giàc tré phàt trién bmh thuòng, nghich ngdni.

tuy nhién tù thàng 17 trò di, tré hay quày. hay càu. hét. khòng

chili cbdi mot mmb. ngù khóng ngon giàc. hay giàt mmh. cam

giac tran troc khó ngù. Me rat buon phién lo làng. Sau khi dxióc

bàc sy "chn dồn bi dóng kinh". me bi cdn sóc qua hoang

mang (có y ồn tràch bàc sy khóng giù kin chun này) và luón

luón lo làng cho titdng lai sau này cùa tré.

Già dmh dà di tham khào càc chuyén già thàn kmh. nhUng

cac y kién kbòng thong nhàt, càng ban tin bau nghi.

Chan dồn và txi và'n tri lieu :

Chùng tói dén tàn nhà, quan sàt tré chdi trong càc tmh

huóng khàc nhau, khòng phàt hien thày có gì dac biét ngồi vièc

tré hay hòn càu, ném dò vat hoac hét to. Có the tré dang d giai

242Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỪ MỘT GIA ĐÌNH XUNG ĐỘT ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×