Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BỆNH CON TRỊ LIỆU MẸ

BỆNH CON TRỊ LIỆU MẸ

Tải bản đầy đủ - 0trang

và nhùng bànb vi "hung tinh" nhU "càn". "cau". "dành me"...

mòi khi khóng dxicic thồ man. Bàc sì Nhi khoa sau khi khàm

làm sàng nhi khoa khòng phàt hièn ra diéu gì dàng ngai. dà de

nghi bà me tao ra mot tình hng kich thich tre la hét (giàt mot

do ehdi tré dang càm). Sau khi nghe thày tiéng la hét cò ve bàt

tbuòng dò. bàc sy yéu càu làm dièn nào dò. Kè't qua dién nào do

cho thày cò nhùng song nhon bàt thuòng, bàc sy ket luan;

"Chàu bé cò dàu bièu dong kinh". Và chi dinh dùng thuòc

(depakine liéu nhe), nhUng ng vào triéu chùng lai có ve tàng

lén. vi vày già dmb tu dong dùng thc.

Tìm hièu nguyen nhàn :

Chi N.T.L - 24 tuoi là giao vién ò mot trUÒng dai hoc. sinh

chau L là con dàu, chUa có kinh nghièm ni con nhò. Tré smh

bmh thng, àn kh, mau lón. hieu dòng, biet di som. Trc 15

thàng tuoi, càm giàc tré phàt trién bmh thuòng, nghich ngdni.

tuy nhién tù thàng 17 trò di, tré hay quày. hay càu. hét. khòng

chili cbdi mot mmb. ngù khóng ngon giàc. hay giàt mmh. cam

giac tran troc khó ngù. Me rat buon phién lo làng. Sau khi dxióc

bàc sy "chuàn dồn bi dóng kinh". me bi cdn sóc qua hoang

mang (có y ồn tràch bàc sy khóng giù kin chun này) và luón

luón lo làng cho titdng lai sau này cùa tré.

Già dmh dà di tham khào càc chuyén già thàn kmh. nhUng

cac y kién kbòng thong nhàt, càng ban tin bau nghi.

Chan doàn và txi và'n tri lieu :

Chùng tói dén tàn nhà, quan sàt tré chdi trong càc tmh

hng khàc nhau, khòng phàt hien thày có gì dac biét ngồi vièc

tré hay hòn càu, ném dò vat hoac hét to. Có the tré dang d giai

242doan hoc nói, boat dòng vói dò vàt. khi khóng thồ man. tré bitc

tue thè bièn ra tiéng hét. NgUÒi me tré do chUa có kinh nghiém

chàm sóc nhùng tré "hiéu dóng" nén có thè phién dich "tièng hét

to" n h u là diéu bàt thuòng.

Qua trò chuyén, chùng tòi nhan thày ngUdi me tré cò nhiéu

t à m tu, bay lo nghì. lai it hiéu biét ve sit phàt trién sinh - tàm

ly tré (tbuòng elio tré àn che' dò giàu dam dòng vàt. àn no ve

dém - diéu này cò thè làm tré khò ngù). TrUdc dò, tré có tran óm

(sòt càm), tré quày, me qua lo làng hot hoàng hay de y dèn moi

thay doi cùa tré. Sau khi tré khòi, me ln bi àm ành tré khóng

binh thng trò lai nhù trUdc day. Vièc khóng càm nhàn diCóc

tinh càìn àu m, vui ci, dùa nghich cùa ngi ine (gióng nhU

trc dò) rcLt có the dan den nhùng phàn ùng "bài thuàng" cùa

tre nhu càu giàn, ném dò vàt, dành lai ine hoac la hét....

Q u a n trong hdn nùa, noi lo làng này ngùòi me khòng biét ehia

sé cùng ai.

Chùng tói dà tien hành tri liéu bang tù vàn qua dién thoai.

Bàt dàu bang viéc làng nghe ngùdi me tho lo tàm tù nhiéu khi

dai b a n g gid qua dién thoai (ngi me nhiéu làn khòc trong dién

thoai). Sau mòi cc nói chun tu vàn. chùng tói thng gdi y

càch q u a n sàt. giao nhièm vu cho ngi me theo dòi hành vi cùa

tré, xem dò nbU là bang chùng de diéu chinh nhàn thùc khóng

hdp ly và thài dò lo làng thài qua cùa me.

Nliùng làn thàm khàm tré trite tiep tai nhà là cd bòi de

cimg cap. h u à n luyèn càc kien thùc. ky nàng hiéu biet nhu càu

cùa tré, cùng ehdi vói tré. Ngồi vièc tran an ngùdi me ràng viéc

ket l u a n tré 20 thàng tuoi bi dòng kinh bang dien nào dò chùa

t h à t su tin cày. ma nén tham khào càc chuyén già thàn kinh,

t à m t h à n . Y kien cùa mot vài chuyén già hàng dàu ve thàn kinh

- t à m t h à n cùng thóng nhàt nhU vày. diéu này làm giàm stress

d ngùòi me.

243Muc tiéu chùng tòi ln bng tòi là diéu chmh thai dò va

hành vi cùa ngUcri me. làm .song lai tinh càm àu ve';??, vui dua

cùa ngUdi me trc dò de thay dói phàn ùng d dùa tre.

Ket qua: sau gan 3 t h a n g tré dà "giàm bàn" nhùng hành \ i

bàt thuòng. dàc biet la dà ngù yèn. ù la hét hdn trUòc. ngitòi ine

r a t phàn kbòi..Kém hocy img xù hat thuòvg

Chau N.V.B - nam. 11 tì. là hoc sinh lòp GB tntòng THCSChUdng Ditdng. cò giao chù nhièm lòp bào cao. B là boc smh ca

biet. bàt thitòng. khòng chiù boc. thitòng xuyén hi dièm 1.2 và hi

gin tèn vào so dau bai nhicMi làn trong tuàn. nlutng kln phé hinh

chi citdi. khòng xàu ho. B thitòng xuvén khòng làm chù ditele

hành deuig cùa inmh. Trong lóp B hay e Udì. noi ti.t do. hay md

màng ngù gat. khòng hoc bài. khòng làm bài tap. chep hai

khòng day du. thitòng xuyen quén saeh vò hay biit hay danh

mat dò dung hoc tap... NhUng B vàn thich dén lòp boc. khong

tròll lòp hav bò tiet. B cùng khòng cò bau t h à n trong lòp. Cò

giao dà làm diét cadi"" ma tré vàn khòng tien bò.

Hồn c à n h già dình :

B là con mot trong già dình. bò làm nghé lai xe, it khi co

màt ò nhà. bò là ngi dù dòn (làm tré sd). Me làm nghé ban

bang ò ch(;5. kha bau biu vói cóng viéc buon bau làm àn. cùng ù

co tbòi gian quan tam dèn tré. nhUng rat chiéu tré. Bò me cho

biét tré de non mot thang. lue ubò cò ve bdi ebani, có lue ditòng

nhu boi luran.244Tiòp x ù c - hói c h u v e n :

T r é tò ra vui ve. bay e itòi. hav thay dc3Ì t à m trang. de xùc

dong. t h u ò n g hi dòng. lùng t ù n g trong cae càu tra lòi (thitòng

t r a Idi khòng bièt) tré khòng ke hoach hoc tàp khòng biet hoc

de l à m gì. tlu."h dem lòp vi ò lòp vui. ò nhà buon.... thich ditcJc

dièm cao n b u cac bau và rat ?,ci dùp (tré ròni nitde màt khi nói

dèn v à n de này) vi sd bò danh.

D à n h g i à tià tue* b a n g t r a c n g h i e m :

Chiìng tói (hnig ho test : WICS - III de d a n h già tri tue cho

tré. Liìc dau tre hao Iute thich làm, sau khi làm difdc 30 phut,

tré dòi bò. {)hài dóng vien tré mòi chiù làm tièp. Chi so IQ cua

trékhóngco gì (\AC bièt,phantracnghiémhànlidóng(F\^rformanct^ t(\st) co IQ: 88. phan trac nghiém bang Idi (Verbal

test) co IQ: [)^2, nhifng rieng tiéu trac nghièm ma hoa van dong

(Code) co SÒ ditun rat thap (chi titdng difdiig vói tré 8 tuoi).

•»Q u a n s à t t r é n IcVp, t ì m h i é u n g u y e n n h à n :

C h u n g tòi dit giò cac tiet toan vàn và tièng Anh trong suòt

mot t u a n và dà phat hièn ra nhieu dièu thu \'i ben quan dèn kèt

(Illa hoc kém và h à n h vi bat thitòng a tré. Tré ditoc xèp ngói

bàli ci e img. bay ngo ngiiay khòng yèn. hay citòi. noi tu do. l't

taji t r u n g d u i y nglie giàng. Kliòng ln ò tit thè càm bùt chép

bài. mòi khi eò doc. càc bau khac chép bài tré vàn con xoay bùt.

xoay saeh. tré vieù rat d i à m . chù rat xàu. thuòng cò và tré khac

dà cbiiyèn sang càu sau. tré v a n ehita viét xong càu tritóc nèn

rat b a y hòi lai. Q u a n sat ky, chùng tói thay tré cam bùt sat

iigòi. d à u co và tay cùng càng cxing khi vièt. do vày chi vièt ditdc

mot vài càu tré pbài buòng bùt xoay tay. xuyt xoa kéu mòi.245Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BỆNH CON TRỊ LIỆU MẸ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×