Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KÉM HỌC ỨNG XỬ BẤT THƯỜNG

KÉM HỌC ỨNG XỬ BẤT THƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiòp x ù c - hói c h u v e n :

T r é tò ra vui ve. bay e itòi. hav thay dc3Ì t à m trang. de xùc

dong. t h u ò n g hi dòng. lùng t ù n g trong cae càu tra lòi (thitòng

t r a Idi khòng bièt) tré khòng ke hoach hoc tàp khòng biet hoc

de l à m gì. tlu."h dem lòp vi ò lòp vui. ò nhà buon.... thich ditcJc

dièm cao n b u cac bau và rat ?,ci dùp (tré ròni nitde màt khi nói

dèn v à n de này) vi sd bò danh.

D à n h g i à tià tue* b a n g t r a c n g h i e m :

Chiìng tói (hnig ho test : WICS - III de d a n h già tri tue cho

tré. Liìc dau tre hao Iute thich làm, sau khi làm difdc 30 phut,

tré dòi bò. {)hài dóng vien tré mòi chiù làm tièp. Chi so IQ cua

trékhóngco gì (\AC bièt,phantracnghiémhànlidóng(F\^rformanct^ t(\st) co IQ: 88. phan trac nghiém bang Idi (Verbal

test) co IQ: [)^2, nhifng rieng tiéu trac nghièm ma hoa van dong

(Code) co SÒ ditun rat thap (chi titdng difdiig vói tré 8 tuoi).

•»Q u a n s à t t r é n IcVp, t ì m h i é u n g u y e n n h à n :

C h u n g tòi dit giò cac tiet toan vàn và tièng Anh trong suòt

mot t u a n và dà phat hièn ra nhieu dièu thu \'i ben quan dèn kèt

(Illa hoc kém và h à n h vi bat thitòng a tré. Tré ditoc xèp ngói

bàli ci e img. bay ngo ngiiay khòng yèn. hay citòi. noi tu do. l't

taji t r u n g d u i y nglie giàng. Kliòng ln ò tit thè càm bùt chép

bài. mòi khi eò doc. càc bau khac chép bài tré vàn con xoay bùt.

xoay saeh. tré vieù rat d i à m . chù rat xàu. thuòng cò và tré khac

dà cbiiyèn sang càu sau. tré v a n ehita viét xong càu tritóc nèn

rat b a y hòi lai. Q u a n sat ky, chùng tói thay tré cam bùt sat

iigòi. d à u co và tay cùng càng cxing khi vièt. do vày chi vièt ditdc

mot vài càu tré pbài buòng bùt xoay tay. xuyt xoa kéu mòi.245Kiém tra vd sau tiet hoc cho thay tré chi chép ditele vài

dòng, tUdng dUdng khồng 10-20% so vói cac ban cùng lóp và

thUdng là nhùng càu chù kbòng doc dUde hồc vó nghìa.

Nguyen nhàn chinh nàm ò càch càm bùt sai thành thói

quen tù càc lóp di, làm toc dò viet rà't chàm. càng cò càng

cùng Cd de "tàng toc dò" tbì càng vièt chàm lai. Vi vày. tré phài

ngoay. pbài bò càu dang viet dò de viet tièp càu sau. do vày

thành càu vò nghìa. kho doc kho hiéu. Ve nhà. tré kbòng có vd

boc, kbòng doc saeh giao khoa. khóng hoc nén bi dièm kém. So

bò kiém tra nén tré "chù dòng" danh màt vò. thay vò mói... De

chòng lai du luan. tré trd nén trd ly "ci vui ve vói diém 1,2".

"nhàn ubò khóng tu ai^' khi bi có giao phe binh. Tré kbòng thich

hoc nhung kbòng dam bò hoc vi sci bỊ. thich den lóp vi sd d nhà

mot mình buon.

Ké hoach day hoc chhih tri *' :

- Sua lai cach càm bùt (càm cao. long tay. ngitdi. cò khong

ngueo...) tàp'chep bài de nàn chù viét. Day là còng viec khòng

de dàng. càn pbài co tbòi gian và sU trd giup dac lite caia bò me.

già sit.- Làp cam két gòni 4 diém sau:

+ Klióng noi cbiiyèn tu do trong lóp. giàm so làn bi ghi tén

trong SỊ dàu bài xng con 1 dén 2 làn/ mot tuàn.

+ Ghi chep bài trén lóp day dù (néu kbòng chép kip. mitc^n

vò bau ve chép lai).

+ Phat biéu mièng hdn 2 làn trong tuàn.

+ Diém kiém tra mièng dat tù 5 trd lén.- Tue IH vira d',^ hoc vJM giù,, dd (lieu chùih, m li(ni nhaiig roi nhiéu,246Dùng bièn phàp cùng co', thitòng quy dói de khuyén khich,

giàm sàt vièc thùc hién cam kèt này vào cuoi tuàn. Sau tuàn

thù 2 chùng tói thém mot diém vào bàn cam kèt: diém kiém tra

15 phùt tù 4d trd lén. Thdi gian cani két kéo dai 4 tuàn.

Ket q u a :

Tré tinte hién khà tòt trong 2 tuàn dàu. Làn dàu tién, theo

có giào chù nhièm. tré ditele 5 d^zm món vàn và 5 diém viét 15

phùt mòn Anh vàn, tré phàt biéu mieng dùdc 2 làn trong tn

và giàm bàli nói chun. ci tit do (chi bi ghi vào so dàu bài 2

làn trong 2 tuàn). Tuy nhién tré vàn kbòng chép bài day dù. Tré

kbòng có ai kém hoc d nhà dd bò' me "khòng hdp tàc" thùc hièn

càc yéu càu tri liéu. Chùng tói de nghi già dmh cho tré tham già

hoc lóp dàc bièt mot tuàn 2 buoi, già dmh khòng tra Idi. Chùng

tòi buòc phài kèt thùc tri lièu sau 3 tuàn, màc dù cóng viéc can

thiép - tri bèli dang dièn ra theo chiéu hng tòt.

Két qua ci nàm hoc tré luu ban. bó me tìm dèn xin n.bd

giùp dò lai... cam kèt bcjJp tàc, chùng tói dà tù chòi.Chàng dau dciii, àm dnh lo àuChùng bénh dau dàu có rat nhiéu nguyen nhàn, tuy nhién,

ty le ngitòi bi dau dàu do stress rat cao. Tmh trang dau dàu cùa

iihùiig bènh nhàn này khòng giò'ng nhit dau dàu ò nhùng ngitòi

binh thùòng do bi càm. do thay dói thdi tiét. Dau dàu do bi

stress trUdng dièn là nhùng cdn dau dàu thùòng xuyén (kinh

nièn). càm giàc dàu nang, àm u hoac u dac. Dò là dau dàu do

suy nhU(;}c thàn kinh kèm theo met mòi, khó ngù, tmh tình bà't

tbng. Ditói day là mot ca làm sàng dién hình:

247Anh T.T.T s i n h n g à y 2r.'12/UiT0 la s m h vuai n.nii thu 2 Dai

hoc Thitdng mai. t n n den T r u n g t a m ìiìvam > luta h m h - ) l' Ngc)c

K h a n h vói c h ù n g b e n h d a u d a u k h o à n g^-4 u a m uav. daut h i t d n g xuyen n a n g . d a u va
(càiu t h a v rat klu» k h a n khi i-hai gin ubo lu.a di.MI ^i .lo, XM rat

h a y suy nghi n u m ui.iu. d o n - thoi hc'.u :.)m -M.>> '^b^ d u u . bUt

r ù t vi k h o n g loai ho dUoc u h ù n g y nt^luk h o u - lU'U ma donn a v \ h u du a n h dà
cà luven t a p t h e o p h u o n g p h a p n h a u dicu. - lutug b e n h van n - a v

càng tram tnaig.Nsuvéu nhàn bénh :

Nhùiio biòu lueu tivù d.i\ la I n m i < hUnj .u.. r.ui l - n b MIV

, ^ ) , U o , t h a u k i u h d o a n h h i t U n u t . u o u ^ ii.MM.a - t n - , ,H ù ,lan1,, n h ù u -
tin va<,.l:n I wS a u do la mot LM -.m^oba hav Mf. kb<:o" a kvtue xa -luh vion .au ugu khoug . o gm uia^- . - ; nhuim -^'.--^

r,ou-MMa t r m h hoc t a p . ) Dai hoc..;, Nbùu> ^tro..^ u a v / / . / . //;

^ a v a ì d i h u o n u t n i o . h o t , l a u „ a r n . u . -.miM^la u h U u . <-u .km

a a u k h o u , ÙUt l^m.h ab n,u:>v bat ,kn> lo l.ui, va .lo v .Uam a,

t . a i u . t b a . b a i d m uà r^Mlie. u b u u - a u ^ .k> v. . a u ^ L daiu^ ' la

,Uinahcuh . u v u i i ù o . uav cang i-hat m c u v m - d m tu .uu t hi(luai t u o n a t o , mot ^au b e n h t r a m t m n - b o n b i u^'• v, d u u h

bculi uhrni kbonu r,> n i m u g buai p h a p h ù u lumi do lam gunu

stres,-^.

C h à n d o a n v à d i é u tri :

Ket ,ii.a lam U-t kicm tra tri ubo. . ù d u n g bo test WMS-R

(\V. h . l o r Mcmorv ^. ale - Kcvisod.2iSlà k h à n g d m h r a n g T co triTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KÉM HỌC ỨNG XỬ BẤT THƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×