Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính nội lực trong móng bè

Tính nội lực trong móng bè

Tải bản đầy đủ - 0trang

NỀN MÓNG NHÀ CAO TẦNGGVHD: LÊ PHƯƠNG+ Strip theo phương X:+ Strip theo phương Y:NHÓM 1 – ĐỀ TÀI: MÓNG BÈ CĨ SƯỜN24NỀN MĨNG NHÀ CAO TẦNG

-Mơmen sàn móng bè theo phương X:-Mơmen sàn móng bè theo phương Y:NHĨM 1 – ĐỀ TÀI: MÓNG BÈ CÓ SƯỜNGVHD: LÊ PHƯƠNG25NỀN MÓNG NHÀ CAO TẦNGGVHD: LÊ PHƯƠNG Cốt thép cho bản móng:-Cốt thép lớp trên:

+ Mơmen lớp trên phương X:NHĨM 1 – ĐỀ TÀI: MÓNG BÈ CÓ SƯỜN26GVHD: LÊ PHƯƠNGNỀN MÓNG NHÀ CAO TẦNG

+ Mơmen lớp trên phương Y:PhươngLớpMmaxbha(kN.m)(mm)(mm)(mm)αmξChọn thépAsTT

ØaCHAsCHH.lượng(cm2/m)(mm)(mm)(cm2/m)µCH (%)XTrên4871000500400.1760.19541.912814043.980.96%YTrên6381000500400.2310.26757.153214057.451.25%NHĨM 1 – ĐỀ TÀI: MÓNG BÈ CÓ SƯỜN27NỀN MÓNG NHÀ CAO TẦNG

-GVHD: LÊ PHƯƠNGCốt thép lớp dưới:

+ Mômen lớp dưới phương X:+ Mơmen lớp dưới phương Y:NHĨM 1 – ĐỀ TÀI: MÓNG BÈ CÓ SƯỜN28GVHD: LÊ PHƯƠNGNỀN MÓNG NHÀ CAO TẦNGPhươngLớpMmaxbha(kN.m)(mm)(mm)(mm)αmξChọn thépAsTT

ØaCHAsCHH.lượng(cm2/m)(mm)(mm)(cm2/m)µCH (%)XDưới7291000500400.2640.3367.103212067.201.46%YDưới7121000500400.2580.30465.193212067.201.46%ah0 Cốt thép cho dầm móng:-Cốt thép chủ:LớpMmaxbhαmξChọn thépAsTT

(cm2/m)Chọn thépAsCHH.lượng(cm2/m)µCH (%)(kN.m)(mm)(mm)(mm)(mm)Gối272080016004015600.1210.13066.6012∅2873.890.34%Nhịp486980016004015600.2170.248127.2716∅32128.681.03%NHĨM 1 – ĐỀ TÀI: MĨNG BÈ CĨ SƯỜN29GVHD: LÊ PHƯƠNGNỀN MĨNG NHÀ CAO TẦNG

Tính cốt đai:-Gối dầmQmax

(kN)

1757b

(mm)

800h

(mm)

1600a

(mm)

100h0

(mm)

1560Kiểm tra khả năng

chịu cắt của bê tơng

Tính cốt đai chịu cắt1/4 dầm138980016001001560Tính cốt đai chịu cắtVị tríTính tốn cốt đai chịu cắt

12

12Nhánh

đai

2

2SttSmaxSctSchọn(mm)(mm)(mm)(mm)270

4311745

2208300

300100

200NHĨM 1 – ĐỀ TÀI: MĨNG BÈ CĨ SƯỜNBố trí

cốt đai

Φ12a100

Φ12a200𝛗𝛗w11.10

1.05𝛗𝛗b10.86

0.86K.tr điều kiện

phá hoại

theo ứng suất

nén chính

Thỏa

Thỏa30GVHD: LÊ PHƯƠNGNỀN MĨNG NHÀ CAO TẦNGMỤC LỤC

I. THUYẾT MINH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU MĨNG ........................................... 2

1. Tổng quan về cơng trình ...................................................................................................... 2

1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................ 2

1.2. Một số đặc điểm chính về kết cấu móng ....................................................................... 4

1.3. Các u cầu chung về thiết kế kết cấu móng ................................................................ 4

2. Cơ sở thiết kế ....................................................................................................................... 4

2.1. Bản vẽ các bộ môn liên quan ........................................................................................ 4

2.2. Các Tiêu chuẩn và Quy phạm áp dụng ......................................................................... 4

2.3. Báo cáo khảo sát địa chất Dự án ................................................................................... 5

2.4. Vật liệu sử dụng ............................................................................................................ 5

2.5. Phần mềm tính tốn kết cấu móng ................................................................................ 6

3. Tải trọng thiết kế.................................................................................................................. 6

3.1. Tĩnh tải .......................................................................................................................... 6

3.2. Tĩnh tải tường ................................................................................................................ 7

3.3. Hoạt tải .......................................................................................................................... 8

II. TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ MÓNG BÈ .......................................................................... 9

1. Giới thiệu về móng bè ......................................................................................................... 9

2. Tính tốn móng bè ............................................................................................................. 10

2.1. Chọn kích thước móng bè ........................................................................................... 10

2.2. Kích thước móng bè .................................................................................................... 11

2.3. Kiểm tra ổn định nền dưới đáy móng ......................................................................... 12

2.4. Xác định sức chịu tải của đất nền dưới đáy móng ...................................................... 13

2.5. Xác định hệ số nền: ..................................................................................................... 16

2.6. Kiểm tra lún của đất nền dưới đáy móng .................................................................... 20

2.7. Kiểm tra xuyên thủng .................................................................................................. 21

3. Tính nội lực trong móng bè ............................................................................................... 23

3.1. Các thơng số đầu vào .................................................................................................. 23

3.2. Tính cốt thép móng ..................................................................................................... 23NHÓM 1 – ĐỀ TÀI: MÓNG BÈ CÓ SƯỜN31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính nội lực trong móng bè

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×