Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnPHỤ LỤCGVHD: TS. Trần Ngọc Trang65SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - KIểm toán

PHỤ LỤC 01MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM VỚI NHÂN VIÊN CÔNG TY

CP SẢN XUẤT VÀ XNK VIETLAND

Kính gửi:

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu các vấn đề thực tế tại Công ty CP SX và

XNK Vietland, tơi nhận thấy cơng tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

đang là vấn đề mang tính cấp thiết đới cơng ty. Bởi vậy, để giúp cho việc đưa ra các

giải pháp nâng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh một cách có hiệu quả và xuất phát

từ đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP SX và XNK

Vietland” rất mong sự hợp tác của quý vị về các thơng tin trong phiếu điều tra.

1. Theo Ơng (Bà), cơng tác phân tích hiệu quả sử dụng vớn kinh doanh hiện nay cócần thiết cho các doanh nghiệp hay không?

A.Rất cần thiết

B.Cần thiết

C. Khơng cần thiết

2. Cơng tác phân tích kinh tế tại công ty được thực hiện với tần suất như thế nào?

A: Phân tích định kỳ theo quý

B: Phân tích định kỳ theo năm tài chính

C: Phân tích định kỳ theo tháng

3.Tình hình hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty vận chuyển và kho

vận Bưu điện hiện nay được đánh giá như thế nào?

A: Trung bình

B: Khá

C: Tốt

4. Quy mô vốn tại công ty có phù hợp với nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanhkhông?

A. Phù hợp

B. Không phù hợp

C. Rất phù hợp

5. Theo Ông (Bà), cơ cấu vốn kinh doanh của công ty hiện nay có hợp lý không?A. Hợp lý

B. Không hợp lý

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang66SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnC. Ý kiến khác

6. Cơng ty lập kế hoạch dự toán lượng tiền mặt cần sử dụng trong kỳ cho hoạt độngsản xuất kinh doanh với tần suất như thế nào?

A. Không lập kế hoạch

B. Lập kế hoạch định kỳ theo Tháng

C. Lập kế hoạch định kỳ theo quý

7. Việc xây dựng các chính sách thu hồi công nợ đã được công ty được thực hiện tốtchưa?

A. Tốc độ thu hồi chậm

B. Tốc độ thu hồi trung bình

C. Tốc độ thu hồi nhanh

8. Công ty lập kế hoạch mua sắm, sử dụng, thanh lý TSCĐ cho từng thời kỳ haykhông?

A. Lập kế hoạch định kỳ theo Tháng

B. Lập kế hoạch định kỳ theo quý

C. Không lập kế hoạch

9. Theo Ông (Bà), việc đầu tư và trích khấu hao TSCĐ như hiện nay có hợp lý haykhông?

A. Ý kiến khác

B Hợp lý

C Không hợp lý

10.Nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng lớn nhất tới hiệu quả sử dụng vốn của

công ty?

A: Môi trường cạnh tranh

B: Môi trường chính trị - pháp ḷt

C: Mơi trường kinh tế

D: Nhân tố khác

11.Nhân tố bên trong nào ảnh hưởng lớn nhất tới hiệu quả sử dụng vốn của

công ty?

A: Nhân tố khác

B: Chất lượng dịch vụ

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang67SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnC: Quy chế tài chính

D: Ng̀n nhân lực

12.Theo ơng(bà) cơng ty cần chú trọng vào những giải pháp nào sau đây nhằm

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn?

A. Mở rộng thị trường tìm kiếm hợp đông

B. Ý kiến khác

C. Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch, xác định nhu cầu VCĐ, VLĐ một cách hợp lýXin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý vị trong phiếu điều tra

này!GVHD: TS. Trần Ngọc Trang68SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - KIểm toán

PHỤ LỤC 02PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CP SX VÀ XNK VIETLAND

Phỏng vấn kế toán trưởng

Câu hỏi 1: Công tác phân tích kinh tế tại Cơng ty CP Sản xuất và XNK

Vietland được tổ chức thực hiện như thế nào (về bộ phận thực hiện, tần suất thực

hiện, quy trình lập kế hoạch và tiến hành thực hiện)?

Câu hỏi 2: Công ty đã sử dụng các chỉ tiêu nào trong phân tích hiệu quả sử

dụng vớn kinh doanh?

Câu hỏi 3: Xin Ông (Bà) cho biết quy trình thực hiện huy động vốn kinh

doanh tại công ty?

Câu hỏi 4: Công ty huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào? Việc huy

động vốn kinh doanh của công ty trong các năm gần đây có những thuận lợi và khó

khăn gì?

Câu hỏi 5: Công ty có thực tập lập kế hoạch dự toán lượng tiền mặt cần sử

dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay không? Lượng tiền mặt tại quỹ của

công ty có phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay

không?

Câu hỏi 6: Theo sớ liệu trên báo cáo tài chính của cơng ty trong 2 năm 20162017, ty trọng vốn lưu động cao hơn ty trọng vốn cố định. Trong điều kiện công ty

là một doanh nghiệp sản xuất thương mai, cơ cấu vớn như vậy là chưa hợp lý. Xin

Ơng (Bà) cho ý kiến về vấn đề này

Câu hỏi 7: Việc đầu tư, quản lý và sử dụng TSCĐ của công ty được quan tâm

thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 8: Công tác quản lý hàng tồn kho được công ty thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 9: Công ty đã thực hiện các biện pháp gì để quản lý các khoản phải

thu?GVHD: TS. Trần Ngọc Trang69SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnTỞNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

Câu hỏi 1: Cơng tác phân tích kinh tế tại Công ty CP Sản xuất và XNK

Vietland được tổ chức thực hiện như thế nào (về bộ phận thực hiện, tần suất thực

hiện, quy trình lập kế hoạch và tiến hành thực hiện)?

Cơng tác tổ chức phân tích kinh tế tại Công ty được thực hiện dưới sự chỉ đạo

trực tiếp của giám đốc công ty. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phân

công nhân sự và tiến hành thực hiện toàn bợ cơng tác phân tích kinh tế.

Cơng tác phân tích kinh tế được thực hiện định kỳ 1 năm 1 lần vào ći năm

tài chính sau khi đã khóa sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra, có thể thực

hiện phân tích kinh tế khi cần thiết và có yêu cầu của Ban giám đốc.

Câu hỏi 2: Công ty đã sử dụng các chỉ tiêu nào trong phân tích hiệu quả sử

dụng vốn kinh doanh?

Công ty CP Sản xuất và XNK Vietland thực hiện phân tích kinh tế chủ yếu về

doanh thu, chi phí, lời nḥn. Gờm:

-Phân tích doanh thu bán hàng (tổng quát, nhân tố ảnh hưởng, tốc độ phát triển);

Phân tích chi phí kinh doanh (phân tích tổng hợp, phân tích từng loại chi phí cụ-thể);

Phân tích lợi nhuận (phân tích tổng hợp và phân tích tình hình phân phới lợi

nhuận).

Câu hỏi 3: Xin Ông ( Bà) cho biết quy trình thực hiện huy động vốn kinh

doanh tại công ty?

Trước hết căn cứ nhu cầu vốn cần sử dụng, đối chiếu với nguồn vốn sẵn có,

xác định lượng vốn cần huy động thêm. Lựa chọn nguồn, cách thức, thời gian huy

động vốn tối ưu. Lập kế hoạch chị tiết trình lên giám đốc công ty. Sau khi nhận

được phê duyệt của giám đốc, tiến hành huy động vốn theo kế hoạch.

Câu hỏi 4: Công ty huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào? Việc huy

động vốn kinh doanh của công ty trong các năm gần đây có những thuận lợi và khó

khăn gì?

Các nguồn huy động vốn của công ty:lợi nhuận giữ lại, vốn vay từ ngân hàng

và vốn phi chính thức (ứng trước hoặc chậm trả).

Các thuận lợi trong huy động vốn: trong thời gian gần đây, các ngân hàng đã

tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục vay vốn, mức lãi suất cho vay cũng thấp hơn.

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang70SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - KIểm toánCác khó khăn trong huy đợng vớn: hạn mức tín dụng, lãi śt ngân hàng

vẫn còn cao, vốn huy động được từ ngân hàng chủ yếu là vốn ngắn hạn, việc

chiếm dụng vốn của bạn hàng khơng thể thực hiện trong thời gian dài, mang

tính nhất thời.

Câu hỏi 5: Công ty có thực tập lập kế hoạch dự toán lượng tiền mặt cần sử

dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay không? Lượng tiền mặt tại quỹ của

công ty có phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay

không?

Đầu mỗi kỳ kinh doanh, nhân viên kế toán tiền của công ty bắt buộc phải lập

dự toán lượng tiền mặt cần sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

trong kỳ, đám bảo lượng tiền tại quỹ của công ty đủ cho hoạt động thanh toán mà

không dân đến tình trạng ứ động vốn. Tuy nhiên với nền kinh tế đầy biến dộng như

hiện nay, việc tiền mặt tại quỹ dư thừa hay thiếu hụt tạm thời so với nhu cầu cũng là

tình trạng không thể tránh khỏi.

Câu hỏi 6: Theo số liệu trên báo cáo tài chính của cơng ty trong 2 năm 20162017, ty trọng vốn lưu động cao hơn ty trọng vốn cố định. Trong điều kiện công ty

là một doanh nghiệp sản xuất thương mại, cơ cấu vốn như vậy đã hợp lý hay chưa.

Xin Ông (Bà) cho ý kiến về vấn đề này?

Cơ cấu vốn kinh doanh như hiện nay của công là hợp lý do công ty luôn cần

duy trì một lượng tiền mặt lớn để phục vụ cho việc thanh toán các chi phí trong quá

trình sản xuất kinh doanh . Ngoài ra, hàng tồn kho của công ty với chủ yếu là

nguyên liệu có giá trị lớn nên giá trị hàng tồn kho tương đối cao. Vì vậy, tổng vốn

lưu dộng của công ty chiếm tỷ trọng cao hơn tổng vốn cố định là hoàn toàn hợp lý. .

Câu hỏi 7: Việc đầu tư, quản lý và sử dụng TSCĐ của công ty được quan tâm

thực hiện như thế nào?

TSCĐ của công ty được theo dõi tăng, giảm, trích khấu hao hàng quý thao

phương pháp khấu hao tuyến tính. TSCĐ được phân loại và quản lý theo từng phân

xưởng, từng bộ phận chức năng. Các kế hoạch mua sắm, thanh lý TSCĐ đều được

tính toán tỉ mỉ, chi tiết có phê duyệt của giám đốc công ty.

Câu hỏi 8: Công tác quản lý hàng tồn kho được công ty thực hiện như thế nào?GVHD: TS. Trần Ngọc Trang71SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnHàng tờn kho được quản lý mợt cách khoa học bắt đầu từ thời điểm nhà cung

cấp giao nguyên vật liệu đến kho của công ty cho đến thời điểm thành phẩm được

xuất khỏi kho thành phẩm.

Hàng tồn khi được phân loại, kiểm tra và ghi nhận đầy đủ thông tin. Kiểm kê

hàng tồn kho được thực hiện cho tất cả các hàng tồn khi ở tất cả các nơi thiếu 6

tháng một lần, tương ứng với ngày giữa niên đợ và kế thức năm tài chính.

Câu hỏi 9: Cơng ty đã thực hiện các biện pháp gì để quản lý các khoản

phải thu?

Khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh nhiều hay ít phụ tḥc vào các

́u tớ như tình hình nền kinh tế, giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm, và chính

sách bán chịu của doanh nghiệp. Trong các u tớ này, chính sách bán chịu ảnh

hưởng mạnh nhất đến khoản phải thu. Vì vậy, công ty đã rất chú trọng đến việc xây

dựng mợt chính sách bán chịu phù hợp, rút ngắn thời hạn bán chịu, tăng tỷ lệ chiết

khấu lên cao hơn. Ngoài ra, công ty thường xuyên lập danh sách khách hàng chịu

nợ, xem xét khả năng thu hồi nợ để đưa ra các biện pháp một cách kịp thời.GVHD: TS. Trần Ngọc Trang72SVTH: Hoàng Thị CúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×