Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty đều biến động theo xu hướng tăng làm cho sức sản xuất và khả năng sinh lời của đồng vốn năm 2017 giảm so với năm 2016. Ng

- Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty đều biến động theo xu hướng tăng làm cho sức sản xuất và khả năng sinh lời của đồng vốn năm 2017 giảm so với năm 2016. Ng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốn Ngun nhân của những hạn chế

- Việc huy động vốn của công ty vẫn chỉ phụ thuộc vào các kênh huy động

truyền thống như: vốn do cổ đông đóng góp, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vay

ngân hàng và các tổ chức tín dụng mà nguyên nhân chủ yếu là do công ty chưa thiết

lập được các phương án huy động vốn linh hoạt, cụ thể, chi tiết trên cơ sở kế hoạch

kinh doanh của công ty.

- Trình độ quản lý còn hạn chế nên chưa thực hiện đầy đủ việc xác định nhu

cầu vốn lưu động kế hoạch, vốn thường xuyên tối thiểu để lập kế hoạch huy động

và sử dụng hợp lý. Mặt khác công tác tổ chức hoạch toán và phân tích hoạt đợng

kinh tế chưa tớ, khơng tiến hành phân tích hoạt đợng kinh tế thường xuyên do đó

không nắm bắt được để kịp thời xử lý.

- Quản lý vốn chưa chặt chẽ, không kiểm tra sát sao, công ty chưa gắn kinh

doanh với hiệu quả kinh doanh và việc bảo tồn vớn. Chưa tính toán lựa chọn

phương án kinh tế tối ưu hơn có thể giữ việc đi vay chịu lãi suất để tài trợ công nợ

với khuyến mãi giảm giá để giảm nợ và an tồn về tài chính. Chưa chấp hành

nghiêm túc các quy định về quản lý, kinh doanh và tuân thủ quy trình quản lý tiền

vốn, thiếu kiểm tra đôn đốc việc thu hồi tiền vốn.

- Hiệu quả sử dụng VLĐ năm 2017 không cao là do có một lượng VLĐ lớn

của công ty bị ứ đọng, chưa phát huy hết hiệu quả.

- Công ty chưa có kế hoạch mua sắm TSCĐ cụ thể từ đầu năm, chưa có biện

pháp phòng ngừa rủi ro hỏng hóc các TSCĐ có giá trị lớn, ý thức bảo vệ TSCĐ của

người lao động bị thả lỏng, một số TSCĐ hư hỏng phải sửa chữa nhưng vẫn không

thấy việc quy kế trách nhiệm, bắt đền bù.

3.2. Các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn tại Công ty CP SX và XNK Vietland

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề mang tính cấp bách

cho các doanh nghiệp. Ḿn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh thì doanh nghiệp phải thơng qua cơng tác phân tích hiệu

quả sử dụng vốn doanh nghiệp để đánh giá được hiệu quả sử dụng

vốn kinh doanh của mình, phát hiện những tồn tại và nguyên nhân

để có thể đề ra những giải pháp khắc phục. Nhưng mỡi doanh

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang53SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnnghiệp lại có một cái nhìn khác nhau về công tác phân tích và sử

dụng các nợi dung và phương pháp phân tích khách nhau tùy theo

từng loại doanh nghiệp, đặc điểm của doanh nghiệp và tùy theo

trình độ của cán bợ cơng nhân viên thực hiện việc phân tích. Trong

thời gian thực tập tại Công ty CP SX và XNK Vietland, em thấy

rằng: cơng tác phân tích kinh tế nói chung và phân tích hiệu quả

sử dụng vớn kinh doanh nói riêng tại công ty chưa được chú trọng

quan tâm đúng mức và các cơng việc phân tích còn nhiều hạn chế.

Nợi dung phân tích còn sơ sài chưa đi sâu vào phân tích chi tiết

từng chỉ tiêu. Do đó cơng tác phân tích chưa mang lại hiệu quả

cao.

Qua bài phân tích ở trên ta thấy nâng cao hiệu quả sử dụng

vớn là mợt vấn đề mang tính cấp thiết. Đặc biệt với công ty CP SX

và XNK Vietland, hiệu quả sử dụng vớn vẫn còn hạn chế. Còn

nhiều tồn tại cần được khắc phục, nếu được giải quyết thì công ty

sẽ phát triển mạnh hơn nữa .

Xuất phát từ cơ sở lý luận và tình hình quản lý, sử dụng vốn tại

công ty, em xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

sử dụng vốn của công ty.

3.2.1. Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn kinh

doanh cho mỡi thời kỳ.

• Lý do đưa ra giải pháp

Dự báo nhu cầu VKD có ý nghĩa tiên quyết đối với hiệu quả sử

dụng VKD trong kỳ. Dự báo càng chính xác thì việc phân phới, sử

dụng VKD trong kỳ càng hợp lý và tiết kiệm. Tuy nhiên thực tế hiện

nay tại công ty chưa có hoạt động dự báo nhu cầu VKD trong kỳ,

thường chỉ đến khi có nhu cầu về VKD bổ sung thì lãnh đạo công ty

mới tìm cách huy động và tiến hành các bước huy động VKD. Điều

này rất không lợi cho cơng ty phải chấp nhận chi phí huy đợng vớn

cao, hoặc có khi công ty không huy động được vốn dẫn đến mất cơ

hợi kinh doanh.

• Nội dung giải pháp

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang54SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnĆi mỡi kỳ kinh doanh, lãnh đạo công ty căn cứ vào những kế

hoạch hoạt động kinh doanh trong năm tới và những dự kiến về

biến động của thị trường để tiến hành công tác hoạch định tài

chính từ đó xác định chính xác nhu cầu vốn trong kỳ. Dựa trên nhu

cầu vốn đã định, lập kế hoạch huy đợng vớn, xác định khả năng tài

chính hiện tại của cơng ty, sớ vớn còn thiếu, so sánh chi phí huy

đợng vớn từ các nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù

hợp, tránh tình trạng thừa vớn, gầy lãng phí hoặc thiếu vớn làm

gián đoạn hoạt động kinh doanh, đồng thời hạn chế rủi ro có thể

xảy ra.

• Điều kiện thực hiện

Cơng ty cần phải phân tích chính xác các chi tiêu tài chính của

kỳ trước, những biến động chủ yếu trong VKD, mức chênh lệch

giữa kế hoạch và nhu cầu VKD của kỳ trước. Đồng thời, phải lập

được kế hoạch kinh doanh và dự đoán chính xác sự biến đợng của

thị trường để xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực

trạng thị trường và môi trường kinh doanh của từng thời kỳ.

3.2.2. Giải pháp 2: Đa dạng hình thức huy động vốn

• Lý do đưa ra giải pháp

Giải pháp được đưa ta dựa trên cơ sở thực tế là việc huy động

vốn của công ty vẫn chỉ phụ thuộc vào các kênh huy động truyền

thống như: vốn góp cổ động, LN giữ lại để tái đầu tư, vay ngân

hàng và các tổ chức tín dụng, mà chưa quan tâm đến một số

nguồn tài trợ như: vốn vay cá nhân, nguồn vốn kinh doah, liên

kết…Vì vậy, công ty cần khai thác linh hoạt hơn các nguồn tài trợ.

• Nội dung giải pháp

Vốn vay cá nhân: là việc vốn huy động vốn từ các cá nhân do

lượng tiền mà người dân nói chung, nhân viên cơng ty nói riêng

tích trữ ở nhà mà khơng gửi ngân hàng hay đầu tư còn rất lớn giúpGVHD: TS. Trần Ngọc Trang55SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốncơng ty huy đợng vốn kịp thời mà không mất thời gian làm thủ tục

vay.

Nguồn vốn kinh doanh, liên kết: Đây là hình thức hợp tác mà

qua đó các công ty không những tăng được vớn cho hoạt đợng

kinh doanh mà còn học tập được kinh nghiệm quản lý, tiếp thu

được tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Công ty

có thể hợp tác kinh doanh, liên kết với những doanh nghiệp hoạt

động trong lĩnh vực bổ trợ cho hoạt động kinh doanh thương mại

của công ty.

 Điều kiện thực hiện

Để thực hiện được giải pháp trên thì đòi hỏi lãnh đạo cơng ty

phải chứng minh được mục đích sử dụng vốn bằng cách đưa ra kết

quả kinh doanh và hiệu quả vòng quay vớn trong các năm qua và

triển vọng năm tới, tạo niềm tin cho các nơi cung ứng vớn bằng

cách nâng cao uy tín cơng ty.GVHD: TS. Trần Ngọc Trang56SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm toán3.2.3. Giải pháp 3: Tổ chức việc tiêu thụ nhằm đẩy

nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động

 Lý do đưa ra giải pháp

Qua phân tích cho thấy tốc độ chu chuyển vốn lưu động của

công ty năm 2017: sớ vòng quay của vớn lưu đợng là 1,46 vòng.

Điều này cho thấy tớc đợ chu chủn vớn lưu động của công ty là

chậm vì vậy việc đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng

nhanh, tăng doanh thu và lợi nhuận công ty là cần thiết.

 Nội dung giải pháp

+ Xây dựng và mở rộng hệ thống dịch vụ ở những thị trường

đang có nhu cầu. Thông qua hệ thống tổ chức công tác nghiên

cứu, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Đây chính là cầu nới giữa

công ty với khách hàng. Qua đó, công ty có thể thu nhập thêm

những thông tin cần thiết và đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm

phục vụ tớt hơn nhu cầu của khách hàng, củng cố niềm tin của

khách hàng với công ty.

+ Thực hiện phương châm khách hàng là thượng đế, áp

dụng chính chính sách ưu tiên về giá cả, điều kiện thanh toán

đối với những khách hàng lớn có uy tín, lâu năm.

+ Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ,

đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, năm bắt nhu

cầu của khách hàng.

 Điều kiện thực hiện

Giải pháp chỉ thực hiện có hiệu quả khi cơng ty có phòng

marketing phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường. Đây là nhu cầu

cấp bách của cơng ty để xây dựng được chính sách giá cả, chính

sách quảng bá trên thị trường, là cơ sở cho công ty đưa ra mức giá

cạnh tranh, tăng số lượng tiêu thụ và thu được lợi nhuận cao hơn

cũng như tăng khả năng cạnh tranh của công ty trong cơ chế thị

trường khốc liệt hiện nay.GVHD: TS. Trần Ngọc Trang57SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - KIểm toán3.2.4. Giải pháp 4: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và tiêu

chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

 Lý do đưa ra giải pháp

Hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh giúp chúng ta theo dõi được tình hình sử dụng vốn lưu

động và vốn cố định nói riêng và hiệu quả hoạt động kinh tế của

công ty nói chung. Tuy nhiên thực tế hiện nay, không chỉ riêng tại

Công ty CP Sản xuất và XNK Vietland mà tại nhiều cơng ty khác

vẫn còn tồn tại là không xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn cụ thể

để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Kế hoạch và công

tác sử dụng vốn kinh doanh ở công ty chưa thực sự mang lại hiệu

quả cao. Tốc độ chu chủn vớn còn chậm, thời gian chu chủn

vớn lưu đợng còn dài. Trong cơ chế hiện nay, việc xây dựng hệ

thống này là rất cần thiết để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh

doanh của công ty.

 Nội dung giải pháp

Muốn làm tốt công tác này công ty cần phải xây dựng một bộ

phận chuyên trách có vai trò tổng hợp thơng tin chung, bên cạnh

đó tại các bộ phận cũng cần có cán bộ theo dõi, giám sát, thu thập

thơng tin. Định kỳ cán bợ phòng kế toán phải đánh giá và đưa ra

phương hướng cho việc sử dụng vốn kinh doanh và đánh giá hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty một cách thường xuyên

dựa trên cơ sở số liệu của toàn của công ty và của từng bộ phận.

Những đánh giá này giúp cho ban lãnh đạo công ty thấy được hoạt

động cụ thể ở các khâu, khâu nào chưa hiệu quả, giai đoạn nào

cần phải khắc phục… từ đó có những điều chỉnh nhằm nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty.

 Điều kiện thực hiện

Việc xác định và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

của công ty phải từ nguồn thơng tin chính xác, đáng tin cậy nhằm

đảm bảo được tính chính xác, tính nhất quán và phù hợp với tình

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang58SVTH: Hoàng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốnhình, đặc điểm kinh doanh của công ty. Khâu thu thập thông tin là

khâu chủ chốt, quyết định phần lớn đến tính chính xác, ý nghĩa

thực tế của các chỉ tiêu trong bảng đánh giá. Vì thế, những sai sót

trong khâu này làm cho việc đánh giá hiệu quả không có tác dụng,

có khi còn đi ngược lại với những gì công ty đang gặp phải.

Ngoài những thông tin bên trong cơng ty được cung cấp từ

phòng tổng hợp thì những thông tin từ những đối thủ cạnh tranh

và ngành vận tải cũng là những căn cứ giúp đánh giá được tình

hình vốn kinh doanh của công ty so với ngành và đối thủ cạnh

tranh trong cung môi trường kinh doanh. Từ đó, giúp công ty tìm

hiểu nguyên nhân kém hiểu quả là từ bên trong hay tác động từ

môi trường bên ngoài để có những giải pháp khắc phục kịp thời.

3.3. Một số kiến nghi

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan nhà nước

Nhà nước có vai trò đặc biệt trong điều tiết nền kinh tế, đảm

bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh. Bên cạnh những chính

sách khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, một số quyết định

của Nhà nước vẫn còn chưa đưa ra đúng thời điểm, thiếu sót làm

ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh

vực vận chuyển. Sau đây là một số kiến nghị cần được cơ quan

chức năng có thẩm quyền xem xét nhằm tạo điều kiện thuận lợi

cho công ty.

- Cải tiến hoạt đợng thủ tục hành chính.

Mặc dù đã có những thay đổi trong cơ chế và thủ tục hành

chính song vẫn còn mợt sớ tiêu cực chưa được giải qút. Điều

này làm mất thời gian của doanh nghiệp và mất đi cơ hội của

doanh nghiệp. Do vậy, cần có những đổi mới thực sự về công tác

quản lý của cán bộ Nhà nước để có được những quyết định kịp

thời, đúng đắn và khách quan. Bên cạnh đó, Nhà nước cần hoàn

thiện hơn hệ thống pháp luật nhằm hạn chế và giải quyết những

tiêu cực, xây dựng môi trường kinh doanh càng bình đẳng.

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang59SVTH: Hoàng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốn- Cải thiện trong chính sách thuế.

Chính sách thuế hiện nay của Nhà nước là cứ phát sinh doanh

thu là phải nộp thuế, dù doanh nghiệp chưa nhận được tiền. Vì thế,

doanh nghiệp phải chịu những khó khăn do chi phí nợ đọng lại vừa

phải nộp thuế cho cơ quan thuế đúng hạn quy định. Do vậy, Nhà

nước cần có chính sách thuế riêng, linh hoạt hơn đối với các doanh

nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát

triển.

Cần thực hiện tốt công tác kiểm toán để đưa ra những chính

sách kịp thời và hiệu quả. Thơng qua hoạt động kiểm toán, Nhà

nước có thể phát hiện ra những khó khăn mà doanh nghiệp gặp

phải trong chính sách thuế hiện tại nhằm cải thiện chính sách thuế

giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn đang gặp phải.

3.3.2. Kiến nghị với Công ty CP SX và XNK Vietland

Hiệu quả kinh doanh là thước đo trình độ tổ chức, quản lý kinh

doanh. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sớng còn

đới với mợt doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh cao tức lợi nhuận

càng cao. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận thì công tác nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty cần phải thực hiện đồng

thời các biện pháp trên. Bên cạnh đó công ty phải cập nhật thường

xuyên chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt chính sách thuế

để có những điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh,

chính sách quản lý và hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Công ty cần quan tâm hơn đến việc xây dựng và thực hiện các

kế hoạch nhằm tăng kết quả hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả

sử dụng vốn, cần linh hoạt theo sát diễn biến nhu cầu vốn của

công ty để kịp thời lên kế hoạch tránh làm lỡ cơ hội kinh doanh.

Công ty cần thực hiện các giải pháp đã đề ra để khắc phục những

tồn tại còn lại của công ty để ngày càng hoàn thiện và mở rộng và

phát triển hơn nữa.

3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng thương mại

GVHD: TS. Trần Ngọc Trang60SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế toán - KIểm toánNgân hàng cần quan tâm hơn đến vấn đề điều chỉnh lãi suất,

lãi suất cho vay cần linh hoạt theo sát diễn biến cung cầu vớn của

thị trường, thực hiện chính sách giá linh hoạt và điều chỉnh tỷ giá

theo hướng có lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Ngân hàng cần có những biện pháp hỗ trợ về lãi suất, cung cấp

các gói cho vay hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi vẫn đang gặp khó

khăn.GVHD: TS. Trần Ngọc Trang61SVTH: Hoàng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpKhoa: Kế tốn - KIểm tốn

KẾT LUẬNVốn kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đang là vấn đề

được các doanh nghiệp rất quan tâm. Tuy nhiên, cơng tác phân tích kinh tế nói

chung và phân tích hiệu quả sử dụng vớn kinh doanh nói riêng tại các doanh nghiệp

nhỏ và vừa vẫn chưa được chú trọng. Công ty CP SX và XNK Vietland cũng không

là ngoại lệ. Từ thực tế đó, thông qua bài khóa luận, em đã cố gắng chuyển tới nhà

quản trị của công ty phần nào thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công

ty và dựa trên những kiến thức đã học trong trường, em đã đề xuất một số giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty.

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là thước đo trình độ tổ chức, quản lý kinh

doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề quan trọng đối với một

doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tăng sẽ dẫn tới lợi nhuận tăng theo.

Để quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty ngày càng phát triển, đảm

bảo hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, công ty cần cố gắng phát huy những

thành quả đạt được và không ngừng cải tiến những chỉ tiêu chưa đạt được nhằm

mục đích ći cùng là làm sao sử dụng vốn có hiệu quả hơn, cải thiện được tình

hình hiện tại.

Dù có nhiều cố gắng nhưng với những sự hạn chế nhất định về thời gian và

kiến thức đề tài nghiên cứu này không tránh khỏi những thiếu xót, chưa giải quyết

triệt để những vấn đề tồn tại; những giải pháp có thể chỉ dừng ở những bước đầu ý

tưởng. Nhưng em rất mong công ty có thể coi đây là tài liệu tham khảo để công ty

có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty trong tương lai một

cách hiệu quả hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Trần Ngọc Trang, và các

cán bộ Công ty CP Sản xuất và XNK Vietland đã quan tâm chỉ bảo em trong śt

thời gian thực tập cũng như hồn thành khóa ḷn tớt nghiệp.GVHD: TS. Trần Ngọc Trang62SVTH: Hồng Thị CúcKhóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Trần Ngọc TrangKhoa: Kế tốn - KIểm tốn63SVTH: Hồng Thị CúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty đều biến động theo xu hướng tăng làm cho sức sản xuất và khả năng sinh lời của đồng vốn năm 2017 giảm so với năm 2016. Ng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×