1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Cơ khí - Vật liệu >

Kết cấu cơ khí của máy tiện.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (962.33 KB, 46 trang )


Hình 4. 2. Hình chiếu đứng bộ phận ụ trướcHình 4. 3. Mặt cắt R_R29Hình 4. 4. Mặt cắt T-THình 4. 5. Hình chiếu bằng bộ phận ụ trước30Hình 4. 6. Hình chiếu trục đo bộ phận ụ trước31Hình 4. 7. Hình chiếu đứng nắp hộp chứa động cơHình 4. 8. Mặt cắt R_R32Hình 4. 9. Hình chiếu cạnh nắp hộp chứa động cơHình 4. 10. Hình chiếu trục đo nắp hộp chứa động cơ33Hình 4. 11. Hình chiếu đứng mâm cặpHình 4. 12. Hình chiếu cạnh mâm cặp34Hình 4. 13. Mặt cắt R-R mâm cặpHình 4. 14. Hình chiếu trục đo mâm cặp352.2. Bộ phận đồ gá dao.Hình 4. 15. Hình chiếu đứng đồ gá daoHình 4. 16. Hình chiếu cạnh đồ gá dao36Hình 4. 17. Hình chiếu bằng đồ gá daoHình 4. 18. Hình chiếu trục đo đồ gá dao372.3 Bộ phận thân máy.Hình 4. 19. Hình chiếu đứng thân máyHình 4. 20. Hình chiếu cạnh thân máyHình 4. 21. Hình chiếu bằng thân máyHình 4. 22. Hình chiếu trục đo thân máy382.4. Ụ động.Hình 4. 23. Hình chiếu đứng ụ chống tâmHình 4. 24. Hình chiếu cạnh ụ chống tâmHình 4. 25. Hình chiếu trục đo ụ chống tâm

39Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

×