Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể

*Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

16

- Cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa theo các ngành kinh tế.

2- Nghiên cứu cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa trong các doanh

nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong đó đề tài luận án tập trung nghiên cứu:

- Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế

có tham gia xuất khẩu.

- Cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao một số năng lực

xuất khẩu hàng hóa, trong đó luận án tập trung vào: năng lực tài chính của doanh

nghiệp xuất khẩu; năng lực thiết bị, công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu; nguồn nhân

lực; năng lực phát triển sản phẩm xuất khẩu mới; năng lực định giá sản phẩm xuất

khẩu; năng lực phát triển kênh xuất khẩu; năng lực xúc tiến xuất khẩu.

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

*Cách tiếp cận nghiên cứu

-Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu (cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu

hàng hóa trong nền kinh tế) chủ yếu từ góc độ chuyển dịch cơ cấu đầu tư phát triển

xuất khẩu hàng hóa của các ngành, khu vực kinh tế trong nền kinh tế.

- Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu(cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu

hàng hóa trong nền kinh tế) ở phạm vi doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu từ góc độ điều

chỉnh cơ cấu đầu tưtheo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

trên thị trường xuất khẩu.

*Các phương pháp thu thập thông tin nghiên cứu

1) Các phương pháp thu thập thông tin thứ cấp;

2) Các phương pháp thu thập thông tin sơ cấp.

Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện Đề án “Điều tra khảo sát tái cơ cấu đầu tư

phát triển xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” do Vụ Kế

hoạch (Bộ Cơng Thương) chủ trì và Viện Nghiên cứu Thương mạinay là Viện Nghiên

cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) thực hiện, vớiphương

pháp điều tra chọn mẫu như sau:

-Đối tượng điều tra khảo sát gồm: Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa; Các

chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác.

-Phạm vi điều tra khảo sát: Điều tra tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm (Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Kinh

tế trọng điểm phía Nam, Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung).17

- Chọn mẫu và cơ mẫu: Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (phân

tầng theo khu vực địa lý và theo ngành hàng xuát khẩu chính); Cơ mẫu điều tra khoảng

400 doanh nghiệp xuất khẩu (đến tháng 6/2016, số lượng doanh nghiệp này chiếm tỷ

trọng xuất khẩu trên 95% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, tỷ lệ sai số 5%) và các

chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và các lĩnh vực khác.

-Phương pháp thu thập thông tin:Điều tra bằng bảng hỏi (điều tra viết).

-Phương pháp xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả: Sử dụng phần mềm hỗ trợ

SPSS, excel để tính tốn.

*Các phương pháp phân tích, chứng minh vấn đề nghiên cứu

Tác giả luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng

trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề của đề tài luận án,cụ thể:

- Sử dụng các phương pháp hệ thống hóa, khái quát hóa và phương pháp tổng

hợp trong nghiên cứu tổng quan các cơng trình đã cơng bố liên quan đến đề tài luận án

và nghiên cứu cơ sở lý thuyết;

- Sử dụng các phương pháp phân tích, chứng minh:Thống kê miêu tả, thống kê

so sánh trong nghiên cứu đánh giá thực trạng cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu đầu tư phát

triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam;

- Sử dụng các phương pháp nội suy, ngoại suy trong đề xuất phương hướng, giải

pháp tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong thời kỳ tới.

6. Những đóng góp mới của luận án

Trên cơ sở tổng quan các cơng trình nghiên cứu trong và nước, cũng nhưnội

dung nghiên cứu của đề tài “Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hoá của Việt

Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, luận án có những đóng góp

như sau:

Một là, về lý luận, luận án đã làm rõ các khái niệm, bản chất và đặc điểm của tái

cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu trong nền kinh tế; Phân tích sâu các mối quan hệ

giữa cơ cấu đầu tư và tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa với mơ hình tăng

trưởng và đổi mới mơ hình tăng trưởng trong các nền kinh tế được định hướng xuất

khẩu trong xu thế hội nhập; Xác định các nội dung cụ thể trong tái cơ cấu đầu tư phát

triển xuất khẩu hàng hóa và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến tái cơ cấu đầu tư phát

triển xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế theo định hướng mở cửa và hội nhập.18

Hai là, về thực tiễn, luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư và sự thay

đổi cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

Từ đó, rút ra những kết luận xác thực về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên

nhân trong đầu tư và cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn

vừa qua. Những đánh giá, nhận định được rút ra dựa trên các tư liệu, số liệu được cập

nhật là kết quả nghiên cứu độc lập và là những đóng góp mới của luận án.

Luận án đã đề xuất các quan điểm, mục tiêu,định hướng và các giải pháp tái cơ

cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến

2030. Những đề xuất của luận án được xây dựng dựa trên các luận cứ, luận điểm khoa

học mớiđược xây dựng qua nghiên cứu ở Chương 1 và Chương 2 là những đóng góp

mới và có giá trị thực tiễn cao của luận án.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu đề tài luận án được kết

cấu thành 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng

hóa đối với một quốc gia.

Chương 2: Thực trạng cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt

Nam giai đoạn 2006 -2017.

Chương 3: Giải pháp thực hiện tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất hàng hóa của

Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.19CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA ĐỐI VỚI MỘT QUỐC GIA

1.1. Bản chất, đặc điểm và vai trò của tái cơ cấu đầu tư phát

triển xuất khẩu hàng hóa trong nền kinh tế

1.1.1. Phát triển xuất khẩu hàng hóa và đầu tư đầu tư phát triển xuất khẩu hàng

hóa trong nền kinh tế

1.1.1.1. Phát triển xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế trong thời đại tồn cầu hóa và

hội nhập quốc tế

Xuất khẩu hàng hoá là một trong những hoạt động trọng tâm và quan trọng nhất

trong hoạt động thương mại. Theo Điều 28, Luật Thương mại 2005: Xuất khẩu hàng

hoá là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực

đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định

của pháp luật.

Phát triển xuất khẩu hàng hóa được hiểu như một q trình chuyển biến nhiều

mặt liên quan đến những thay đổi nội tại của nền kinh tế, cũng như những thay đổi từ

môi trường bên ngồi của nền kinh tế. Nhìn chung, phát triển xuất khẩu hàng hóa của

doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung là q trình thay đổi về cấu trúc

hoạt động để nâng cao hiệu quả.Trong thời đại tồn cầu hóa, phát triển xuất khẩu của

nền kinh tế thể hiện làq trình chun mơn hố khơng ngừng trong các ngành kinh tế

hướng tới xuất khẩu trong mối quan hệ tương tác giữa các quốc gia, giữa các doanh

nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong thời đại toàn cầu hóa, việc các quốc gia ký kết các hiệp định thương mại

tự do, các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu đem lại nhiều

cơ hội và thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu.Vì vậy, các doanh nghiệp và nền kinh

tếcần gia tăng khai thác các cơ hội, vượt qua thách thức trên cơ sở gia tăng đầu tư giúp

tăng cường sức cạnh tranh và liên kếtphát triển xuất khẩu, góp phần tăng trưởng xuất

khẩu, gia tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa và cân bằng cán cân thương mại quốc gia.

Phát triển xuất khẩu hàng hố và phát triển hàng hóa xuất khẩu có điểm chung

là đều hướng đến xu hướng gia tăng qui mô, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu,

đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu,... của nền kinh tế. Tuy nhiên, phát triển xuất khẩu

hàng hóa và phát triển hàng hóa xuất khẩu có một số điểm khác biệt. Trước hết, phát

triển xuất khẩu hàng hóathường được đề cập ở phạm vi toàn nền kinh tế với tư cách là20

nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tếtrong kinh doanh thương

mại quốc tế. Trong khi đó, phát triển hàng hóa xuất khẩu thường được đề cập ở phạm

vi doanh nghiệp với tư cách là nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, của

doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu. Thứ hai, phát triển hàng hóa xuất khẩu có liên

quan chặt chẽ với phát triển sản xuất, tức là lấy định hướng sản xuất để phát triển xuất

khẩu.Ngược lại, phát triển xuất khẩu hàng hóa có liên quan chặt chẽ với phát triển thị

trường xuất khẩu, tức là định hướng thị trường để phát triển sản xuất hàng hóa xuất

khẩu. Cuối cùng, phát triển xuất khẩu hàng hóathường diễn ra ở phạm vi rộng hơn so

với phát triển hàng hóa xuất khẩu cả về phạm vi doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu.

1.1.1.2. Đầu tư và cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa trong

nền kinh tế

Khái niệm về đầu tư: Sachs - Larrain (1993) đã định nghĩa tổng quát về đầu tư

trong nền kinh tế như sau: "Đầu tư là phần sản lượng được tích luỹ để tăng năng lực

sản xuất trong thời kỳ sau của nền kinh tế".

Theo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Kinh tế học khu vực cơng:

“Đầu tư là lưu lượng (dòng) chi tiêu nhằm bổ sung cho dung lượng vốn thực tế”;

Đồng thời, “chỉ lưu lượng chi tiêu làm tăng năng lực sản xuất hàng hóa mới được tính

là đầu tư”.

Khái niệm về đầu tư phát triển xuất hàng hóalà đầu tư tài sản vật chất và sức

lao động trong đó doanh nghiệp bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh

doanh xuất khẩu nhằm tăng thêm hoặc tạo ra tài sản mới cho doanh nghiệp đồng thời

cho cả nền kinh tế, từ đó làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động sản

xuất, kinh doanh khác.

Khái niệm về cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa:

Cơ cấu được xem là khái niệm nền tảng của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau

như vật lý, hoá học, sinh học, các khoa học xã hội... Ví dụ như cơ cấu sử dụng đất, cơ

cấu dân số, cơ cấu kinh tế, cơ cấu tổ chức…

Có thể hiểu, cơ cấu là sự phân chia tỷ lệ giữa các bộ phận khác nhau theo cùng

một phương diện nào đó của một tổng thể. Mỗi một tổng thể thường đượcxem xét ở

nhiều phương diện khác nhau và mỗi một phương diện sẽ xác định một loại cơ cấu của

tổng thể(về phương diện đó). Ví dụ, tổng GDP của nền kinh tế có thể được phân chia

theo các phương diện để xem xét cơ cấu, như: cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế;

cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế.

Tỷ lệ giữa các bộ phận khác nhau trong cùng một phương diện của tổng thể

thường được xác định bằng tỷ lệ % và tổng các tỷ lệ của các bộ phận trong cùng một

phương diện của tổng thể luôn bằng100%. Nếu tỷ lệ % của một hay một số bộ phậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×