Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NỘI DUNG BÀI HỌC:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬTI. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT

Em hãy kể tên những quần thể sinh vt sng

Ao tự nhiên

trong ao t nhiờn ny.Qun

xó SVQuần thể

cuaI. KHÁI NIỆM QUẦN XÃ SINH VẬT1. Khái niệm

Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc

nhiều lồi khác nhau, cùng sống trong khơng gian và thời

gian nhất định, các sinh vật có mối quan hệ gắn bó với

nhau như 1 thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc

tương đối ổn định.Tác động qua lại giữa

các QT trong QX

QUẦN THỂ

AQUẦN THỂ

CQUẦN THỂ

BTương tác giữa QT với

các nhân tố sinh tháiHình: Sơ đồ thành phần cấu trúc của

quần xã sinh vậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×