Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành tại công ty:

b. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành tại công ty:

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Đối tưọng tập hợp chi phí sản xuất: đối tượng tập hợp chi phí sản

xuất trong Cơng ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng và các đơn đặt hàng,

từng sản phẩm hay giai đoạn công nghệ sản xuất.

+ Đối tượng tính giá thành: là những sản phẩm sản xuất, công việc, lao

vụ nhất định, dịch vụ đã hồn thành ở giai đoạn cuối của q trình sản xuất

kinh doanh hoặc giai đoạn cuối của một công đoạn nhất định trong quá trình

sản xuất kinh doanh.

II.2.2: Kế tốn tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu

tư và thiết kế xây dựng.

Khi tập hợp các khoản chi phí sản xuất căn cứ vào các chứng từ hoá

đơn mà kế toán đã tập hợp hàng ngày ghi ở hình thức sổ Nhật ký chung căn

cứ vào đó để tập hợp tất cả các khoản chi phí phát sinh hàng ngày và tính giá

thành

sản phẩm và ghi vào các Sổ cái tài khoản liên quan. Hình thức Nhật ký chung

ở Cơng ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng được tập hợp tháng12/2000 như

sau(Biểu 1).32Trích sổ Nhật ký chung

Đơn vị tính 1000đTháng 12/2000

Chứng từ

SốNgày0112/12TK đối ứng

NợDiễn giảiSố phát sinh

NợChi chị Phương TTTD nhà ký túc6221.900xá bằng TM6271.8006211.820

1110212/125.520Chi anh Cát TTGS XD kênh Đại627820mỗ bằng tiền tạm ứng.622817621126

1410518/12Chi anh Thái TT chè uống bằng642TM

07240311

Trả nợ vay ngắn hạn bằng TM181.76311121/12

31/12

Chi ông Quyết TTGSXD đài khí

31/12200.000

650622550

111Kết chuyển chi phí NVLTT621Kết chuyển chi phí NCTT2.596

3..267622

154Kết chuyển chi phí SXC

Tổng cộng1.200

2.59615431/12200.00062115431/12240111tượng thuỷ văn bằng TM3.267

2.620627

217.206Người lập biểuKế tốn trưởng( ký, họ tên)( ký, họ tên)

332.620

217.206(Biểu 1)

Theo số liệu hình thức Nhật ký chung trên thì kế tốn định khoản như

sau:

+ Chi chị Phương về Chi phí NVLTT, Chi phí NCTT, Chi phí SXC

bằng TM.

Nợ TK622: 1.900

Nợ TK627: 1.800

Nợ TK621: 1820

Có TK111: 5.520

+ Cuối kỳ kế tốn kết chuyển tồn bộ chi phí sang tài khoản tính giá

thành.Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp, kế tốn ghi:

Nợ TK154: 3.267

Có TK622: 3.267a. Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp:

Từ hình thức Nhật ký chung trên kế toán phản ánh vào sổ cái tài

khoản như sau (Biểu 2).34Sổ cái

TK: 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Đơn vị tính1000đTháng 12/2000

Ngày thángDiễn giảiTK đốighi sổNợứng12/12Chi chị Phương TTTĐ nhà ký túc xá1111.82012/12Chi anh Cát TTGSXD kênh đại mỗ14112631/12Chi ơng Quyết TTGS đài khí tượng thuỷ111650văn

31/12Kết chuyển tồn bộ chi phí NVL

Cộng phát sinh

Người lập biểu

( ký, họ tên )1542.5692.569 2.569

Ngày...tháng...năm...

Kế toán trưởng

( ký, họ tên )(Biểu 2)

Căn cứ vào Sổ cái (Biểu 2) trên kế toán định khoản như sau:

- Chi chị Phương TTTĐ nhà ký túc xá về chi phí ngun vật liệu trực

tiếp:

Nợ TK621: 1.820

Có TK111: 1.820b. Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp:

- Kế tốn căn cứ vào tồn bộ các khoản lương chính, lương phụ của

cơng nhân, các khoản phụ cấp theo lương của cơng nhân viên để tính lương

cho cơng nhân viên.

- Các khoản phải trích theo lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh

phí cơng đồn của cơng ty Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng trích

35Số dưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành tại công ty:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×